Dato for udgivelse
31 okt 2001 10:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12. september 2001
SKM-nummer
SKM2001.469.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1880-0669
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Studierejser
Resumé

En direktør i et vognmandsselskab deltog i en rejse til Brasilien arrangeret af en bilimportør som led i importørens kampagne. Den skattepligtige værdi af rejsen blev ansat til 50 % af de af importøren afholdte rejseudgifter.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c

A klager for indkomståret 1996 over, at skatteankenævnet har anset rejse til Brasilien for en skattepligtig gave og forhøjet hans skattepligtige indkomst med 15.992 kr.

Klageren har deltaget i en rejse til Brasilien arrangeret af en bilimportør som led i importørens kampagne.

Klageren er direktør og aktionær i et vognmandsselskab. Selskabet havde i indkomståret 1996 en omsætning på 22.167.054 kr. med et regnskabsmæssigt resultat på 1.856.974 kr. før skat. Der var 27 fuldtidsansatte i selskabet, og selskabet var i 1996 indehaver af ca. 30 lastbiler af forskellige mærker.

I 1996 fik klageren en gage fra selskabet på 470.230 kr. inkl. fri bil og telefon.

Beløbet på 15.992 kr. udgør den samlede udgift til rejsen pr. deltager, 19.392 kr., reduceret med 3.400 kr., som klageren selv har betalt via sin mellemregningskonto med selskabet.

Der blev arrangeret 10 rejser for lastbilskunder i perioden februar - maj 1996 som led i importørens kampagne.

Told- og skatteregionen har i brev af den 24. september 1998 udarbejdet kontrolmateriale vedrørende rejserne. Heraf fremgår det:

" Rejsen, deltagere m.v.

Rejseprogrammet er sammensat af importøren og det praktiske er arrangeret i samarbejde med et rejsebureau.

Efter det oplyste har lastvognskunderne tilmeldt sig rejsen hos den lokale forhandler. Forhandleren videregav tilmeldingen til importøren, der bestilte rejserne (flybilletter, hotel m.v.) hos rejsebureauet.

På de enkelte rejser deltog flere kunder fra samme forhandler, og forhandleren eller dennes ansatte deltog typisk som en slags rejseleder. Det var udbredt, at kunderne havde ægtefælle eller anden ledsager med på rejsen. Også ansatte chauffører eller bekendte kunne deltage på samme vilkår som ægtefæller.

Importørens samlede udgift til rejsebureauet for de 10 rejser udgjorde kr. 8.512.993, hvoraf kr. 3.548.850 viderefaktureredes til forhandlerne. Med 439 deltagere svarer det til en udgift pr. deltager på kr. 19.392 (i det følgende omtalt som den økonomiske værdi).

Der faktureredes til forhandlerne for hver enkelt deltager efter følgende nøgle:

Kunder, der deltager i kampagnen kr. 3.400

Kunders ægtefæller m.v., samt øvrige udenforstående kr. 18.000

Forhandlere og ansatte: variabelt beløb, men typisk kr. 8.000

Der forelå ifølge importøren ingen aftale om, hvorvidt forhandlerne skulle opkræve betaling hos deltagerne for rejsen, men det må antages, at forhandlerne som hovedregel har faktureret deltagende kunder m.fl. med ovenstående beløb, og selv har afholdt omkostningen for egne ansatte.

Det kan dog også forekomme, at kunderne er faktureret for deltagelsen direkte fra importøren, evt. i forbindelse med efteropkrævning, hvis de ikke har opfyldt betingelserne iflg. kampagnen.

Skattemæssig vurdering

Ud fra vedlagte rejseprogram samt de oplysninger der i øvrigt foreligger, vurderer regionen, at rejsen må karakteriseres som en studierejse at generel karakter med et væsentligt turistmæssigt islæt.

Regionen anser ikke lastvognskundernes deltagelse i kampagnen for at modsvare den del af rejseudgiften, der afholdes af importøren, på en sådan måde, at der kan ses bort fra beskatning af et gaveelement efter statsskatteloven § 4c.

Generelt kan der opnås fradrag for de udgifter, der afholdes i forbindelse med studierejser, når de kan henføres under driftsomkostningsbegrebet i statsskatteloven § 6a.

Udgifterne skal da være afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Rejserne til Brasilien menes ikke at opfylde disse kriterier, og udgangspunktet er derfor, at deltagerne skal beskattes af rejsernes økonomiske værdi som nedenfor anført.

