Dato for udgivelse
09 Jul 2001 12:26
SKM-nummer
SKM2001.265.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-312-00023
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Lønsumsafgift, registreringspligt, investeringsselskaber
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har besvaret en henvendelse fra en told- og skatteregion om eventuel lønsumsafgiftspligt for et investeringsselskab, der for egne og lånte midler investerer i pantebreve. Selskabets indtægter består i renteforskellen og kursgevinster m.v.

Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1

Redaktionelle noter
Se SKM2008.987.SKAT

Told- og Skattestyrelsen har besvaret en henvendelse fra en told- og skatteregion om eventuel lønsumsafgiftspligt for et investeringsselskab, der for egne og lånte midler investerer i pantebreve.

Selskabets formål er iflg. vedtægterne at drive investering i og handel med fast ejendom og værdipapirer, herunder også udstykning af fast ejendom og bebyggelse med salg for øje.

Selskabet opkøber til anlæg pantebreve i parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder, som ligger i beholdning indtil udløb eller indfrielse. Der bliver ikke solgt pantebreve ud af beholdningen.

Købet finansieres hovedsagelig ved lån fra hos moderselskabet, og selskabets indtægter består i renteforskellen og kursgevinster m.v.

Herudover er selskabet frivillig momsregistreret for udlejning af fast ejendom, jf. momslovens § 51.

Styrelsen har udtalt, at selskabets aktive systematiske anbringelse af egne og lånte midler med henblik på at opnå fortjeneste ved forrentningen heraf, ikke kan anses som finansielle transaktioner, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, dvs. at der er tale om passiv kapitalanbringelse i momslovens forstand.

Opnåelsen af renter og kursgevinster m.v. i tilknytning hertil, kan således ikke anses som vederlag for leverede ydelser, og selskabet er derfor ikke omfattet af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. pkt, 1. led, eller i øvrigt af den afgiftspligtige personkreds i henhold til lønsumsafgiftsloven.

Det er styrelsens opfattelse, at Landsrettens dom offentliggjort i TfS 1999, 956 angiver retstilstanden på området, og at Momsnævnets afgørelse offentliggjort i TfS 1998, 245 ikke længere kan anses for at være gældende ret.

Styrelsen har endvidere udtalt, at selskabets momsfradragsret skal opgøres efter momslovens almindelige bestemmelser, jf. §§ 37-38, dvs. at fradragsretten for moms af fællesudgifter skal opgøres skønsmæssigt efter bestemmelserne i momslovens § 38, stk. 2, jf. i øvrigt TfS 1999, 908.

 

Else Veggerby

/Lars Rendboe