Dato for udgivelse
01 maj 2001 10:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. december 2000
SKM-nummer
SKM2001.145.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-99
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag subjektiv skattepligt
Resumé
En supervisor, der udførte ledelsesmæssigt arbejde i forbindelse med anlæg af ny lufthavn i Hong-Kong for et dansk selskab, blev ikke anset for bidragspligtig efter lov om arbejdsmarkedsfonde. Der blev bl.a. lagt vægt på, at virksomheden i Hong-Kong blev anset for et fast driftssted, og at der mellem virksomhedsdelen og supervisoren har været tale om et ansættelsesforhold.
Reference(r)
Arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a

Klagen til Landsskatteretten vedrører opgørelsen af arbejdsmarkedsbidrag af løn indtjent ved arbejde i Hong Kong i indkomstårene 1997 og 1998 for virksomheden A A/S, Danmark.

Det fremgår af sagen, at klageren er fuldt skattepligtig til Danmark, og har været ansat i selskabet A A/S siden den 11. maj 1984.

I 1997 og i 1998 har klageren arbejdet som rejsemontør på selskabets entreprise i Hong Kong, hvor regeringen besluttede at bygge en ny lufthavn på en ø. Lufthavnsorganisationen i Hong Kong har som bygherre indgået kontrakt om levering af et bagagetransportanlæg med et konsortium, bestående af bl.a. et hollandsk selskab. A A/S indgik kontrakt med det hollandske selskab om levering af et dansk produceret transportanlæg til sortering af bagagen, bestående af 8 stk. sorteringsanlæg.

Der har ikke været oprettet en ansættelseskontrakt eller udstationeringsaftale mellem selskabet og klageren i forbindelse med udstationeringen til Hong Kong.

Af det til klageren af selskabet udleverede eksemplar af MONTAGEFORHOLD 1. marts 1998 fremgår bl.a. følgende vedrørende rejsemontører:

.. Montørerne hører organisatorisk til under A A/S' udemontageafdeling. Montørerne ansættes af udemontageafdelingens ledelse. .. Montørerne får ved ansættelsen den på dette tidspunkt gældende timeløn. Montørernes timelønninger reguleres sammen med reguleringen af timelønningerne for værkstedsmedarbejderne i henhold til lokaloverenskomst. .. Montøren holder ferie efter gældende ferielov. Tidspunkter for afholdelse af ferie fastlægges i samråd med montøren. Der skal så vidt muligt tages hensyn til montørens individuelle ønsker, når dette kan ske, uden at det går ud over montageafdelingens forpligtelser. .. Montøren kan opsiges af montageafdelingens ledelse efter nedenstående regler: -indtil 4 måneders ansættelse som montør kan opsigelse ske med 14 dages varsel. -..

Under sagens behandling for Landsskatteretten har der været fremlagt brev af 18. december 2000 fra A A/S, hvori selskabets projektdirektør attesterer klagerens funktion som arbejdsgiver i Hong Kong under projektet med lufthavnen.

Told- og skatteregionen har fundet, at klageren er bidragspligtig af lønnen indtjent ved arbejdet i Hong Kong i indkomstårene 1997 og 1998 for virksomheden A A/S i medfør af arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke er bidragspligtig af lønnen indtjent ved arbejdet i Hong Kong i 1997 og i 1998.

Til støtte for påstanden har repræsentanten gjort gældende, at klageren anses for at have haft en udenlandsk arbejdsgiver, og har hertil bl.a. anført:

.. A A/S' ordre er på ca. 130 mio. dkr. Ordren indbefatter lokal montage i Hong Kong og idriftsættelse med afholdelse af afleveringsforretning og risikoovergang i henhold til sædvanlig praksis for sådanne leverancer. Endvidere omfattede kontrakten kursus for de lokale personer, der senere skulle betjene og vedligeholde anlægget. Kontrakten med det hollandske selskab er indgået som afslutning på et forhandlingsforløb direkte mellem de to parter, og indholdet har i et vist omfang skulle tilpasses og være forenelig med de fysiske, geografiske, lovfæstede og økonomiske reguleringer og påvirkninger, som lufthavnsbyggeriet i sin helhed har været præget af.

Visse centrale punkter i hovedkontrakten mellem konsortiet og bygherren er gengivet i kontrakten mellem det hollandske selskab og A A/S, idet kun det hollandske selskab har haft direkte ansvar over for konsortiet for så vidt angår egne som underleverandørers opfyldelse af ordrer.

