Dato for udgivelse
02 Oct 2001 15:03
SKM-nummer
SKM2001.392.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/99-4751-00109
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fradrag, låneomkostninger, kursgevinstloven, "paripari-lån"
Resumé

Told- og Skattestyrelsen skal meddele, at der ikke efter kursgevinstloven kan fradrages låneomkostninger på gæld, der stiftes og indfries til pari. For gæld, der stiftes og indfries til pari, i udenlandsk valuta - herunder euro - kan de nævnte omkostninger medregnes ved opgørelsen af gevinst og tab på gælden såfremt, der i det konkrete tilfælde skal opgøres gevinst eller tab efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4

 

Reference(r)

Kursgevinstloven § 26, stk. 4
Ligningsvejledningen 2000 A.D.2.15

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, hvorledes det dagældende TSS cirk. 1999-39 skal fortolkes i relation til gæld, der stiftes og indfries til pari. Cirkulæret er nu ophævet og indarbejdet i Ligningsvejledningen A.D.2.15.

Styrelsen skal meddele, at låneomkostninger udelukkende kan fradrages efter kursgevinstloven, såfremt der i øvrigt opgøres gevinst og tab på gælden efter loven.

Dette medfører, at der ikke kan fradrages låneomkostninger på gæld i danske kroner, der stiftes og indfries til pari. Denne type lån er netop karakteriseret ved ikke at frembyde en kursgevinst, hvorfor der ikke opgøres gevinst eller tab efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4.

Med hensyn til lån af samme type optaget i udenlandsk valuta - herunder euro - opgøres gevinst og tab efter § 26, stk. 4. I denne opgørelse kan låneomkostninger derfor fradrages, såfremt der i det konkrete tilfælde opgøres en gevinst eller et tab på gælden.

For så vidt angår kassekreditter og lignende gæld i udenlandsk valuta, skal de samlede omkostninger fradrages, når kassekreditten endelig afsluttes, da omkostningerne ikke i praksis kan henføres til den enkelte delindfrielse af gælden. For øvrige lån skal omkostningerne på normal vis fordeles forholdsmæssigt på de aftalte afdrag, jf. kursgevinstlovens § 26, stk. 4, 2. pkt.

For en nærmere beskrivelse af hvilke omkostninger, der omfattedes af det nævnte cirkulære, henvises til Ligningsvejledningen A.D.2.15.