Dato for udgivelse
08 aug 2001 15:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. juni 2001
SKM-nummer
SKM2001.313.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1692-0016
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Varers tarifering, bindende tariferingsoplysninger
Resumé

Stoleunderlag af plastvinyl skulle tariferes som kontorinventar (møbler af plast) under toldtariffens position 94 03 70 90 00 (dissens).

Reference(r)

Toldtariffen

Klagen skyldes, at et toldcenter i henhold til toldkodeksens artikel 12 har afgivet en bindende tariferingsoplysning (BTO) om, at de af A ApS indbragte stoleunderlag af plastvinyl skal tariferes under toldtariffens position 3918 10 90 90.

Det fremgår af sagens oplysninger, at A ApS (herefter klageren), der driver virksomhed med import og handel af en række forskelligartede artikler, importerer stoleunderlag fra firmaet B, USA.

Det fremgår videre, at klageren den 18. maj 2000 har anmodet om en bindende tariferingsoplysning (BTO) på stoleunderlag. Stoleunderlagene fremtræder som en løs plade i klar plastvinyl med glat overside og er forsynet med pigge på undersiden til tæppebelagte gulve og uden pigge til trægulve eller andre hårde gulve. Stoleunderlagene importeres med såvel lige som skrå kanter. Stoleunderlagene anvendes for at beskytte eksisterende gulvbelægning og for at gøre det nemmere at bevæge kontorstolen og dermed medvirker de omhandlede underlag også til ergonomiske forbedringer.

Stoleunderlagene importeres og videresælges i standardstørrelser på 91x122 cm, 101x122cm, 122x152cm, 122x183cm, 122x200cm, 152x220cm, 91x122cm (T-formet) samt 122x152cm (T-formet). De respektive stoleunderlag fås i 3 forskellige tykkelser, nemlig 2mm, 3 mm eller 4 mm. Udover disse størrelser importeres og videresælges en række stoleunderlag i specielle størrelser og faconer.

Toldcentret har afgivet en bindende tariferingsoplysning (BTO) til klageren om, at de omhandlede stoleunderlag af plastvinyl skal tariferes under toldtariffens position 3918 10 90 90. Toldcentret har herved anført, at plader, ark etc., af plast, kantslebne m.v., også udskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulære, almindeligvis tariferes i pos. 3918, 3919 eller 3922-3926, og at der i omhandlede tilfælde skal anvendes pos. 3918, idet der er tale om gulvbelægningsmateriale. Toldcentret har herved henvist til de forklarende bemærkninger til Toldtariffen (FB) kapitel 39, side 39-31, pkt. 6 og 7. Toldcentret har endvidere henvist til en bindende tariferingsoplysning fra de tyske toldmyndigheder.

Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at toldcentrets afgørelse stadfæstes. Styrelsen har herved anført, at da varen er fremstillet af plast, er de eneste relevante kapitler for tarifering kapitel 39 som gulvbelægningsplade, eller kapitel 94 som møbel eller som tilbehør til siddemøbel. Styrelsen har videre anført, at kørepladen ikke er et møbel i den almindelige forståelse af dette begreb, men at den derimod kan sammenlignes med forskellige former for gulvmåtter og gulvtæpper, hvis hovedformål er at beskytte et gulv eller et gulvtæppe mod slitage. Endvidere har styrelsen anført, at gulvmåtter og gulvtæpper af tekstil tariferes i kapitel 57, og at tilsvarende varer af plast eller gummi tariferes i kapitel 39 eller 40 efter materialets beskaffenhed. Styrelsen har anført, at tarifering under pos. 9403 derfor ikke er mulig. Endvidere har styrelsen anført, at tarifering i pos. 9401 som en del eller et tilbehør heller ikke er mulig. Styrelsen har henvist til de forklarende bemærkning til pos. 9401, hvori anføres, at positionen omfatter identificerbare dele af siddemøbler. Styrelsen har anført, at tilbehør til siddemøbler ikke tariferes i pos. 9401, jf. at teksten kun nævner dele. Hvis det havde været tanken, at tilbehør til siddemøbler skulle omfattes af positionen, ville dette således være nævnt i positionsteksten, jf. herved f.eks. overskriften til kapitel 95 og teksten til pos. 9502 9100 – 9502 9900.

