Dato for udgivelse
07 mar 2001 13:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. november 2000
SKM-nummer
SKM2001.29.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1917-136
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Periodespørgsmål. driftsudgifter
Resumé
Et selskabs revisor havde meddelt omlægning af regnskabsår til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, mens anmodningen først ca. 6 måneder efter udløbet af fristen i selskabsskattelovens § 10, stk. 2, blev indgivet til told- og skatteregionen, der afslog anmodningen. Landsskatteretten stadfæstede regionens afgørelse.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 10, stk. 2

A ApS klagede for indkomståret 1998 over, at told- og skatteregionen havde givet afslag på meddelelse om omlægning af regnskabsår.

Det fremgår af sagen, at A ApS (herefter kaldet Selskabet) ved anmeldelse af 10. september 1999, modtaget af told- og skatteregionen den 4. oktober 1999, har meddelt, at Selskabet har omlagt regnskabsåret for indkomståret 1998.

Det fremgår endvidere af sagen, at begrundelsen for ønsket om at omlægge regnskabstidspunktet er, at Selskabet ønsker samme regnskabsafslutningstidspunkt som moderselskabet B A/S.

Regionen har givet afslag på anmodningen om omlægning af regnskabsår under henvisning til lov nr. 166 af 24. marts 1999.

Regionen har herved lagt vægt på, at det fremgår af ovennævnte lov, at Selskabet inden for udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, skal give meddelelse herom til de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er indsendt efter udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, idet der skulle være ansøgt inden den 31. marts 1999.

Selskabets advokat har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at Selskabets regnskabsperiode fremover bliver fra 1. januar til 31. december.

Advokaten har til støtte herfor bl.a. anført, at Selskabets revisor ved ansøgning af 4. oktober 1999 har ansøgt told- og skatteregionen om omlægning af regnskabsåret for Selskabet, således at regnskabsåret fremover bliver 1/1 til 31/12. Herved vil Selskabet have samme regnskabsår som moderselskabet. Selskabets revisor har fremsendt anmeldelse dateret den 10. september 1999, og den er derfor indsendt efter udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, idet den nuværende regnskabsperiode for Selskabet er 1/4 til 31/3. Det beror på en beklagelig fejl fra Selskabets revisor, at den pågældende ansøgning ikke er indsendt rettidigt. Det skal dog i denne forbindelse oplyses, at det netop beror på en fejl, da den ændrede regnskabsperiode er anmeldt overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor Landsskatteretten anmodes om at bortse fra denne - mindre - fejl.

Told- og skatteregionen er efterfølgende fremkommet med en udtalelse over for Landsskatteretten af 14. august 2000, hvoraf det bl.a. fremgår:

"(...)
Selskabets regnskabsperiode for indkomståret 1998 er 1/11 1997 - 31/3 1999, hvorfor anmodning om tilladelse til regnskabsomlægning skulle have været fremsat overfor regionen senest den 31/3 1999.

Som følge heraf har regionen, ved brev af 27. oktober 1999, givet afslag på anmodningen under henvisning til lov nr. 166 af 24. marts 1999. Af lovens § 10, stk. 2 fremgår, at selskabet eller foreningen m.v. inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, skal give meddelelse herom til de statslige told- og skattemyndigheder.

Samme tekst fremgår endvidere af cirkulære nr. 199 af 16/12 1999, punkt 2.11.2 - Omlægning af regnskabsår.

Det er således regionens opfattelse, at den trufne afgørelse bør fastholdes. Dette endvidere henset til, at advokaten i sin klage til Landsskatteretten oplyser, at det beror på en beklagelig fejl fra selskabets revisor, at den pågældende ansøgning ikke er indsendt rettidigt. Man erkender hermed, at betingelserne for omlægning ikke er tilstede. (...)"

Udtalelsen har været sendt til høring hos Selskabets advokat.

Landsskatteretten udtalte:
I henhold til § 10, stk. 2, 1. pkt. i selskabsskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998 som ændret ved bl.a. lov nr. 166 af 24. marts 1999) kan et tidligere benyttet indkomstår vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen m.v., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold. Selskabet eller foreningen skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse herom til de statslige told- og skattemyndigheder, jf. lovens § 10, stk. 2, 3. pkt.

Retten lægger efter det oplyste til grund, at A ApS´s regnskabsperiode for indkomståret 1998 løber fra den 1. november 1997 til den 31. marts 1999.

Retten finder på den baggrund, at regionen med rette har meddelt A ApS afslag på anmodningen om omlægning af indkomståret, jf. selskabsskattelovens § 10, stk. 2. Der er herved henset til, at det ikke fremgår af bestemmelsens ordlyd, at der er mulighed for dispensation. Fristen for meddelelse om omlægning var den 31. marts 1999, men meddelelsen blev modtaget af regionen den 4. oktober 1999, og anmeldelse af ændret regnskabsperiode til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ikke sidestilles med meddelelse til Told- og Skatteregionen. Retten har endvidere henset til, at det fremgår af lovens forarbejder, der er gengivet i cirkulære nr. 199 af 16. december 1999, at fristen for anmeldelse er fastsat under hensyn til ønsket om at forhindre efterfølgende indkomstudjævning samt hensynet til, at selskaberne overholder selvangivelsesfristen.

Den påklagede afgørelse blev stadfæstet.