De to kontraktparter har, under iagttagelse af de af bygherren opstillede udbudsbetingelser, som bl.a. har indeholdt sædvanlige vilkår for tidsmæssig afviklingsforløb, tidspunkter for tests, ibrugtagning og aflevering, kunnet aftale indbyrdes og individuelle rammer for det løbende samarbejde.

Det hollandske selskab har i sin egenskab af leverandør m.v. til konsortiet og hvervgiver i forhold til A A/S forestået projektledelse, som har omfattet såvel egne arbejder som rammerne for A A/S' opfyldelse af den påtagne ordre. Det hollandske selskab har stillet visse mandskabsfaciliteter herunder transport til og fra fastlandet til rådighed for medarbejderne fra bl.a. A A/S. De pågældende mandskabsfaciliteter består i en pavillonby indeholdende kontorer og mødelokaler mv. A A/S havde kontorer og mødelokaler sammen med de 3 hovedleverandører i konsortiet. Der var i alt 50-60 mand tilknyttet disse kontorer, hvoraf medarbejderne fra A A/S i gennemsnit udgjorde 6 mand i de pågældende 3 år, byggeriet stod på. Pavillonbyen lå ca. 1 kilometer fra, hvor arbejdet foregik.

Montage og idriftsættelsen af bagagesorteringsanlæggene i Hong Kong blev påbegyndt i 1996 og afsluttet i 1999 og har således varet i ca. 3 år. De i Danmark producerede dele, som skulle monteres i Hong Kong, blev sendt derud i ca. 150 containere. På grund af pladsmangel kunne disse containere kun tømmes efterhånden, som arbejdet skred frem. De fra A A/S udstationerede supervisore måtte selv koordinere tømningen af containerne og sørge for leje af trucks m.v. til at fragte materialet.

De fra A A/S udstationerede medarbejdere i Hong Kong fungerede som supervisorer på hver deres fagområde, elektrisk installation, mekanisk installation og indkøring af anlæg. Selve montagen af bagagehåndteringsanlægget foregik med lokal arbejdskraft, som var lejet hos et firma i Hong Kong, der er en af de tre deltagere i konsortiet. Supervisorne var således arbejdsledere for ca. 30-35 lokale personer, som skulle foretage det egentlige montagearbejde. I løbet af montagen blev der forbrugt ca. 60.000 lokale arbejdstimer. Under montagen var den enkelte supervisor ansvarlig for den daglige overholdelse af tidsplaner ved at mande op i spidssituationer. I et vist omfang blev der foretaget indkøb af materialer. F.eks. stod en af klagerens kollegaer som supervisorer for den elektriske installation, selv for opmåling af materialer og bestilling af materialer hos grossist i Hong Kong for ca. 2 mio. kr.

A A/S havde udstationeret en anden kollega til Hong Kong som supervisorer til koordinering og indkøring af anlæg samt gennemførelse af tests sammen med de øvrige leverandører af bagagehåndteringssystemet. Testmaterialet er på ca. 27.000 sider. Endvidere var denne kollega ansvarlig for afholdelse at kurser for de lokale arbejdere, som skulle betjene og vedligeholde anlægget.

I henhold til de generelle regler for montageforhold i A A/S skulle de udstationerede supervisorer hver uge foretage rapportering til A A/S med oplysning om, hvad der var sket i ugens løb, timeregistrering af forbrugte timer og lave liste over mangler og fejl.

Opfyldelse af A A/S´ kontrakt med det hollandske selskab har overordnet været ledet og koordineret af en projektingeniør sideløbende med andre projekter, for hvilke han havde det overordnede ansvar. Han var projektingeniør på lufthavnsprojektet i Hong Kong indtil oktober 1997, hvor han blev udstationeret til A A/S´ nyetablerede datterselskab i Hong Kong. Denne udstationering havde dog ikke tilknytning til projektet i Hong Kong lufthavn, og han havde ikke længere tilknytning til lufthavnsprojekt. I den tid projektingeniøren var projektansvarlig, befandt han sig hovedsageligt i Danmark, hvorfra han fulgte op på de ting, som hver uge blev rapporteret hjem fra supervisorne i Hong Kong. Det vil sige opfølgning på forkerte tegninger, forkerte materialer, bestilling af materialer, sørge for at få breve til kunden oversat til enten engelsk eller kinesisk. Når der var større ting, der skulle diskuteres med kunden, kom den ansvarlige projektingeniør til Hong Kong, hvilket ca. skete 3-4 gange om året.