Klagerens advokat har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at stoleunderlagene henhører under position 9403 70 90 00.

Advokaten har indledningsvis bemærket, at klageren i forbindelse med opstart af importen af bl.a. nævnte stoleunderlag ved skrivelse af 8. december 1993 søgte om privat toldoplag beliggende på virksomhedens adresse, og at det eksplicit fremgår af ansøgningen, at stoleunderlag ville blive placeret under position 3926 10 10. Klageren ændrede efterfølgende position til 9403 70 00, efter at have fået oplyst af et norsk selskab, at denne virksomhed efter anvisning fra de norske toldmyndighederne anvendte denne position.

Advokaten har til støtte for påstanden gjort gældende, at den af toldcentret nævnte bindende tariferingsoplysning afgivet fra de tyske toldmyndigheder, ikke kan tillægges særlig vægt i nærværende tilfælde. Han har dertil anført, at der følges en ganske uensartet praksis af toldmyndighederne vedrørende de omhandlede stoleunderlag.

Videre har han anført, at stoleunderlag i de nævnte standardstørrelser under ingen omstændigheder kan karakteriseres som gulvbelægningsmaterialer i rulle eller som en flise som angivet i position 3918. Han har bemærket, at stoleunderlagene ikke importeres i ruller, samt anført, at en flise karakteriseres ved, at der er tale om en mindre enhed, der pålægges gulvet med andre lignende enheder for sammen med disse at dække denne større flade/fra væg til væg.

Han har henvist til, at det af FB 39-31, afsnit 7, fremgår:

"Plader, ark etc., også overfladebearbejdede (herunder kvadratiske og rektangler fremstillet af sådanne varer), kantslebne, forsynet med borede huller, fræsede, sømmede, snoede, indrammet eller på anden måde bearbejde tariferes almindeligvis som varer under pos. 39.18, 39.19 eller 39.22-39.26"

Han har dertil anført, at det eksplicit fremgår, at der alene er tale om en hovedregel, hvorfor der ikke kan udledes nogen sikker løsning ud fra de citerede eksemplifikationer.

Endvidere har han anført, at tilsvarende synes positionen 3926.10.00 ikke at være en korrekt tarifering for de omhandlede stoleunderlag, uanset det forhold, at stoleunderlagene umiddelbart nærliggende kunne betegnes som en kontorartikel. Han har herved henvist til FB 39.26. Det var således velbegrundet, at klageren ændrede tarifering efter modtagelse af oplysningen om tariferingen af helt tilsvarende varer for det norske selskab.

Advokaten har henvist til, at det af de almindelige bestemmelser under kapitel 94, pkt. 2 fremgår:

"De under pos. 9401-9403 nævnte møbler (undtagen dele) tariferes kun i de pågældende positioner, såfremt de er bestemt til anbringelse på gulvet eller på jorden. …" ,

Videre har han henvist til, at det af FB 94, almindelige bemærkninger, fremgår, at der ved betegnelsen møbler forstås:

"A Alle flyttelige genstande, der ikke er specielt omfattet af andre positioner i nomenklaturen, og som er indrettet til anbringelse på gulvet eller på jorden ( selv om de i særlige tilfælde – fx i skibe skal fastgøres til gulvet), og som anvendes fortrinsvis som nyttegenstande, til udstyr af såvel … kontorer …"

Han har bemærket, at en stor del af de omhandlede stoleunderlag er fremstillet med et håndtag, der netop muliggør nem flytning heraf.

Endvidere har han anført, at det af FB 94 følger, at positionen omfatter møbler både til almindelig og speciel anvendelse. Han har henvist til, at det under FB 94.03 fremgår, at positionen omfatter "kontorinventar, fx garderobeskabe, arkivskabe, kartoteksskabe, bordvogne til transport af kartotekskort og andre dokumenter etc."

