Dato for udgivelse
03 jul 2001 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.247.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1868-0002
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Objektiv skattepligt. Gratialer
Resumé

Medarbejdere i selskaber i en koncern kunne ikke få udbetalt skattefrit jubilæumsgratiale i anledning af moderfondens 25 års jubilæum, idet medarbejderne ikke var ansat i fonden.

Reference(r)
Ligningsloven § 7 U

Klagen til Landsskatteretten drejer sig om Ligningsrådets afgørelse af 21. november 2000 i henhold til skattestyrelseslovens kapitel 2 A om bindende forhåndsbesked. Ved denne afgørelse har Ligningsrådet fundet, at de i koncernen ansatte medarbejdere ikke kan få udbetalt skattefrit jubilæumsgratiale i henhold til ligningslovens § 7 U i anledning af det klagende selskabs 25 års jubilæum.

Spørgsmålene fra den klagende fonds revisor til Ligningsrådet var følgende:

"1. Kan de i koncernen ansatte medarbejdere få udbetalt skattefri jubilæumsgratiale i henhold til ligningslovens § 7 U?

2. Er det en betingelse for udbetaling af skattefri jubilæumsgratiale, at også ikke-fastansatte vikarer og piccoliner modtager gratiale?"

Ligningsrådet har besvaret de stillede spørgsmål således:

"Ad spørgsmål 1: Nej

Ad spørgsmål 2: Bortfalder, se dog vejledende udtalelse"

Det fremgår af sagens oplysninger, at den klagende fond har 25 års jubilæum den 1. juli 2001. I den anledning ønsker fonden at udbetale jubilæumsgratiale til samtlige medarbejdere i fonden og de selskaber, der hører under fonden.

Fonden ejer direkte eller indirekte 100 % af de datterselskaber, hvori medarbejderne er ansat. Fondens direkte ejede datterselskab er holdingselskab for den væsentligste del af koncernen og er sambeskattet med hovedparten af datterselskaberne. Datterselskaberne er i sagens natur ikke sambeskattet med moderfonden. Det er alene moderfonden som har 25 års jubilæum i 2001. Ingen af datterselskaberne har jubilæum. Datterselskaberne har ikke alle siden deres stiftelse været ejet 100 % af fonden. Jubilæumsgratialet påtænkes udbetalt til alle koncernens medarbejdere. Der er medarbejdere ansat i 5 selskaber.

Koncernen beskæftiger i alt godt 60 fuldtidsansatte medarbejdere, og antallet af medarbejdere forventes at være stort set uændret pr. 1. juli 2001, om end fordelingen på selskaberne kan være ændret i mindre omfang.

Herudover er der i koncernen beskæftiget i alt ca. 10 ikke fast ansatte vikarer som følge af ekstraordinært arbejdspres i forbindelse med indførelse af nye edb-systemer. Vikarerne er ansat for tidsbegrænsede perioder, som udløber senest i begyndelsen af 2001. Antallet af ikke fast ansatte vikarer forventes at være væsentligt lavere pr. 1. juli 2001.

Herudover er der beskæftiget 1-2 piccoliner, som ansættes for et år ad gangen.

Fondens revisor har oplyst, at jubilæumsgratialet skal ydes en gang for alle, og skal som udgangspunkt udbetales til samtlige medarbejdere. Gratialet skal være af samme beløbsstørrelse for alle fuldtidsansatte medarbejdere og et forholdsmæssigt lavere beløb til alle deltidsansatte. Det er medarbejdernes tilknytning til virksomheden på jubilæumsdagen, der er afgørende for udbetalingen, dog er det ikke umiddelbart hensigten at udbetale jubilæumsgratiale til ikke fast ansatte vikarer og piccoliner, som alene er ansat for en tidsbegrænset periode.

De berørte virksomheder har ikke tidligere selvstændigt opfyldt betingelsen for at udbetale skattefrie jubilæumsgratialer i forbindelse med virksomhedsjubilæum, og det er da også hensigten, at koncernens jubilæer kun markeres ved moderfondens jubilæer. Gratialet udbetales af den virksomhed, hvor den pågældende medarbejder er ansat.

Fonden er stiftet den 1. juli 1976. Fondens formål er blandt andet at fremme en bred folkelig investering til gavn for såvel det danske samfund som for investorerne, at foretage direkte eller indirekte investering i dansk eller udenlandsk erhvervsliv og at kunne yde støtte til dansk erhvervsliv. Ifølge fondens fundats kan formålet blandt andet udøves gennem stiftelse af aktie- eller anpartsselskaber, der har til formål at være komplementarer i kommanditselskaber eller selskabsdeltagere i interessentskaber, gennem stiftelse og ejerskab af selskaber, der blandt andet har til opgave at forestå de funktioner, der er forbundet med ledelsen og driften af fonden og de til fonden knyttede selskaber og gennem deltagelse i selskaber til opfyldelse af fondens formål.

