Dato for udgivelse
03 Oct 2001 10:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.400.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-2927-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Groft smugleri, cigaretindsmugling, medvirken
Resumé

T var i en tilståelsessag tiltalt for indsmugling af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. til dels straffelovens § 23, stk. 1, ved i 3 forhold i forening med andre personer og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere tilsammen mindst 2.478.000 stk. indsmuglede cigaretter, der var blevet modtaget af en eller flere medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere, alt hvorved statskassen blev unddraget 3.285.078 kr. T blev ved byretten straffet med fængsel i 1 år 6 måneder, heraf 1 år 3 måneders betinget fængselsstraf. Landsretten tiltrådte, at straffen var fastsat som sket, men fandt navnlig under hensyn til T's rolle i forhold til de øvrige tiltalte og under henvisning til forholdenes karakter, at der ikke var grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget. Landsretten stadfæstede således byrettens dom med den ændring, at straffen blev gjort ubetinget. T blev tilpligtet at betale 3.285.078 kr. i told og afgifter til ToldSkat.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2
Toldloven § 73, stk. 4
Straffeloven § 289, 2. pkt.

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-2927-00

Afsagt af landsdommerne:
Lilholt, Kurt Rasmussen og Dorte Jensen med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(adv. Jørgen Merrild Bie)

----------

Brædstrup Byrets dom af 20. november 2000, SS 25191/2000, jf. 25131/2000:

I denne sag, der er behandlet efter retsplejelovens § 925, tiltales T til straf for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. til dels straffelovens § 23, stk. 1, ved omkring marts måned 2000 i en lagerhal ved flyttefirmaet N.N., Enghøjen i C-by i forening med A og andre ikke nærmere identificerede personer og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere mindst 220.000 stk. indsmuglede cigaretter, der var blevet modtaget af en eller flere af de medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere. Herved er statskassen unddraget 285.054 kr. i told og afgifter.

2.

straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. til dels straffelovens § 23, stk. 1, ved omkring den 14. - 17. juli 2000 i en lagerhal ved ejendommen beliggende Skovdalen i D-by i forening med A, C og andre ikke nærmere identificerede personer og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere mindst 1.100.000 stk. indsmuglede cigaretter, der var blevet modtaget af en eller flere af de medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere. Herved er statskassen unddraget 1.461.482 kr. i told og afgifter.

3.

straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, til dels jf. straffelovens § 23, stk. 1, ved i tiden fra den 2. til den 5. september 2000 på ejendommen beliggende Solhøjen i A-by i forening med A, C, D, F, G, H, og I og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere mindst 1.158.000 stk. indsmuglede cigaretter af mærket Prince, der var blevet modtaget af en eller flere af de medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere. Herved er statskassen unddraget 1.538.542 kr. i told og afgifter.

Toldcenter Østjylland har påstået, at tiltalte skal betale 3.285.078 kr. i told og afgifter, jf. toldlovens § 73, stk. 4.

Tiltalte har anerkendt kravet.

Tiltalte er tidligere straffet.

ved udenretligt den 13. juli 2000 for tyveri og hærværk at have vedtaget en af politimesteren i Fredericia forelagt bøde på 2.800 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har forklaret som gengivet i retsbogen.

Kriminalforsorgen har udfærdiget undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808.

Retten skal udtale:

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt, foreliggende oplysninger, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf. 1. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, til dels jf. straffelovens § 23, stk. 1, til fængsel i 1 år og 6 måneder.

Retten har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på forholdenes karakter og at tiltalte har medvirket i flere tidsmæssigt adskilte forhold. Tiltalte er efter Kriminalforsorgens erklæring af 12. oktober fundet egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Selv om forhold af den foreliggende karakter bør straffes med en ubetinget frihedsstraf, finder retten, at straffen rent undtagelsesvist kan gøres delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste, jf. straffelovens § 62, jf. § 64, jf. § 58. Retten har herved lagt vægt på, at det efter oplysningerne om tiltaltes forhold til A må antages, at tiltalte har haft et vist afhængighedsforhold til A, og at tiltaltes medvirken må ses på baggrund heraf. Retten har videre lagt vægt på tiltaltes unge alder og gode personlige forhold sammenholdt med, at tiltalte har haft en mere underordnet rolle.

3 måneder af den fastsatte straf skal derfor fuldbyrdes. Fuldbyrdelsen af resten af straffen udsættes og bortfalder, såfremt tiltalte overholder de betingelser, der er fastsat nedenfor. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 240 timer.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra 5. september 2000 til 20. november 2000. Den del af straffen, der skal fuldbyrdes, anses for udstået med frihedsberøvelsen, jf. straffelovens § 86, stk. 1, og stk. 2.

Påstanden om betaling af told og afgifter tages til følge som nedenfor anført.

Thi Kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

3 måneder af straffen fuldbyrdes. Denne del af straffen anses for udstået med frihedsberøvelsen fra 5. september 2000 til 20. november 2000.

Resten af straffen udsættes og bortfalder på betingelse af

at tiltalte indenfor en prøvetid på 2 år ikke begår nyt strafbart forhold,

at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 240 timer indenfor en længstetid på 18 måneder og

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

Inden 14 dage betaler tiltalte 3.285.078 kr. i told og afgifter til Toldcenter Østjylland, Margrethepladsen 4, 8000 Århus C.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-2927-00

Retten i Brædstrup  har den 20. november 2000 afsagt dom i 1. instans (SS 25191/2000).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han for tiden arbejder på fuld tid i et cafeteria. A har været som en fader for ham, og tiltalte har perioder boet hos A. Han har stor respekt for A, der kan blive meget gal, hvis man ikke gør, som han siger.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at straffen er fastsat som sket.

Navnlig under hensyn til tiltaltes overordnede rolle i forhold til flere af de øvrige tiltalte og under henvisning til forholdenes karakter er der ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Byrettens dom ændres, således at straffen gøres ubetinget.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.