SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2018.653.LSRErhvervelsesmoms for lystbåd erhvervet fra EU21-12-1822-10-18Momspligt Afgørelse
SKM2018.652.LSRTilgodehavende ved salg af virksomhed - Virksomhedsordningen21-12-1816-11-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.651.SRLivsforsikring - Transparente selskaber21-12-1820-11-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.650.SKTSTSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201921-12-1821-12-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger SKM-meddelelse
SKM2018.649.ØLRForskerskatteordningen kunne ikke anvendes ved koncernintern udstationering20-12-1809-11-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.648.SANSTEksportgodtgørelse – Manglende fremstilling af køretøj20-12-1814-05-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2018.647.LSRErhvervsobligation i virksomhedsordningen20-12-1827-11-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.646.SRBriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren - skattefrit arbejdsredskab20-12-1823-10-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.645.LSRÆndret momsansættelse – Forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra indbetalingstidspunktet20-12-1807-09-18Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2018.644.LSRKrav på omkostningsgodtgørelse anset for forældet20-12-1826-11-18Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.643.LSRDispensation for fristoverskridelse i forbindelse med for sen indsendelse af selvangivelse og beholdningsoversigt ved fraflytning20-12-1813-09-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.642.VLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade - færdselsloven20-12-1812-11-18Straf Dom
SKM2018.641.ØLRStraf – told – smugleri – hæleri - valuta20-12-1831-10-18Straf Dom
SKM2018.640.LSRGrundværdi - Undtagelse fra vurdering20-12-1830-11-18Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.639.SRFastsættelse af skattemæssig primoværdi for indkomståret 2017 for lagerbeskattede værdipapirer - fradrag for tab på lagerbeskattede værdipapirer, der ikke tidligere var fratrukket19-12-1823-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.637.BRLempelse for udenlandsk skat – manglende besvarelse af opfordringer – risikoen for at dokumentation ikke kan fremskaffes18-12-1812-11-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.636.BROrdinær genoptagelse – nye oplysninger – underbilag18-12-1808-11-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.635.HROpgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vand -og spildevandsselskab.18-12-1808-11-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.634.SRAktieombytning - eventuel betaling af afdrag på henstandssaldo vedrørende fraflytterskat18-12-1823-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.633.BRGrænsehandelsarrangement – moms levering af nye transportmidler – erhverver i et andet EU-land – stedet for det endelige forbrug18-12-1822-10-18Momspligt Dom
SKM2018.632.SRVirtuelle valutaer, manglende oplysninger, afvisning17-12-1828-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.631.SRVirtuelle valutaer, manglende oplysninger, afvisning17-12-1828-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.630.SREjendomsavance - Genanbringelse14-12-1823-10-18Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2018.629.ØLRStraf – registreringsafgift – leasing – prøveskilte – uberettiget ibrugtagning13-12-1822-11-18Straf Dom
SKM2018.628.BRIndsætninger – bevisbyrde formidling af penge - via forening13-12-1808-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.627.HROpgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vandforsyningsselskab13-12-1808-11-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.626.SRElektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net13-12-1820-11-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.625.BRRegistreringsafgift, ejerskab af køretøj, ibrugtagning12-12-1812-11-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.624.HRAfslag på tilladelse til omgørelse11-12-1806-11-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.623.SRSkattefrie aktieombytninger11-12-1828-08-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.622.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger – bankboks11-12-1830-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.621.SRLigningslovens § 4 - rette indkomstmodtager af overskudsandel10-12-1820-11-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.620.SRDispensation for CFC-beskatning ved datterselskab10-12-1820-11-18Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.619.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse byggeprojekt10-12-1823-10-18Byggeri Bindende svar
SKM2018.618.SRFast driftssted - Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, og Art. 5 i dansk-schweizisk dobbeltbeskatningsoverenskomst07-12-1820-11-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.617.SRMoms på fast ejendom - levering af interessentskabsandele med anvisningsret til fast ejendom05-12-1823-10-18Andet om moms Bindende svar
SKM2018.616.SRFørstegangssalg af kunst - succession - virksomhedsomdannelse.04-12-1820-11-18Andet om moms Bindende svar
SKM2018.615.SRMoms - et taxibestillingskontor leverer momsfri formidling af personbefordring04-12-1820-11-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.614.SRAffaldsvarme - tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning04-12-1820-11-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.613.LSROverskud af virksomhed - Fradrag for udgifter til fremmed arbejde03-12-1815-11-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.612.LSRTrust - Selvstændigt skattesubjekt03-12-1814-11-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.611.LSRForhøjelse af momstilsvar - Nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører03-12-1815-11-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.610.ØLRBestemmende indflydelse – maskerede udlodninger30-11-1825-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.609.LSRNægtet anvendelse af virksomhedsordningen – Konsekvensændringer af indkomstopgørelser – Efterbeskatning af opsparet overskud30-11-1812-11-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.608.SKTSTRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201930-11-1830-11-18Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2018.607.LSRKonkursbo – Fradrag for moms af tab på debitorer30-11-1815-11-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.606.LSREjendomsavancebeskatning – Afståelse af ejerlejlighed30-11-1802-11-18Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2018.605.LSRSkattepligtig avance ved salg af ejendom30-11-1808-11-18Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2018.604.SRDeludlejning af andelsselskabets areal ikke foreneligt med det kooperative formål29-11-1820-11-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.603.LSRNægtet genoptagelse af skatteansættelsen - Afskrivning på takstrettigheder til pensionsforpligtelser29-11-1813-11-18Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2018.602.LSRAfslag på genoptagelse af ejendomsvurderingen29-11-1824-10-18Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2018.601.SRUdenlandske volontører - lommepenge - skattepligt29-11-1820-11-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.600.SRMoms - momsfritagelse - avis29-11-1820-11-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.599.BRFradrag driftstab – interesseforbundne parter – sædvanlig driftsrisiko28-11-1806-11-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.598.ØLRStraf – momssvig – revisor medtiltalt – skattesvig – kildeskat - bogføringsskik28-11-1818-04-18Straf Dom
SKM2018.597.ØLREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed28-11-1808-11-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.596.SRInvesteringsselskab - ETF’ere27-11-1820-11-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2018.595.SRGodtgørelse for forskelsbehandling27-11-1820-11-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.594.SRDeleleasing - beskatning af fri bil22-11-1823-10-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.593.SKTSTVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201922-11-1822-11-18Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2018.592.SRUdenlandsk pensionsopsparing - overgangsregler - skift af porteføljemanager - overdragelse af ordningerne ved arv21-11-1823-10-18Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2018.591.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – kildeskat – betinget fængsel20-11-1819-09-18Straf Dom
SKM2018.590.HROmstrukturering – tilførsel af aktiver – skatteundgåelse20-11-1804-10-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.589.BRIndsætninger – bevisbyrde – videreformidling af penge for en velgørende forening20-11-1817-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.587.SKTSTVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201820-11-1820-11-18Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2018.586.SKTSTLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201920-11-1820-11-18Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2018.585.BRFradrag i grundværdien for forbedringer - bevis for udgiftsafholdelse - overvæltning20-11-1819-09-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.584.BRStraf – transfer pricing – bødeudmåling - prøvesag19-11-1809-10-18Straf Dom
SKM2018.580.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændig erhvervsdrivende - partnerselskab16-11-1825-09-18Virksomheder Bindende svar
SKM2018.579.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - lønmodtager - partnerselskab16-11-1825-09-18Virksomheder Bindende svar
SKM2018.578.BRFradrag - købsmoms – hæftelse - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag16-11-1825-09-18Fradrag + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2018.577.SRRøggas - overskudsvarme - procesforbrug15-11-1825-09-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.576.BRAfkald på indkomst15-11-1810-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.575.HRIkke deltagelse af sagkyndige dommere - afgiftssag15-11-1814-09-18Når man vil klage Kendelse
SKM2018.574.SRHollandsk Coop - selvstændigt skattesubjekt efter danske skatteregler15-11-1823-10-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.573.BRIndsætninger på bankkonto14-11-1817-08-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.572.BRSkattepligtige bestyrelseshonorar - indtægter - retserhvervelse14-11-1827-09-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.571.BRForhøjelse af indkomst – reelt låneforhold ikke bevist14-11-1828-09-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.570.SKTSTRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201914-11-1814-11-18Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKM-meddelelse
