Dato for udgivelse
23 Oct 2001 10:41
SKM-nummer
SKM2001.438.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4219-00170
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Arbejdsgivers fradragsret, uddannelsesudgifter, skattefrihed, bindende forhåndsbesked
Resumé

Landmand havde fradrag for udgifter til elevs landmandsuddannelse, uanset eleven var hans søn. I medfør af ligningslovens § 31, skal eleven ikke medregne nærmere bestemte ydelser til bøger, kost og logi m.v. til den skattepligtige indkomst. Det har som udgangspunkt ikke betydning for fradragsretten, hvorledes arbejdsgiver vælger at aflønne sine medarbejdere, når blot aflønningen svarer til arbejdsindsatsens værdi. Forespørger har således fradrag for udgift til datters bøger, når datterens faktiske arbejdsindsats svarer til udgiftens værdi.

 

Reference(r)

Ligningsloven § 31
Statsskatteloven §§ 4-6
Ligningsvejledningen 2000 A.A.1.3.9, A.B.1.9.20

 

Spørgsmål

  1. Kan forespørger fradrage udgifterne i forbindelse med sønnens landmandsuddannelse inklusive driftslederuddannelsen?
  2. Vil sønnen være skattefri af de af faderen betalte uddannelsesudgifter?
  3. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, ville det da have betydning for svaret, hvis forespørger tidligere havde betalt uddannelsesudgifter for en ikke-familiemæssigt tilknyttet landbrugselev?
  4. Kan forespørger, under forudsætning af at der indgås en skriftlig aftale mellem fader og datter samt, at udgiften til bøger m.v. står i rimeligt forhold til den faktisk ydede arbejdsindsats, fradrage udgifterne (bøger, m.v.) i forbindelse med datterens uddannelse til sygeplejerske?

Svar

  1. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Se sagsfremstilling og begrundelse.
  3. Bortfalder.
  4. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørger driver en landbrugsejendom på 95 ha.

Ejendommen er købt af forespørgeren i 1984. Ejendommen har fra købstidspunktet og indtil 1997 være drevet med mælkekvæg m.v. og planteavl til foderbrug. Ejendommen drives for nuværende med planteavl samt et mindre dyrehold efter kvalitetsmærkeordningen på 10 ammekøer med opdræt.

Forespørgeren påtænker at opstarte en slagtesvinsproduktion for at udnytte den ledige bygningskapacitet i de tidligere mælkekvægstalde. Med opstart af den nye produktion er der derfor større behov for medhjælp set i forhold til aktiviteten i dag.

Både forespørger og hans hustru har fuldtids lønmodtagerarbejde. To af familiens børn er ansat i landbruget og har hidtil modtaget løn for arbejde udført i weekends og ferier. Datteren påbegyndte i august 2000 uddannelse som sygeplejeelev og sønnen er tilmeldt modul 1 på Morsø Landbrugsskole med skolestart den 1. august 2001. Sønnen vil gennemføre landmandsuddannelsen til og med driftslederuddannelsen. Det er i den forbindelse hensigten, at sønnen skal være landbrugselev hos faderen.

Sønnens landmandsuddannelse er opbygget således:

Modul 1


12 måneders lønnet landbrugspraktik.
5 måneders grundskole (skolemodul 1b)

