Dato for udgivelse
10 sep 2001 15:03
SKM-nummer
SKM2001.339.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4748-00008
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
salg, landbrugsjord, indskud, avance, fradragsberettiget pensionsordning
Resumé

En landmand spurgte, om han ville kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, såfremt indskuddet bestod i avance på ca. 1,5 mio. kr. fra salg af landbrugsjord. Ligningsrådet svarede bekræftende på spørgsmålet, under den forudsætning, at de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15A var opfyldt.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 15 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 A.C.1.1.6.5

Spørgsmål

Vil A kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens §15A, såfremt indskuddet består i avance fra salg af landbrugsjord på ca. 1,5 mio. kr?

Svar

Ja, såfremt de øvrige betingelser i pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A er en ny regel, som første gang får virkning for indkomståret 2001. Reglen bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2 mio. kr. (2001-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab.

A købte en landbrugsejendom i 1969. Ejendommen var på 80,7 hektar. Heraf var 7-8 hektar vådenge, mens der på resten af arealet blev dyrket korn, kartofler, ærter m.v. Der har ikke været husdyr på ejendommen de sidste 20-25 år.

Den 1. juli 2000 solgte A 71,14 hektar til en nabo. Avancen fra dette salg androg et beløb på mellem 1.400.000 og 1.450.000 kr.

Den 1. marts 2001 solgte A en byggegrund på 0,3 hektar. Avancen fra dette salg androg et beløb på ca. 150.000 kr.

Restarealet på 9,26 hektar består dels af ca. 7 hektar eng, der er udlagt til vådenge. Resten er vej m.v. Desuden er der på ejendommen et smådyrs-krematorie, som fortsætter efter salget af jorden.

Avancen fra jordsalget er samlet ca. 1,5 mio. kr. Dette beløb ønskes indskudt på en pensionsordning senest den 30. juni 2001 med henblik på at få fradrag for indskuddet i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15A. Indkomståret er 1. juni til 30 maj.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Da det i anmodningen er oplyst, at A fortsætter med at drive smådyrs-krematoriet efter salget af jorden, finder A´s kommune, som er den skatteansættende myndighed, at A fortsat må anses for erhvervsdrivende både efter det første og det andet salg af jord. Kommunen har i den forbindelse oplyst, at omsætningen i krematoriet i indkomståret 1999 udgjorde 120.231 kr. ifølge selvangivelsen.

A´s kommune finder på denne baggrund, at A kan anvende de omhandlede avancer som et fradragsberettiget indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter det oplyste blev A´s ejendom drevet som selvstændig erhvervsvirksomhed ved det første delsalg den 1. juli 2000. Det indstilles derfor, at avancen fra dette delsalg kan anvendes som fradragsberettiget indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A. Det fremgår af bemærkningerne til pensionsbeskatningslovens § 15A, at ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salget af virksomhedens aktiver som bl.a. fast ejendom, med fradrag af tab.

Det indstilles, at også avancen fra det andet delsalg den 1. marts 2001 kan anvendes som fradragsberettiget indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at der fortsat er drift af smådyrskrematorie på ejendommen efter det andet delsalg, at A´s kommune har oplyst, at omsætningen i krematoriet i indkomståret 1999 udgjorde 120.231 kr. ifølge selvangivelsen, og at kommunen på den baggrund har fundet, at der fortsat er tale om selvstændig erhvervsmæssig virksomhed efter det andet delsalg.

Det forudsættes, at A udfylder erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033). Det forudsættes endvidere, at de øvrige betingelser for at kunne få fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 15A er opfyldt, herunder at A har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i en periode på mindst 10 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes. De øvrige betingelser for at få fradrag fremgår af blanketten.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.