Dato for udgivelse
12 Oct 2001 15:59
SKM-nummer
SKM2001.425.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4201-00101
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Erstatning, rådgiveransvar
Resumé

Revisor havde ved sin fejlagtige rådgivning vedrørende opgørelse af momstilsvar bevirket, at forespørgers momstilsvar var blevet opgjort forkert. Da revisor ved sin rådgivning havde stillet forespørger en større avance i udsigt, anså Ligningsrådet revisors udbetaling af erstatning for at være en erstatning for manglende fortjeneste. Erstatningen er derfor skattepligtig efter statsskattelovens § 4.

Reference(r)

Statsskatteloven §§ 4-6
Ligningsvejledningen 2000 E.A.1.3.3.

Spørgsmål

Er udbetaling af et erstatningsbeløb på kr. 77.000, som følge af revisors ansvarspådragende fejl i forbindelse med opgørelse af momstilsvaret, skattefri for forespørger?

Svar

Nej, erstatningen er skattepligtig, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørger driver en automobilforretning med køb og salg af brugte biler. En del af bilerne importeres fra EU-lande.

Revisor har gennem flere år bistået forespørger med at udarbejde moms og udfærdige regnskaber.

Ved et kontrolbesøg fra Told-og Skat blev det konstateret, at momsen ved salg af biler importeret fra EU-Lande var opgjort forkert, således at der var betalt kr. 187.205 for lidt i moms. Efterangivelserne ser således ud:

2000:

yderligere afgiftstilsvar

kr.  18.621

1999:

yderligere afgiftstilsvar

kr.  52.661

1998:

yderligere afgiftstilsvar

kr. 83.536

1997:

yderligere afgiftstilsvar

kr.  32.387

I alt:

 

kr. 187.205

Revisor oplyser i denne forbindelse, at såfremt bilerne var importeret fra et ikke EU-land f.eks. fra Schweiz, ville momsen være opgjort rigtigt.

Som følge af ændringen i momstilsvaret er forespørgers og dennes ægtefælles skatteansættelser for indkomstårene 1997, 1998 og 1999 ændret, således at parret har fået udbetalt kr. 105.018 i overskydende skat/ arbejdsmarkedsbidrag.

Forespørger har gjort erstatningskrav gældende overfor revisor i anledning af reguleringen af momstilsvaret. Forespørger vil acceptere et forlig på kr. 77.000 til fuld og endelig afgørelse - under forudsætning af, at dette beløb er skattefrit. Forespørgelsen omhandler den skattemæssige behandling af dette erstatningskrav.

Revisor oplyser, at størrelsen af erstatningsbeløbet, kr. 77.000 er fastsat under hensyntagen til, at momsforpligtelsen er fradragsberettiget. Revisor henviser i denne forbindelse til Landsskatterettens kendelse af 31. august 2000, nr. 2-5-1890-1822 samt til Højesterets dom, offentliggjort i UfR 1981.410.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Indledningsvist skal det oplyses, at en modtagen erstatning som udgangspunkt skal behandles som det tab erstatningen ydes for.

Revisors fejl bestod i det konkrete tilfælde i, at denne ikke korrekt havde beregnet afgiftsgrundlaget ved anskaffelse af biler, hvorved anskaffelsessummen for bilerne blev for lav og fortjenesten som følge heraf for høj.

Dette er reguleret ved en efterangivelse fra ToldSkat, hvilket skattemæssigt giver en større anskaffelsessum og deraf følgende en mindre avance til beskatning, hvilket er reguleret ved nedsættelse af den skattepligtige indkomst.

Når forespørger modtager en erstatning, stilles forespørger rent likviditetsmæssigt, som om revisors oprindelige beregninger var korrekte, men skattemæssigt har forespørger fået fradrag for den modtagne efterangivelse.

Erstatningen fra revisor er efter skattemyndighedens opfattelse en kompensation for den efterbetaling, som der allerede er givet fradrag for ved skatteopgørelsen.

Såfremt erstatningen ikke beskattes vil det svare til, at en del af avancen ved salget af bilerne heller ikke beskattes, idet den skattepligtige avance opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen (efter T&S regulering) og bilernes salgssum.

