Dato for udgivelse
24 aug 2001 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. juli 2001
SKM-nummer
SKM2001.325.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1680-0077
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Indeholdelsespligt
Resumé

Studerende på Danmarks Journalisthøjskole, der i en praktikperiode var ansat på et dagblad, fik af dette udbetalt en flyttegodtgørelse. Da der ikke var tale om flytning inden for samme arbejdsgiver skulle der indeholdes A-skat af flyttegodtgørelsen.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 43, stk. 1
Kildeskatteloven § 46
TSS-cirkulære 1992-13

Klagen skyldes, at told- og skatteregionen har anset bladet A A/S for pligtig at indeholde A-skat m.v. af betalte flytte- og transportudgifter for praktikanter.

Det fremgår af sagen, at selskabet i henhold til uddannelsesaftale mellem Danske Dagblades Forhandlingsorganisation og Dansk Journalistforbund er forpligtet til betale flytteudgifter med mindst 50 % for praktikanter, der som led i uddannelsen på Danmarks Journalist Højskole tager en praktikplads på bladet. Det er oplyst, at praktikanten i praktikperioden er aflønnet af praktikstedet, men fortsat er tilknyttet læreranstalten.

Det er oplyst, at regningerne fra flyttefirma m.v. udstedes direkte til selskabet.

Told- og Skatteregionen har ved den påklagede afgørelse anset selskabet for pligtig at indeholde A-skat m.v. i forbindelse med betaling af flytteudgifter. Regionen har herved anført, at betalingen af flytteudgifter er betaling af de ansattes private udgifter omfattet af kildeskattelovens § 43, uagtet at regningerne fremsendes direkte til selskabet. Regionen har anført, at Danmarks Journalisthøjskole ikke kan anses for en arbejdsplads for de studerende, men som et videregående uddannelsessted. Videre har regionen bemærket, at det ej heller er skolen, der betaler flytteudgifterne, men derimod selskabet. At betalingen er fastsat ved aftale, fritager efter regionens opfattelse ikke for skattepligt, og således er fastsættelse af månedsløn til praktikanterne også et led i aftalen. Endelig har regionen bemærket, at selskabet ikke kan anses for værende en del af skolen, og at selskabet hverken før eller efter praktikperioden er at anse som praktikanternes arbejdsplads. Regionen har således ikke anset forholdet for omfattet af TSS-cirkulære 1992-13.

Selskabets repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at selskabet ikke er pligtig at indeholde A-skat m.v. af flytte- og transportudgifter betalt for praktikanter.

Til støtte for påstanden har repræsentanten anført, at praktikanten i praktikperioden fortsat er tilknyttet læreranstalten, der reelt betragtes som arbejdsgiver, og via organisationerne sikrer arbejdsgiveren, at praktikanten får betalt 50 % af flytteudgifterne. Han har anført, at den pågældende således forflyttes under samme arbejdsgiver, hvorfor godtgørelsen vil være omfattet af TSS-cirkulære 1992-13 og dermed praktikantens skattepligtige indkomst uvedkommende. Han har herved anført, at skolen har det overordnede ansvar for praktikperioden. Skolen besøger således pladsen og fører kontrol og opsyn med, at praktikanten opnår den fornødne uddannelse, og skolen har herved en række arbejdsgiverbeføjelser.

Videre har han anført, at selskabet er forpligtet til at afholde disse udgifter vedrørende de pågældende personalegrupper, og derfor også er direkte modtagere af regningerne. Udgifterne er således ikke betaling for ansattes private udgifter, og er derfor ikke omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1. Han har anført, at i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, sammenholdt med § 20 i bekendtgørelse nr. 734 af 10. oktober 1998, skal der alene indeholdes A-skat og AM-bidrag i fri kost og logi, samt fri telefon og bil. Han har således anført, at der for de omhandlede beløb ikke er skattepligt for modtageren.

Landsskatteretten skal udtale:

Det følger af kildeskattelovens § 46, at i forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb.

Det fremgår af kildeskattelovens § 43, stk. 1:

"Til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser."

Landsskatteretten bemærker, at en arbejdsgivers betaling af flytteudgifter for en ansat som udgangspunkt er betaling af private udgifter, hvorfor der som udgangspunkt skal indeholdes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med betaling heraf, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1 og arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten bemærker videre, at TSS-cirkulære 1992-13, hvorefter flyttegodtgørelse under nærmere angivne betingelser kan holdes uden for den ansattes indkomst, omhandler flytteudgifter for ansatte, der forflyttes under samme arbejdsgiver. I nærværende sag er der tale om, at studerende på Danmarks Journalisthøjskole i en praktikperiode er på praktikophold på A A/S, og retten finder ikke, at forholdet kan anses for omfattet af cirkulærets betingelse om, at der skal være tale om ansatte, der forflyttes under samme arbejdsgiver. Uagtet at Danmarks Journalisthøjskole efter det oplyste fører en form for kontrol i forbindelse med praktikopholdet, findes A A/S at være arbejdsgiver for praktikanten i praktikperioden. Det er således A A/S, der har den direkte instruktionsbeføjelse i forhold til praktikanterne, ligesom det er bladet, der udbetaler lønnen til praktikanterne.

Retten finder herefter, at de af A A/S afholdte flytteudgifter for praktikanter må anses for A-indkomst omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, og bladet er således i henhold til kildeskattelovens § 46, pligtig at indeholde A-skat m.v. i forbindelse med betaling af disse flytteudgifter, hvorfor den påklagede afgørelse stadfæstes.