Dato for udgivelse
12 mar 2001 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. december 2000
SKM-nummer
SKM2001.37.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1819-852
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Objektiv skattepligt, aktieombytning
Resumé
Da et af hovedformålene med en aktieombytning måtte antages at være skatteundgåelse, var der med rette givet afslag på en ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen S.G.18.5.2.
A's klage til Landsskatteretten vedrører et af told- og skatteregionen meddelt afslag af 26. maj 2000 på tilladelse til skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1.

Ved en ansøgning af 7. marts 2000 blev anmodet om tilladelse til skattefri aktieombytning af A's nom. 500.000 kr. aktier i B A/S, jf. ovennævnte bestemmelse.

I ansøgningen oplystes, at A er eneaktionær i B A/S, som har en aktiekapital på nom. 500.000 kr., at der ikke er flere aktieklasser, at aktierne er erhvervet i forbindelse med selskabets stiftelse ved en skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1. januar 1999, at aktierne ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, og at selskabets formål er at drive handel, industri og servicevirksomhed, herunder frisørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Den påtænkte aktieombytning vil blive gennemført ved stiftelse af et nyt holdingselskab, hvor aktierne i selskabet benyttes som indskud af selskabskapital. Der vil ikke ske kontant vederlæggelse. Formålet med aktieombytningen skal ses i lyset af hovedaktionærens ønske om på sigt at afhænde en del af aktierne i B A/S og samtidig beholde salgssummen i selskabsform. Ejerandelen i det fremtidige datterselskab vil blive bevaret i mindst 3 år.

B A/S havde ifølge årsregnskabet med status pr. 31. december 1999 en egenkapital på 1.225.255 kr.

Told- og skatteregionen har ved en afgørelse af 26. maj 2000 meddelt afslag på anmodningen om tilladelse til skattefri aktieombytning. Det er herved lagt til grund, at anmodningen alene bygger på en udskydelse af beskatningen af aktieavance ved afståelse af aktier i B A/S.

Det er anført, at der ikke i anmodningen er angivet noget erhvervsmæssigt eller forretningsmæssigt formål, og at det heller ikke er angivet, at transaktionen foretages ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger såsom f.eks. omstrukturering eller rationalisering. Afhænder holdingselskabet efter mere end 3 års ejertid aktier i datterselskabet, opnås der en skatteudskydelse, idet holdingselskabet vil kunne afhænde aktierne skattefrit, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, og stk. 6. Afhænder A derimod selv aktierne efter mere end 3 års ejertid, vil en avance udløse aktieindkomstskat.

Det er endvidere anført, at reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 ikke kan anvendes alene med det formål at opnå en rent skattemæssig fordel. Der er med baggrund i Vejledning fra Told?Skat fra juni 1999 (gengivet i TfS 1999.528) henvist til, at indhentelse af tilladelse skal sikre, at hovedformålet eller et af hovedformålene med aktieombytningen ikke er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Der er endvidere henvist til, at EF-domstolen i Leur-Bloem dommen af 17. juli 1997 har udtalt, at begrebet forsvarlige økonomiske betragtninger i artikel 11 i fusionsdirektivet (90/434 EØF) skal fortolkes således, at det er mere vidtgående end hensigten om blot at opnå en rent skattemæssig fordel. Ombytning af aktier, der kun skal tjene et sådant formål, kan derfor ikke anses for en økonomisk forsvarlig betragtning.

Til støtte for, at hovedformålet med aktieombytningen ikke er skatteunddragelse eller skatteundgåelse har A`s repræsentant i et brev til told- og skatteregionen af 24. maj 2000 - som ifølge regionen først er modtaget den 29. maj 2000 og således efter afslaget - vedrørende formålet uddybende oplyst følgende:

"Selskabet opererer indenfor frisørbranchen, der dels er kendetegnet ved en endog meget hård konkurrence, ligesom kapitalkravet til anskaffelse og vedligeholdelse af driftsmateriellet i form af inventar, samt goodwill er ganske betydeligt. For at kunne honorere disse krav skal selskabet på lidt længere sigt kunne opbygge en større egenkapital til imødegåelse af konkurrencen samt adgangen til en lettere og billigere financiering.

Således har min klient lagt planer for at eventuelle medarbejdere eller andre på lidt længere sigt skal kunne træde ind i selskabet som aktionærer. Som selskabets kapitalforhold er på nuværende tidspunkt vil dette indebære en for stor risiko for medarbejderne/nye ejere, at ejerskab i form af aktier med tilhørende kaution overfor bankforbindelse, ikke er acceptabel.

Selskabet vil på lidt længere sigt opbygge en tilfredsstillende egenkapital.

Når dette sker vil det være aktuelt med optagelse af medarbejdere/nye ejere i ejerkredsen. For den oprindelige aktionær vil en optagelse af medarbejdere/nye ejere i ejerkredsen betyde en beskatning af avancen af salget af aktierne, som aktionæren nødvendigvis må hente i selskabet i form af udbytteudbetalinger. Herved forringes selskabets konsolidering.