De udstationerede supervisorer deltog i de faste daglige møder med de forskellige firmaer, som var med til at lave bagagehåndteringen. På disse møder blev de problemer, de enkelte firmaer havde på pladsen, drøftet. Det var f.eks. problemer med tegninger, der ikke passede, problemer med at komme til for andre, der måske arbejdede der, hvor man skulle til. Opbevaring af materialer, problemer med leverancer hjemmefra, tømning af containere og hvad der ellers var af problemer i det daglige arbejde.

Desuden kunne der være møder med den direkte kunde vedrørende daglige problemer, som f.eks. tilladelse til at lave kabelbakker lige der, hvor supervisoren fra A A/S havde planlagt det, eller om tegn var rigtige på kinesisk på de enkelte operatørdele, om man måtte lave huller i stål og beton osv. Hver gang man skulle have lov til et eller andet, skulle der laves en skriftlig teknisk- eller pladsforespørgsel. Disse forespørgsler blev foretaget af de udstationerede supervisorer og ikke af projektingeniøren i Danmark.

Danmark har ikke indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med Hong Kong, men i henhold til OECD's modelkonvention artikel 15 vil beskatningsretten tilkomme Hong Kong, da der er tale om fast driftssted i Hong Kong ifølge artikel 5. Det faste driftssted opstår alene ved bygge- og anlægsarbejdets tidsmæssige udstrækning på ca. 3 år, uanset hvilken grad at organisatorisk selvstændighed, der fra A A/S´ side er givet til arbejdsstedet. Fast driftssted sidestilles som udgangspunkt med udenlandsk arbejdsgiver.

Videre har told- og skatteregionen lagt vægt på, at klageren er ansat hos det danske selskab, A A/S. Det er korrekt, at klageren i henhold til sit ansættelsesbrev at 11. maj 1984 er ansat hos A A/S som rejsemontør. Dette ansættelsesbrev kan dog efter vor opfattelse ikke tillægges afgørende betydning ved afgørelse af, om klageren under sin udstationering til Hong Kong i 1997 og 1998 skal anses for at være ansat ved det faste driftssted i Hong Kong eller det danske arbejdssted. Det pågældende ansættelsesbrev er en generel ansættelse, der ikke tillægger A A/S en enerådig ret til at udstationere klageren i udlandet i årevis. Længerevarende udstationeringer som den pågældende i Hong Kong aftales særskilt mellem klageren og A A/S, og må således anses for en underliggende og specifik ansættelsesaftale indgået vedrørende det konkrete arbejdssted i Hong Kong. Der udarbejdes dog ikke skriftlige aftaler vedrørende udstationering.

A A/S havde udstationeret klagerens anden kollega til Hong Kong som supervisorer for indkøring og test at bagagesorteringsanlæggene. Klageren var udstationeret som idriftsætter med direkte reference til denne kollega. Selv om der hos A A/S har været en projektingeniør, som har haft det overordnede ansvar for hele ordren inklusive montagen i Hong Kong, er det vor opfattelse, at klageren skal anses for at have udenlandsk arbejdsgiver, idet de daglige instruktioner m.v. er modtaget fra den i Hong Kong udstationerede supervisor og ikke fra projektingeniøren i Danmark. ..

Sekundært anføres, at klageren ikke har været fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1.

At klageren ikke er underlagt fuld skattepligt til Danmark, kan begrundes med den omstændighed, at han først var udstationeret 2 år til Holland og herefter i 2 år til Hong Kong. Under udstationeringen i Hong Kong mødte klageren en filippinsk pige, med hvem han den 2. august 1998 fik et barn, og den 20. november 1998 indgik ægteskab. Da klageren havde fast bopæl i såvel Danmark som Hong Kong, foreligger der dobbeltdomicil. På det foreliggende grundlag må klagerens midtpunkt for livsinteresse anses for at være i Hong Kong. Selv om der ikke er indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med Hong Kong, bør OECD´s modelkonventions generelle bestemmelser bringes i anvendelse.

