Dato for udgivelse
28 Dec 2001 16:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. juni 2001
SKM-nummer
SKM2001.665.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-2373-00 og B-2387-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Selskabstømning, erstatningsansvar, culpa, rådgiveransvar, regres, klientkonto
Resumé

Købesummen ved overdragelsen af et overskudsselskab, som blev tømt, var finansieret af selskabets egne midler. Selskabets kapital blev i forbindelse med selvfiansieringen overført til købersiden ved en check, som blev udstedt til købers advokat. Købesummen for selskabet var fastsat til dets egenkapital med tillæg af 50 % af de skyldige skatter.

Selskabets konkursbo havde principalt nedlagt påstand om, at sælgerne skulle indestå for selskabets tab i medfør af den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5. Sælgerne havde adciteret deres revisor samt købers advokat med påstand om, at de skulle friholde sælgerne for ethvert beløb, som de måtte blive pålagt at betale til det sagsøgende konkursbo. Retten frifandt sælgerne for hæftelsen efter § 84, stk. 5, idet indbetalingen til købers advokat ikke kunne sidestilles med, at selskabets midler blev stillet til rådighed for køber. Indbetalingen til advokaten svarede til en indsættelse på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Der var subsidiært nedlagt påstand om erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Retten tog denne påstand til følge og pålagde sælgerne at erstatte de tabte selskabsskatter med sædvanlig procesrente. I det indbyrdes forhold mellem sælgerne og de adciterede bestemte retten, at sælgernes revisor og købers advokat skulle bære hver halvdelen af det erstatningsbeløb, som oversteg sælgernes berigelse.

Reference(r)

Dansk rets almindelige erstatningsregel

Parter

(B-2373-00)
H ApS under konkurs v/kurator, advokat Henrik Andersen (Kammeradvokaten v/advokat Rasmus Anberg)

mod

1) A1
2) A2
3) A3
4) A4
5) A5
6) A6 (alle advokat Steen Aksel Harrsen)

og

(B-2387-00)
1) A1
2) A2
3) A3
4) A4
5) A5
6) A6 (alle advokat Steen Aksel Harrsen)

mod

1) reg. revisor R (advokat Thomas Dall Jensen)
2) X-Revision ApS (advokat Thomas Dall Jensen)
3) Cand.jur. P (advokat K. E. Meinertz e.o.).

Afsagt af landsdommerne

M. Levy, Karsten Bo Knudsen og Sanne Kolmos.

Frederiksberg Rets dom af 8. august 2000 (BS 9800669-2, 9900991-2 og 9900992-2) er anket af H ApS under konkurs v/kurator, advokat Henrik Andersen og tillige af A1, A2, A3, A4, A5 og A6.

Parterne har nedlagt følgende endelige påstande:

Konkursboet

Over for sælgerne A1, A2, A3, A4, A5 og A6:

Principalt:

1. De indstævnte tilpligtes til H ApS under konkurs v/kurator, advokat Henrik Andersen in solidum at betale 120.277 kr. med tillæg af 0,6% pr. påbegyndt måned af 87.921 kr. fra den 1. februar 1999 til betaling sker.

2. De indstævnte tilpligtes herudover at anerkende at være forpligtede til in solidum at erstatte appellanten omkostningerne ved konkursens indtræden og boets behandling, jf. konkurslovens § 93, nr. 1 og 2, samt rimelige likvidationsomkostninger og retsafgift, jf. konkurslovens § 94, nr. 3 og 4, i den udstrækning disse krav endeligt godkendes i konkursboet og kan rummes inden for maksimum for de indstævntes hæftelse efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 4.

3. De indstævnte tilpligtes at anerkende, at de in solidum - inden for maksimum for hæftelsen efter anpartsselskabslovens § 84, stk. 4 - hæfter for krav udover de af 1. og 2. led omfattede, for så vidt sådanne krav endeligt anerkendes i konkursboet og af domstolene henføres til selskabets tab efter anpartsselskabslovens § 84, stk. 5.

Subsidiært stadfæstelse.

Sælgerne A1, A2, A3, A4 A5 og A6

Over for konkursboet: Frifindelse, subsidiært stadfæstelse.

Over for revisor R, X-Revision ApS og P: Revisor R, revisionsfirmaet og P tilpligtes in solidum, subsidiært alternativt, at friholde sælgerne for ethvert beløb udover 72.273 kr., herunder renter og sagsomkostninger, som sælgerne måtte blive pålagt at betale til konkursboet vedrørende sælgernes overdragelse af anparterne i det pågældende selskab til Handels- og Investeringsselskabet Z ApS eller ordre.