Han har sammenfattende gjort gældende, at da de omhandlede stoleunderlag er

 • flyttelige
 • nyttegenstande
 • bestemt udelukkende til anvendelse sammen med en kontorstol
 • må de omhandlede stoleunderlag anses som egentligt kontorinventar, hvorfor stoleunderlagene er omfattet af position 9403 70 10 00.

  Han har dertil anført, at de omhandlede stoleunderlag stedse markedsføres som tilbehør til kontorindretning, og at de sælges af kontorforsyninger.

  Advokaten har endvidere henvist til, at det i FB 39.18 under bemærkninger til KN-underpositioner fremgår:

  "Generelt

  Denne position omfatter bl.a. ikke-perforerede folier af plast, i ruller eller fliser, til anvendelse som belægning på fx tennisbaner eller terrasser."

  Han har bemærket, at der ikke herudover gives eksemplifikationer, men at det ud fra de kortfattede bemærkninger kan konstateres, at der er tale om varer, der ligger meget langt fra de omhandlede stoleunderlag. Han har medgivet told- og skattemyndighederne, at stoleunderlagene tillige ligger et stykke fra den almindelige forståelse af kontorinventar eller møbler, jf. 94.03.

  Han har dertil anført, at da stoleunderlagene således ikke ud fra en naturlig sproglig forståelse umiddelbart hverken kan rubriceres under 3918 eller 9403, må det imidlertid under alle omstændigheder være fejlagtigt at tarifere varen under position 3918, der er subsidiær i forhold til den primære position 9403. En tarifering under den subsidiære position må således forudsætte en sikker positionering, hvilken sikkerhed der ikke kan præsteres i nærværende sag. Det må således være konklusionen, at stoleunderlagene – i virkeligheden af mangel på bedre - må tariferes under position 9403.

  Han har herved henvist til Toldtariffen, Bestemmelser, Afsnit I Almindelige bestemmelser, A. Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur, pkt. 3 c), hvoraf fremgår, at når hverken regel a) eller b) kan anvendes ved tariferingen, henføres varen til den position, som har dette højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.

  Told- og Skattestyrelsen har over for Landsskatteretten bl.a. anført, at da varen er fremstillet af plast, er de eneste relevante kapitler for tarifering kapitel 39 som gulvbelægningsplade, eller kapitel 94 som møbel eller som tilbehør til siddemøbel. Videre har styrelsen anført, at stoleunderlaget ikke er et møbel i den almindelig forståelse af dette begreb, men at den derimod kan sammenlignes med forskellige former for gulvmåtter og gulvtæpper, hvis hovedformål er at beskytte et gulv eller et gulvtæppe mod slitage. Tarifering under pos. 9403 er derfor ikke mulig. Endvidere har styrelsen anført, at tarifering i pos. 9401 som en del eller et tilbehør heller ikke er mulig. Da varen er af plast er den klart omfattet af hovedpositionen "plast og varer heraf", og man må kunne karakterisere varen som gulvbelægning i form af en speciel indrettet flise. Til advokatens henvisning til Toldtariffens bestemmelser, Afsnit I, A., har styrelsen bemærket, at det af punkt 1 fremgår, at tarifering skal ske med hjemmel i positionsteksterne.

  Landsskatteretten skal udtale:

  Toldtariffens kapitel 39 omhandler:

  "Plast og varer deraf"

  Hovedposition 3918 omhandler:

  "Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse 9 til dette kapitel:

  Varekode 3918 10 90 90 omfatter "Polymerer af vinylchlorid": "I andre tilfælde"

  Af pkt. 2u) til bestemmelser til kapitel 39 fremgår, at kapitlet ikke omfatter:

  "Varer henhørende under kap. 94 (f.eks. møbler, lamper, belysningsartikler, lysskilte, præfabrikerede bygninger);"

  Toldtariffens kapitel 94 omhandler:

  "Møbler, sengebunde, madrasser, dyner, punkter o.lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger".