Fonden har fortrinsvis siden stiftelsen opfyldt formålsbestemmelserne gennem udbud og administration af en række kommanditselskaber og interessentskaber, hvor fonden typisk er ejer af komplementarselskaber med videre. Der har ikke været og er ikke i dag ansat medarbejdere i disse selskaber. Herudover har fonden gennem tiden i vekslende omfang investeret i selskaber som hel- eller delejer med henblik på opfyldelse af fondens formål. I 1978 stiftedes datterselskabet et administrationsselskab. Datterselskabets væsentligste formål var og er forsat at udøve administration med videre for de gennem fonden udbudte kommanditselskaber og interessentskaber med videre, samt i visse tilfælde at investere i eller yde udlån til disse selskaber. Datterselskabet var ejet 100 % af fonden frem til efteråret 1989, hvor datterselskabet blev overdraget til et holdingselskab, der blev stiftet af Fonden, og i slutningen af 1989 blev dette selskab børsnoteret. Fondens ejerandel af holdingselskabet har herefter i perioden frem til maj 1997 ligget mellem 25 % og 30 %, men selskabet blev i hele denne periode anset som et datterselskab, idet fonden havde flertallet af stemmerne. Fondens formål blev i perioden fra efteråret 1989 til slutningen af 1996 væsentligt udøvet via holdingselskabet og dette selskabs datterselskaber, herunder administrationsselskabet.

Mod slutningen af 1996 besluttedes det at opdele forretningsområderne, således at de primære aktiviteter såsom administration af tilknyttede selskaber med videre igen blev ejet 100 % af fonden. Til dette formål stiftede fonden således i august 1996 det 100 % ejede datterselskab B A/S, som pr. 1. oktober 1996 overtog hele kapitalen i administrationsselskabet inklusive nogle få datterselskaber fra holdingselskabet Som en følge af denne opsplitning afhændede fonden i foråret 1997 sine ejerinteresser i holdingselskabet. Fonden har i perioden siden 1996 udvidet sine aktiviteter via en række nye datterselskaber, som alle er blevet etableret som 100 % direkte eller indirekte ejede datterselskaber under B A/S. Fondens direktion og bestyrelse har gennem hele perioden haft den overordnede ledelse og styring af fondens og koncernens aktiviteter, men har typisk ikke haft andre ansatte end direktionen. I det direkte ejede datterselskab B A/S er ansat et antal medarbejdere, som typisk udøver fælles stabs- og ledelsesfunktioner for koncernen. Størstedelen af medarbejderne er ansat i koncernens administrationsselskab, som gennem perioden har udført og fortsat udfører administrationsopgaver med videre for de udbudte kommanditselskaber med videre samt for de søster- og datterselskaber i koncernen under fonden, som ikke har medarbejdere.

Ligningsrådet har begrundet den bindende forhåndsbesked med, at hvis der ydes gratiale til medarbejderne i de nævnte selskaber organiseret under fonden, er udbetalingen ikke omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 7 U, uanset om udbetalingen foretages af de enkelte selskaber eller af fonden, da de pågældende medarbejdere ikke er ansat i fonden. Der er henvist til, at det følger af ligningslovens § 7 U, at den enkelte medarbejder skal være ansat i den virksomhed, der fejrer jubilæum, for at ydelser derfra kan være omfattet af bestemmelsen.

Fondens revisor har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at jubilæumsgratialerne vil være omfattet af ligningslovens § 7 U, og at spørgsmål 1 således besvares ja.

Revisor har til støtte herfor anført, at fonden direkte eller indirekte ejer 100 % af de selskaber, hvor medarbejderne er ansat, og at der i øvrigt er en tæt forbindelse mellem selskaberne i form af fælles økonomisk og administrativ ledelse. De medarbejdere, der modtager gratiale, er ansat som lønmodtagere i de virksomheder, der foretager udbetalingerne, og der udbetales beløbsmæssigt det samme jubilæumsgratiale til samtlige fuldtidsansatte medarbejdere og en forholdsmæssig andel heraf til deltidsansatte medarbejdere.