Modul 2


6 måneders skolemodul 2

Driftslederuddannelse (med grønt bevis)
6 måneders skoleophold

Der vil blive indgået en uddannelsesaftale på sædvanlige vilkår mellem forespørgeren og sønnen, der sikrer sønnens optagelse på en landbrugsskole, løn under praktik- og skoleophold og forsikring under praktik- og skoleophold. Skoleopholdene under grunduddannelsen (dvs. skoleophold 1a, 1b og 2) er omfattet af reglerne om arbejdsgivernes elevrefusion. Det betyder, at elever med en uddannelsesaftale modtager løn fra deres arbejdsgiver under skoleophold, der er omfattet af en uddannelsesaftale. Det er et krav, at eleven har en uddannelsesaftale for at blive optaget på skoleopholdene. Ved indmeldelse på landbrugsskolen betaler man et tilmeldingsgebyr. Kost og logi vil typisk beløbe sig til 2-3.000 kr./måned. Undervisningsmateriale vil typisk beløbe sig til 3.500-4.000 kr. i hele ovennævnte skoleforløb. Herudover arrangeres der ofte en studierejse i forbindelse med skoleforløbet.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Spørgsmålet om, hvorvidt forespørgeren kan fradrage udgifterne til sin søns landmandsuddannelse, skal afgøres efter de generelle regler om arbejdsgiveres fradrag for erhvervsmæssige udgifter og gældende praksis.

Udgifterne, som forespørgeren påtænker at afholde i forbindelse med sin søns uddannelse, udgøres dels af lønomkostninger, dels af omkostninger til kost, logi og undervisningsmateriale og udgifter til en studierejse.

De lønudgifter, der relaterer sig til sønnens praktikophold hos forespørgeren, vil uden videre være fradragsberettiget for forespørgeren. For så vidt angår udgifter til løn under skoleophold og de øvrige uddannelsesudgifter, har Statsskattedirektoratet tidligere udtalt, at en landmands udgifter til en landbrugselevs skoleophold kunne fradrages som driftsomkostninger, jf. TfS 1990,10.

Uanset den familiemæssige tilknytning i nærværende sag, er der ikke grundlag for at fravige den af Statsskattedirektoratet fastsatte praksis, idet uddannelelsesaftalen vil blive indgået på sædvanlige vilkår, idet de omtalte beløb ikke må antages at overstige, hvad der er normalt for denne type af uddannelsesaftaler.

Ad spørgsmål 2:

Forespørgerens søn vil som udgangspunkt, ud over sin lønindtægt, skulle medregne ydelser, som denne har modtaget fra forespørgeren, eller som forespørgeren har betalt på dennes vegne, jf. statsskattelovens § 4.

Ved lov nr. 955 af 20. december 1999, blev der i ligningslovens § 31, imidlertid indført nye regler om skattefrihed for visse arbejdsgiverbetalte uddannelsesudgifter. Reglerne har virkning fra 1. januar 2000.

Skattefriheden omfatter visse nærmere bestemte ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser, når ydelserne modtages som led i et ansættelsesforhold m.v.

Ifølge ligningslovens § 31, stk. 3, nr. 1, medregnes ydelser til skole- og deltagerbetaling ikke til den skattepligtige indkomst. Tilmeldingsgebyret til landbrugsskolen vil således kunne modtages skattefrit af forespørgerens søn. Ydelser til dækning af udgifter til en studierejse vil ligeledes kunne modtages skattefrit af forespørgerens søn.

Ifølge ligningslovens § 31, stk. 3, nr. 2, medregnes ydelser til dækning af bog- og materialeudgifter, som er relevante for uddannelsen eller kurset, ikke til den skattepligtige indkomst. Forespørgerens søn kan således skattefrit modtage ydelser til dækning af udgifterne til undervisningsmaterialet i forbindelse med sin landbrugsuddannelse.

Ifølge ligningslovens § 31, stk. 3, nr. 3, medregnes godtgørelser til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder, jf. stk. 4, ikke til den skattepligtige indkomst. Forespørgerens søn kan således skattefrit modtage ydelser til dækning af de faktiske udgifter til kost og logi i forbindelse med skoleopholdene.

Ad spørgsmål 3:

Bortfalder som en konsekvens af besvarelsen af spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 4:

Som udgangspunkt har det ikke betydning for arbejdsgiveres fradragsret for lønudgifter, hvorledes man i det enkelte tilfælde vælger at aflønne sine medarbejdere.

Forespørgeren kan herefter fradrage udgifterne til indkøb af bøger til brug for datterens uddannelse, så længe bøgernes værdi svarer til værdien af datterens arbejdsindsats, som forudsat i spørgsmålet.

Ligningsrådet tiltrådte Told-og Skattestyrelsens indstilling.