Dato for udgivelse
12 Mar 2001 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. oktober 2000
SKM-nummer
SKM2001.34.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1696-1
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Godtgørelse af og fritagelse for told og afgifter, Laos
Resumé
Et parti importerede benklæder, for hvilke der var udstedt oprindelsescertifikat i Laos i december 1998, kunne ikke anses omfattet af bestemmelser om toldpræference.
Reference(r)
EF forordning nr. 46/1999
A Ambas klage til Landsskatteretten vedrører told- og skatteregionens afgørelse af 7. september 1999, ved hvilken klagerens anmodning om toldgodtgørelse ikke blev imødekommet.

Det fremgår af sagen, at klageren ved faktura af 14. december 1998 købte et parti benklæder for 85.992,15 USD, af virksomheden B ltd, for hvilke der blev udstedt oprindelsescertifikat formular A, attesteret af myndighederne i Laos den 24. december 1998, lydende på "men´s pants 100 % cotton twill", og med angivelse i rubrik 4 af "Derogation Regulation (EC) no 1713/97".

Ifølge fremlagt fragtbrev udstedt i Bangkok den 28. december 1998, blev varerne, der var solgt FOB Bangkok, lastet på skib i Singapore den 28. december 1998, med angivelse af bestemmelsessted Danmark.

Den 22. januar 1999 blev varerne godsregistreret i Danmark og onlinefortoldet af klagerens repræsentant. Der er fremlagt enhedsdokument dateret den 22. januar 1999, i hvilken rubrik 36 er udfyldt med præferencekode 100, (den normale toldordning) rubrik 44 med følgende tekst: "Faktura, opr.cert, fragtafregning, g46, indf.cert nr. 3880. Frist til fremskaffelse af gsp cert begæres", og rubrik 47 udfyldt med beregningskode 1800, (depositum for manglende præferencedokumentation), for så vidt angår grundlag på 560217.

Den 9. august 1999 indgav klagerens repræsentant rettelsesangivelse, i hvilken fortolkningsangivelsens rubrik 36 anmodedes ændret fra præferencekode 100 til 200 (GSP), og rubrik 47 ændret fra beregningsart 1800 til 1142 (toldpræference i øvrigt).

Told- og skatteregionen havde ved den påklagede afgørelse ikke imødekommet klagerens anmodning om toldgodtgørelse. Regionen har til støtte for afgørelsen anført, at de omhandlede varer er indført efter den 31. december 1998, hvor lempelsesordningen efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/97, jf. artikel 2, ophørte. Det er bemærket, at varernes varecertifikat er udstedt under denne forordning, og at forordningen er en lempelse af de generelle præferenceregler i Gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeks, jf. forordning (EØF) nr. 2454/93 og Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92.

Regionen har derudover anført, at toldgodtgørelse heller ikke er hjemlet i de nye præferenceregler i gennemførelsesbestemmelser til toldkodeks som blev indført den 22. januar 1999, da der ikke er overensstemmelse mellem disse regler og reglerne under forordning 1713/97, idet en vare i henhold til denne forordning kan opnå oprindelse i Laos, når varen er fremstillet på basis af metervarer, mens de nye regler i gennemførelsesbestemmelserne forudsætter at varerne skal være fremstillet på basis af garn. Der er herved henvist til, at godkendelse fra og med den 22. januar 1999 af varecertifikater udstedt under forordning 1713/97 forudsætter, at der er overensstemmelse mellem denne forordnings lempelsesregler og de nye regler i gennemførelsesbestemmelserne.

Klageren har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at anmodningen om toldgodtgørelse for de omhandlede varer godkendes. Til støtte herfor er anført, at alle relevante papirer for varerne er udstedt før og varerne afsendt inden den 31. december 1998 og alle betingelser for toldfrihed dermed er opfyldt. Der er også henvist til, at varerne såfremt de var blevet sendt med fly til Danmark var blevet klareret inden 31. december 1998, og dermed ville kunne have opnået toldfrihed. Klageren har endvidere bestridt, at varerne ikke er omfattet af de lempelsesregler der trådte i kraft den 22. januar 1999, og anført at det ud fra denne betragtning var endnu mere urimeligt, at varerne ikke kunne præferencetoldbehandles.

Landsskatterettens bemærkninger:

De omhandlede varer i det fremlagte oprindelsescertifikat formular A er beskrevet som "men´s pant 100 % cotton twill", og denne type varer er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 3281/94 af 19. december 1994 om anvendelse af et flerårigt arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1995-1998 for visse industrivarer med oprindelse i udviklingslande, som forlænget ved Rådets forordning (EF) 2820/98 af 21. december 1998.

I forordning nr. 3281/94 bestemmer artikel 1, stk. 4, at fordelene i forbindelse med præferenceordningerne i henhold til forordningen kun kan indrømmes, hvis definitionen af varers oprindelse, som fastlægges efter proceduren i artikel 249 i rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, er overholdt.

Artikel 67-97 i forordning (EØF) 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, fastsætter de betingelser, som definitionen af varer med oprindelsesstatus skal opfylde inden for rammerne af den generelle præferenceordning. Landsskatteretten lægger til grund, at de omhandlede varer ikke efter disse regler, som de var udformet på tidspunktet for udstedelsen af oprindelsescertifikatet, havde oprindelse i Laos, idet der i de omhandlede vares oprindelsescertifikat henvises til forordning (EF) 1713/97, jf. herom nedenfor.

I artikel 77 i forordning (EØF) 2454/93 gives dog mulighed for at gøre undtagelse fra disse bestemmelser til fordel for de mindst udviklede lande, der er omfattet af den generelle præferenceordning, når disse anmoder Fællesskabet derom.

Ved Kommissionen forordning (EF) nr. 1713/97, af 3. september 1997 "om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet" varer med oprindelsesstatus "i henhold til den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i Laos for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet", opnåede Laos en sådan undtagelse for så vidt angår visse varer indført i Fællesskabet perioden 1. august 1997 til 31. december 1998, jf. artikel 2. Ifølge artikel 1, stk. 1, og bilaget til forordningen anses bl.a. lange benklæder fremstillet i Laos af vævet stof (vævede produkter) eller garn, som var indført fra visse lande for at have oprindelse i Laos.

De omhandlede varer blev godsregistreret og online fortoldet i Danmark den 22. januar 1999. Da varerne således blev indført i Fællesskabet efter den 31. december 1998 kan de særlige regler om oprindelse i forordning (EF) 1713/97, ikke finde anvendelse vedrørende disse varer. Det bemærkes herved, at Laos først ved Kommissionens forordning (EF) 1537/99 af 13. juni 1999 og med virkning for varer indført fra Laos i perioden 15. juli 1999 til 14. juli 2000 opnåede en forlængelse af undtagelsen fra oprindelsesreglerne i den generelle præferenceordning.

Retten finder endvidere ikke, at varerne kan anses at opfylde oprindelseskravene for toldpræferencebehandling i medfør af de nye oprindelsesregler gældende under den generelle præferenceordning som blev fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 46/1999, med ikrafttræden den 22. januar 1999. Der henvises herved til, at der ved forordning 46/1999 for så vidt angår varer som de omhandlede ikke blev foretaget sådanne ændringer i oprindelsesreglerne under den generelle præferenceordning, der kan medføre, at de omhandlede varer anses for at have oprindelse i Laos.

Som følge af det anførte findes det at have været med rette, at regionen ikke har imødekommet anmodningen om præferencetoldbehandling på det anførte grundlag.