Dato for udgivelse
13 Sep 2001 16:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. oktober 2000
SKM-nummer
SKM2001.350.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-4238-99
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Momsunddragelse, urigtige momsangivelser
Resumé
T1 og T2 var begge tiltalt for i perioden den 1. december 1991-31. december 1994 med T1 som direktør og anpartshaver i et revisionsanspartsselskab og T2 som daglig leder af filialen til selskabet ved grov uagtsomhed at have overtrådt momslovgivningen ved dels at have afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens samlede momstilsvar, hvorved statskassen blev unddraget i alt 298.980 kr. i afgift, dels at have undladt at føre regnskab for filialen. Landsretten fandt også efter bevisførelsen for landsretten af de i byrettens dom anførte grunde de tiltalte skyldige efter anklageskriftet og fandt ikke grundlag for at nedsætte bødestraffene. Landsretten stadfæstede derfor dommen, hvorefter T1 og T2 hver især blev straffet med en bøde på 140.000 kr. Landsretten ændrede dog byrettens bestemmelse om, at de tiltalte in solidum til Told-Skat skulle betale et erstatningsbeløb på 298.980 kr., således at T2 i det indbyrdes forhold skulle friholde T1 for det pålagte erstatningsbeløb.
Reference(r)
Momsloven § 81, stk. 1, nr. 1

Østre Landsrets dom af 31. oktober 2000 , 11. afdeling, S-4238-99

Afsagt af landsretsdommerne:
M. Levy, Karsten Bo Knudsen og Michael Vendelbo (kst.)

Parter:
Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Klaus Ellis Henriques e.o.)
og
T2 (advokat Søren Arentoft e.o.)

København Byrets dom af 21. oktober 1999, 5. afdeling, 2590/99

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 28. januar 1999 rejst tiltale mod T1 og T2 for

1.

begge
overtrædelse af momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 23. juli 1997 § 81, stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 20. oktober 1988 § 35, stk. 1, pkt. a,
ved i perioden fra den 1. december 1991 til den 31. december 1994, T1, som direktør og anpartshaver i N.N.N. ApS (Revisionsanpartsselskabet af ....... ), Vest-by og T2, som daglig leder af filialen til N.N.N. ApS, ..., Øst-by, ved grov uagtsomhed at have afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens samlede momstilsvar, hvorved statskassen er unddraget afgifter med i alt kr. 298.980.

2.

begge
overtrædelse af momsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 456 af 26. juni 1998 jf. § 92, stk. 2, jf. § 46, jf. bekendtgørelse nr. 517 af 16. juni 1994, jf. § 88, stk. 2, nr. 1, jf. § 47,
ved i perioden fra den 1. december 1991 til den 31. december 1994 ved grov uagtsomhed at have undladt at føre regnskab for filialen under N.N.N ApS, beliggende ..., Øst-by.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Der er afgivet forklaring af de tiltalte samt af vidnerne O.B. og L.I.. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

De tiltalte er ikke tidligere straffet.


 

Rettens bemærkninger:

Ad forhold 1

For så vidt angår spørgsmålet om forældelse finder retten, at der er tale om en fortløbende række af urigtige angivelser for den samlede virksomhed. I forældelsesmæssig henseende er der herefter tale om fortsat forbrydelse, som ophørte den 31. december 1994, fra hvilken dato forældelsesfristen løber. Retten finder således ikke, at nogen del af forhold 1 er forældet.

I overensstemmelse med begge de tiltaltes forklaringer lægges det til grund, at den revisionsvirksomhed, som T2 i perioden fra den 1. december 1991 til 31. december 1994 udøvede fra adressen ... i Øst-by, blev drevet under navnet N.N.N. ApS som en filial af anpartsselskabet N.N.N. og at filialen i denne periode fakturerede i N.N.N. Aps's navn. Det lægges endvidere til grund, at N.N.N. ApS's momsindberetning til told- og skattemyndighederne i den nævnte periode ikke indeholdt oplysning om momstilsvar vedrørende filialkontoret. De tiltalte har ikke bestridt, at det afgiftsbeløb, som herved er unddraget statskassen, udgør 298.980 kr.

