Dato for udgivelse
04 jul 2001 16:59
SKM-nummer
SKM2001.251.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-413-00306
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fratrædelsesgodtgørelse - beskatning - arbejdstager
Resumé

Et selskab har anmodet om bindende forhåndsbesked om, hvorvidt en fratrædelsesgodtgørelse kan beskattes efter ligningslovens § 7 U. Godtgørelsen udbetales til ansatte der overføres til andre selskaber i forbindelse med koncessioner overgår fra selskabet til disse selskaber. Ligningsrådet fandt, at godtgørelserne ikke var omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 7 U, fordi de pågældende fulgte med virksomheden over i de selskaber der fremover skulle varetage den pågældende virksomhed.

Reference(r)

Ligningsloven § 7 U
Ligningsvejledningen 2000 A.B.1.4

Spørgsmål

Er en aftalt fratrædelsesgodtgørelse på 5.000 kr., som et selskab under nærmere betingelser yder de ansatte omfattet af beskatningsreglerne i ligningslovens § 7 U?

Svar

Nej! se nærmere under sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker under nærmere betingelser at udbetale fratrædelsesgodtgørelse på 5.000 kr., til de ansatte i forbindelse med virksomhedens overgang til andre selskaber og ønsker oplyst om godtgørelserne er omfattet af beskatningsreglerne i ligningslovens § 7 U?

Spørgers revisor har om de nærmere omstændigheder oplyst følgende:

"Virksomheden:

Selskabet A er en erhvervsdrivende fond, der i henhold til koncessionsaftale med B Kommune forestår indsamlingen af dagrenovation m.v. i kommunen.

I 1999 er der med B Kommune indgået en aftale, hvorefter selskabets koncession, der ellers var gældende frem til 2014, successivt ophører i perioden 2001-2006 (evt. 2008). Ophøret sker i forbindelse med en etapevis udlicitering af affaldsindsamlingen i kommunen. I perioden vil selskabet således hvert år få beskåret sine arbejdsopgaver.

De timelønnede ansatte vil få mulighed for at følge med over til den/de nye renovatør(er) på indsamlingsopgaverne på uændrede vilkår, jvf. loven om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Selskabets funktionærer er ikke sikret fortsat beskæftigelse. De administrative opgaver vil i forbindelse med afviklingen af selskabets indsamlingsopgaver gradvis falde bort.

De nye renovatører vil enten være "fremmede" renovationsfirmaer/vognmænd eller et nystiftet selskab,C A/S, ejet af den børsnoterede transportvirksomhed D A/S (ca. 2/3) og selskab (ca. 1/3). Sidstnævnte selskab overtager endvidere mandskab og materiel vedr. ikke-koncessionerede opgaver.

Det er aftalt, at indsamlingen af dagrenovation i B Kommune uanset entreprenør fortsat skal ske fra selskab A's nuværende station (garageanlæg, mandskabsfaciliteter m.v.).

Godtgørelsen

I de gældende lokalaftaler med det timelønnede personale er indsat følgende bestemmelse:

"Til medarbejdere der ved udbud har mindst 1 års anciennitet, og som overgår til anden renovatør eller til C A/S ydes en fratrædelsesgodtgørelse på kr. 5.000,00."

Det er af virksomheden tilkendegivet, at alle virksomhedens ansatte - timelønnede som funktionærer - kan påregne at modtage kr. 5.000, såfremt de opfylder ovennævnte betingelser.

Medarbejdere, der vælger at fratræde uden at ovennævnte kriterier er opfyldt, modtager ikke beløbet. Fra virksomhedens side ligger der således i ordningen et ønske om at fastholde arbejdsstyrken intakt frem mod tidspunktet for opgavernes overgang til ny renovatør."

Spørgers revisor har om regler og praksis anført:

"Ifølge Ligningslovens § 7 U kan fratrædelsesgodtgørelse modtages når:

  • den person, der modtager godtgørelsen, fuldstændig ophører med at være ansat i den udbetalende virksomhed, og
  • godtgørelsesbeløbet udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen.
Der var med lovforslaget L-88 99/00 ikke tiltænkt at ændre ved den hidtidige praksis for, hvad der var omfattet af begrebet fratrædelsesgodtgørelse. Praksis fra før den nye lov er således fortsat af interesse.

Afgørelserne LSR 1969.117 og LSR 1973.121 omhandler begge situationer, hvor virksomheden afhændedes og den oprindelige stilling ansås for fratrådt, uanset at der skete genansættelse hos den nye ejer.

