Dato for udgivelse
25 Jul 2001 13:51
SKM-nummer
SKM2001.293.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
14.01-462-116
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Akkumulerende investeringsforeninger, investeringsforeningsbeviser, PAL-pligtige, SEL § 1, stk.1, nr. 5 a, SEL § 1, stk. 1, nr. 6.
Resumé

Ved lov nr. 1294 af 20. december 2000 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove (Omlægning af beskatningen af pensionsafkast) (L 71) fik akkumulerende investeringsforeninger mulighed for under visse betingelser at være skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Da betingelsen, om at visse oplysninger skal fremgå af investeringsbeviserne, ikke kan opfyldes i praksis, skal Departementet meddele, at betingelsen kan opfyldes ved, at udtrykket "PAL" indgår i navnet på investeringsforenings-afdelingen. Samtidig findes der ikke behov for, at det skal fremgå af vedtægterne, at salg kan ske til den udstedende forening.

 

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 5 a og 6

Skatteministeriet
Departementet
12. juli 2001

Ved lov nr. 1294 af 20. december 2000 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove (Omlægning af beskatningen af pensionsafkast) (L 71) fik akkumulerende investeringsforeninger mulighed for under visse betingelser at være skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Det fremgår af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at en investeringsforening anses for omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6.

Det er anført i § 1, stk. 1, nr. 5 a, 1. pkt., at det skal fremgå af selskabets vedtægter, at foreningen udelukkende optager medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, eller medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing investeringsbeviset indlægges.

Herudover er det en betingelse, at det fremgår af investeringsforeningens vedtægter, at investeringsbeviser i foreningen skal være forsynet med en klausul om, at den udstedende forening alene må sælge investeringsbeviser til den i 1. pkt. nævnte medlemskreds, og at medlemmet alene må sælge investeringsbeviserne til den i 1. pkt. nævnte medlemskreds og til den udstedende forening.

Skatteministeriet er blevet opmærksom på, at der i praksis som hovedregel ikke udstedes fysiske investeringsbeviser. Betingelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, om at investeringsbeviserne skal være forsynet med en særlig klausul, kan således oftest ikke opfyldes i praksis.

Det fremgår af bemærkningerne til ændringsforslaget til L 71, at kravet, om at investeringsbeviset skal være forsynet med den nævnte klausul, skal sikre, at investeringsbeviser ikke sælges til investorer, der ikke er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven.

Departementet skal meddele, at betingelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, om at investeringsbevisetskal være forsynet med en klausul om, at den udstedende forening alene må sælge investeringsbeviser til den i 1. pkt. nævnte medlemskreds, og at medlemmet alene må sælge investeringsbeviserne til den i 1. pkt. nævnte medlemskreds og til den udstedende forening, kan opfyldes ved, at udtrykket "PAL" indgår i navnet på investeringsforenings-afdelingen. Det vil være op til den enkelte afdeling, om dette krav opfyldes ved, at der i navnet indgår udtrykket "PAL", "(PAL)", "PAL-PLIGTIG" eller "PAL-SKATTEPLIGTIG". "PAL" er den almindeligt anvendte forkortelse for pensionsafkastbeskatningsloven.

Det er Departementets opfattelse, at lovens formål med klausul-kravet herved opfyldes, idet udtrykket "PAL" vil være synligt ved formidling af disse særlige investeringsbeviser og vil fremgå af den meddelelse, der tilsendes investor ved køb af investeringsbeviser.

Som følge af fortolkningen, er disse investeringsforeninger ikke forpligtede til at iagttage betingelsen om, at det skal stå i vedtægterne, at investeringsbeviser i foreningen skal være forsynet med den nævnte klausul, idet klausul-kravet kan opfyldes på anden måde.

Det er fortsat en betingelse, at det fremgår af investeringsforeningens vedtægter, at investeringsbeviser i foreningen alene må sælges til medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, eller medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing investeringsbeviset indlægges.

Det skal ligeledes fremgå at vedtægterne, at medlemmet alene må sælge investeringsbeviser til den nævnte medlemskreds.

Departementet finder imidlertid ikke, at det skal fremgå af vedtægterne, at medlemmet alene må sælge investeringsbeviser til den udstedende forening, idet det er forudsat i lov om investeringsforeninger, at der overfor den udstedende forening skal ske indløsning. Salg til den nævnte medlemskreds og indløsning overfor den udstedende forening kan ske via et pengeinstitut m.v., der alene formidler handlen.

En akkumulerende investeringsforening, der ikke udsteder fysiske investeringsbeviser, kan således beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  1. Udtrykket "PAL" skal indgå i navnet på investeringsforenings-afdelingen.
  2. Foreningen skal i overensstemmelse med et vedtægtsmæssig krav herom udelukkende optage medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, eller medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing investeringsbeviset indlægges.
  3. Det skal fremgå af vedtægterne, at investeringsbeviser i foreningen alene må sælges til medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, eller medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing investeringsbeviset indlægges.
  4. Det skal fremgå af vedtægterne, at medlemmet alene må sælge investeringsbeviser til den nævnte medlemskreds.
  5.