Dato for udgivelse
24 sep 2001 10:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
6. august 2001
SKM-nummer
SKM2001.366.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1811-0725
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afskrivning, driftsmidler
Resumé

Udgiften til projektledelse i forbindelse med opførelse af en vindmølle blev anset for et led i udgiften til den fysiske opførelse og tilslutning af vindmøllen og således en del af den afskrivningsberettigede købesum.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6

A klager for indkomståret 1998 over, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt udgift til projektledelse medregnet til afskrivningsgrundlaget vedr. vindmølle.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har fået opført en vindmølle til produktion af el. Byggesagen vedrørende vindmøllen er afsluttet den 27. maj 1998.

I forbindelse med opførelsen af vindmøllen har klageren indgået en projektledelsesaftale med B ApS. Heraf fremgår:

"B påtager sig i forbindelse med forberedelse og opførelse af møllerne følgende forpligtelser på ejerens vegne:

at tilrettelægge, koordinere og føre tilsyn med byggeriet og aflevere møllerne indkørt på offentligt el-net med alle nødvendige tilladelser og anmeldelser i orden på en sådan måde, at byggeriet fremmes mest muligt.

Dette indebærer bl.a. at projektlederen skal sørge for:

 • at sikre sig, at alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er tilstede og gyldige forsynet med a jourførte tegninger
 • at samarbejde med det lokale el-selskab om tilslutning af møllerne til det offentlige net - således at tilslutning kan ske uden unødig forsinkelse
 •  at foranledige landmåler-afmærkning og geoteknisk undersøgelse på opstillingsstedet i.h.t. specifikke krav i fundamentsvejledningen
 •  at foranledige etablering af kørefast vej frem til opstillingsstedet med plads til manøvrering med lastvogne og mobilkran i hele opstillingsperioden
 •  at foranledige etablering af vandret fundament i overensstemmelse med fundamentstegninger senest 4 uger før levering af møllerne - herunder føre tilsyn med fundamentsarbejdet så som: besigtigelse af udgravning, besigtigelse og fotografering af armering, kontrol af vibrering og af beton (blandesedler)
 •  at give den fornødne instruktion og vejledning til elektriker, der udfører tilslutningsarbejdet
 •  at foranledige udførelse af kabelnet i.f.m. fjernovervågning
 •  at overvåge opstilling af møllerne
 •  at deltage i afleveringsforretning og give instruktion i sikkerhedsforhold og daglig betjening og tilsyn
 •  at udarbejde evt. mangelliste efter byggeriets færdiggørelse
 •  at installere computer, modem, printer og software til overvågning og give instruktion i betjening af dette

Arbejdet skal ske i samarbejde med og under ansvar overfor mølleejeren, der skal have forelagt økonomiske dispositioner og afvigelser fra budget på mere end 10.000 kr. til godkendelse, holdes løbende orienteret om projektet og herunder holdes orienteret om justeringer i tidsplanen.

Som betaling for ovennævnte arbejde betales 20.000 kr.

Betaling finder sted således: Ved garantistillelsen overfor el-selskab og vindmøllefabrik betales 50 % af honoraret.

Ved aflevering af møllerne indkørt i automatisk drift betales 50 % af honoraret.

Alle priser er excl. moms"

Honoraret er senere nedsat til 10.000 kr.

Klageren har ved opgørelsen af afskrivningsgrundlaget vedrørende vindmøllen medregnet udgifter til projektledelse med 10.000 kr.

De stedlige skattemyndigheder har ved den påklagede ansættelse nægtet at godkende, at udgiften til projektledelse på 10.000 kr. medregnes til afskrivningsgrundlaget for vindmøllen.

Afgørelsen er begrundet med, at udgiften anses for at være en omkostning til den overordnede strukturering og i forbindelse med tilrettelæggelse af den finansielle organisering af projektet med opførelsen af møllen. Der er henvist til Ligningsrådets forhåndsbesked af 26. oktober 2000, gengivet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2000.199.

Klagerens repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at udgiften til projektledelse på 10.000 kr. medregnes i afskrivningsgrundlaget for vindmøllen.

Repræsentanten har til støtte herfor anført, at der er tale om udgifter til at lede og organisere arbejdet med at opføre møllen, søge tilladelser, sørge for tilslutning til elnettet og lignende. Arbejdet betales af skatteyder i 2 rater i takt med, at tilladelser indhentes og møllen rent fysisk opføres og tilsluttes. Arbejdet har ikke noget med selve projekteringen at gøre og udføres efter, at beslutningen om opførelsen af møllen er truffet og efter at kontrakt med møllefabrikanten er indgået. Udgiften kan sammenlignes med udgiften til byggeriledelse ved ethvert byggeri at en vis størrelse - en integreret del af et byggeprojekt.

Landsskatteretten skal udtale:

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1. litra a, kan udgifter der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages.

Landsskatteretten finder, at udgiften på 10.000 kr. må anses som et led i udgiften til den fysiske opførelse og tilslutning af vindmøllen. Udgiften kan derfor indgå som en del af den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for vindmøllen. Afskrivningsgrundlaget forhøjes herefter med 10.000 kr.