Dato for udgivelse
13 sep 2001 17:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. januar 2001
SKM-nummer
SKM2001.352.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling, S-3193-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, momssvig, mangelfuld regnskabsaflæggelse, restaurationsvirksomhed
Resumé
T, der drev restaurationsvirksomhed, var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen med forsæt til at unddrage det offentlige skatter ved at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen for 1994 og 1995 at reagere på den af de kommunale skattemyndigheder for lavt ansatte indtægt for de nævnte år, for hvilke T ikke havde indsendt selvangivelser, og hvor indtægten for 1994 var skønsmæssigt ansat til 300.000 kr., men skulle have været 758.643 kr., og for 1995 var skønsmæssig ansat til 400.000 kr, men skulle have været 1.137.143 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget 635.436 kr. i skatter. T var tillige tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til at unddrage det offentlige afgift ved at have afgivet urigtige oplysninger om omsætningen i sin virksomhed, hvorved salgsmomsen var for lidt angivet med 137.000 kr. for 1994, 157.985 kr. for 1995, 106.312 kr. for 1996 og 25.749 kr. i første kvartal 1997, i alt 427.546 kr. Efter bevisførelsen for landsretten herunder bl.a. vidneafhøringen om ekspeditionen og udsendelsesproceduren vedrørende årsopgørelserne fandt landsretten i modsætning til byretten T skyldig i den rejste tiltalte vedrørende skatteforholdet, og den fandt også efter bevisførelsen for landsretten T skyldig efter anklageskriftet vedrørende momsforholdet. T blev straffet med en ubetinget fængselsstraf på 6 måneder og en tillægsbøde på 1.050.000 kr.
Reference(r)
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 22. januar 2001, 22. afdeling, S-3193-00

Afsagt af landsretsdommerne:
Black, Hedegaard Madsen og Benedikte Tegldal

Parter:
Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael von Kauffmann e.o.)

Slagelse Byrets dom af 30. august 2000 , SS 590/00

Denne sag er behandlet med domsmænd

Anklageskrift 15. maj 2000 er modtaget den 16. maj 2000, og er berigtiget under domsforhandlingen.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, ved med forsæt til skatteunddragelse at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen for 1994 og 1995 at reagere på for lavt ansat indtægt, der af ... Kommune var skønsmæssigt ansat, idet tiltalte ikke selv havde indsendt selvangivelser, for 1994 var indtægten skønsmæssigt skønnet til kr. 300.000,- men skulle have været kr. 758.643,- og i 1995 var den skønnet til kr. 400.000,- men skulle have været kr. 1.137.143,-, hvorved det offentlige blev unddraget skattebetaling med kr. 635.436,-.

2.

Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 ved med forsæt til momsunddragelse at have afgivet urigtige oplysning om omsætningen i sin restauration ..., hvorved salgsmomsen var for lidt angivet med kr. 137.000,- for 1994, kr. 157.985,- for 1995, kr. 106.312,- for 1996 og kr. 25.749,- i første kvartal 1997, i alt kr. 427.546,-.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt om tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2 på ikke under 1.050.000,- kr.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af H.A. og Told- og Skatteregionen.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt diverse bilag fra skatte- og afgiftsmyndighederne. Det fremgår heraf bl.a., at årsopgørelser nr. 1 for 1994 og 1995 - som følge af manglende selvangivelser - med takserede virksomhedsoverskud skulle være udskrevet 9.10.1995 og 2.12.1996. Tiltaltes erhvervsmæssige omsætning er skønsmæssigt forhøjet med 550.000 kr. og 631.940 kr. i forhold til det takserede for henholdsvis 1994 og 1995, hvorefter overskuddet af virksomheden udgør de i anklageskriftet nævnte beløb. De 550.000 kr. og 631.940 kr. svarer til konstaterede afstemningsdifferencer mellem tiltaltes bogføring og kassekreditten. Som begrundelse for de skønsmæsige ansættelser henvises til ufyldestgørende regnskabsgrundlag, konstaterede uregelmæssigheder og afvigelser, herunder den lave bruttoavance. Afgørelserne er ikke påklaget af tiltalte. For 1996 blev der ikke konstateret nogen skatteansvarspådragende difference i forhold til det takserede virksomhedsoverskud.

Momsforhøjelserne for 1994, 1995, 1996 og 1. kvartal 1997 er beregnet som 25 % af den udeholdte omsætning. Afgørelserne er ikke påklaget af tiltalte.

Der har under sagen været udarbejdet personundersøgelse. Heri anføres det bl.a., at tiltalte findes egnet til at modtage en betinget dom, herunder til at udføre samfundstjeneste.


Rettens bemærkninger:

Ad forhold 1.

