Dato for udgivelse
23 Nov 2001 19:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.570.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-2807-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, momssvig, udeholdt omsætning, skøn
Resumé

T, der drev restaurationsvirksomheder, var tiltalt for med forsæt til unddragelse af skatter, bidrag og moms at have overtrådt skattelovgivningen, loven om arbejdsmarkedsfonde og momsloven ved at have udeholdt omsætning fra sine virksomheder til brug for skatteansættelser og bidragsgrundlag for indkomstårene 1994 og 1995 og afgiftskontrol for samme perioder, hvorved det offentlige blev unddraget 390.871 kr. i skatter, 41.060 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 198.000 kr. i moms.Ved landsrettens behandling af den indankede dom kunne det efter bevisførelsen for landsretten af de grunde byretten havde anført tiltrædes, at T var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 600.000 kr, dog således at frihedsstraffen blev gjort betinget og med vilkår om samfundstjeneste.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 21. maj 2001, 9. afdeling, a.s. S-2807-00

Afsagt af landsdommerne:
Lodberg, Teilmann og Susanne V. Gamborg (kst.) med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Jane Ranum e.o.)

-----------

Tåstrup Byrets dom af 23. juni 2000, SS 28/2000

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ...., ifølge anklageskrift af 4. januar 2000 fra Politimesteren i Glostrup til straf for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, skattekontrollovens § 13 og overtrædelse af lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, ved i tiden fra den 1. januar 1994 til den 31. december 1995 med forsæt til at unddrage det offentlige skatter og afgifter ved at udeholde omsætning fra sine virksomheder Restaurant N.N. (SE nr. ....), A-by Nærcenter, og M.M.s Pizzabar (SE nr. ....) ...., B-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrol, skatteansættelser for indkomstårene 1994 og 1995 samt bidragsgrundlaget.

Statskassen blev herved unddraget
afgifter (moms)

198.000 kr.

Skat

390.871 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

41.060 kr.

I alt

629.931 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Under sagen er der afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet fuldmægtig O.J., C-by Skatteforvaltning. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil henvises.

Under sagen er dokumenteret en § 808-undersøgelse vedrørende tiltalte og en af Told & Skat udarbejdet skatteansættelse for tiltalte for indkomstårene 1994 og 1995.

Domsmandsretten skal udtale: 

Efter den af fuldmægtig O.J. afgivne forklaring sammenholdt med skatteansættelsen for tiltalte, lægges det til grund, at tiltalte i 1994 og 1995 havde et negativt privatforbrug. Først under domsforhandlingen har tiltalte forklaret, at han, i 1994 og 1995 optog 2 lån hver på 100.000. Herefter og da lånets størrelse ikke er dokumenteret, tilsidesættes tiltaltes forklaring herom.

På grundlag af vareforbrug af mel i oktober kvartal 1994 har Told & Skat beregnet, at restomsætningen pr. dag i tiltaltes restauration efter salg af pizzaer androg 362 kr. Melforbruget i januar kvartal 1995 er efter det oplyste næsten identisk med melforbruget i januar kvartal 1996. Restomsætningen pr. dag for januar kvartal 1995 er beregnet til 648 kr. Efter oplysningerne om vareforbrug i restaurationen af t-bone steak, oksefilet, okseklump, okseinderlår, lammekøller, kylling, fiskefilet, forårsruller, flæskestegsandwich, burger, pitabrød, pommes frites og vand, sammenholdt med restaurationens varesortiment, finder domsmandsretten det sandsynliggjort, at der ikke - som skønnet af Told & Skat - er plads til omsætning af dette vareforbrug i den beregnede restomsætningen på henholdsvis 362 kr. og 648 kr. pr. dag. Skønnet herover støttes af beregningen over den udeholdte omsætning med ca. 1.385 kr. pr. dag, hvilken beregning grunder sig på fund af revisionsruller, der er holdt op mod indbetalinger på tiltaltes konto i Jyske Bank i en periode på 12 dage i maj 1995.

Domsmandsretten finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte den af Told & Skat skønnede udeholdte omsætning, der nedrundet til 1.100 kr. pr. dag, svarer til en bruttoavanceprocent på 51 procent for 1994 og 53 procent for 1995, hvilket efter de foreliggende oplysninger ikke kan anses for en unaturlig høj avanceprocent. Ved bedømmelsen af Told & Skats skøn over størrelsen af den udeholdte omsætning har retten tillagt det betydelig vægt, at O.J. ikke kunne finde dokumentation for, at salg ud af huset for de forudgående dage før kontroldagen, som forklaret af tiltalte, blev slået ind med et samlet beløb på kasseapparatet. Retten har endvidere tillagt det betydelig vægt, at der - trods tiltaltes forklaring om, at han ikke havde ansat medhjælp - på kontroldagen af O.J. kl. 17.23 blev observeret, at tre mænd arbejdede i restaurationen og yderligere en mand kl. 20.04, at tiltalte ikke blev antruffet i restaurationen, og at der på kontroldagen kl. 20.04 blev konstateret salg ud af huset på tjenerblokke med i alt 4.324 kr., der ikke var slået ind på kasseapparatet.

Domsmandsretten finder det herefter ubetænkeligt at anse udeholdelsen for sket med forsæt, og anse tiltalte for skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, skattekontrollovens § 13, stk. 1, og overtrædelse af lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, til fængsel i 3 måneder.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en bøde på 600.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 60 dage.

Thi kendes for ret:

 Tiltalte T straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte betaler en tillægsbøde på 600.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

-----------

Østre Landsrets dom af 21. maj 2001, 9. afdeling, a.s. S-2807-00

Tåstrup byrets dom af 23. juni 2000, SS 28/00 er anket af T med endelig påstand om delvis frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet fuldmægtig O.J., der begge i det væsentlige har forklaret som for byretten. Der er endvidere afgivet forklaring af revisor V.T. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde byretten har anført, at anklagemyndigheden i høj grad har sandsynliggjort told og skattemyndighedernes skøn, hvorefter tiltalte i sine angivelser til myndighederne har udeholdt en omsætning i sine pizzariaer på mindst 1100 kr. om dagen i årene 1994 og 1995.

Landsretten tiltræder endvidere, at den foretagne udeholdelse af omsætning er sket med forsæt til at unddrage statskassen skatter og afgifter i det påståede omfang.

Herefter, og idet de for landsretten fremlagte pantebreve og tiltaltes forklaring om optagelsen af lån ikke kan føre til andet resultat, tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i den rejste tiltale.

Straffen findes passende udmålt. I betragtning af den tid der er gået siden forholdene er begået og tiltaltes gode personlige forhold finder landsretten det undtagelsesvis forsvarligt, at straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t:

Tåstrup byrets dom i sagen mod T stadfæstes, dog således at fuldbyrdelsen af straffen af fængsel i tre måneder udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra dato på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, at tiltalte undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden og at tiltalte i prøvetiden udfører ulønnet arbejde (samfundstjeneste) i 80 timer efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser.

Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten.