Dato for udgivelse
14 mar 2001 13:23
SKM-nummer
SKM2001.75.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/99-4314-00916
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Tilførsel af aktiver, udskudt skat, egne midler
Resumé
En konkret sag har givet Told- og Skattestyrelsen anledning til at overveje, hvorvidt det modtagende selskab i en skattefri tilførsel af aktiver kan fungere ved hjælp af egne midler, jf. fusionsskattelovens § 15c, stk. 2, 2. pkt., når den af selskabet valgte nominelle anpartskapital ikke ville være intakt, såfremt al udskudt skat blev opført i balancen. Det kan herefter ikke forventes,at styrelsen vil imødekomme en ansøgning om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, hvor detmodtagende selskab ikke har dækning for hele den udskudte skat i den ikke-bundne egenkapital.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15c
Ligningsvejledningen 1999 S.D.3.2.4
I en sag om skattefri tilførsel af aktiver fremgik det af den reviderede åbningsbalance for det modtagen de selskab, at der bl.a. tilførtes en beregnet goodwill på 690.000 kr. Der var ikke afsat udskudt skat heraf, hverken i åbningsbalancen eller i en note hertil.

Den udskudte skat kunne dog fastsættes til 32% af goodwillværdien, hvilket udgjorde 220.800 kr.

Egenkapitalen i det modtagende selskab bestod af en nominel anpartskapital på 1.000.000 kr. samt en overkurs på 24.431 kr. Den udskudte skat af goodwill oversteg således værdien af den ikke-bundne egenkapital.

Dette gav Told- og Skattestyrelsen anledning til at overveje, hvorvidt det modtagende selskab kunne fungere ved hjælp af egne midler, jf. fusionsskattelovens § 15c, stk. 2, 2. pkt., når den af selskabet valgte nominelle anpartskapital ikke ville være intakt, såfremt den udskudte skat af goodwill blev opført i balancen.

Det er således Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at kravet om, at det modtagende selskab skal kunne fungere ved hjælp af egne midler, indebærer, at der i egenkapitalen skal være dækning for hele den udskudte skat, dvs. både den balanceførte og den noteførte, uden at den af selskabet valgte nominelle selskabskapital herved angribes.

Der kan i den forbindelse henvises til Ligningsrådets afgørelse i TfS 1995, 152, hvor ovennævnte overvejelser førte til, at Ligningsrådet ved en tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver stillede vilkår om, at der blev tilført yderligere aktiver eller reguleret over passiverne, således at det kunne godtgøres, at der på tidspunktet for tilførslen ville være dækning i egenkapitalen for hele den udskudte skat.

Told- og Skattestyrelsen måtte dog erkende, at således som Ligningsrådets afgørelse er gengivet i den offentliggjorte tekst, kunne der sås tvivl om, hvorvidt det var i egenkapitalen som helhed eller alene i den frie egenkapital, der skulle være dækning for den udskudte skat, og på den baggrund foretog Told- og Skattestyrelsen sig ikke yderligere i den konkrete sag.

Told- og Skattestyrelsen skal derfor hermed tilkendegive sin generelle opfattelse, således som denne er gengivet ovenfor, hvorefter det for fremtiden ikke kan forventes, at styrelsen vil imødekomme en ansøgning om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, hvor det modtagende selskab ikke har dækning for hele den udskudte skat i den ikke-bundne egenkapital.