  Af de forklarende bemærkninger til position 39.20 der omhandler "Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler af plast, undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer" hedder det i afsnit 7:

  "Plader, ark etc., også overfladebearbejdede (herunder kvadratiske og rektangler fremstillet af sådanne varer), kantslebne, forsynet med borede huller, fræsede, sømmede, snoede, indrammet eller på anden måde bearbejde tariferes almindeligvis som varer under pos. 39.18, 39.19 eller 39.22-39.26"

  Hovedposition 9403 omhandler:

  "Andre møbler eller dele hertil"

  Varekode 9403 70 90 00 omfatter "Møbler af plast": "I andre tilfælde".

  Af pkt. 2 i bestemmelser til kapitel 94 fremgår:

  "De under pos. 9401-9403 nævnte møbler (undtagen dele) tariferes kun i de pågældende positioner, såfremt de er bestemt til anbringelse på gulvet eller på jorden".

  Af de forklarende bemærkninger til toldtariffen fremgår under almindelige bemærkninger til kapitel 94, at der ved betegnelsen møbler i dette kapitel forstås:

  "A Alle flyttelige genstande, der ikke er specielt omfattet af andre positioner i nomenklaturen, og som er indrettet til anbringelse på gulvet eller på jorden (selv om de i særlige tilfælde – fx i skibe skal fastgøres til gulvet), og som anvendes fortrinsvis som nyttegenstande, til udstyr af såvel … kontorer …"

  Af de forklarende bemærkninger til toldtariffen fremgår endvidere under 94.03:

  "Denne position omfatter møbler og dele dertil, der ikke kan henføres til de foregående positioner. Positionen omfatter både møbler til almindelig anvendelse, fx vitriner, borde, skriveborde, sekretærer, bogreoler etc, og møbler til speciel anvendelse".

  Positionen omfatter bl.a.:

  "2. Kontorinventar, fx garderobeskabe, arkivskabe, kartoteksskabe, bordvogne til transport af kartotekskort og andre dokumenter etc."

  To retsmedlemmer finder ud fra en vurdering af de foreviste stoleunderlag mest naturligt at henføre stoleunderlagene under position 9403 70 90 00 som møbler af plast, jf. herved, at denne position også omfatter kontorinventar. Disse retsmedlemmer finder således, at stoleunderlagene kan karakteriseres som en form for kontorinventar, idet disse retsmedlemmer herved bemærker, at stoleunderlagene er fremstillet med henblik på at blive placeret under en kontorstol i et kontormiljø. Uagtet, at et væsentligt formål med anvendelse af stoleunderlagene er at beskytte gulvet/gulvtæppet mod slitage i forbindelse med kørsel med kontorstolen, finder disse retsmedlemmer ikke umiddelbart at stoleunderlagene kan omfattes af ordlyden i hovedposition 39.18, der omfatter "gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser". Disse retsmedlemmer finder således, at der skal gives advokaten medhold i den nedlagte påstand.

  Et retsmedlem, retsformanden, bemærker, at det ud fra en rent sproglig forståelse er vanskeligt at betegne omhandlede stoleunderlag som møbler, jf. positionsteksten 94.03. I et tilfælde som det foreliggende, hvor varerne hverken klart er omfattet af kapitel 39 eller kapitel 94 i nomenklaturen, må der lægges afgørende vægt på selve positionsteksten, der nærmere peger mod betegnelsen "gulvplader" end mod betegnelsen møbler. Hertil kommer de forklarende bemærkninger til position 39.20, hvor det antages, at bl.a. bearbejdede plader kan tariferes under bl.a. position 39.18. Dette retsmedlem finder således, at stoleunderlagene skal tariferes under toldtariffens position 3918 10 90 90.

  Der afsiges kendelse i overensstemmelse med stemmeflertallet, hvor den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse med advokatens påstand.