Begrundelsen herfor er, at rejsen ikke anses for at have den fornødne konkrete og direkte sammenhæng med deltagernes indkomstskabende aktiviteter, if. LV 96 E.B.3.2.1.

Afgørelse om fradragsret skal dog træffes efter en konkret vurdering af rejsens sammenhæng med den enkelte deltagers indkomsterhvervelse, hvorfor der kan være tilfælde, hvor en skatteyder vil kunne opnå helt eller delvist fradrag for den afholdte udgift.

Hovedaktionærer

Selskaber der har afholdt udgifter til hovedaktionærens/-anpartshaverens deltagelse i rejsen, kan ikke fratrække udgiften som en driftsomkostning, medmindre udgiften kan betragtes som et rimeligt lønaccesorium jf. LV96 S.F.1.2.1.8.

Hovedaktionæren/-anpartshaveren skal i givet fald beskattes at den fratrukne udgift enten som udbytte eller som yderligere løn.

Hertil kommer, at en eventuel forskel mellem den økonomiske værdi, kr. 19.392, og det beløb der er betalt for deltagelsen, beskattes hos personen som en skattepligtig gave, jf. statsskatteloven § 4c.

Ægtefælles eventuelle deltagelse beskattes hos hovedaktionæren/-anparts-haveren på samme måde som ovenfor nævnt.

Enkeltmandsvirksomhed

Rejser med et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt kan ikke fratrækkes i virksomhedens driftsregnskab, når den erhvervsmæssige del at rejsen ikke har væsentlig betydning for årets indkomsterhvervelse m.v., jf. statsskatteloven § 6a.

Personen beskattes af forskellen mellem rejsens økonomiske værdi, kr. 19.392, og betalingen for deltagelse i rejsen som en skattepligtig gave, jf. statsskatteloven § 4c.

Ægtefælles eventuelle deltagelse beskattes på samme måde som for virksomhedsindehaveren.

Forhandlere m.fl.

For forhandlere gælder, at der kun kan indrømmes helt eller delvist fradrag for udgifter til deltagelse i rejser, hvis disse anses for at have haft den fornødne sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter.

Vurderingen af denne sammenhæng må bero på en konkret vurdering for den enkelte forhandler.

Formodningen taler dog for, at omkostningen til deltagelse kan anses for en fradragsberettiget reklameomkostning for forhandlere, der ledsager egne kunder på rejsen.

Vurderes rejsen at have haft den fornødne sammenhæng med indkomsterhvervelsen, kan fradrag for egenbetaling anerkendes, og der skal ikke ske gavebeskatning af forskellen op til rejsens økonomiske værdi.

I modsat fald beskattes forhandleren som anført ovenfor under henholdsvis hovedaktionær og enkeltmandsvirksomhed.

Ansatte m.fl. hos forhandlere eller kunder

Lønmodtagere, der sendes på studierejse af arbejdsgiveren, skal ikke medregne nogen værdi af sådanne rejser - uanset den turistmæssige værdi for den ansatte - når rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser.

Hvis rejsen ikke primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser, skal den ansatte beskattes af rejsens økonomiske værdi for vedkommende. Denne værdi findes at kunne fastsættes til 50 % af den økonomiske værdi, svarende til kr. 9.696.

Orientering

Regionen har orienteret importøren om udsendelsen af nærværende kontrolmateriale og den vurdering af rejserne, der er indeholdt heri."

Told- og skatteregionen har endvidere udarbejdet følgende tilføjelse:

"I fortsættelse af regionens brev af 24. september 1998 omhandlende kontrolmateriale på rejse til Brasilien har der efterfølgende været tvivl hos en del kommuner omkring en fornyet vurdering af den skattemæssige værdi af disse rejser for en række lastvognsforhandlere og deres medarbejdere samt kunder i Danmark.

Det er fortsat told- og skatteregionens vurdering, at den skattemæssige behandling skal ske med udgangspunkt i de retningslinier regionen har beskrevet i det udsendte kontrolmateriale, og ikke på baggrund af en værdiansættelse på 50 % af de faktiske rejseudgifter.

Regionens vurdering er fortsat den, at der ikke kan ske anvendelse af reglerne for gevinstrejser, fordi disse regler i praksis kun er anvendelige overfor rejser, der er afsættelige til 3. mand, og det er ikke tilfældet i denne rejse.