SKM2018.569.BRGenoptagelse – forældelse – genanbringelse – tidligere skatteansættelse lagt til grund13-11-1811-10-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.568.ØLRSkattepligtig indtægt – skønsmæssig ansættelse - overførsel til privat konto fra polske virksomheder - forventningsprincippet.13-11-1812-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.567.ØLRKulafgift – kontrakt godkendt af Elprisudvalget13-11-1826-10-18Energi og kuldioxid Dom
SKM2018.566.HRØstre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.13-11-1814-09-18Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2018.565.SKTSTAmortisationsrenten for 201913-11-1813-11-18Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKM-meddelelse
SKM2018.564.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien12-11-1823-10-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.563.SKTSTRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201812-11-1812-11-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKM-meddelelse
SKM2018.562.SKTSTStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201912-11-1812-11-18Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2018.561.SKTSTRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201812-11-1812-11-18Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2018.560.SKTSTRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201912-11-1812-11-18Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2018.559.BREjendomsavance - salg af ejendom - bindende svar12-11-1811-10-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.558.VLRStraf – momssvig – kildeskat - strafegnet12-11-1804-09-18Straf Dom
SKM2018.557.ØLRMoms - fradrag – udgifter afholdt af ejerforening – berettiget forventning12-11-1809-10-18Fradrag Dom
SKM2018.556.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningskontoen anses som udbytte09-11-1826-09-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.555.SRFratrædelsesgodtgørelse - afskedigelse sket i strid med proportionalitetsprincippet09-11-1823-10-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.554.BRFri bil - autocamper - bevisbyrde - kørselsregnskab - kommissionssalg09-11-1827-09-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.553.SANSTAfslag på anmodning om henstand med betaling af krav på selskabsskat09-11-1829-06-18Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2018.552.LSROverdragelse af fast ejendom mellem forældre og børn – Handelsværdi – Kursværdi af latent skat08-11-1826-09-18Arv og gaver Afgørelse
SKM2018.551.LSRVærdi af gave ved overdragelse af ejendom08-11-1828-09-18Arv og gaver Afgørelse
SKM2018.550.LSRAfvisning af klage pga. manglende klageberettigelse08-11-1823-10-18Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.549.BRIndsætninger på privat og erhvervsmæssige konti – allerede beskattede midler07-11-1817-08-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.548.ØLRArbejdsudleje - datterselskab - chauffører07-11-1823-08-18Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2018.547.ØLREkstraordinær genoptagelse – indkomstår - dødsbo06-11-1824-08-18Dødsboer (skat) Dom
SKM2018.546.SRHåndværkerfradrag ved installation af tyverialarm06-11-1823-10-18Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2018.545.SRBeskatning - tyske pensionsordninger - undtagelsesregel02-11-1823-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.544.SRFast driftssted, hjemmekontor, venturekapital02-11-1823-10-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.543.SRGrænsegænger- offentlig og privat deltidsansættelse - hjemmearbejde31-10-1823-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.542.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser31-10-1827-09-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.541.SRFrihed for beskatning - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb31-10-1825-09-18Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.540.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser31-10-1827-09-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.539.LSRForhøjelse af overskud af virksomhed og forhøjelse af personlig indkomst30-10-1827-09-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.538.LSRTilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift efter elpatronordningen30-10-1806-09-18Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2018.537.LSRFradrag for virksomhedsunderskud – Bidragsfri personlig indkomst uden for virksomheden30-10-1801-05-18Virksomheder Afgørelse
SKM2018.535.LSRForhøjelse af overskud af virksomhed29-10-1827-09-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.534.LSRKodning29-10-1803-10-18Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.533.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-10-1812-10-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.532.LSRChokoladeafgift af chokoladesirup til brug i milkshake29-10-1815-10-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2018.531.LSRChokoladeafgift af karamelsovs29-10-1815-10-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2018.530.LSRFradrag for underskud af virksomhed - Udlejning af en andelsbolig anses ikke som erhvervsmæssig virksomhed29-10-1829-05-18Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2018.529.SRDobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted26-10-1823-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.528.SRDobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted26-10-1823-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.527.SRWarrants - rette indkomstmodtager25-10-1828-08-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.526.VURDSTIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201924-10-1823-10-18Ejendomsskat SKM-meddelelse
SKM2018.525.SRFast driftssted, agentur, informationssamling24-10-1825-09-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.524.BRFri bolig – lejet bolig – direktør – bevisbyrde22-10-1819-07-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.523.SRMedarbejderleasingaftale, beskatning af fri bil16-10-1825-09-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.522.SRMoms, Fast driftssted, Bygge-, anlægs- og monteringsarbejde16-10-1828-08-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.520.HREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – betydningen af advokatrådgivningen15-10-1826-09-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.519.SRSkattefri aktieombytning - transparente enheder12-10-1824-04-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.518.SKTSTFastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager11-10-1811-10-18Processuelle bestemmelser SKM-meddelelse
SKM2018.517.DEPRetssagsvejledning11-10-1811-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKM-meddelelse
SKM2018.516.VLRFradrag - underskud i virksomhed - udlejning af fly - beskatning - beløb overført fra udlandet11-10-1813-09-18Virksomheder + Personlig indkomst + Arv og gaver Dom
SKM2018.515.SRIrsk CCF - transparent - dobbeltbeskatning - udbytte11-10-1829-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.514.BROmkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar10-10-1821-09-18Når man vil klage Dom
SKM2018.513.SRVirksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser - overgangsregler09-10-1825-09-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2018.512.LSRLevering af værdihåndteringsydelser til detailhandelen - Momspligt09-10-18 Momspligt Afgørelse
SKM2018.511.LSRTransfer Pricing – Forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst med et kompenserende vederlag samt bonus08-10-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.510.LSRTransfer pricing – Kompensation for nedlukningsomkostninger08-10-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.509.SRUdenlandske værdipapirfonde - udbytteskat - EU-ret08-10-1825-09-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.508.LSRGaveafgift ved overdragelse af anparter til børn08-10-18 Arv og gaver Afgørelse
SKM2018.507.SRFritagelse for CFC-beskatning05-10-1825-09-18Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.506.SRMoms - Undervisning - kursus i mindfulness05-10-1825-09-18Momsgrundlag Bindende svar
SKM2018.505.SRGodtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtere05-10-1825-09-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.504.SRUdbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejer05-10-1828-08-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.503.LSROprettelse af et afgiftspantebrev i forbindelse med ekstraordinært afdrag på et realkreditlån med sikkerhed i en fast ejendom05-10-18 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2018.502.LSROverdragelse med skattemæssig succession – Udvalgte ejerlejligheder og garager05-10-18 Virksomheder Afgørelse
SKM2018.501.LSRSkattemæssigt underskud i selskab tabt ved overdragelse af aktier05-10-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.500.LSRForhøjelse af momstilsvar – Interessefællesskab mellem virksomhed og forening05-10-18 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2018.499.SRForskerskatteordningen - direktør05-10-1828-08-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.498.LSRBeskatning af erstatningsbeløb (kompensationsbeløb)04-10-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.497.LSROphør af virksomhed - Driftsmidler04-10-18 Ophør af virksomhed Afgørelse
SKM2018.496.BREkstraordinær genoptagelse – investeringsbeviser04-10-1808-08-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.495.LSRTab på anparter anskaffet ved kapitalforhøjelse – Tab på konvertibel obligation – Manglende registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen04-10-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.494.LSROmvalg vedrørende disponering af virksomhedsindkomst04-10-18 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.493.SRMoms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørsel04-10-1825-09-18Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2018.492.SRFast driftssted - Byggefase - Momspligt01-10-1828-08-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.491.SRAktier - fraflytterskat - afvisning01-10-1825-09-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.490.SRBritisk investeringsenhed ACS anset for skattemæssigt transparent01-10-1825-09-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.489.BRNulstilling – A-skat og AM-bidrag - direktør28-09-1830-08-18Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2018.488.SRForvaltning af investeringsforeninger26-09-1828-08-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.487.BRMaskeret udlodning – frigørelse for kautionsforpligtelse – værdiansættelse af earn-out25-09-1812-07-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.486.SRElafgift, campingplads, forbrug25-09-1828-08-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.485.BREjendomsavancebeskatning – én- og tofamilieshuse – administrativ praksis24-09-1820-09-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.484.BRKursgevinst – gældskonvertering afståelsessum24-09-1806-08-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.483.ØLRStraf – skyldnersvig – bedrageri – momssvig – rettighedsfrakendelse – systematisk underfakturering – betalingsaftaler – falsk – momskarrusel21-09-1816-05-18Straf Dom