Tiltalte T1 findes som direktør for anpartsselskabet N.N.N., at have det overordnede ansvar for, at der blev foretaget korrekt indberetning af virksomhedens, herunder også filialkontorets, samlede momstilsvar. Parternes indbyrdes aftale findes ikke at kunne ændre herved, idet det efter bevisførelsen lægges til grund, at det mellem T1 og T2 var aftalt, at T1 mod et vederlag på 10 % af filialkontorets fakturerede honorarer, havde ansvaret for udarbejdelse af filialens regnskaber. Ved ikke at have indberettet filialkontorets momstilsvar, eller ved som direktør ikke at have draget omsorg for at filialens momstilsvar blev indberettet, findes tiltalte T1 ved grov uagtsomhed at have givet urigtige oplysninger til myndighederne om virksomhedens samlede momstilsvar. Tiltalte T1 findes herefter skyldig i forhold 1 i overensstemmelse med anklageskriftet.

For så vidt angår tiltalte T2, lægges det til grund, at den overvejende del af de fakturaer, som filialkontoret udstedte i N.N.N.' navn, blev indbetalt til filialkontoret på T2's konto, og at T2, bortset fra en kort periode lige efter samarbejdets etablering, i de omhandlede 3 år ikke afregnede moms af omsætningen til T1. Efter bevisførelsen lægges det endvidere til grund, at T2 som ikke af egen drift viderebragte fakturakopier eller regnskabsbilag i øvrigt til T1, var vidende om, at T1 kun med sjældne og ujævne mellemrum afhentede fakturakopier på filialkontoret, ligesom det må lægges til grund, at T2 aldrig modtog regnskaber, herunder momsregnskaber vedrørende filialen fra T1. Under disse omstændigheder har eller burde T2 have indset, at der ikke blev givet rigtige oplysninger til myndighederne om virksomhedens samlede momstilsvar.

Endvidere må det efter bevisførelsen lægges til grund, at filialkontoret på ... I Øst-by både efter parternes aftale og også i praksis fungerede som en selvstændig enhed i anpartsselskabet.Der blev således udstedt fakturaer fra og indbetalt fakturaer til filialkontoret, og filialens udgifter til øvrig drift blev betalte af T2. På den baggrund findes T2 at have indtaget en sådan selvstændig stilling i selskabet, at han som daglig leder af filialkontoret og som den, der oppebar momsbeløbene, burde have draget omsorg for, at filialkontorets momstilsvar blev indberettet behørigt. Tiltalte T2 findes herefter skyldig i forhold 1 i overensstemmelse med anklageskriftet.

Ad forhold 2

Efter begge de tiltaltes forklaringer finder retten det bevist, at der i perioden 1. december 1991 til 31. december 1994 ikke blev ført regnskaber for filialkontoret. Begge de tiltalte findes på den baggrund skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes for begge de tiltalte efter de ovennævnte bestemmelser, jf. straffelovens § 3. Der findes hverken for tiltalte T1 eller for tiltalte T2 grundlag for at idømme bøder, der er lavere end anklagemyndigheden har nedlagt påstand om. For hver af de tiltalte fastsættes en bøde på 140.000 kr.

En nedlagt erstatningspåstand tages til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

Tiltalte T1 straffes med en bøde på 140.000 kr.
Forvandlingsstraffen er hæfte i 35 dage.

Tiltalte T2 straffes med en bøde på 140.000 kr.
Forvandlingsstraffen er hæfte i 35 dage.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder betaler tiltalte T1 14.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat X og tiltalte T2 betaler 4.500 kr. + moms til den beskikkede forsvarer, advokat Z, der yderligere tillægges 3.500 kr. + moms i salær, der endeligt udredes af statskassen. Salæret på 15.000 kr. + moms til den for tiltalte T2 tidligere beskikkede forsvarer, advokat Y, skal tillige endeligt betales af tiltalte T2.

De tiltalte skal endvidere inden 14 dage in solidum betale 298.980 kr. til Told- og Skatteregion Frederiksberg, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg.


Østre Landsrets dom af 31. oktober 2000 , 11. afdeling, S-4238-99

Københavns Byrets 5. afdelings dom af 21. oktober 1999 (2590/99) er anket af T2 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse og af T1med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse for så vidt angår begge de tiltalte.

Der er i landsretten afgivet forklaring af de tiltalte og vidnet O.B..

De i byretten af vidnet L.I. afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes de tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldige efter anklageskriftet.

Bødestraffene findes passende, idet der ikke er grundlag for at nedsætte disse.

Landsretten stadfæster derfor dommen, dog således at tiltalte T2 i det indbyrdes forhold skal friholde tiltalte T1 for det pålagte erstatningsbeløb.

Thi kendes for ret:

Københavns Byrets 5. afdelings dom i sagen mod T2 og T1 stadfæstes, dog således, at tiltalte T2 i det indbyrdes forhold skal friholde tiltalte T1 for det pålagte erstatningsbeløb.

De tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.