Endvidere finder regionen at udgangspunktet for et evt. skøn over markedsværdiens størrelse passende kan tages med afsæt i den pris en medrejsende deltager skulle betale - nemlig kr. 18.000."

Af beskrivelsen fremgår det, at der var en kampagne, der indgik i lanceringen af en ny type lastvognsmotor, X-motor. Formålet var dels at markedsføre den nye motortype overfor kunderne, dels at gennemføre en test af brændstof-økonomien for den nye motor henholdsvis de eksisterende Y-motorer ved forskellig anvendelse.

Importøren indgik gennem deres forhandlernet aftaler med lastvognskunder om at måle brændstofforbruget for to Y-motorer i en 5 måneders periode. Lastvognskunderne afgav samtidig en bestilling på en lastvogn med den nye type X-motor til levering i 1. halvår af 1996. Denne motor leveredes med fuld service uden merpris, og i projektet var forudsat, at kunden herefter målte på den nye motors økonomi i 8 måneder. Som kvittering for deltagelse inviteredes en repræsentant fra hvert af de deltagende firmaer på en rejse til Brasilien, hvor et af programpunkterne var en gennemgang af testresultaterne for Y-motorerne, mens testresultaterne for X-motorer ikke forelå på dette tidspunkt.

Det fremgår endvidere, at selskabet den 29. maj 1995 bestilte en lastvogn med X-motor, som blev leveret 28. juni 1996. Selskabet bestilte endvidere den 5. juli 1996 en lastkranbil, som blev leveret den 16. april 1997.

Klageren og hans bror, der også er direktør og aktionær i selskabet, deltog i den rejse, som begyndte den 12. maj 1996 og som sluttede den 21. maj 1996. Rejsen kom i stand via selskabets forhandler, hvortil der er afregnet 2 x 3.400 kr., der var egenbetalingen for lastvognskunder.

Af program for turen fremgår det, at:

"Dag 1 - Søndag:

Kl. 17.30-18.00 Fælles check-in

Kl. 18.45 Information i "Tivoli-kroen".

Kl. 20.05 Flyafgang fra København via London - for teknisk mellemlanding.

Dag 2 - Mandag:

Kl. 05.35 Ankomst, Sao Paulo - flyskift. - toldbehandling og registrering.

Kl. 08.00 Videre rejse.

Kl. 08.50 Ankomst Curitiba. Bus til hotel.

Check-in, hotel I Curitiba. 

Kl. 13.00 Frokost-buffet på hotel.

Kl. 14.30 Informationsmøde - MARAGOGIPE lokalet. (1. sal)

Kl. 15.00 Bus til Curitiba Transportation System.

Kl. 16.30 Retur til hotel. - aften til fri disposition

Dag 3 - Tirsdag:

Kl. 07.30 Vækning - morgenbuffet.

Kl. 09.00 Busafgang:

Besøg på Bus fabrik:

-præsentation - fabriksbesøg.

-frokost "VIKING CLUB".

Kl. 14.00 Busafgang.

Kl. 14.30 Besøg "ETSUL TRANSPORTES".

- transportfirma.

Kl. 16.30 Bus til hotel.

Kl. 19.00 Busafgang til middagsarrangement. - besøg operahus - én route.

Kl. 20.00 Middag restaurant: - "FAMIGLIA FADANELLI".

Kl. 23.00 Busafgang til hotel.

Dag 4 - Onsdag:

Kl. 06.15 Vækning - morgenbuffet - check ud.

Kl. 08.00 Bus til Curitiba lufthavn.

Kl. 09.20 Flyafgang

Kl. 10.30 Ankomst IGUACU - bus til hotel.

Kl. 11.30 Check-in hotel Das Cataratas.

Kl. 14.00 Konference, (fortsat):

- testresultater.

- brasilianske lastvognsmarked.

Kl. 19.30 Middag på hotel.

Dag 5 - Torsdag:

Kl. 07.00 Vækning - morgenbuffet.

Kl. 08.30 Besøg i Iguacu Macuco National Park

 Kl. 12.00 Frokost, Fazenda Cabeca De Boi.

Kl. 14.30 Konference, (fortsat):

- afrapportering

- konklusion.

Kl. 19.00 Busafgang til middagsarrangement.

Kl. 20.00 Middag, Hotel International: - restaurant "PANORAMIC".

Kl. 23.00 Busafgang til hotel.

Dag 6 - Fredag:

Kl. 07.00 Vækning - morgenbuffet - check ud.

Kl. 09.00 Busafgang.