SKM2018.482.LSROphør af erhvervsmæssig virksomhed – Fra landbrugsejendom til beboelsesejendom21-09-18 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.481.HR6 måneders-fristen – Money Transfer-projekt – skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Islands20-09-1830-08-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.480.VLRMomspligt – parkeringsafgifter/kontrolafgifter privatejede parkeringsanlæg20-09-1810-09-18Andet om moms Dom
SKM2018.479.BRSkattepligtig fratrædelsesgodtgørelse20-09-1813-08-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.478.BRRettidig klage – særlige omstændigheder20-09-1817-08-18Når man vil klage Dom
SKM2018.477.ØLRStraf – told – smugleri - vandpibetobak20-09-1813-08-18Straf Dom
SKM2018.476.SRFast driftssted af schweizisk virksomhed19-09-1828-08-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.475.SRLigningsloven § 4 - etablering af interessentskaber - selvstændig erhvervsdrivende17-09-1828-08-18Virksomheder Bindende svar
SKM2018.474.ØLRStraf – momssvig – bogføringsskik13-09-1803-09-18Straf Dom
SKM2018.473.ØLRVærdi af fri bolig13-09-1803-09-18Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2018.472.BRGrundværdi – forkert grundlag - byggeretsværdiprincippet13-09-1817-07-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.471.LSRNægtet fradrag for tab på unoterede aktier – Afslag på anmodning om omvalg13-09-1812-04-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.470.SRMomsfritagelse af undervisning i individuel personlig træning11-09-1828-08-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.469.SRIrsk investeringsinstitut (PLC) - ledelsens sæde - fast driftssted10-09-1828-08-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.468.SRLønsumsafgift - registreringspligt, opstart af virksomhed10-09-1828-08-18Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2018.467.LSRVirksomheds- og kapitalafkastordningen – Blandet benyttet ejendom10-09-1822-06-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.466.SRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore - ligningslovens § 310-09-1828-08-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.465.LSRNulstilling af A-skat og AM-bidrag - Forældelse10-09-1821-08-18Forældelse Afgørelse
SKM2018.464.BRFri helårsbolig – fri sommerbolig – fri jagtret hovedaktionær10-09-1826-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.463.BRIndsætninger på bankkonto – lån – rentefradrag10-09-1829-06-18Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.462.SRPrivathospital - lønsumsafgiftspligt for behandling af lands- og landsdelspatienter07-09-1828-08-18Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2018.461.SRInvesteringsselskab, fast driftssted06-09-1828-08-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.460.SRMoms - virksomhedsoverdragelse06-09-1828-08-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.459.SRSkattemæssig succession, pengetankreglen, solceller, fast ejendom el.lign.05-09-1828-08-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.458.SRTab ved afståelse af bitcoins05-09-1828-08-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.457.ØLRStraf – dokumentfalsk – momssvig – svig med chokoladeafgift – kildeskattesvig04-09-1811-04-18Straf Dom
SKM2018.456.BRPersonbefordring – fast arbejdssted29-08-1812-07-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.455.LSRTilskud (herunder taxametertilskud) fra Undervisningsministeriet - Levering mod vederlag29-08-1802-05-18Momspligt Afgørelse
SKM2018.454.BRIkke ekstraordinær genoptagelse - fonds moms- og afgiftstilsvar29-08-1803-07-18Fradrag Dom
SKM2018.453.LSRTilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud28-08-1801-05-18Momspligt Afgørelse
SKM2018.452.LSRTilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud28-08-1801-05-18Momspligt Afgørelse
SKM2018.451.LSRVærdi af fri bil - Bilforhandler28-08-1828-06-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.450.LSRVærdi af fri bil - Bilforhandler28-08-1828-06-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.449.LSRMaskeret udbytte/udlodning via cirkulært lånearrangement28-08-1830-03-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.448.LSRÆndring af aktieavance og fremførselsberettiget tab27-08-1829-06-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.447.LSRAktieindkomst - Værdi af fri bolig ved udleje til forældre27-08-1814-06-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.446.LSRMomsfri udlejning af fast ejendom24-08-1828-06-18Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2018.445.LSRBeskatning af pensionsafkast - Selvbetaler24-08-1825-06-18Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2018.444.LSRFradrag for tab som følge af CEO Fraud24-08-1810-01-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.443.LSRNedsættelse af en virksomheds købsmoms – Ændring af fradragsprocent vedr. privat udnyttelse24-08-1804-07-18Fradrag Afgørelse
SKM2018.442.LSRModregning i momstilgodehavende - Konkursbo23-08-1805-07-18Modregning og transport Afgørelse
SKM2018.441.LSRGrundværdi - Årsomvurdering23-08-1825-06-18Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.440.SRGodtgørelse - opvarmning og befugtning - produktionslokaler, pakkeri, rå- og færdigvarelager23-08-1826-06-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.439.SRBonus - Retserhvervelse - Forskerskatteordningen23-08-1826-06-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.438.BRFradrag for grundforbedringer – tilslutningsafgift22-08-1827-07-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.437.VLRNordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst – fiskefartøj – lempelse – forventningsprincip22-08-1805-07-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.436.BRMaskeret udlodning – udbedringer på fast ejendom – skærpet bevisbyrde22-08-1809-07-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.435.SRSkattepligt af værdi af indløste spillepoint21-08-1820-03-18Personlig indkomst + Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2018.434.ØLRMomspligt udlejning af parkeringspladser21-08-1813-07-18Momspligt Dom
SKM2018.433.BRGenoptagelse – nye oplysninger afgørelse kommet frem i e-Boks21-08-1829-06-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.432.SRBonus til bestyrelsesformand i associeret selskab ikke fradragsberettiget efter ligningsloven § 8 N21-08-1826-06-18Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2018.431.BRRegistreringsafgift – mandskabsvogn – privat personbefordring20-08-1805-07-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.430.SRSkattepligt eller skattefrihed - indkomst optjent under konkurs20-08-1826-06-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.429.BRGenindtrædelse af fuld skattepligt – bopæl – længde af ophold – ekstraordinær genoptagelse17-08-1826-04-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.428.SRFordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel17-08-1826-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.427.SRFordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel17-08-1826-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.426.BRFradrag for forbedringer i grundværdien – kloakanlæg – vandanlæg17-08-1821-06-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.425.BRRådighed over fri helårsbolig – direktør med væsentlig indflydelse på egen lønningsform – rådighed over fri bil17-08-1802-07-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.424.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger – negativt privatforbrug17-08-1829-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.423.SRIndeholdelse af formidlingshonorar til tredjemand - afgiftspligtig værdi - registreringsafgift16-08-1826-06-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2018.422.SRAfgift - energi - elpatronordningen16-08-1827-02-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.421.SRElafgift - elproducent - afvisning16-08-1826-06-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.420.BRIndsætninger på bankkonto – skønsmæssig forhøjelse – grov uagtsomhed16-08-1825-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.419.SRTinglysningsafgift - Tilførsel af aktiver - Grenkrav - Partnerselskaber14-08-1826-06-18Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2018.418.SRInvestering af pensionsmidler – aldersopsparing/ratepension – unoterede aktier - ferieboliger13-08-1826-06-18Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2018.417.BRFradrag for forbedringer – varmeforsyningsanlæg – skønsudøvelse13-08-1819-06-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.416.ØLRTransfer Pricing – TP-dokumentation markedsføringsaktiviteter13-08-1828-03-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.415.SRKursusvirksomhed, lægeerklæringer, salg af app, salg af håndbog, sundhedsydelser, foreningskontingenter13-08-1819-12-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.413.BRArbejdsudleje – lokoførerydelser – EU-ret13-08-1826-06-18Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2018.412.ØLRHæftelse for registreringsafgift – leasing13-08-1806-07-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.411.LSRInternetavis - Fradrag for moms - én samlet aktivitet eller to særskilte aktiviteter13-08-18 Fradrag Afgørelse
SKM2018.410.VLRHotel- og restaurationsvirksomhed - reguleringer af momstilsvar og diverse afgiftstilsvar09-08-1804-07-18Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2018.409.BRBekæmpelsesmiddelafgift - ukorrekt anvendelse af reglerne om prismærkeværdi09-08-1804-06-18Miljøafgifter Dom
SKM2018.408.BRGenoptagelse af skatteansættelsen – særlige omstændigheder - sygdom09-08-1828-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.407.VLRSkattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse – nye spørgsmål09-08-1826-04-18Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2018.406.LSRAnpartshaverlån samt fradrag for renteudgifter i forbindelse hermed09-08-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.405.BRIkke grundlag - tilsidesætte skønsmæssige forhøjelse - indkomst og momstilsvar09-08-1828-06-18Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2018.404.BROrdinær genoptagelse – nye oplysninger09-08-1806-07-18Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst Dom
