Dato for udgivelse
04 maj 2001 19:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. februar 2001
SKM-nummer
SKM2001.185.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
5/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Goodwill, Lov om særlig indkomstskat, Vederlag
Resumé
Vederlag udbetalt i forbindelse med opsigelse af eneforhandleraftale anset for særlig indkomstskattepligtigt.
Reference(r)
Kapitalvindingsskat (gammel) § 2, nr. 9
Ligningsvejledningen 2000 E.A.1.3.3

Parter:

H
(advokat Søren Halling-Overgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Tidligere instans:

Østre Landsrets dom af 20. december 1999

Afsagt af dommerne:

Hornslet, Wendler Pedersen, Torben Melchior, Børge Dahl og Niels Grubbe

Parternes påstande

Appellanten, H, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse og har tillige gentaget sin subsidiære påstand om hjemvisning.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Begrundelse og konklusion

D kunne ved opsigelse med 6 måneders varsel bringe eneforhandleraftalen til ophør og derved afskære eneforhandleren fra den kundekreds, der efterspurgte D-produkter. Højesteret tiltræder derfor, at denne kundekreds tilhørte D. Det bemærkes herved, at adgangen for forhandleren til at overdrage forhandlingen er uden betydning for, hvem kundekredsen tilhørte, eftersom også erhververen af forhandlingen måtte tåle opsigelse fra Ds side.

Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, H, betale 70.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.