Dato for udgivelse
23 okt 2001 16:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
6. juli 2001
SKM-nummer
SKM2001.441.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
K. afdeling, B-0520-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Forretningsjubilæum, reception, repræsentationsudgift, reklame, bespisning.
Resumé

Spørgsmålet var, om en udgift til reception var fradragsberettiget som reklameudgift eller repræsentationsudgift. Landsretten fandt, under henvisning til, at receptionen fandt sted ved middagstid, at der blev serveret en større buffet, samt til at der var mulighed for at sidde ned at spise, at arrangementet havde en sådan karakter, at udgiften skulle behandles som en repræsentationsudgift. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Ligningsloven § 8, stk. 4.
Skatteministeriets cirkulære til ligningsloven nr. 72 af 17. april 1996 pkt. 14.2 og 14.3 
Ligningsvejledningen 2000 E.B.3.7.2.

Parter:
A
(advokat Lars Henriksen ved advokatfuldmægtig Troels Lind Pedersen)
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Jakob Krogsøe)

Afsagt af landsdommerne:
Thrane, Helle Bertung og Henriette Frölich (kst)

Den 9. december 1999 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse vedrørende fastsættelsen af sagsøgeren, As personlige indkomst for indkomståret 1996:

"....

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt:

Personlig indkomst

Ikke godkendt fradrag som reklame for udgift til reception i anledning af forretningsjubilæum
Udgift i stedet anset for repræsentation13.117 kr.
3.279 kr.

Der er oplyst, at klageren driver ejendomskontor i forening med en kollega. Virksomhedens resultat fordeles med 52 % til klageren. Virksomhedens salærindtægter var i 1996 på ca. 4,9 mio. kr.

Det er endvidere oplyst, at virksomheden den 1. november 1996 afholdt en reception i anledning af sit 20 års forretningsjubilæum.

Receptionen blev annonceret ved servicemeddelelse i Radio Y-by samt ved annonce i Y-by Folkeblad. Annoncen havde følgende ordlyd:

"Reception Åbent Hus. I anledning af vort 20 års jubilæum og udvidelsen af vor X-vej afdeling vil det glæde os at se kunder og forretningsforbindelser i de nye omgivelser. Fredag den 1. november kl. 13-17 hvor vi byder på lidt godt til hals og gane. På gensyn Hs Ejendomskontor, X-vej 9 - Y-by .... NN..."

Klageren har endvidere oplyst, at der blev uddelt "flyers" vedrørende arrangementet til diverse husstande.

Udgifterne til reception er fordelt på følgende:

275 kuverter a 59,90 kr.
Ifølge aftale
Øl - fustage
Øl
Vand
Presenning m.v.
Borde
I alt
52 % vedrørende klageren

16.470 kr.
2.949 kr.
204 kr.
1.651 kr.
100 kr.
3.375 kr.
476 kr.
25.225 kr.
13.117 kr.

Det er oplyst at traktementet bestod af: Diverse tærter, skinke, kold kartoffelsalat, frikadeller, fisk og brød.

Om deltagerkredsen er det oplyst, at mindre end 200 personer har signeret gæstebogen, hvorfor det ikke er muligt herudfra at udarbejde en efterfølgende deltagerliste.

Traktementet blev indtaget siddende omkring skriveborde på første sal i kontorlokalerne eller på den til lejligheden overdækkede terrasse.

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for udgiften til receptionen som reklame i medfør af ligningslovens § 8, stk. 1. Skatteankenævnet har i stedet anset udgiften for repræsentation, jf. ligningslovens § 8, stk. 4 med begrænset fradragsret.

Skatteankenævnet har ved sin afgørelsen lagt vægt på, at der var adgang for alle til receptionen, men at den omhandlede servering havde karakter af egentlig bespisning. Der er herved lagt vægt på, at receptionen fandt sted ved frokosttid, samt at gæsterne havde mulighed for at sidde ned og spise. Skatteankenævnet har ved sin afgørelse henvist til pkt. 14 i cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 til ligningsloven samt til Vestre Landsrets dom af 8. april 1998.