SKM2018.403.LSRAfhændelse af vindmølle09-08-18 Ophør af virksomhed Afgørelse
SKM2018.402.BRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst – lån og genindsatte beløb07-08-1807-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.401.BRGenoptagelse af klagesag - ikke nye oplysninger - SKATs afgørelse inden indsigelsesfrist - ikke gyldig07-08-1811-06-18Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2018.400.BRFri bil – oplysninger i offentlige registre – fri helårsbolig – rådighed – bevisbyrde befordringsfradrag – sædvanlig bopæl07-08-1818-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.399.BRFast driftssted – skattepligt til Polen – begrænset skattepligt til Danmark07-08-1826-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.398.ØLRRegistreringsafgift – udenlandsk indregistreret køretøj – bopæl07-08-1827-06-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.397.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201806-08-1806-08-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2018.396.BRBeskatning af pokergevinster – ekstraordinær genoptagelse – fristudsættelse – hjemvisning06-08-1809-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.395.BRAktieindkomst – lånearrangement – ulovlig aktionærlån – hustrus virksomhed06-08-1819-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.394.BRSkønsmæssige forhøjelse af indkomst og momstilsvar – manglende bogføring06-08-1831-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.393.BREfterbetaling - fuld registreringsafgift - ombygget autocamper06-08-1816-05-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.392.SRUdenlandsk trust - skattemæssig transparent06-08-1826-06-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.391.SRUdenlandsk trust - skattemæssig transparent - arv06-08-1826-06-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.390.BRSkønsmæssige forhøjelse af indkomst og momstilsvar – manglende bogføring06-08-1812-06-18Personlig indkomst + Momspligt Dom
SKM2018.389.BRPengeoverførsler – sammenblanding med privatøkonomi – usædvanlige forhold06-08-1822-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.388.SRRenteudgifter, lånekapital03-08-1801-08-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2018.387.VLRStraf – momssvig – tiltalens formulering – grov uagtsomhed31-07-1807-12-17Straf Dom
SKM2018.386.SRSalg af fast ejendom – Momslovens § 13, stk. 216-07-1824-04-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.385.SRFreelancere kunne ikke anses for at være lønmodtagere hos en faciliteringsportal16-07-1826-06-18Arbejdsgiverens særlige pligter + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.384.SRMoms – undervisnings- og foredragsydelser16-07-1826-06-18Momsgrundlag Bindende svar
SKM2018.383.SRMomsfritagelse af kosmetisk rekonstruktion af brystvorter13-07-1826-06-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.382.HRLønsumsafgiftspligt for zoologiske haver - lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7 – zoologiske anlæg ikke omfattet af afgiftsfritagelsen for ”aktiviteter vedrørende museumsvirksomhed”13-07-1807-06-18Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registrering Dom
SKM2018.381.SRMoms på transaktionsgebyr for betalingsydelsen i en app12-07-1826-06-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.380.BRRettidig administrativ klage, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a12-07-1810-07-18Når man vil klage Dom
SKM2018.379.SRMomsfritagelse for undervisning i trampolincenter12-07-1826-06-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.378.SRVærdifastsættelse ved overdragelse af næringsejendom og ikke-næringsejendomme10-07-1826-06-18Arv og gaver + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.377.BRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst – lån og genindsatte beløb10-07-1807-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.376.HREn nederlandsk fond kunne ikke anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, og derfor skulle stifteren beskattes af udbytte10-07-1819-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.375.SRNæringsejendom ikke omfattet af værdiansættelsescirkulæret10-07-1826-06-18Arv og gaver + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.374.SRAffaldspose ikke anset for afgiftspligtig10-07-1826-06-18Miljøafgifter Bindende svar
SKM2018.373.SRVarmeværk – anden virksomhed - datterselskab10-07-1826-06-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.372.DEPSKM-meddelelse vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomst med Kirgisistan m.fl.10-07-1810-07-18Udenlandsk indkomst SKM-meddelelse
SKM2018.371.SRFast driftssted - Salgsmedarbejdere10-07-1826-06-18Udenlandsk indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.370.SRCredit for skat betalt i udlandet10-07-1826-06-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.369.SROverførselsreglen – transparens10-07-1826-06-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.368.ØLRLeasingselskab – tilbagebetaling af moms - momssvig10-07-1809-05-18Fradrag Dom
SKM2018.367.BRRette indkomstmodtager – konsulentarbejde – omgørelse10-07-1828-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.366.LSRSpørgsmål om momsfrit salg af ejerlejlighed til alment boligselskab09-07-18 Momspligt Afgørelse
SKM2018.365.LSREventuel skattefrihed ved salg af ejerandele i samejet ejendom09-07-18 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2018.364.LSRLån over mellemregningskontoen anses som udbytte09-07-18 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.363.LSRSpørgsmål om udbetalinger fra FNs Pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) er skattefri09-07-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.362.LSRVærdi af fri bolig09-07-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.361.BRFradrag for grundforbedringer – vejanlæg – sagsomkostninger06-07-1806-06-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.360.ØLRDokumentation for udtræden af kommanditselskab06-07-1804-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.359.BRKonkrete indsætninger – skærpet bevisbyrde - dokumentation06-07-1814-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.358.BROmfang af grundværdiforbedrende kloakledninger – skærpende påstand fra Skatteministeriet05-07-1828-03-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.357.SKTSTSKM-meddelelse om afskæring af TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelse og årsopgørelse05-07-1805-07-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + TastSelv og andre IT-løsninger for skat SKM-meddelelse
SKM2018.356.SROverførsel til eneanpartshaver - Ikke fejlekspedition05-07-1826-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.355.BREjendomsværdi – ubebygget ejendom - genoptagelse05-07-1823-05-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.354.LSRDødsbos skattepligt - Forskudsskatter03-07-18 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2018.353.LSRTilbagebetaling af moms på brugte demobiler03-07-18 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2018.352.SROffentlig myndighed, i egenskab af offentlig myndighed, indenfor samme ministerområde03-07-1819-12-17Momsgrundlag + Momspligt + Andet om moms Bindende svar
SKM2018.351.VLRToldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU03-07-1801-05-18Erhvervsmæssig import Dom
SKM2018.349.SKTSTRetningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser02-07-1802-07-18Processuelle bestemmelser SKM-meddelelse
SKM2018.348.SKTSTStyresignaler, SKM-meddelelser og høringsportalen for styresignaler – Styresignal02-07-1802-07-18Organisation Styresignal
SKM2018.347.ØLRIsoleret bevisoptagelse - verserende sag – Skatteankestyrelsen - afvist02-07-1828-06-18Når man er part i en sag Dom
SKM2018.346.DEPRetssagsvejledning29-06-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2018.345.BRFuld skattepligt – indsætning på konto – genoptagelse – grov uagtsomhed – skatteyders forklaring tilsidesat29-06-1806-04-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.344.LSRKurstab på fordring i udenlandsk valuta29-06-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.343.BRGrundværdi Fradrag for forbedringer – tilslutningsafgift29-06-1802-05-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.342.BRPunktafgiftspligtige varer – eget forbrug – skiftende forklaringer - pant29-06-1809-05-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Øl, vin og spiritus Dom
SKM2018.341.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – manglende regnskabsgrundlag – skønsmæssig ansættelse29-06-1822-05-18Virksomheder Dom
SKM2018.340.LSRSikkerhedsstillelse som betingelse for registrering af selskab29-06-18 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2018.339.VLRGældseftergivelse – periodisering - frivillig akkord - underskudsbegrænsning29-06-1825-04-18Virksomheder Dom
SKM2018.338.LSRErhvervsmæssig virksomhed ved udlejning af garage – Evt. anvendelse af virksomhedsordningen29-06-18 Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2018.337.VLRFri bil – direktør og hovedanpartshaver – specialindrettet køretøj - privatbenyttelsesafgift – bevisbyrde – grafologisk skønserklæring29-06-1822-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.336.BRHævninger på mellemregningskonto – bevismæssig betydning af mangelfuld bogføring – løn- eller aktieindkomst28-06-1830-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.335.ØLROmgørelse – renteskat – begrænset skattepligtig – præjudiciel forelæggelse28-06-1825-01-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.334.BRBefordringsfradrag – sædvanlig bopæl – bevis28-06-1807-05-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.333.ØLRAfskrivning – software - realitet28-06-1816-05-18Virksomheder Dom
SKM2018.332.BRIsoleret bevisoptagelse (vidneafhøringer) under verserende sag ved Skatteankestyrelsen afvist28-06-1809-05-18Når man vil klage Kendelse
SKM2018.331.BRFri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4 beskatningsgrundlaget - nyvognspris28-06-1807-06-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.330.BRSkattearrangement - Selvinkriminering – Rentefradrag - Skatteforvaltningslovens § 4828-06-1813-04-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.329.BRFradrag for grundforbedringer – sagsomkostninger – bekræftende til genmæle28-06-1825-05-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.328.BRFradrag for grundforbedringer – sagsomkostninger – bekræftende til genmæle28-06-1807-05-18Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2018.327.BRStraf – ikke bindende påtalebegrænsning - momssvig28-06-1816-04-18Straf Dom
SKM2018.326.VLRDirekte følge – ekstraordinær genoptagelse - bank - lønsumsafgiftstilsvar28-06-1818-05-18Virksomheder Dom