Revisor har henvist til, at ligningslovens § 7 U blev indført ved lov nr. 955 af 20. december 1999. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget (L 88, punkt 1.3., punkt B - jubilæumsgratialer): "Særligt med hensyn til virksomhedsjubilæer kan de nugældende regler virke mere eller mindre tilfældige. Det skyldes, at de mange virksomhedsfusioner og spaltninger de senere år har gjort det svært at finde ud af, hvornår en virksomhed har jubilæum & Det er regeringens opfattelse, at der fortsat bør være mulighed for udbetaling af jubilæumsgratialer også i forbindelse med virksomhedsjubilæer. Det foreslås dog, at reglerne strammes op, således at den lempelige beskatningsregel i form af ovennævnte skattefri bundfradrag skal kunne finde anvendelse i de tilfælde, hvor virksomheden udbetaler det samme beløbsmæssige gratiale til samtlige medarbejdere." I beskrivelsen af de gældende regler (ligningslovens § 7 O) fremgår det af lovforslaget, at et jubilæumsgratiale er omfattet af ligningslovens § 7 O, hvis gratialet ydes af den skattepligtiges arbejdsgiver, samt at udbetaling sker en gang for alle. Berettiget til at modtage jubilæumsgratiale, der er omfattet af ligningslovens § 7 O, er medarbejdere, der er ansat i tjenesteforhold i en virksomhed, der i øvrigt opfylder betingelserne. Det forhold, at en virksomhed skifter ejer eller omdannes til et aktieselskab, udelukker ikke den lempeligere skattepligtige behandling, når blot der har været en rimelig identitet i virksomhedens arbejdsområde. I beskrivelsen af lovforslagets indhold, fremgår det afslutningsvis af punkt 3.3., punkt B, at for gratialer vedrørende virksomhedsjubilæer foreslås det at begrænse anvendelsen af skattefrihedsbestemmelsen til de virksomheder, hvor der i anledning af et jubilæum udbetales det samme beløb til samtlige fuldtidsansatte medarbejdere. De på tidspunktet for lovforslaget gældende regler om, hvornår en virksomhed i øvrigt er berettiget til at udbetale gratialer i anledning af en virksomheds jubilæum, er efter forslaget uændret.

Revisor har endvidere anført, at selskaberne er såvel økonomisk som administrativt sammenknyttet. Der er henvist til, at koncernen har kontorer i 2 byer. Medarbejderne sidder ikke opdelt efter hvilket selskab, de er ansat i. Nogle medarbejdere er ansat i flere af selskaberne på en gang. Arbejdsopgaverne bliver fordelt efter indhold og medarbejdernes funktion og ikke så meget efter hvilket selskab medarbejderen er ansat i. Medarbejderne skifter jævnligt mellem de forskellige selskaber. Der bliver skrevet ny ansættelseskontrakt, men med samme løn, ansættelsesvilkår og anciennitet. Medarbejderne anser sig som ansat i koncernen og anser ikke et skift som en ny ansættelse. Desuden opfatter omverdenen også koncernen som én virksomhed. Koncernens overordnede ledelse udgår fra fonden. Direktionen i fonden er fuldtidsansat. Administrationsselskabet har hidtil været koncernens eneste administrationsselskab. Dette selskab har solgt administrative ydelser til de andre selskaber. Nu foregår en del af administrationen i et datterselskab. Der er henvist til Landsskatteretskendelse 1979 nr. 59.

Landsskatteretten skal udtale:

Ifølge ligningslovens § 7 U, stk. 1, skal gaver, godtgørelser og gratialer fra den skattepligtiges arbejdsgiver, der ydes i forbindelse med en medarbejders fratræden af stilling eller i forbindelse med arbejdsgiverens eller medarbejderens jubilæum, medregnes til den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de samlede erhvervelser i løbet af indkomståret overstiger 8.000 kr. Det er en forudsætning for skattefriheden, at den skattepligtige person, der modtager gaven, godtgørelsen eller gratialet, er ansat som lønmodtager i den virksomhed, der foretager udbetalingen.

Landsskatteretten finder i lighed med Told- og Skattestyrelsen, at de påtænkte udbetalinger af jubilæumsgratialer ikke vil være omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 7 U, idet medarbejderne ikke er ansat i fonden.

Spørgsmål 1 besvares: Nej

Det fremgår af skattestyrelseslovens § 20 C, stk. 1, at afslag på en anmodning om bindende forhåndsbesked ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Ligningsrådet har ved den pågældende afgørelse afvist at besvare spørgsmål 2. Retten afviser herefter at besvare spørgsmål 2.