Dato for udgivelse
06 Apr 2001 19:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. december 2000
SKM-nummer
SKM2001.115.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-2667-00
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Konkursbegæring, Udsættelse, Hjemvist til fortsat behandling
Resumé
Da betingelserne for udsættelse af en konkursbegæring i henhold til konkurslovens § 24, stk. 1, var opfyldt, blev skifterettens kendelse om afsigelse af konkursdekret ophævet, således at sagen blev hjemvist til fortsat behandling med henblik på fastsættelse af en frist for udsættelsen.
Reference(r)
Konkursloven § 24, stk. 1

Parter:

K
(Advokat A3)

mod

Skatteministeriet, Told- og Skatteministeriet ved Told og Skatteregion, T-By
(Kammeradvokaten)

Tidligere instans:

Thisted Skifterets kendelse af 17. november 2000

Afsagt af dommerne:

3 dommere

Begrundelse og konklusion

Da det efter det, der er oplyst for landsretten, må antages at være rimelig udsigt til, at der kan opnås en ordning med fordringshaverne, og da det endvidere ikke på forhånd kan udelukkes, at en sådan ordning vil kunne gennemføres, uden at den tiltrædes af indkærede, finder landsretten, at betingelserne for udsættelse af konkursbegæringen i konkurslovens § 24, stk. 1, er opfyldt.

Som følge heraf ophæver landsretten den påkærede kendelse og hjemviser sagen til fortsat behandling ved skifteretten herunder til fastsættelse af frist for udsættelsen, jf. konkurslovens § 24, stk. 3.

Thi bestemmes:

Den påkærede kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling ved Skifteretten i Thisted.

Kæreafgiften skal betales tilbage til kærende.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Sagen sluttet.

Retten hævet.