SKM2018.325.LSRDispensation for fristoverskridelse i forbindelse med for sen indsendelse af selvangivelse og beholdningsoversigt ved fraflytning28-06-18 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2018.324.SREngelsk trust - transparent - udbytte - egne aktier28-06-1829-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.323.SRInvesteringsselskab - Tilbagesalg til udstedende selskab - Fysiske personer - Investering for frie- og pensionsmidler.28-06-1826-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2018.322.BRMomsfritagelse for spil om penge – offentliggørelse af praksisændring – forventningsprincip28-06-1826-04-18Momspligt Dom
SKM2018.321.VLRSkønsmæssigt fastsat vederlag for udført arbejde28-06-1816-04-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.320.VLRStraf – skattesvig – aktieavance - veksel27-06-1819-04-18Straf Dom
SKM2018.319.HRSuccession – korrektion af pris - interessefællesskab27-06-1813-04-18Arv og gaver Dom
SKM2018.318.ØLRPensionsbeskatningsloven – suspension af frist – berettigede forventninger – begrundelse27-06-1806-04-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.317.BRFri helårsbolig – rådighed - hovedaktionær - beregningsgrundlag27-06-1809-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.316.BRIkke reelt gældsforhold – ikke fradrag for renteudgifter27-06-1823-05-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.315.ØLRUnderholdsbidrag – afdrag på bodelingsgæld - bevisbyrde27-06-1807-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.314.BROrdinær genoptagelse – fradrag for købsmoms – ansvar for A-skat og AM-bidrag27-06-1804-04-18Virksomheder Dom
SKM2018.313.ØLROmkostningsgodtgørelse – transport, afvisning og manglende hæftelse27-06-1804-05-18Når man vil klage Dom
SKM2018.312.HRBeskatning af fri bil – specialindrettet køretøj27-06-1813-04-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.311.BRFri bil – registreret ejer - hovedanpartshaver27-06-1807-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.310.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på bankkonto – lån - privatforbrug27-06-1818-05-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.309.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – familielån - ekstraordinær genoptagelse27-06-1817-04-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.308.BREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder27-06-1816-04-18Ejendomsværdiskat Dom
SKM2018.307.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer – tilslutningsafgifter – dokumentation27-06-1805-04-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.306.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed27-06-1820-04-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.305.HRSkattearrangement – tilsidesættelse af konstrueret tab – omgåelse27-06-1803-04-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.304.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter27-06-1823-04-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.303.BRAktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde27-06-1822-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.301.ØLRRette indkomstmodtager – skønsmæssig forhøjelse - hundekennel27-06-1824-04-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.300.BRErstatning –inddraget nummerplader - forældet27-06-1824-04-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.299.BRSagsomkostninger – småsag – sagsøgte tilkendt sagsomkostninger27-06-1826-06-18Modregning og transport Kendelse
SKM2018.298.BRFradrag i grundværdien – skærpet påstand – overspringsregel – kompetence27-06-1809-04-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.296.SRStatlig udenlandsk organisation ikke skattepligtig til Danmark21-06-1829-05-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.295.BRNegativt privatforbrug – skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på konto21-06-1827-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.294.SRMoms på fast ejendom - fradrag og regulering ved ændret hensigt21-06-1819-12-17Byggeri Bindende svar
SKM2018.293.SRMoms på fast ejendom - interessenters udtagning af byggegrunde21-06-1829-05-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.292.BRGrund- og ejendomsværdi – tilsidesættelse af skøn – syn og skøn – byggemodning21-06-1820-03-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.291.BRIndsætninger – kontanthævninger – bevisbyrde og dokumentationskrav – sort arbejde – skattepligtig indkomst19-06-1820-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.290.BRFuld skattepligt – ekstraordinær genoptagelse19-06-1823-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.289.LSRLån fra selskab over mellemregningskonto anses som udbytte18-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.288.SRGevinst ved afståelse af bitcoins18-06-1829-05-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.287.LSRIndtægt fra udlandet, herunder fra European Food Safety Authority (EFSA) mfl.18-06-18 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2018.286.LSRVærdi af fri helårsbolig18-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.285.LSROpsigelse af adgang til Motorregistret - Ugyldighed som følge af manglende partshøring18-06-18 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2018.284.LSRSpørgsmål om indretning af taglejligheder i eksisterende fællesareal i tagetage betragtes som ombygning af fast ejendom18-06-18 Byggeri Afgørelse
SKM2018.283.LSRStraksfradrag og bygningsafskrivning for kornsilo18-06-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.282.LSRStraksfradrag og ordinær afskrivning vedrørende asfaltering – Accessoriske anlæg15-06-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.281.LSRForrentning af indskudskapital - Overdækning15-06-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.280.LSRAktionærlån anses som yderligere løn15-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.279.LSRVærdi af skattepligtigt personalegode i form af personalearrangement med overnatning og spisning på restaurant14-06-18 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2018.278.LSRChauffør – Indkomst, rejsefradrag, fradrag for udgifter til fremmed arbejde m.v.14-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.277.LSRForhøjelse af momstilsvar – registreringsgrænse kr. 50.00014-06-18 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2018.276.LSRUdenlandsk trust - Beskatning af afkast fra trustens aktiver14-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.275.SRGrænseoverskridende fusion14-06-1829-05-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.274.LSRSpørgsmål om UK pensionsordning etableret i trust-form er omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 B ved evt. tilbageflytning til Danmark14-06-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.273.SRDel af kontingent ikke fradragsberettiget som driftsudgift14-06-1829-05-18Virksomheder Bindende svar
SKM2018.272.SRSkattefri aktieombytning - selskab på Gibraltar14-06-1829-05-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.271.SROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt13-06-1829-05-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.270.SROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt13-06-1829-05-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.269.SRVederlagsfri tilrådighedsstillelse af aktiver udløser ikke momsbetaling13-06-1829-05-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.268.SRUdbytte ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver13-06-1829-05-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.267.SROverskudsandel ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver13-06-1829-05-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.266.SREl-patronordningen - eldreven varmepumpe tilknyttet røggaskondenseringsanlæg13-06-1829-05-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.265.SKATListe over anerkendte flyselskaber12-06-18 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2018.264.SRKapitalforsikring - overgangsregel - arv - allonge til forsikringen12-06-1829-05-18Arv og gaver Bindende svar
SKM2018.263.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201711-06-18 Ejendomsværdiskat SKAT-meddelelse
SKM2018.262.SRBeskatning efter skematisk ordning, køb af vindmølleandele11-06-1829-05-18Virksomheder Bindende svar
SKM2018.261.ØLREkstraordinær genoptagelse – anden medlemsstats beskatningsordning - exemptionmetoden07-06-1816-03-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.260.SRAkkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte07-06-1829-05-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.259.SRRetserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst07-06-1829-05-18Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2018.258.SROpretholdelse kooperationsbeskatning ved salg af spildvarme til fjernvarmeselskab og fuld elafgiftsgodtgørelse07-06-1828-02-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.257.SRRenteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed07-06-1829-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.256.SRSupplerende aftale - incitamentsprogram07-06-1829-05-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.255.SRTilskud, Moms06-06-1829-05-18Andet om moms Bindende svar
SKM2018.254.SRHollandsk STAK (Stichting Administratie Kantoor) anset for skattemæssigt transparent06-06-1829-05-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.253.BRErhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning06-06-1823-03-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2018.252.VLRStraf – momssvig – strafudmåling – dokumentfalsk – fælles - og tillægsstraf06-06-1821-08-17Straf Dom
SKM2018.251.SRFast driftssted af tysk selskab04-06-1829-05-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.250.SRGodtgørelse af elafgift - servere placeret hos en datacenter-leverandør04-06-1829-05-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.249.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201801-06-18 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2018.248.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende - konsulent30-05-1829-05-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.247.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk – udmålingsanke – ikke dokumenteret lovligt forfald29-05-1816-10-17Straf Dom
SKM2018.246.SRMoms - Fast ejendom, Salg efter fællesregistrering25-05-1824-04-18Byggeri Bindende svar
SKM2018.245.ØLROpgørelse af genvundne afskrivninger – kommanditselskab – tvangsauktion24-04-1819-03-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.244.ØLRKursgevinst – udøve en ejers - rådighed - værdiansættelse23-05-1828-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.243.BRRentebeskatning – uerholdelighed – skærpet bevisbyrde – forlænget ligningsfrist23-05-1801-03-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.242.ØLRStraf – registreringsafgift - motorcykler22-05-1821-03-18Straf Dom
