Dato for udgivelse
07 Sep 2001 16:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.335.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
KA. afdeling B-1137-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
klage, genmæle
Resumé

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand om sagens realitetsbehandling i Landsskatteretten trods for sent indgiven klage.

Reference(r)
Skattestyrelsesloven § 25, stk. 1
Juridisk vejledning: Processuelle regler 2001 H.7.3

Parter:
A
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Anders Vangsø Mortensen, København)

Afsagt af landsdommerne:
Vogter, Dorte Jensen og Elsebeth Frigast Larsen (kst.)

Den 20. marts 2000 har Landsskatteretten afsagt kendelse i en sag vedrørende sagsøgerens, As, klage af 2. marts 2000 over en skatteankenævnsafgørelse, der var tilgået sagsøgeren ved nævnets kendelse af 11. november 1999. I sin kendelse afviste Landsskatteretten klagen som for sent indgivet.

Under denne sag, der er anlagt den 20. maj 2000, har sagsøgeren - som sin endelige påstand - i replikken nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at Landsskatteretten skal realitetsbehandle sagsøgerens klage af 2. marts 2000.

Sagsøgte har ved skrivelse af 1. februar 2001 taget bekræftende til genmæle over for denne påstand.

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, tager landsretten sagsøgerens påstand til følge som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at Landsskatteretten skal realitetsbehandle sagsøgerens, As, klage af 2. marts 2000.

Sagens omkostninger for landsretten skal sagsøgte betale til sagsøgeren med 1.250 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.