Dato for udgivelse
11 Jul 2001 10:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.271.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1666-0186
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, fradrag
Resumé

Der blev godkendt fradrag for moms af mæglerudgifter ved bortforpagtning samt salg af inventar.

Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1 og
Momsloven § 8, stk. 1, 3,pkt.

A A/S’s klage vedrører ikke godkendt fradrag for moms af mæglerudgifter ved bortforpagtning, 211.657,50 kr. samt af mæglerudgifter ved salg af inventar, 250.000 kr.

Det er oplyst, at selskabet har drevet hotelvirksomhed. Ved forpagtningsaftale med B hotel A/S har selskabet med virkning fra 15. august 1999 bortforpagtet hoteldriften for C. Ved samme aftale er hele virksomhedens inventar overdraget til B A/S for 20.000.000 kr. Denne overdragelse er anset som en virksomhedsoverdragelse omfattet af momslovens § 8, og salgssummen er derfor ikke tillagt moms. Selskabet er pr. 15. august 1999 frivilligt momsregistreret for bortforpagtningen af C.

Selskabet har i denne forbindelse afholdt udgifter til D ApS for mæglersalær på henholdsvis 846.630 kr. ekskl. moms i forbindelse med bortforpagtningen og på 1.000.000 kr. ekskl. moms i forbindelse med salg af inventaret. Momsen heraf, i alt 461.657,50 kr., har selskabet foretaget fradrag for ved korrektionsangivelse for perioden 1/11 – 30/11 1999.

Regionen har ved den påklagede afgørelse ikke godkendt fradrag for momsen af mæglerudgifterne. Regionen har herved henset til, at bortforpagtning af fast ejendom er en momsfritaget transaktion omfattet af momslovens § 13. Det er videre anført, at hel eller delvis overdragelse af virksomhed ikke er levering mod vederlag omfattet af momslovens § 4, stk. 1, jf. momslovens § 8, stk. 1. Overdragelse af virksomhed er således ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde. Der er kun fradrag for moms af omkostninger, der anvendes til virksomhedens afgiftspligtige transaktioner omfattet af momsloven, jf. momslovens § 37, stk. 1. Virksomheden kan således ikke fradrage momsen af omkostninger, der vedrører bortforpagtning af fast ejendom samt overdragelse af virksomhed, selvom den almindelige momsregistrering er afløst af en frivillig registrering for bortforpagtning af fast ejendom.

Selskabets revisor har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for momsen af mæglerudgifterne.

Han har for så vidt angår salget af inventaret bl.a. anført, at dette er omfattet af momslovens § 4, jf. § 8. Han har for så vidt angår fradragsretten for udgifter i forbindelse hermed henvist til EF-dommen af 22. februar 2001, C-408/98, Abbey National.

For så vidt angår indgåelsen af forpagtningskontrakten er det bl.a. anført, at dette er etablering af en virksomhed og henset til, at denne virksomhed er momsregistreret, jf. momslovens § 51, er der fuld momsfradrag for udgifterne herved efter momslovens § 37. Det er således anført, at en frivillig momsregistrering medfører fuld momspligt efter de almindelige regler.

Landsskatteretten finder for så vidt angår mæglerudgifterne i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bortforpagtning og til den frivillige momsregistrering efter momslovens § 51 for denne bortforpagtning, at der er tale om udgifter vedrørende momspligtige aktiviteter, hvorefter der er fradragsret herfor, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Salget af inventaret er anset omfattet af momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., om virksomhedsoverdragelse, og retten finder under henvisning til EF-domstolens afgørelse i sag C–408/98, Abbey National, herunder præmis 35, 36 og 40, at der kan godkendes fradrag for momsen af udgifterne til de tjenesteydelser, der er erhvervet for at gennemføre denne overdragelse, idet disse udgifter anses for at have haft en direkte og umiddelbar tilknytning til den del af selskabets økonomiske virksomhed, der vedrører hotelvirksomhed, som er fuldt momspligtigt.

Retten finder således, at den påklagede afgørelse skal ændres i overensstemmelse med den nedlagte påstand.