Kl. 10.00 Besøg på ITAIPU dæmningen:

-præsentation - besøg på vandkraftværk.

Kl. 12.30 Frokost, restaurant "Zaragoza".

Kl. 14.00 Busafgang til lufthavn.

Kl. 15.30 Flyafgang

- teknisk mellemlanding i Sao Paulo.

Kl. 18.40 Ankomst Rio de Janeiro.

- check-in Sheraton Rio Hotel & Towers.

- aften til fri disposition.

Dag 7 - Lørdag:

Kl. 07.30 Vækning - morgenbuffet.

Kl. 09.00 Konference:

- importørens nyheder '96.

- fremtidens transport ETC ECB.

- sikkerheds- og miljøpolitik.

Kl. 19.30 Busafgang til middagsarrangement.

Kl. 20.00 Middag "Sol e Mar".

Kl. 23.00 Busafgang til hotel.

Dag 8 - Søndag:

Kl. 07.30 Vækning - morgenbuffet.

Kl. 09.00 Busafgang - besøg på Sukkertoppen.

Kl. 12.00 Frokost, restaurant "Marius", Copacabana.

Kl. 13.30 Busafgang til hotel - sight seeing.

Kl. 19.30 Busafgang til middagsarrangement.

Kl. 20.00 Middag, "Casa Das Canoas".

Kl. 23.30 Busafgang til hotel.

Dag 9 - Mandag:

Kl. 07.30 Vækning - morgenbuffet.

Kl. 09.00 Busafgang fra hotel.

Kl. 09.30 Besøg på Corcovado bjerget.

Kl. 11.45 Ankomst, hotel.

Kl. 13.00 Check ud fra hotel.

Kl. 13.30 Frokost. Restaurant "Rio's"

Kl. 15.30 Besøg på Maracana Stadion.

Kl. 17.00 Ankomst til Rio Lufthavn.

Kl. 19.15 Flyafgang

Kl. 20.15 Ankomst Sao Paulo, flyskift.

Kl. 22.15 Flyafgang

Dag 10 - Tirsdag:

Kl. 15.00 Ankomst til Frankfurt - flyskift.

Kl. 16.45 Vidererejse.

Kl. 18.10 Ankomst Kastrup Lufthavn.

- forbindelse til samtlige danske indenrigslufthavne. 

 

Skatteankenævnet har anset klageren for skattepligtig af den økonomiske værdi af rejsen til Brasilien. Værdien er opgjort på følgende måde:

Den samlede udgift til rejsen pr. deltager (betalt til rejsebureauet) udgjorde ifølge oplysninger fra told- og skatteregionen

19.392
Heraf har klageren selv betalt en andel til selskabet, hvori han er hovedaktionær  3.400
 Differencen anses som en skattepligtig gave, jf. statsskattelovens § 4 C 15.992

 Skatteankenævnet har lagt til grund, at betingelsen fra importørens side for deltagelse i rejsen til Brasilien var, at deltagerne skulle

  1. måle brændstofforbruget for to Y-motorer i en 5 måneders periode
  2. afgive bestilling på en lastvogn med X-motor til levering i 1. halvår af 1996 samtidig med tilmeldelsen
  3. måle brændstoføkonomien på den nye X-motor i 8 måneder.

Skatteankenævnet har endvidere lagt til grund, at 3 dage af rejsens 10 dage udelukkende har været anvendt til turistmæssige formål, og at 2 dage delvist har været af turistmæssig karakter. Det er derfor skatteankenævnets opfattelse, at der er tale om en studierejse af generel karakter med et meget betydeligt turistmæssigt islæt, hvorfor det er med rette, at han er blevet beskattet af rejsens værdi med fradrag af det beløb, som han selv har betalt, jf. statsskattelovens § 4 og Vestre Landsrets dom af 23. juli 1998.

Skatteankenævnet har således ikke tillagt klagerens indkøbstursbegrundelse betydning for afgørelsen, idet købet af vognen med den nye motor forud for rejsen var en betingelse for deltagelsen.

Klagerens revisor har over for Landsskatteretten principalt nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af rejsens værdi opgjort til 15.992 kr., subsidiært, at klageren kun skal beskattes af den ene dag som var af turistmæssig karakter, hvilket allerede er sket ved, at klageren af egne midler har betalt 3.400 kr.