Revisor R og X-Revision ApS

Over for sælgerne A1, A2, A3, A4, A5 og A6: Frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb.

Over for P: P skal friholde revisor R og revisionsfirmaet for ethvert beløb, incl. renter og sagsomkostninger, som de pågældende måtte blive tilpligtet at betale til sælgerne. Over for Ps friholdelsespåstand påstås frifindelse.

P

Over for sælgerne A1, A2, A3, A4, A5 og A6: Frifindelse, subsidiært stadfæstelse.

Over for revisor R og X-Revision ApS: Revisor R og revisionsfirmaet tilpligtes in solidum at friholde P for ethvert beløb, incl. renter og sagsomkostninger, som denne måtte blive tilpligtet at betale til sælgerne. Over for revisor Rs og revisionsfirmaets friholdelsespåstand påstås frifindelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af P.

P har vedstået sin forklaring som gengivet i den indankede dom, idet han dog korrigerende har forklaret, at han ikke havde flere konti i banken, men klientkonti i flere pengeinstitutter. Han havde ingen anden mulighed end at bogføre selskabets midler i selskabets navn. Havde han handlet anderledes, ville han have overtrådt klientkontoreglerne m.v. Han erindrer ikke, om han modtog eller fik forevist dokumenter i forbindelse med, at han fik checken udleveret.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure som gengivet i byrettens dom.

Landsrettens bemærkninger:

Ad hovedsagen

Appellanten har under domsforhandlingen for landsretten erklæret, at såfremt daværende advokat P havde indsat den til ham udstedte check, svarende til selskabets midler, i et pengeinstitut på en speciel konto lydende på det købte selskabs navn og derefter hævet købesummen fra samme konto og sendt beløbet til sælgeren, ville der i den foreliggende sag ikke kunne gøres et ansvar gældende efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5, jf. stk. 2, men alene et ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler. En indsættelse af selskabets midler på en klientkonto bogført i selskabets navn, som sket, kan efter appellantens opfattelse ikke sidestilles hermed.

Af de af byretten anførte grunde, og idet det bemærkes, at der efter Ps afregning den 18. maj 1993 alene var 5.971 kr. tilbage af selskabets midler, tiltrædes det, at

selskabet ved transaktionen blev købt for sine egne midler og straks tømt.

Landsretten tiltræder endvidere, at der ikke er grundlag for at anse sælgerne for ansvarlige efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5. Der henvises herved til den af appellanten for landsretten afgivne proceserklæring, samt til, at der ikke efter det for landsretten fremførte findes fornødent grundlag for at undlade at sidestille den skete indsættelse og bogføring på advokat Ps klientkonto med indsættelse af selskabets midler på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at de indstævnte har handlet ansvarspådragende og stadfæster derfor byrettens dom for så vidt angår hovedsagen.

Ad adcitationssagen

Af de af byretten anførte grunde tiltrædes det, at de adciterede har pådraget sig erstatningsansvar over for de indstævnte i hovedsagen.

Landsretten tiltræder endvidere, at de adciterede in solidum skal friholde de indstævnte for det beløb, som de indstævnte skal betale appellanten ud over 72.273 kr., og at revisor R og X-Revision ApS i det indbyrdes forhold skal bære halvdelen heraf og advokat Pden anden halvdel.

Landsretten stadfæster herefter i det hele byrettens dom.

For så vidt angår sagens omkostninger for landsretten i hovedsagen forholdes som nedenfor bestemt.

For så vidt angår adcitationssagen findes sagens omkostninger for landsretten under hensyn til de nedlagte påstande og sagens udfald at burde ophæves. Landsretten finder ikke grundlag for at ændre byrettens omkostningsfastsættelse for så vidt angår de adciterede 1-3, idet bemærkes, at rådgivningen er foretaget af professionelle og på et tidspunkt, hvor der såvel i faglige tidsskrifter som i den almindelige presse blev gjort opmærksom på de specielle problemer, der knyttede sig til handel med overskudsselskaber.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Den indankede dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten betaler appellanten, H ApS under konkurs v/kurator, advokat Henrik Andersen, inden 14 dage 10.000 kr. til de indstævnte, A1, A2, A3, A4, A5 og A6.

I øvrigt bærer hver part egne omkostninger for landsretten.