Dato for udgivelse
03 okt 2001 10:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.405.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-0298-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Groft smugleri, cigaretindsmugling, medvirken
Resumé

T var i en tilståelsessag tiltalt for indsmugling af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf, toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk 2, til dels jf. straffelovens § 23, stk. 1, ved den 5. september 2000 i forening med en række medtiltalte og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere mindst 390.420 stk. indsmuglede cigaretter, der var købt eller på anden måde erhvervet af en eller flere af de medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere, hvorved statskassen blev unddraget 518.720 kr. i told og afgifter. T blev ved byretten straffet med 4 måneders fængsel, heraf 3 måneders betinget fængsel. Landsretten nedsatte navnlig under hensyn til T's begrænsede deltagelse straffen til fængsel i 3 måneder og fandt efter forholdets karakter ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget. Landsretten stadfæstede byretsdommen med den ændring, at straffen blev nedsat til fængsel i 3 måneder, der gøres ubetinget. T blev tilpligtet at betale 518.720 kr. i told og afgifter til ToldSkat.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2
Toldloven § 73, stk. 4
Straffeloven § 289, 2. pkt.

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-0298-01

Afsagt af landsdommerne:
Lilholt, Kurt Rasmussen og Dorte Jensen med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Charles Lundegaard).

----------

Brædstrup Byrets dom af 3. januar 2001, SS 25158/2000, jf. 25131/2000:

I denne sag, der er behandlet efter retsplejelovens § 925, tiltales T til straf for overtrædelse af straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. straffelovens § 23, stk. 1, ved den 5. september 2000 på ejendommen beliggende Solhøjen, A-by i forening med A, B, C, D, E, F og G og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at udpakke og emballere mindst 390.420 stk. indsmuglede cigaretter af mærket Prince, der var blevet købt eller på anden måde erhvervet af en eller flere af de medtiltalte og bragt til ejendommen med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere. Herved er statskassen unddraget 518.720 kr. i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, nedlagt påstand om, at tiltalte tilpligtes at betale 518.720 kr. i told og afgifter.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har forklaret som gengivet i retsbogen.

Der er efter retsplejelovens § 808 foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Retten skal udtale:

Ved tiltaltes tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf. 1. punktum, jf. toldlovens § 73 , stk. 3, jf. stk. 2, jf. straffelovens § 23, stk. 1, til fængsel i 4 måneder.

Retten har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på forholdets karakter. Tiltalte er efter kriminalforsorgens erklæring af 20. november 2000 fundet egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Efter omstændighederne og tiltaltes personlige forhold finder retten, at straffen undtagelsesvist kan gøres delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste, jf. straffelovens § 62, jf. § 64, jf. § 58. Retten har herved lagt afgørende vægt på, at det efter tiltaltes forklaring må lægges til grund, at han ikke på forhånd, inden han tog ud på ejendommen, var klar over, at der var tale om et ulovligt forhold og at tiltalte alene har ydet en ringe grad af medvirken.

1 måned af den fastsatte straf skal derfor fuldbyrdes. Fuldbyrdelsen af resten af straffen udsættes og bortfalder, hvis tiltalte overholder de betingelser, der er fastsat nedenfor. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 60 timer.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 5. september 2000 til den 6. oktober 2000. Den del af straffen, der skal fuldbyrdes, er derfor udstået med frihedsberøvelsen, jf. straffelovens § 86, stk. 2.

Påstanden om betaling af told og afgifter tages til følge som nedenfor anført.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 4 måneder.

1 måned af straffen skal fuldbyrdes. Denne del af straffen er udstået med frihedsberøvelsen.

Fuldbyrdelsen af resten af straffen udsættes og bortfalder på betingelse af

at tiltalte indenfor en prøvetid på 1 år ikke begår nyt strafbart forhold

at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 60 timer indenfor en længstetid på 8 måneder, og

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen. Tiltalte betaler sagens omkostninger.

Inden 14 dage betaler tiltalte 518.720 kr. i told og afgifter til Toldcenter Østjylland, Margrethepladsen 4, 8000 Århus C.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-0298-01

Retten i Brædstrup har den 3. januar 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 25158/00).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han stadig arbejder som løsarbejder på havnen. Hvis han ikke betaler 26.000 kr. den 1. april 2001, vil hans hus blive solgt på tvangsauktion. Disse penge har han ikke.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Navnlig under hensyn til tiltaltes begrænsede deltagelse nedsættes straffen til fængsel i 3 måneder.

Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r    r e t: 

Byrettens dom ændres, således at straffen nedsættes til fængsel i 3 måneder, der gøres ubetinget.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.