Det er derfor den oprindelige aktionærs tanke at adskille beskatningen ved optagelse af nye aktionærer med beskatningen ved afhændelse ved fratræden i selskabet. Ved at gennemføre en aktieombytning vil det være muligt for aktionærerne skattefrit efter mindst tre år at overdrage en del af aktierne til nye aktionærer uden at de oprindelige aktionærer beskattes heraf, og lade hele provenuet gå til holdingselskabet. Når et eventuelt provenu tilgår koncernen og ikke hovedaktionæren styrkes koncernens egenkapital.

Beskatningen ved optagelse af nye aktionærer og beskatning ved fratræden, når tid kommer, adskilles herved.

Endvidere vil en holdingselskabsstiftelse betyde en større kreditorbeskyttelse ved at der åbnes mulighed for udbetaling af udbytte fra datterselskabet til holdingselskabet. Denne sikkerhed er væsentlig indenfor branchen og indgår ligeledes som et moment i holdingselskabsstiftelsen.

Afslaget af 26. maj 2000 er påklaget til Landsskatteretten, idet det er anført, at klagen skal ses i lyset af, at de uddybende bemærkninger af 24. maj 2000 ikke indgår i beslutningsgrundlaget for afslaget.

Told- og skatteregionen har under sagens behandling bl.a. udtalt, at regionen ? efter at have modtaget de uddybende bemærkninger den 29. maj 2000, har gennemgået disse i en skrivelse til repræsentanten, jf. fremlagt kopi af skrivelse af 7. august 2000, hvorefter de uddybende bemærkninger ikke gav grundlag for en ændret vurdering, og afslaget derfor blev fastholdt.

Repræsentanten har supplerende under sagens behandling givet udtryk for, at selskabet, når der på lidt længere sigt er opbygget en tilfredsstillende egenkapital, vil foretage udlodning af egenkapital til holdingselskabet, hvor egenkapitalen er til stede for koncernen samtidig med, at medarbejdere kan investere i selskabet uden at skulle betale for en ophobning af egenkapital i selskabet. Det er herved anført, at hovedhensigten med aktieombytningen er at opnå så gunstige købsbetingelser for medarbejderne som mulig, og at koncernen endvidere opnår kreditorbeskyttelse ved at overføre egenkapital til holdingselskabet".

Landsskatteretten udtalte:

"Betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1, om, at ombytning af aktier som defineret i lovens § 13, stk. 2, kræver tilladelse, har baggrund i artikel 11, stk. 1, litra a i fusionsdirektiv 90/434/EØF.

Ifølge fusionsdirektivets artikel 11, stk. 1, litra a kan en medlemsstat fravige direktivet, når hovedformålet eller et af hovedformålene bag en af de transaktioner, direktivet dækker, herunder ombytning af aktier, er skattesvig eller skatteunddragelse. Videre fremgår, at såfremt en transaktion ikke foretages ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger, såsom omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, der deltager i transaktionen, kan dette skabe en formodning om, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skattesvig eller skatteunddragelse. Ved afgørelsen af, om den påtænkte transaktion som hovedformål eller et af hovedformålene har skattesvig eller skatteunddragelse, skal fortages en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion, jf. herved EF-domstolens dom af 17. juli 1997 i Leur-Bloem sagen offentliggjort i SU 1997.257, hvoraf også fremgår, at begrebet forsvarlige økonomiske betragtninger i fusionsdirektivets artikel 11 skal fortolkes således, at det er mere vidtgående end hensigten om blot at opnå en rent skattemæssig fordel".

Retten finder ud fra en samlet vurdering af de i sagen foreliggende oplysninger, at transaktionen - hvorefter aktierne i B A/S, der er erhvervet i forbindelse med selskabets stiftelse ved skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1. januar 1999, benyttes som indskud af selskabskapital ved stiftelse af et nyt holdingselskab ? har som hovedformål eller et af hovedformålene at opnå en udskydelse af aktieavancebeskatningen ved afståelse af aktierne i B A/S med deraf følgende skattebesparelse. Det bemærkes, at det på sigt er hensigten at afhænde en del af aktierne i selskabet, og at den omstændighed, at holdingselskabet vil bevare ejerandelen i det fremtidige datterselskab i mindst 3 år, sammenholdt med det oplyste om formålet i øvrigt, ikke på det foreliggende giver grundlag for at antage, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen ikke er skatteunddragelse eller skatteundgåelse som anført i Told?Skat Vejledning fra juni 1999 (optrykt i TfS 1999.257).

Afslaget af 26. maj 2000 på tilladelse til skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1, findes derfor ikke at være i strid med fusionsdirektivets artikel 11, stk. 1, litra a, og afslaget stadfæstes derfor.