Dato for udgivelse
03 jul 2001 12:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.243.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1929-0012
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Sømandsfradrag
Resumé

Der godkendtes ikke sømandsfradrag for en ansat på et skib, der anvendtes til lejrskoleophold og chartersejlads, idet skibet ikke ansås for udelukkende anvendt til befordring af personer eller gods eller som bjærgningsfartøj.

Reference(r)

Lov om særlige fradrag for sømænd § 3, stk. 2.

A klager for indkomståret 1998 over, at skatteankenævnet ikke har godkendt sømandsfradrag, 35.643 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren for indkomståret 1998 har selvangivet et fradrag på 35.643 kr. i henhold til lov om særlige fradrag for sømænd.

Klageren var i indkomståret 1998 ansat på skibet B, der ejes af Nationalmuseet og udlånes til B-Stiftelsen. Stiftelsen er en selvejende institution, hvis formål er at fremme aktiviserende, almennyttig virksomhed, herunder socialpædagogisk ungdomsarbejde, i forbindelse med sejlfartøjer ved bl.a. i videst muligt omfang at varetage og sikre driften af skonnerten B og beslægtede aktiviteter.

Skibet anvendes primært til lejrskoletogter med folkeskoleelever og institutioner. På disse togter deltager 2 eller 3 af stiftelsens sociale klienter. Sekundært anvendes skibet til charterture for private firmaer.

Ifølge Danmarks Skibsregister er B registreret som lastskib.

Skatteankenævnet har ved den påklagede afgørelse ikke anset klageren for berettiget til fradrag i henhold til § 3, stk. 2, i lov om særlige fradrag for sømænd. Til støtte herfor har skatteankenævnet bl.a. anført, at B ikke udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af personer eller gods eller som bjærgningsfartøj, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1. Efter eksisterende retspraksis defineres erhvervsmæssig befordring / bjærgning som erhvervsmæssig virksomhed, der efter skatteretlig praksis er virksomhed, der tilsigter et økonomiske driftsoverskud. Efter det oplyste om B" s formål og anvendelse finder nævnet ikke, at der sker en erhvervsmæssig befordring af personer (passagerer) eller gods. Nævnet har herved henset til, at stiftelsen ikke bliver beskattet som et almindeligt aktie- eller anpartsselskab eller en personlig drevet erhvervsvirksomhed, men efter fondsbeskatningsloven, idet fonde på grund af deres særegne struktur, formål og virke er omfattet af en række undtagelser, hvorved beskatningen af fonde adskiller sig fra aktieselskabsbeskatningen.

Klagerens revisor har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at klageren anses for berettiget til fradrag efter § 3, stk. 2, i lov om særlige fradrag for sømænd. Til støtte herfor har revisoren bl.a. anført, at B er et bevaringsværdigt skib, der ejes af Nationalmuseet. Skibet udlånes til stiftelsen, der anvender den til lejrskoletogter for folkeskoleelever og andre institutioner samt til chartersejllads for private firmaer. Stiftelsen har endvidere nogle elever, der sejler med rundt med skibet sammen med den professionelle besætning, og som gennem samvær med andre unge får en mulighed for at kunne danne sig en opfattelse af, hvordan normalt fungerende unge opfører sig socialt. Der er ikke udarbejdet egentlige driftsregnskaber for B, idet skibets drift indgår i stiftelsens regnskab. Indtægterne vedrørende B indgår i den skattepligtige erhvervsmæssige indkomst, der beskattes i stiftelsen efter fondsbeskatningsloven. Gaver og tilskud beskattes som øvrig indkomst, mens al anden indkomst beskattes som erhvervsmæssig indkomst. Vederlag for lejrskoleophold, chartersejllads og for opholdsbetaling for elever beskattes som erhvervsmæssig indkomst. Samtlige skibets aktiviteter anses dermed i denne sammenhæng for udelukkende erhvervsmæssige. Aktiviteterne i skibet tilsigter at give et driftsmæssigt overskud, og efter en umiddelbar beregning og vurdering giver aktiviteterne på skibet et driftsmæssigt overskud til dækning af de faste fælles omkostninger. Det faktum, at stiftelsen beskattes efter fondsbeskatningsloven, medfører ikke, at driften af skibet ikke beskattes efter samme principper som al anden erhvervsmæssig virksomhed.

Landsskatterettens bemærkninger :

I henhold til § 1 i lov om særlige fradrag for sømænd mv. er betingelsen for at opnå fradrag i medfør af denne lov, at personen erhverver lønindtægt ved tjeneste om bord på et af samme lov omfattet skib. I henhold til lovens § 2, nr. 1, er det bl.a. en betingelse for, at skibet er omfattet af ordningen, at dette udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af personer eller gods eller som bjærgningsfartøj.

Skibet B anvendes til lejrskoletogter og chartersejllads. Desuden har man sociale klienter ombord. Landsskatteretten finder ikke, at skibet er omfattet af nævnte lov, idet skibet ikke anses for udelukkende anvendt til befordring af personer eller gods eller som bjærgningsfartøj.

Det er derfor med rette, at klageren er nægtet fradrag i henhold til lovens § 3, hvorfor den påklagede ansættelse stadfæstes. Det af klagerens revisor anførte findes ikke at kunne føre til et andet resultat.