Det er derfor skattemyndighedens opfattelse, at der derved er tale om erstatning for en forventet indtjening, som ville være skattepligtig, hvorved den modtagne erstatning ligeledes er skattepligtig i henhold til Statsskattelovens § 4.

Der henvises i øvrigt til en bindende forhåndsbesked. (red. LSR000919/2-5-1853-118 fra 19. september 2000)....". Kendelsen er offentliggjort i TfS 2000.942.

Kommentarer fra Told-og Skatteregionen

Fra regionen har styrelsen modtaget regionens kontrolrapport, som blev udarbejdet i forbindelse med kontrolbesøget hos forespørger den 10. oktober 2000.

Af kontrolrapporten fremgår, at virksomheden har beregnet momsen således:

20 % af (salgspris - betalt reg.afgift) - købpris = avance

Det er i rapporten anført, at denne beregningsmetode er forkert, når det drejer sig om biler indført fra andre EU-lande. Her skal momsen beregnes således

(Salgspris - betalt reg.afgift) * 20 % = salgsmoms

- Købspris * udenlandsk momssats = købsmoms

Det anføres i den forbindelse, at ved anvendelse af den korrekte metode for beregning af "Brugtmoms" kun opnåes fradrag med den udenlandske momssats.

Virksomheden havde ved anvendelsen af deres metode fået et momsfradrag på 25% af bilens købspris, hvor de kun var berettiget til et fradrag på 16% (Tyskland).

Styrelsens indstilling og begrundelse

En modtagen erstatning skal som udgangspunkt behandles skattemæssigt som det tab, erstatningen ydes for, jf. LV 2000 afsnit E.A.1.3.3.

Hvorvidt forespørgeren er skattepligtig af erstatningsbeløb skal således afgøres efter statsskattelovens §§ 4-6.

Revisor har i sin anmodning om bindende forhåndsbesked henvist til Højesterets dom, offentliggjort i UfR 1981.410/2. Dommen fastslår alene, at der ved fastsættelse af størrelsen af erstatning skal tages hensyn til den skattemæssige rentefradragsordning. Dommen tager således ikke stilling til den skattemæssige behandling af en udbetalte erstatning.

Revisor har endvidere henvist til en ikke offentliggjort kendelse fra Landsskatteretten (2-5-1890-1822)1. Af denne kendelse fremgår, at en udbetalt erstatning for differencerenter, som klageren var blevet pålagt som følge af en fejl fra hans advokat, ikke var skattepligtig. Størrelsen af erstatningen for de pålagte differencerenter var fastsat under hensyntagen til, at der er fradragsret for renterne. Der er ikke nærmere argumenteret for skattefriheden i denne kendelse. Resultatet af kendelsen kan efter styrelsens opfattelse ikke overføres til nærværende sag.

Den skete regulering af momstilsvaret har den konsekvens, at nettokøbsprisen for bilerne bliver større - end forudsat af forespørger - idet en mindre del af købsprisen end forudsat udgør moms. En forøget nettokøbspris medfører, at avancen ved videresalg af bilerne bliver mindre end oprindelig antaget.

Efter styrelsens opfattelse er der herefter tale om, at revisor ved sin rådgivning angående opgørelse af momstilsvaret har stillet forespørger en større avance i udsigt - end den der rent faktisk bliver tale om efter reguleringen af momsangivelserne for 1997, 1998 og 1999.

Der er således tale om erstatning for manglende fortjeneste. Da virksomhedens fortjeneste er skattepligtig efter statsskattelovens § 4, vil en erstatning herfor ligeledes være skattepligtig efter statsskattelovens § 4. Styrelsen er således enig med Kommunen.

Styrelsen skal herefter indstille, at det stillede spørgsmål besvares således:

Nej - Erstatningen er skattepligtig, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.


___________________________

1 For god ordens skyld skal opmærksomheden henledes på en kendelse fra Landsskatteretten fra 31. august 2000, som er offentliggjort i TfS
2001.257. Denne kendelse vedrører samme erstatningskrav som nævnt i den ikke-offentliggjorte kendelse, som revisor henviser til. I begge kendelser er der tale om, at tre personer sammen har købt en udlejningsejendom. Der er således tale om to forskellige klagesager - men med samme anledning til rejsning af erstatningskrav.