Dato for udgivelse
2. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.19.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-301-00294
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Sportsmoms, tilbagebetaling, forbrugere
Resumé
Styrelsen meddeler, at ToldSkat ikke er rette debitor for forbrugeres krav om tilbagebetaling af en del af den pris, der udgør moms, som forbrugeren har betalt for leje af sportsfaciliteter i perioden fra 1995 til momslovsændringen den 23. marts 2000
Told- og Skattestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at kunder i bowlingcentre overfor flere told- og skatteregioner har anmeldt krav om tilbagebetaling af den moms de har betalt i forbindelse med købet af bowlingydelsen.

Skatteministeren har i et svar til Folketingets Skatteudvalg, almindelig del, bilag 458, spørgsmål 161 og 162 (TfS 2000, 670) redegjort for retsstillingen vedrørende tilbagebetaling af moms på sportsaktiviteter på baggrund af Østre Landsrets dom af 26. Januar 2000 (TfS2000, 161).

Med henvisning til Skatteministerens svar til Skatteudvalget skal styrelsen henledeopmærksomheden på, at det er den momspligtige virksomhed, der efter reglerne i momsloven er pligtig til at opkræve moms og indbetale momsen til staten. Når nogen med urette har betalt for meget i afgift, er det udgangspunktet, at der kan kræves tilbagebetaling. Det følger af de almindelige obligationsretlige regler, at det er den, der har betalt for meget, der kan gøre tilbagebetalingskrav gældende.

Da forbrugerne, herunder idrætsforeninger m.fl., ikke selv har betalt noget momsbeløb til staten, kan forbrugeren ikke direkte rejse et tilbagebetalingskrav overfor Told?Skat. Som det fremgår af Skatteministerens ovennævnte svar er spørgsmålet om forbrugernes mulighed for at kræve en del af den betalte pris tilbage fra leverandøren et civilretligt spørgsmål, der beror på forholdet mellem forbrugeren og leverandøren, og som ikke er reguleret i momsloven.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at Told?Skat ikke er rette debitor for forbrugeres eventuelle krav om tilbagebetaling. Kravet skal rettes til leverandøren.