Dato for udgivelse
14 Nov 2001 13:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. april 2001
SKM-nummer
SKM2001.531.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-0680-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Konkurs, konkursordenen, betalingsstandsning, suspension, A-skattekrav, løn i opsigelsesperiode, indeholdelsespligt
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmål om placering i konkursordenen af krav på A-skat af løn i en opsigelsesperiode og af feriepenge.Told- og Skattestyrelsen gjorde bl.a. gældende, at A-skattekravet var priviligeret krav jf. konkurslovens § 95, idet der først blev erhvervet endelig ret til lønkravet i forbindelse med forlig indgået efter konkursens indtræden. Sø- og Handelsretten fandt, at den pågældende uanset konkursen havde ret til løn i en opsigelsesperiode omfattende maj og juni måneder. Lønnen forfaldt på sædvanlig måde til betaling ved udgangen af den måned, i hvilken lønnen optjentes. Der kunne herefter ikke konstateres forhold i sagen, der bevirkede, at der ikke var erhvervet "endeligt ret" til beløbene efter kildeskattelovens § 46, stk. 2, 2. pkt., ved udgangen af de pågældende måneder. Indeholdelse skulle således være foretaget senest ved udgangen af november og december 1993 og indeholdelsespligten vedr. feriepenge indtrådte med udgangen af 1993. Disse tidspunkter lå forud for konkursens indtræden. Sø- og Handelsretten fandt endvidere ikke, at den forudgående betalingsstandsning suspenderede indeholdelsespligten. Det omstridte A-skattekrav skulle herefter anerkendes som et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97. Landsretten stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom.

Reference(r)

Konkursloven § 95
Konkursloven § 97

Parter:

Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat Boris Frederiksen)
mod
F1 A/S under konkurs v/ kurator advokat John Have (Advokat John Have)

Afsagt af landsdommerne:
Ejler Bruun, Arne Brandt og Norman E. Cleaver (kst.)

Sø- & Handelsrettens Skifterets dom af 21. februar 2000 (P-0006-97) er anket af Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, med påstand om, at F1 A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at det af appellanten anmeldte krav på A-skat er et privilegeret krav, jf. konkurslovens § 95, for så vidt angår 135.540 kr.

Indstævnte, F1 A/S under konkurs v/ kurator advokat John Have, har påstået stadfæstelse.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedurer for byretten.

Appellanten har til støtte for sine anbringender yderligere henvist til Højesterets dom af 29. juni 1998 (U 1998.1374 H).

Indstævnte har herimod anført, at højesteretsdommen vedrørte en situation, hvor indeholdelsespligten først opstod efter konkursen. I mangel af en speciel regel herom kan en betalingsstandsning ikke antages at suspendere indeholdelsespligten.

Landsretten skal udtale:

I henhold til de grunde, der er anført i den indankede dom, og idet det af appellanten anførte ikke kan føre til andet resultat, stadfæster landsretten dommen.

T h i k e n d e s  f o r  r e t :

Den indankede dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for begge retter skal Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, inden 14 dage efter denne doms afsigelse betale 40.000 kr. til F1 under konkurs v/kurator advokat John Have.