Dato for udgivelse
12 Sep 2001 15:27
SKM-nummer
SKM2001.348.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
15.1997-78-835
Dokument type
Kommentar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
kontrol, indberetning, festivaler, kunstnere, honorarer, bookingbureauer
Resumé

Skatteministeriet har indgået forlig i en sag om indberetning af honorarer til kunstnere på en festival. Hidtil har festivalerne ofte foretaget indberetning på bookingbureauet, hvilket imidlertid ikke er tilstrækkeligt. Det centrale i forliget er, at det ikke længere kræves, at der sker indberetning af honoraret til et orkester på hvert enkelt medlem. Der kan i stedet ske indberetning på orkesterets CVR-nr. eller SE-nr. Hvis et sådant ikke haves, skal indberetningen foretages på orkesterlederens CPR-nr., eller hvis en sådan ikke findes, på CPR-nr. tilhørende en af orkestret blandt orkestrets medlemmer udpeget repræsentant.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 7 og
Skattekontrolloven § 7 A

1. Problemstillingen

Den konkrete retssag vedrørte den lokale told- og skatteregions afgørelse af 7. juli 1995, hvorved det pålagdes en festival at indberette honorarer til optrædende på festivalen, selvom festivalen engagerede de optrædende gennem bookingbureauer. Festivalen havde alene foretaget indberetning på bookingbureauet.

Regionens afgørelse blev stadfæstet af Told- og Skattestyrelsen den 26. juni 1996.

Problemet for landets festivaler har været, at myndighederne hidtil har krævet, at der skulle ske indberetning på hvert enkelt medlem af et orkester - herunder roadies m.v. - selvom betalingsforpligtelsen for festivaler ofte alene består i betaling af en samlet kontraktssum.

I mange tilfælde havde festivalerne ikke mulighed for at skaffe oplysninger om den indbyrdes fordeling af kontraktssummen på de enkelte orkestermedlemmer. Myndighederne krævede i sådanne tilfælde, at der skulle ske indberetning med en ligelig andel af kontraktsummen på samtlige medlemmer, hjælpere m.v.

Under sagens behandling for landsretten blev det imidlertid klart, at festivalerne ikke ville have problemer med at indberette det samlede honorar på orkesterets CVR-nr. eller SE-nr. - alternativt en repræsentants CPR-nr. Tilsvarende fandt myndighederne, at en sådan indberetning ikke ville give administrative problemer.

Der blev herefter indgået forlig i sagen.

2. Forliget af 20. august 2001.

"1. Der er mellem parterne enighed om,

a) at indberetningspligten i henhold til skattekontrollovens § 7 A, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, for så vidt angår honorarer vedrørende bands og orkestre, der som direkte aftalepart, eventuelt med et bookingbureau som mellemmand, har kontraheret med sagsøgeren, skal opfyldes ved foretagelse af indberetning på orkesterets eller bandets CVR-nr. eller SE-nr.,

b) at indberetningspligten i henhold til skattekontrollovens § 7 A, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, i tilfælde af, at orkesteret eller bandet hverken har CVR-nr. eller SE-nr., skal opfyldes ved foretagelse af indberetning på orkesterlederens CPR-nr., eller hvis en sådan ikke findes, på CPR-nr. tilhørende en af orkestret/bandet blandt orkestrets/bandets medlemmer udpeget repræsentant,

c) at der ikke skal foretages indberetning om honorarer til udenlandske bands og orkestre, der ikke er skattepligtige til Danmark, og som har erhvervet vederlaget ved selvstændig erhvervsvirksomhed,

d) at det beløb, hvorom der efter punkt a) og b) skal foretages indberetning, omfatter det samlede honorar ifølge kontrakten, herunder tillige den bookingbureauet eventuelt tilkommende provision, medmindre bookingbureauet er antaget af sagsøgeren og særskilt ved momsbelagt faktura har faktureret sagsøgeren for provision.

2. Sagen hæves som forligt.

3. Det overlades med sædvanligt kæreforbehold til landsretten at træffe afgørelse om sagsomkostningsspørgsmålet."

3. Supplerende bemærkninger til forliget

Ad pkt. a), b) og d)

Kun i de tilfælde, hvor det i det hele er bookingbureauet, der er den direkte kontraktspart i forhold til festivalen, og festivalen kun kan betale den samlede kontraktssum med frigørende virkning til bookingbureauet (bookingbureauet har typisk udstedt en momsbelagt faktura), vil festivalen som hidtil ikke være pligtig at indberette vederlaget, jf. skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, nr. 1. Indberetningspligten for, hvad der videregives til orkestermedlemmerne, påhviler bookingbureauet.

Ad pkt. d)

Den sidste passus i forligstekstens pkt. d) "medmindre bookingbureauet er antaget af sagsøgeren og særskilt ved momsbelagt faktura har faktureret sagsøgeren for provision" vedrører det tilfælde, hvor bookingbureauets krav på provision kan rettes mod festivalen, fordi denne har fået udført en tjeneste af bookingbureauet, som det skal betale provision for. Provisionen er i denne situation således alene festivalens udgift.

Ad pkt. c)

For orkestre, der ikke er skattepligtige her til landet, er det kun i de tilfælde, hvor vederlaget er erhvervet ved selvstændighed erhvervsvirksomhed, at der ikke skal ske indberetning. Vurderingen af, om der er tale om erhvervsmæssig virksomhed, skal foretages konkret på samme måde som sædvanligt i dansk skatteret.