Revisoren har til støtte herfor bl.a. anført, at de 10 rejsedage fordeler sig med 4 dage anvendt til ud- og hjemrejse, samt til videre- og tilbagerejse i Brasilien, 5-6 dage med et klart erhvervsmæssigt indhold, og kun en dag har udelukkende været anvendt til turistmæssige formål.

Revisoren har henvist til sit indlæg for skatteankenævnet, hvoraf det bl.a. fremgår, at klagen begrundes i, at der var tale om en indkøbstur, og at indkøbsturen havde til formål at gennemgå testresultaterne på Y-motoren og samtidig besigtige udviklingen og bygningen af X-motoren. Endvidere blev motorernes vedligeholdelse og daglige service gennemgået, hvilket sammen med et godt kendskab til den nyeste teknologi er vitalt og meget væsentligt for klageren, således at virksomheden kan leve op til de seneste sikkerheds- og miljøkrav. Samtidig skulle klageren besigtige en ny type lastvogn, som i 1996 ikke fandtes i Europa - men bliver benyttet i Brasilien (og Australien). Klageren fik her lejlighed til at se, hvorledes lastvognen arbejder under ekstreme forhold. Besigtigelsen faldt positivt ud, idet klageren bestilte en lastbil. Endvidere skulle klageren se på en lastvogn med et ekstra stærkt chassis, som kan bære de helt store kraner. Denne lastbil fandtes heller ikke i Europa men i Brasilien. Der var stor tvivl om lastbilen kunne leve op til alle specifikationer, hvilket også fremgår af, at der går et år fra bestilling til levering. Det var en medvirkende årsag til, at klageren skulle til Brasilien for ved selvsyn at konstatere, hvorledes bilen arbejder - og om den kunne leve op til de danske krav. Som det fremgår af ovenstående er der tale om en entreprenørvirksomhed, som går foran alle andre, hvilket ikke bør lægges klageren til last. Rejsen til Brasilien har været nødvendig for indkomsterhvervelsen, samtidig med, at der er tale om en direkte og konkret sammenhæng mellem rejsen og klagerens indkomstskabende aktivitet, som danner grundlag for fradrag efter reglerne i statsskattelovens § 6 a. Det turistmæssige interesserer overhovedet ikke klageren, hvilket i øvrigt skal sammenholdes med, at Brasilien er et ganske usædvanligt turistland for danskere.

Revisoren har endvidere anført, at klageren tilsyneladende er den eneste, der bliver bragt i forslag af skattevæsenet som den, der skal beskattes af rejsens værdi, og at ud af 439 deltagere er det åbenbart urimeligt. Revisoren har derudover anført, at der ved en præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen af de danske skattemyndigheders praksis for beskatning af udgifter til kurser afholdt i udlandet, har generaladvokaten i et forslag til afgørelse af 10. juni 1999 konkluderet, at denne praksis principielt ikke er forenelig med EF-traktatens art. 49 om fri udveksling af tjenesteydelser, samt at Brasilien i hvert fald i 1996 ikke var et sædvanligt turiststed.

Revisoren har endvidere under sagens behandling for Landsskatteretten anført, at formålet med rejsen var at se de nye typer lastbiler, og at det kun var muligt at se disse i enten Brasilien eller Australien, samt at klagerens besigtigelse senere førte til købet af en lastbil.

Landsskatteretten finder, at den omhandlede rejse til Brasilien ikke kan anses for at være en indkøbstur, men må anses for at være en studietur af generel karakter og med et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt. Rejsen har derfor ikke haft en så konkret og direkte sammenhæng med klagerens indkomsterhvervelse, at der er tale om en erhvervsmæssig rejse, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Retten har herved henset til bl.a. rejseprogrammet, samt til at der deltog ægtefæller i rejsen

Landsskatteretten finder herefter, at klageren er skattepligtig af den økonomiske værdi af den pågældende rejse som gave, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c. Med hensyn til rejsens værdiansættelse finder Landsskatteretten, at den skattemæssige værdi af rejsen passende kan ansættes til 50 % af de af importøren afholdte rejseudgifter. Retten har herved lagt vægt på rejsens indhold samt praksis vedrørende frirejser, der gives som gevinst eller præmie, jf. bl.a. TfS 1991,570, TfS 1994,462 V og TfS 1997,654.

Den skattemæssige værdi af rejsen ansættes herefter til 9.696 kr., hvoraf klageren selv har betalt 3.400 kr., og ansættelsen nedsættes herefter med 15.992 kr. - 6.296 kr. eller med 9.696 kr.