Vedrørende fortolkningen af arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a har repræsentanten bl.a. henvist til Finansministerens svar, der er gengivet i Skat Udland 1994.8 og TfS 1994.174.

Under sagens behandling for Landsskatteretten har klagerens kollega forklaret, at de alle tre har været supervisor på hvert sit område, henholdsvis for elektrisk installation, mekanisk installation herunder hard- og software og for indkøring af anlæg. Hver har selvstændigt med A A/S´ kreditkort indkøbt varer og arbejdsydelser for op til 2 mio. kr., og ansat 30-35 personer som lokal arbejdskraft. I det daglige har supervisorne foretaget arbejdsstyring over for de ansatte, og koordineret med hvervgiveren, det hollandske selskab. De har ansat og afskediget medarbejdere, fordelt ferier, arrangeret boliger i camps på arbejdsstedet, fordelt de lokalansatte til forskellige arbejdssteder og planlagt arbejdstider. Medarbejdernes løn blev betalt af supervisorne med selskabets kreditkort.

Videre er det forklaret, at supervisorne havde eget kontor på øen, og herfra udgik al styring. Overordnet rapporterede supervisorne til selskabet i Danmark via fax, men den daglige ledelse og alle beslutninger blev truffet af dem selv i Hong Kong. Det var urealistisk at have beslutningskompetencen i Danmark på grund af tidsforskellen.

For så vidt angår det det faste driftssted har repræsentanten udleveret brev af 18. december 2000 fra A A/S, hvori selskabets projektdirektør attesterer klagerens funktion som arbejdsgiver i Hong Kong under projektet med lufthavnen. Projektdirektøren har opregnet klagerens beføjelser, og har understreget, at A A/S under projektet har haft et særskilt projektregnskab, hvorunder klagerens gager har været medregnet på trods af, at lønningerne har været udbetalt fra Danmark.

Told- og Skattestyrelsen har under sagens behandling for Landsskatteretten indstillet klageren for bidragspligtig efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a. Styrelsen har herved lagt vægt på, at klageren ikke anses for ansat ved det faste driftssted i Hong Kong. Begrundelsen må ses i den overordnede ledelse af arbejdet fra projektdirektøren i Danmark, idet der henvises til afgørelsen refereret i TfS 1998.206, hvori lægges vægt på, hvem der afholder lønudgiften.

Landsskatteretten udtaler:

Retten lægger ved afgørelsen til grund, at klageren i de påklagede indkomstår har været fuldt skattepligtig til Danmark i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, idet klageren antages at have bevaret sin bopæl i Danmark under arbejdet i Hong Kong.

Retten finder, at virksomhedsdelen i Hong Kong i skattemæssig henseende må anses for at have haft fast driftssted i Hong Kong, henset til, at selskabets aktiviteter med opbygning af bagageanlægget i lufthavnen har fremstået som en tilstrækkelig selvstændig organisation med egen ledelse, der har været ansvarlig for de økonomiske, administrative og driftsmæssige forhold på arbejdspladsen.

Uanset den manglende ansættelseskontrakt der kunne beskrive klagerens arbejdsfunktion, anses klageren for på arbejdsstedet at have været ansat til at udføre ledelsesmæssigt arbejde som supervisor.

Retten finder tillige, at supervisorne har været en del af den ledelse, der varetog A A/S´ interesser på arbejdsstedet, og ifølge det oplyste har supervisorne haft det direkte ansvar for arbejdspladsen og det arbejde, der er udført, herunder instruktionsbeføjelser over for medarbejderne. Arbejdsfunktionerne har tjent til at løse den udenlandske virksomhedsdels opgaver, og fastlæggelsen af antallet af medarbejdere og deres kvalifikationer må anses for sket under hensyn til arbejdet i udlandet. Uanset det oplyste om, at lønudgifterne for såvel supervisorne som for de lokalansatte medarbejdere har været afholdt af A A/S, finder retten, at der mellem klageren og virksomhedsdelen i Hong Kong har været tale om et ansættelsesforhold. Ved afgørelsen lægger retten vægt på klagerens kollegas forklaring og det fremlagte brev af 18. december 2000 fra A A/S.

På denne baggrund finder retten, at klageren ikke er bidragspligtig efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, af lønindkomst indtjent ved arbejdet for A A/S i de påklagede indkomstår.

Ansættelsen ændres i overensstemmelse hermed.