SKM2018.241.ØLRCreditlempelse - virksomhedsskatteordningen – samt negativ virksomhedsindkomst22-05-1821-03-18Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2018.240.LSRUdbetaling af skattefri rejsegodtgørelser22-05-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.239.LSROmkostningsgodtgørelse - krav overdraget til bistandsyder22-05-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.238.SRFast driftssted, begrænset skattepligt22-05-1824-04-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.237.LSRSpørgsmål om udgifter til nedrivning af eksisterende bygningsdele skal medregnes til værdien af udført til-/ombygningsarbejde, når det skal vurderes, om en ombygning er væsentlig efter 25/50 procent-reglen i den dagældende momsbekendtgørelses § 58, stk. 218-05-18 Byggeri Afgørelse
SKM2018.236.LSRSkattefritagelse i Danmark af vederlag modtaget fra European Molecular Biology Laboratory (EMBL)18-05-18 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2018.235.LSRStraksfradrag og afskrivning på asfaltering18-05-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.234.LSRFrivillig betaling af aconto selskabsskat - Fristen for angivelse ikke overholdt18-05-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.233.SRKapitalforsikring fortsat omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 ved opdeling af policer17-05-1824-04-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.232.SRPræhospitale enheder - momsfritaget som henholdsvis sundhedsydelser og personbefordring17-05-1824-04-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.231.BREkstraordinær genoptagelse – 6 måneders fristen – Egen forklaring17-05-1819-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.230.ØLREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – deltager i kommanditselskab17-05-1816-03-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.229.BRNulstilling - A-skat og AM-bidrag - konkurs - ægtefælle17-05-1805-03-18Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2018.228.BRDirektørreglen - ansat hovedaktionær17-05-1814-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.226.BRHenstand – Registreringsafgift - Ferrari19-03-1819-03-18Når man vil klage Dom
SKM2018.225.BRForældelse – suspension - utilregnelig uvidenhed13-03-1813-03-18Forældelse Dom
SKM2018.224.BRMaskeret udbytte – fri bil – privatbenyttelsesafgift – rådighed – mindreårig hovedanpartshaver16-05-1823-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.223.SROffentlig myndigheds meddelelse af koncession til drift af parkeringspladser ikke anset for omfattet af momsloven15-05-1824-04-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.222.SRUdlodning - Fordring - Konfusion - Begrænset skattepligt14-05-1827-02-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.221.SROPP-projekt - Rensningsanlæg til hospital14-05-1824-04-18Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2018.220.SRElafgift - solcelleanlæg - elbil14-05-1824-04-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.219.BRLønsumsafgift – sparekasse - Skøn14-05-1812-03-18Opgørelse, angivelse og betaling Dom
SKM2018.218.VLRStraf - dokumentfalsk - momssvig14-05-1822-02-18Straf Dom
SKM2018.217.SRRenteswaps / tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen09-05-1824-04-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2018.216.SRFast driftssted - byggeplads - 12-månedersfrist, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomst09-05-1824-04-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.215.SRPengetankreglen, succession, næring, fast ejendom, afvisning09-05-1824-04-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.214.SRTinglysningsafgift – tinglysning af virksomhedspant vedrørende landbrugsvirksomhed ved overdragelse af virksomheden til et anpartsselskab09-05-1824-04-18Tinglysningsafgift + Generelt om punktafgifter Bindende svar
SKM2018.213.SRDispensation for CFC-beskatning09-05-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.212.SRDeleleasing - ej beskatning af fri bil08-05-1824-04-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.211.SRUddeling til selvejende institution08-05-1824-04-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.210.SRAfgift - energi - kraftvarme - røggaskondensator07-05-1824-04-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.209.SRBegrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul07-05-1820-03-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.208.BRSkattefri kursgevinst eller maskeret udlodning07-05-1815-03-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.207.BRLempelse – ligningslovens § 33 A – kreditkort – rejsedokumenter - bevisbyrde08-02-1808-02-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.206.BRIndeholdelse af A-skat – hæftelse – AM-bidrag - bestemmende indflydelse – fri bil – kontanthævninger – privateudgifter – retsbeskyttet forventning07-05-1807-03-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.205.SRMoms - universitet - retsmedicinske ydelser07-05-1824-04-18Fradrag Bindende svar
SKM2018.204.BREksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel03-05-1808-03-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.203.HRPeriodisering – ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist03-05-1809-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.202.LSRProteinbar - Betaling af chokoladeafgift03-05-18 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2018.201.BRFratrædelsesgodtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven – administrativ praksis03-05-1805-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.200.BRSalg af aktier – afståelsestidspunkt03-05-1806-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.199.BRIndtægter fra udlejning – skønsmæssig forhøjelse03-05-1801-02-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2018.198.SRAfvisning af spørgsmål om skattepligt af likvidationsprovenu03-05-1824-04-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.197.SRFritvalgsordning, overenskomst, forhøjelse af bidrag efter lokalaftale03-05-1824-04-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.196.BRFradrag – købsmoms - konkurs02-05-1801-03-18Fradrag Dom
SKM2018.195.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter02-05-1806-03-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.194.VLRInddrivelse - fordring - udenlandsk myndighed02-05-1805-03-18International inddrivelse Kendelse
SKM2018.193.VLRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg02-05-1802-03-18Andet om moms Kendelse
SKM2018.192.SRArbejdsmarkedsbidrag - konkurrenceklausul01-05-1824-04-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.191.SRLån til ansatte i forbindelse med selvfinansiering - Ikke aktionærlån01-05-1824-04-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.190.SRKapitalandele - Optaget til handel på multilateral handelsfacilitet01-05-1824-04-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.189.SRUdbytte - Begrænset skattepligt - Omstrukturering - Apportindskud30-04-1820-03-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.188.SKATÆndring af praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når en kreditors krav mod én af de solidarisk hæftende skyldnere forældes eller eftergives, eller når en skyldner har opnået gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord - styresignal30-04-1830-04-18Eftergivelse og gældssanering Styresignal
SKM2018.187.BRFri bil – fri motorcykel – fri båd – fristregler – begrundelse30-04-1812-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.186.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger30-04-1809-03-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.184.BRDødsbo – arveafkald – grov uagtsomhed – 3 måneders frist25-04-1819-02-18Dødsboer (skat) Dom
SKM2018.183.BRUnderskudsfradrag – erhvervsmæssig virksomhed - alternativ behandler25-04-1819-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.182.ØLRSkattepligt – fraflytning – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – lempelse25-04-1827-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.181.ØLRStraf – told - illegal – cigaretter – vandpibetobak - strafudmåling25-04-1825-04-17Straf Dom
SKM2018.180.BRSkattepligtig indkomst - gevinster ved backgammon - administrativ praksis25-04-1809-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.179.ØLROpgørelse – afskrivningsgrundlaget - distributionsnet - vand- og spildevandselskaber.24-04-1816-01-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.178.BRFradrag for forbedringer i grundværdien – hovedanlæg24-04-1806-02-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.177.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer23-04-1819-12-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.176.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer23-04-1819-12-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.175.SRMoms på fast ejendom - virksomhedsoverdragelse23-04-1819-12-17Momspligt Bindende svar
SKM2018.174.BRFradrag - underskud - etablering - erhvervsmæssig virksomhed23-04-1802-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.173.LSRTransfer Pricing – Kontrollerede transaktioner mellem et dansk selskab og et koncernforbundet produktionsselskab20-04-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.172.LSRProteinbarer - Betaling af chokoladeafgift20-04-18 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2018.171.LSRFastsættelse af afdragsordning efter en betalingsevnevurdering20-04-18 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2018.170.BRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning06-02-1806-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.169.LSRBetalingsordning fastsat af SKAT vedrørende tilbagebetaling af feriepenge samt rykkergebyr19-04-18 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2018.168.SANSTAnsøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Forældelse19-04-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.167.LSRGenoptagelse og ændring af fradrag for forbedringer og grundværdiansættelser19-04-18 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.166.HRFradrag for købsmoms, erstatningsansvar og forældelse14-02-1814-02-18Momspligt Dom
SKM2018.165.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger på konto16-02-1816-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.164.SKATListe over anerkendte flyselskaber17-04-18 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2018.163.SKATRestanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal16-04-1816-04-18Forældelse + Lønindeholdelse Styresignal