Afgørelsen Skat 1990.5.374 (TfS 1990.232) omhandler en person, der i maj 1985 blev ansat som arbejdsleder i et entreprenørselskab. I maj 1986 blev selskabet solgt til et datterselskab. Ved salget blev det sikret, at personen kunne fortsætte sin ansættelse hos de nye ejere på uændrede vilkår. Personen fik i lighed med de øvrige ansatte en fratrædelsesgodtgørelse fra den tidligere arbejdsgiver på kr. 50.000. Landsskatteretten fandt, at beløbet skulle beskattes som særlig indkomst efter § 2 stk. 9 i lov om særlig indkomstskat m.v.

Derimod kunne en godtgørelse, der i forbindelse med to kreditforeningers sammenslutning blev udbetalt til de ansatte, ikke anses for omfattet af nu ligningslovens § 7 O, idet der ikke ved sammenslutningen forelå hverken hel eller delvis fratræden i lovens forstand, LSR 1975.25.

Ligeledes blev de af Københavns kommune udbetalte godtgørelsesbeløb til en række tidligere ansatte under sporvejene og Valby Gasværk i forbindelse med de pågældendes flytning til andre kommunale afdelinger, anset som personlig indkomst, LSR 1968.110. Dog skal man hæfte sig ved, at forflyttelsen medførte en indtægtsnedgang. Det vil sige, at dommen i dag ville have været anderledes, idet der var tale om ændring af ansættelsesvilkår.

En udflytningsbonus på 6.000 kr. fra en arbejdsgiver udbetalt i forbindelse med en fusion af to virksomheder blev fuldt ud anset som personlig indkomst, idet fusionen alene havde medført, at modtagerens arbejdsplads var blevet ændret fra den ene fusionerende virksomhed i den østlige del af København til den anden fusionerende virksomhed i Københavns vestlige omegn, LSR 1983.39. Her var der tale om en fusion og ikke et virksomhedsophør.

Ud fra den retspraksis, som er på område, og selve lovgivningen, er det vores umiddelbare opfattelse, at den aftalte fratrædelsesgodtgørelse godt kan falde ind under de nye regler i Ligningslovens § 7 U, da der er tale om, at de ansatte ophører med at være ansat i den udbetalende virksomhed, uanset at der er uændrede arbejdsvilkår hos den nye arbejdsgiver."

Styrelsens indstilling og begrundelse

Told- og Skattestyrelsen indstiller, at Ligningsrådet besvarer anmodningen benægtende, fordi det følger af ligningslovens § 7 U at fratrædelsesgodtgørelse skal beskattes efter reglerne i bestemmelsen, hvis medarbejderen fratræder sin stilling. Der er efter det oplyste ikke tale om, at de ansatte fratræder stillingen. De bevarer stillingen,og arbejdet skal udføres med udgangspunkt fra samme plads/faciliteter, men arbejdsgiveren ændres.

Det fremgår også af skatteministeriets cirkulære nr. 77 af 30. maj 2000, punkt 1.1, 9. afsnit, at en fratrædelsesgodtgørelse, som betales af arbejdsgiveren betinget af, at den pågældende forbliver i stillingen til virksomhedens ophør, er omfattet af ligningslovens § 7 U. Det er dog efter ordlyden i cirkulæret betinget af at pågældende ikke efterfølgende følger med virksomheden. Cirkulærets indhold på dette punkt finder støtte i bemærkningerne til nr. 1 og 2 i ændringsforslag til L 88 Folketinget 1999 - 2000 bilag 25. Det vil sige, at når de ansatte som det er tilfældet her følger virksomheden, idet de bevarer samme job i det nye selskab, der måtte overtage koncessionen, er de aftalte ydelser ikke omfattet af den lempelige beskatning efter ligningslovens § 7 U.

Forespørgers revisor har efter høringen givet udtryk for at:

"1) ifølge ligningslovens § 7 U er kriteriet for fratrædelsesgodtgørelse, at modtager "fuldt ophører med at være ansat i den udbetalende virksomhed." Dette kriterium er efter revisors opfattelse klart opfyldt.

2) Vi finder det endvidere centralt at fremhæve, at der ikke er tale om en samlet overdragelse af en virksomhed. Den hidtidige virksomhed ophører og opgaverne overføres til et antal forskellige virksomheder (antallet afhænger af udfaldet af de kommende licitationer).

3) Endelig skal det understreges, at selskabets funktionærer ikke er sikret fortsat beskæftigelse. Dette må vel også skulle indgå i overvejelserne og i begrundelsen."

Revisors kommentarer ændrer ikke ved styrelsens indstilling, idet bemærkes, at det jf. cirkulærets punkt 1.1 er afgørende, om den ansatte følger med virksomheden (arbejdsopgaven). Det har endvidere ikke betydning, om funktionærerne er garanteret ansættelse eller ej. Disse vil, ligesom de øvrige ansatte, der rent faktisk ikke følger arbejdsopgaven over i et ny selskab, blive beskattet efter ligningslovens § 7 U.

Ligningsrådet kan tiltræde Told- og Skattestyrelsen indstilling