Dato for udgivelse
09 apr 2001 14:01
SKM-nummer
SKM2001.134.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4169-00056
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Indsamling, hædersgave, skattefrihed, bindende forhåndsbesked
Resumé
Et indsamlet beløb, til en kræftsyg kvinde, blev af Ligningsrådet anset for omfattet af skattefrihedsbestemmelsen i ligningslovens § 7, litra a. Det indsamlede beløb skulle anvendes til hospitalsbehandling i Tyskland.
Reference(r)
Ligningsloven § 7 litra a
Ligningsvejledningen 1999 A.B.7.3
Spørgsmål
Vil midler, der bliver indsamlet til NN til anvendelse til et hospitalsophold i Tyskland til behandling af hendes kræftsygdom være skattefri?

Svar
Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

NN fik i 1996 konstateret kræft og kom bl.a. i strålebehandling. I 1999 fik hun konstateret en kræftsvult i underlivet, som blev behandlet med kemoterapi.

I 2000 har NN været indlagt på Århus Universitetshospital, af udskrivelsespapirerne fremgår det, at hun er inoperabel for den konstaterede cancer.

Da det danske sundhedsvæsen ikke kan tilbyde yderligere behandling, ønsker NN at lade sig behandle på et hospital i Tyskland. Behandlingen skønnes med rejseomkostninger, ophold og eventuelt ophold for pårørende at ville koste ca. 200.000 - 250.000 kr. NN er indkaldt til den 1. behandling primo 2001.

Der er ikke mulighed for, at det danske sundhedsvæsen vil afholde udgifterne til behandlingen på det tyske hospital. Sundhedsudvalget i amtet har afvist at afholde udgifterne, da man i Danmark betragter behandlingen som eksperimentel og dermed ikke omfattet af sygehusloven.

NN oppebærer for øjeblikket en pension på 1.500 kr. pr. måned, og ægtefællen har en månedlig nettoløn på ca. 10.000 kr. Parret bor i lejebolig og har ingen formue.

En avis, som har fulgt sagen nøje, har startet en indsamling, således at NN har økonomisk mulighed for at betale for behandlingen i Tyskland.

Det er oplyst, at der pr. 10. januar 2001 er indsamlet 257.771 kr. En stor del af pengene stammer fra anonyme givere, herunder også givere i Tyskland. Indsamlingen er påbegyndt primo september 2000 og der har været ca. 200 bidragydere.

Der er indgået en aftale mellem NN, hendes ægtefælle og deres advokat, om at der kun kan hæves på kontoen til formål, der relaterer sig til behandlings-, rejse-, opholdsomkostninger etc. Af aftalen fremgår det endvidere, at når der måtte foreligge endelig lægeerklæring om, at yderligere behandling, herunder efterbehandling i Danmark, og afholdelse af yderligere omkostninger er ufornøden, er advokaten bemyndiget til at overføre et eventuelt overskydende beløb på kontoen til Patientforeningen for Kræftbehandling i Udlandet. NN har endvidere oprettet testamente, hvoraf det fremgår, at de midler, der måtte indestå på kontoen, skal tilfalde denne forening.

Anmodningen om skattefrihed for det indsamlede beløb er begrundet i bestemmelsen i ligningslovens § 7, litra a, og der er endvidere henvist til det anførte om bestemmelsen i den kommenterede ligningslov, herunder afgørelserne TfS 1998, 691 og TfS 1997, 397.


Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse:

En gennemgang af den hidtidige praksis vedrørende ligningslovens § 7, litra a, viser, at de indsamlinger, der er anset for omfattet af ligningslovens § 7, litra a, kan opdeles i følgende grupper:

1. indsamlinger til efterladte, hvor ægtefællen/samleveren er død ved en (arbejds)ulykke. Det er karakteristisk, at indsamlingerne er foretaget ud fra et ønske om at give økonomisk støtte til de efterladte. I flere af sagerne er det således oplyst, om den afdøde har været forsikret, samt om den generelle økonomiske situation for de efterladte mv.

2. indsamlinger til personer som anerkendelse af personens virke indenfor sit felt

3. indsamlinger til en større gruppe personer, der som følge af en begivenhed har lidt et økonomisk tab

4. indsamling til idrætsudøver, der er blevet invalideret

Den konkrete sag adskiller sig efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse fra de sager, der hidtidig er blevet taget stilling til af henholdsvis Ligningsrådet og Landsskatteretten, idet beløbet skal dække udgifter i forbindelse med sygdomsbehandling.

Told- og Skattestyrelsen finder derfor ikke, at indsamlingen til NN er omfattet af ligningslovens § 7, litra a.

Ligningsrådet kan ikke tiltræde Told- og Skattestyrelsens indstilling. Ligningsrådet finder, at det indsamlede beløb er omfattet af skattefriheden i ligningslovens § 7, litra a.