SKM2018.162.SRSkattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - Grønland13-04-1820-03-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.161.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende13-04-1819-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.160.ØLRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst – uregelmæssigheder i forretningsførelse – skærpet bevisbyrde13-04-1814-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.159.ØLRHovedaktionær – skattefri rejsegodtgørelse – fri bil13-04-1815-02-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.158.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter -fradrag i grundværdien13-04-1807-03-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.157.VLRRentebegrænsning – valutaterminsforretning – bevisbyrde – lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft12-04-1806-02-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.156.SRFuld skattepligt - ophør og genindtræden - skattemæssigt hjemsted12-04-1820-03-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.155.SRMoms - Momsfrie tilskud til sociale ydelser skulle indgå i opgørelsen af delvist fradrag12-04-1827-02-18Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag Bindende svar
SKM2018.154.ØLRUgyldighed – sponsorat – sportsklub – erhvervsmæssig udgift – frit fly12-04-1817-11-17Personlig indkomst Dom
SKM2018.153.SREjendomsavance - genplacering - interessentskab - ideel andel11-04-1820-03-18Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2018.152.SRInvesteringsforeninger opdelt i andelsklasser - skattefri fusion11-04-1820-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.151.SROphævelse af begrænsning i vedtægter11-04-1820-03-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.149.SRCFC-dispensation - Fondsmæglervirksomhed - Udenlandsk filial - Tilbagevirkende kraft10-04-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.148.SRLempelse - udenlandsk indkomst - uddannelse10-04-1820-03-18Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2018.147.SRIdrætsforening - salg af varer m.v. - skattepligt - momsfritagelse10-04-1827-02-18Selskabsbeskatning + Momspligt Bindende svar
SKM2018.146.SRMomsfritagelse af lægefaglige vurderinger10-04-1820-03-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.145.SRFond anset for en kulturinstitution i relation til ligningslovens § 8 S10-04-1820-03-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.144.LSRBeskatning af pensionsudbetalinger til tidligere ansat i multilateral udviklingsbank09-04-1826-03-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.143.LSRVærdi af delvis fri bolig09-04-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.142.SRTrust - Liechtenstein - arv - transparens09-04-1820-03-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.141.SRMoms af kurser i kunst09-04-1820-03-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.140.LSRFradrag for et kildeartsbegrænset tab06-04-18 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.139.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse for indkomstårene 2004-200906-04-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.138.SRDisposition ikke omfattet af boafgiftslovens § 23 a05-04-1820-03-18Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2018.137.BRSagsomkostninger - fradrag i grundværdi - tilslutningsafgift05-04-1814-02-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.136.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter - fradrag i grundværdi - forsyningsanlæg05-04-1812-02-18Når man vil klage Dom
SKM2018.135.ØLRSalær i straffesag – vedtaget administrativt bødeforelæg – nedsat bøde - betalingspligtig05-04-1808-02-18Straf Kendelse
SKM2018.134.BRSagsomkostninger – ophævet sagsomkostninger - fradrag i grundværdi05-04-1806-02-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.133.BREjendomsavance – landbrugsejendom – skattefritagelse - parcelhusreglen05-04-1805-02-18Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2018.132.ØLRØstre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.04-04-1819-01-18Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2018.131.VLRAktindsigt – partsstatus04-04-1801-02-18Når man ønsker aktindsigt Dom
SKM2018.130.SRGevinst og tab ved handel med bitcoins og ether03-04-1820-03-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.129.LSRBetalinger fra lejere til dækning af ejendomsskatter og forsikringer - Afgiftsgrundlag26-03-18 Momspligt Afgørelse
SKM2018.128.LSRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen26-03-18 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2018.127.LSREfteropkrævning af spilleafgift26-03-18 Spil, lotteri, gevinster og væddemål Afgørelse
SKM2018.126.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand23-03-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.125.LSRMaskeret udlodning – Transfer pricing-korrektion23-03-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.124.LSREn professionshøjskoles eventuelle fritagelse for registreringsafgift på personkøretøjer og varevogne23-03-18 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2018.123.LSROmdannelse fra boliginteressentskab til andelsboligforening – Betaling af tinglysningsafgift22-03-18 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2018.122.LSRBeskatning af renteindtægter22-03-18 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2018.121.LSRMeddelelse fra SKAT om, at ejerboligfordelingen er slettet22-03-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.120.LSRMeddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer er udløbet22-03-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.119.LSRBeskatning af gave til ansatte22-03-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.118.LSRRegistreringsafgift – køretøj med prøveskilte22-03-18 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2018.116.SRInvestering i aktier m.v., hvor det var overladt til kollektive investeringsfonde m.fl. at foretage investeringerne, var ikke næring - skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 620-03-1827-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.115.BRSkattepligtig indkomst - gevinster ved backgammon - administrativ praksis20-03-1809-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.114.SRMoms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer16-03-1827-02-18Momspligt + Andet om moms Bindende svar
SKM2018.113.SRDriftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession15-03-1827-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.112.SRAndelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning15-03-1827-02-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.111.SRAfkald på regresfordring. Gældseftergivelse. Underskudsbegrænsning14-03-1827-02-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.110.SRTræk af honorar til pensionsmæglere på pensionsordninger13-03-1827-02-18Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2018.109.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Skatteankenævnet12-03-18 Når man vil klage Afgørelse
SKM2018.108.SRVærdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelse12-03-1827-02-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.107.SRTinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgift12-03-1827-02-18Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2018.106.BRStraf – skattesvig - momssvig12-03-1816-01-18Straf Dom
SKM2018.105.LSRForhøjelse af personlig indkomst som følge af manglende selvangivelse af præmie vundet i tv-konkurrence09-03-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.104.SRGevinst og tab ved afståelse af bitcoins09-03-1827-02-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2018.103.LSRForhøjelse af sambeskatningsindkomst som konsekvens af en ansættelsesændring for sel-skabets datterselskab09-03-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.102.LSREjendomsværdi – Kolonihavehus på lejet grund09-03-18 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.101.LSREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger for 2000-200809-03-18 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2018.100.LSRAnmodning om genoptagelse anses som en anmodning om selvangivelsesomvalg09-03-18 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2018.99.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter09-03-18 Modregning og transport Afgørelse
SKM2018.98.SRMoms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom08-03-1827-02-18Momspligt Bindende svar
SKM2018.97.SRTilskud, Moms07-03-1827-02-18Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.96.ØLROmstrukturering – tilførsel af aktiver – skatteundgåelse07-03-1812-01-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.95.SRDelvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedel07-03-1830-01-18Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2018.94.BRDokumentation for lønindkomst – skiftende forklaringer – skærpet beviskrav - uden realitet06-03-1818-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.93.SRFlytning af hjemsted til Danmark - fast driftssted - underskud01-03-1830-01-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.92.SKATPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 128-02-18 Kontrolbestemmelser + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2018.91.ØLRAfskrivningsgrundlaget - distributionsnet - vand- og spildevandselskaber.28-02-1816-01-18Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.90.SRLuxembourgsk SCSp (Société en Commandite Spéciale) anset for skattemæssigt transparent28-02-1827-02-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.89.SRFritagelse for CFC-beskatning26-02-18 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2018.88.BRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse26-02-1816-01-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.87.LSRLån på mellemregningskonto anset som udbytte23-02-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.86.LSRLån på mellemregningskonto anset som udbytte23-02-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.85.LSRAfvisning af afgiftsfritagelse for køretøj af mærket Tesla Model X23-02-18 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2018.84.LSRSkattefritagelse af udbetaling fra pensionsordning22-02-18 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2018.83.LSREjendomsværdiskat - Kolonihavehus på lejet grund22-02-18 Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2018.82.SRDonation af ophold i sommerhus eller helårsbolig til en forening m.v. omfattet af ligningslovens § 8 A21-02-1830-01-18Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2018.81.SRSkattemæssige konsekvenser af skattefri fusion mellem ejendomsdatterselskaber21-02-1830-01-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.80.SRKreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede20-02-1830-01-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.79.SROverdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål19-02-1830-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.78.SRUdlån til helejet P/S og K/S fra pensionskasses ejendomsdatterselskab19-02-1830-01-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.77.HRÆndringer af godkendt leasingaftale – ikke fuld registreringsafgift af leasingkøretøj16-02-1819-12-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2018.76.BRSkattepligt - fraflytning16-02-1809-01-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.75.SRTinglysningsafgift - anvendelse af afgiftspantebreve efter opdeling i ejerlejligheder16-02-1830-01-18Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2018.74.