Tiltalte har forklaret, at han ikke har modtaget årsopgørelser for 1994 og 1995 med de foretagne taksationer. Af oplysningerne i sagen fremgår det kun, at disse årsopgørelser (nr. 1) skulle være udskrevet henholdsvis 9.10.1995 og 2.12.1996, men ikke hvornår og til hvilken adresse de er udsendt, og hvem der har gjort det. I mangel af nærmere og mere sikre oplysninger på disse i relation til skattekontrolloven afgørende punkter findes det ikke i så alvorlig sag bevist alene med henvisning til myndighedernes normale udsendelsesprocedure og så lang tid efter, at årsopgørelserne er kommet frem til tiltalte, og han dermed skulle have tilsidesat sin pligt til at underrette skattemyndighederne om de for lave ansættelser. Efter det anførte frifindes tiltalte derfor i dette forhold.

Ad forhold 2.

Efter de foreliggende oplysninger om tiltaltes mangelfulde regnskabsmateriale og de konstaterede uregelmæssigheder lægges det til grund, at myndighederne har været berettiget til at forhøje momstilsvaret med de i anklageskriftet anførte beløb, der ikke er påklaget af tiltalte. Som følge heraf findes tiltalte forsætligt at have opgivet urigtige oplysninger om sin omsætning for at unddrage statskassen afgift og er dermed skyldig i overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1. Ingen del af kravene kan, som det er gjort gældende af forsvareren, anses for forældede, idet momsunddragelserne er ensartede og udøvet kontinuerligt, hvorfor de må betragtes som en helhed.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 425.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 60 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og straffelovens § 50, stk. 2.

Under hensyn til sagens karakter og omfang samt tiltaltes gode personlige forhold findes en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt at kunne finde anvendelse, jf. straffelovens § 62, jf. § 56, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden og

at tiltalte udfører samfundstjenste i 60 timer indenfor en længstetid på 6 måneder, i hvilken periode tiltalte undergives tilsyn af Kriminalforsorgen.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 425.000 kr. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er hæfte i 60 dage.

Sagens omkostninger, herunder salæret på 23.000 kr. med tillæg af 25 % moms til den beskikkede forsvarer, advokat Michael V. Kauffmann, skal betales af tiltalte og statskassen hver med halvdelen.


Østre Landsrets dom af 22. januar 2001, 22. afdeling, S-3193-00

Slagelse Rets dom af 30. august 2000 (SS 590/00) er anket af anklagemyndigheden til domfældelse efter anklageskriftet således som det i forhold 2 er berigtiget under domsforhandlingen, samt til skærpelse.

T har anket med påstand om frifindelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet A.H., der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Der er i landsretten endvidere afgivet forklaring af vidnerne B.H. og T.I. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Ad forhold 1

Efter bevisførelsen for landsretten, hvorunder vidnerne B.H. og T.I. detaljeret har forklaret og redegjort for ... Kommunes ekspedition og udsendelsesprocedure vedrørende årsopgørelserne for 1994 og 1995, finder landsretten det godtgjort, at de omhandlede årsopgørelser er afsendt henholdsvis den 30. oktober 1995 og den 16. december 1996, og umiddelbart efterfølgende modtaget af tiltalte på adressen ..., ... .

Landsretten har herved tillige henset til, at der ikke er oplyst omstændigheder, der giver anledning til begrundet tvivl om, at opgørelserne er afsendt i overensstemmelse med den tilrettelagte forsendelsesprocedure sammenholdt med, at det efter vidneforklaringerne kan lægges til grund, at kommunen ikke har modtaget returpost fra tiltalte, der først under byretssagen er fremkommet med den indsigelse, at han ikke skulle have modtaget årsopgørelserne, herunder de tidligere fremsendte foreløbige ansættelsesforslag for årene 1994 og 1995.

Henset til tiltaltes egen forklaring og til de foreliggende oplysninger om den særdeles utilstrækkelige og mangelfulde bogføring, der har vist store uoverensstemmelser med kasserullerne og som har strakt sig over en forholdsvis lang periode, finder landsretten det bevist - efter den skete bevisførelse - at tiltalte forsætligt har gjort sig skyldig i skatteunddragelse for årene 1994 og 1995.

Landsretten finder, at kommunen efter de foreliggende oplysninger om de regnskabsmæssige bilag og det i øvrigt foreliggende dokumentationsmateriale har været berettiget til at foretage den rent faktiske skatteansættelse. Tiltalte, der i øvrigt ikke har fundet grundlag for at påklage ansættelserne, har ikke bestridt beregningsmetoden og de opgjorte tal. På den angivne baggrund findes tiltalte herefter skyldig i anklageskriftets forhold 1, hvorved bemærkes, at det ikke for skyldsspørgsmålets afgørelse kan tillægges betydning, at 1994 årsopgørelsen ikke indeholder oplysninger om eventuel strafsanktion.

Ad forhold 2

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det bevist, at tiltalte af de i dommen anførte grunde er skyldig efter anklageskriftet.

Efter lovovertrædelsernes karakter er der ikke grundlag for at anse nogen af forholdene for forældede.

Straffen findes, henset til navnlig omfanget af de begåede lovovertrædelser, passende at kunne fastsættes til fængsel i 6 måneder. Der er ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke på vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.050.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.050.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.