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-1830-01-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.73.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-1830-01-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.72.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-1830-01-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.71.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-1830-01-18Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.70.SRGaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte14-02-1830-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2018.69.SRFast driftssted - Juletræsplantage14-02-1830-01-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.68.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfristen - befordringsfradrag - fradrag for renteudgifter og børnebidrag - afvisning13-02-1828-11-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.67.BRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse af skønserklæring - jordbundsforhold - handelsværdi12-02-1815-01-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.66.VLRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning - sommerhus - erhvervsmæssige interesser i Danmark12-02-1816-01-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.65.ØLRIndsætninger på konto - direktør og medindehaver - skiftende forklaringer - løn - eller aktieindkomst - nye anbringender12-02-1811-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.64.LSRItaliener udstationeret til Danmark - Opfyldelse af betingelserne i kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen)12-02-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.63.LSRForældelse i forbindelse med gæld til det offentlige12-02-18 Forældelse Afgørelse
SKM2018.62.LSRTransfer pricing korrektion12-02-18 Transfer pricing Afgørelse
SKM2018.61.BRSkattefri rejsegodtgørelse - arbejdsgiverkontrol - lastbilchauffør09-02-1828-12-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2018.60.HRArbejdsskib - ikke i "international trafik" - Nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst09-02-1804-01-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2018.59.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - negativt privatforbrug09-02-1812-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.58.HRSkatteansættelse - strafbart forhold - forældelse09-02-1811-01-18Personlig indkomst Dom
SKM2018.57.BRUdlodningsbeskatning - stråmand - løn eller udbytte - lån eller udbytte - periodisering09-02-1815-12-17Personlig indkomst Dom
SKM2018.56.ØLREkstraordinær skatteansættelse - reele ejer - aktieavancebeskatning08-02-1822-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.55.ØLRTonnageskat - forretningsmæssig drift - sagsomkostninger i indbringersag08-02-1803-01-18Tonnageskat Dom
SKM2018.54.BRKulafgift - kontrakt godkendt af Elprisudvalget06-02-1820-12-17Energi og kuldioxid Dom
SKM2018.53.BREkstraordinær genoptagelse - Særlige omstændigheder06-02-1818-12-17Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2018.52.SRSkattefritaget varmeværks indgåelse af samarbejde05-02-1830-01-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.51.BREftergivelse af gæld - skønsmæssig afslag -retlige mangler02-02-1822-12-17Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2018.50.ØLRHovedaktionærs mellemregning med selskab beskattet som løn – forklaring om fejlagtig bogføring ej støttet af objektive kendsgerninger02-02-1805-12-17Personlig indkomst Dom
SKM2018.49.BRKursgevinst - Gældseftergivelse - Betalingsevne01-02-1830-11-17Personlig indkomst Dom
SKM2018.48.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift31-01-1828-11-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.47.BRStraf - prøvesag - grov uagtsomhed - ikke rettidigt indberettet til Indkomstregistret31-01-1806-12-17Straf Dom
SKM2018.46.VLRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse29-01-1820-12-17Personlig indkomst Dom
SKM2018.45.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Pendler29-01-1828-03-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.44.BRMaskeret udlodning - skiftende forklaringer - mellemregningskonto aktionærlån29-01-1815-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.43.BRHandelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed26-01-1808-12-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2018.42.SRHavneselskab - fortsat skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 324-01-1819-12-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.41.HRFraflytningsbeskatning - værdiansættelse af anparter - værdiansættelsescirkulæret - skøn23-01-1820-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2018.40.VLRFri bil - hovedaktionærs rådighed - formodning for privat rådighed beskatningsgrundlag ved privat rådighed23-01-1814-12-17Personlig indkomst Dom
SKM2018.39.BRStraf - dolus eventualis - ægtepar - skattesvig - momssvig - delvis tilståelse22-01-1812-10-17Straf Dom
SKM2018.38.VLRStraf - skattesvig - frifindelse - forskningsmidler - ingen selvangivelsespligt - selvinkriminering19-01-1814-12-16Straf Dom
SKM2018.37.ØLRStraf - svig med moms- og chokoladeafgift - reel leder af flere virksomheder i andres navn19-01-1820-10-17Straf Dom
SKM2018.36.BRFradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlæg17-01-1811-12-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.35.SRKursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 202115-01-1828-11-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2018.34.SROPP-projekt - kontorbygning på lejet grund15-01-1819-12-17Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2018.33.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder15-01-1818-12-17Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2018.32.BRStraf - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom15-01-1823-11-17Straf Dom
SKM2018.31.SRInternational sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto15-01-1828-11-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.30.BRFradrag for grundforbedringer - udgiftsafholdelse - eksterne veje15-01-1806-12-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.29.SRMoms - Salg af delvis nedrevet ejendom12-01-1819-12-17Byggeri Bindende svar
SKM2018.28.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering - Partshøring12-01-18 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2018.27.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering – Partshøring – Formodning om stråmandsvirksomhed12-01-18 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2018.26.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand12-01-1819-12-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.25.LSRFradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler12-01-18 Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2018.24.LSRVærdi af personalegode - Kontingent til erhvervsklub i golfklub12-01-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.23.LSRSelskabs lån til klageren beskattes som løn12-01-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.22.LSRModregning via skattekontoen - De almindelige modregningsbetingelser12-01-18 Modregning og transport Afgørelse
SKM2018.21.LSRMomsfritagelse for fodplejevirksomhed12-01-18 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2018.20.SRLivsforsikringsaftale, PBL § 53 A11-01-1819-12-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.19.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger10-01-1824-10-17Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2018.18.SRKildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskrav09-01-1819-12-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.17.SRTab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 201709-01-1819-12-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2018.16.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger i kunders formueafkast ved opgørelse af individ-PAL for forsikringer uden ret til rentebonus09-01-1819-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2018.15.SRErasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt09-01-1819-12-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2018.14.ØLRKontantbeløb - lån - betydning af privatforbrugsberegning09-01-1808-12-17Personlig indkomst Dom
SKM2018.13.SRLønsumsafgift - filial - udenlandsk finansiel virksomhed08-01-1819-12-17Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2018.12.LSRFradrag for tab på fordringer som følge af internetbedrageri08-01-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.11.LSRBefordringsfradrag, rejsefradrag m.v. for stewardesse med bopæl i Danmark og base i Heathrow Airport08-01-18 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2018.10.LSRHævninger på mellemregning anses for aktionærlån, der beskattes som udbytte08-01-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.9.LSRNordisk Ministerråds sekretariat - Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt08-01-18 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2018.8.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte11-01-1819-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2018.7.LSRTilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt renter08-01-18 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2018.6.LSRRefusion for skib - Søtransport i forbindelse med transport af sandsække08-01-18 Tonnageskat Afgørelse
SKM2018.5.VLRAffaldsvarmeafgift - fyring i kombination med gas08-01-1826-10-17Miljøafgifter Dom
SKM2018.4.BRFradrag for forbedringer - grundværdi tilslutningsafgift02-01-1801-12-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2018.3.ØLRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - muligt at overnatte på sædvanlig bopæl02-01-1805-12-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2018.2.ØLRForældelse af skatte- og afgiftskrav - skrivefejl i afgørelsesresumeet - lønindeholdelse på baggrund af momsgæld02-01-1804-12-17Forældelse Dom
SKM2018.1.BRReel ejer - udlodningsbeskatning - bevis for afståelse - passeret kapitalejers økonomi02-01-1815-11-17Personlig indkomst Dom