Klageren har nedlagt påstand om, at udgiften til receptionen godkendes som reklamemæssig i medfør af ligningslovens § 8, stk. 1. Klageren har til støtte for sin påstand anført, at receptionen havde et væsentligt reklamemæssigt islæt, idet omsætningen i det efterfølgende regnskabsår blev større end nogensinde, at arrangementet blev afholdt for at opretholde et godt omdømme samt for at fastholde og fremme indtjeningen, at receptionen blev afholdt i forretningslokalerne, så gæsterne havde mulighed for at studere udvidelsen af forretningen samt indretning af lokaler med nye EU-reglementerede kontormøbler, at kuvertprisen ikke var særlig høj, hvorfor der dermed ikke kan være tale om egentlig bespisning, samt at der overordnet var tale om et firmaarrangement med et reklamemæssigt sigte.

Landsskatteretten skal udtale:

Fradrag for reklame- og repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1 og stk. 4, forudsætter, at udgifterne er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk.1, litra a.

Fradrag for udgifter til reklame kan herefter foretages efter ligningslovens § 8, stk. 1. Ifølge bestemmelsens forarbejder forudsætter fradrag, at udgifterne er afholdt over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager således sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket, jf. tillige pkt. 14.2. i cirkulære til ligningsloven, cirkulære nr. 72 af 17. april 1996.

Udgifter til repræsentation kan fradrages efter ligningslovens § 8, stk. 4. Efter bestemmelsens forarbejder, jf. tillige pkt. 14.3.1. i nævnte cirkulære til loven, er fradrag betinget af, at udgifterne er afholdt over for andre end virksomhedens medarbejdere for at afslutte forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser. Repræsentation har således karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Endelig fremgår det af forarbejderne til ligningslovens § 8, at arrangementer som f.eks. receptioner i særlige tilfælde kan have et sådant reklamemæssigt islæt, at udgifterne dertil kan fratrækkes som reklameudgifter i henhold til ligningslovens § 8, stk. 1. Det er dog en betingelse herfor, at der er åben adgang for en større og ubestemt kreds af personer, og at der for så vidt angår traktementet alene er tale om en mindre servering, der ikke har karakter af egentlig bespisning, jf. tillige pkt. 14.2 i førnævnte cirkulære. Såfremt disse betingelser ikke kan anses for opfyldt, kan udgifterne alene fradrages som repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 4, under forudsætning af den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Efter det oplyste om den omhandlede reception, som blev afholdt i anledning af virksomhedens 20 års forretningsjubilæum samt udvidelse med nye lokaler, og som således har den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen, finder to retsmedlemmer, herunder retsformanden, at der har været tale om en egentlig bespisning. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at serveringen fandt sted ved frokosttid, at traktementet blev indtaget siddende, samt at traktementets omfang og karakter tilsiger, at der har været tale om egentlig bespisning. Receptionsudgifterne kan derfor alene fratrækkes som repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, Stk. 4, ved klagerens indkomstopgørelse for det omhandlede år.

Et retsmedlem finder ikke, at et traktement til 59,90 kr. kan betragtes som "et måltid med flere retter" men i stedet skal sidestilles med pindemadder prismæssigt, hvorfor der er tale om en fradragsberettiget reklameudgift, jf. ligningslovens § 8, stk. 1.

Sagen vil herefter være at afgøre efter stemmeflertallet, hvorefter den påklagede ansættelse vil være at stadfæste.

....."

Under denne sag, der er anlagt den 8. marts 2000, har sagsøgeren påstået sagsøgte tilpligtet at anerkende, at hans andel af udgift til forretningsjubilæum er fradragsberettiget for indkomståret 1996 efter ligningslovens § 8, stk. 1.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

I en skrivelse af 31. oktober 2000 fra S Kro er det oplyst, at der til receptionen den 1. november 1996 blev leveret "grøntsagstærter, svineskinke, kold kartoffelsalat, små deller, røget ørred udskåret i stykker, udskåret rugbrød og franskbrød og skiveskåret ost". Det er endvidere oplyst, at der til brug for arrangementet var lejet 14 borde.

I forbindelse med forretningsjubilæet gav Hs Ejendomskontor de, der satte deres hus til salg i november og december måned, 20% rabat på mæglersalæret. Rabatkampagnen blev annonceret i Y-by Folkeblad den 7. og 21. november 1996 og ved en husstandsomdelt "flyer" med følgende ordlyd:

"...

Til villaer og rækkehuse.

Sæt huset til salg hos os og få 20% RABAT hele året ud

I anledning af vort 20 års jubilæum den 1. november 1996 giver vi 20% RABAT på salæret - på alle boliger vi får til salg i november og december 1996.
Få en gratis vurdering!

Med venlig hilsen
Hs Ejendomskontor,
X-vej 9 - Y-by ...
...NN...

..."

A har forklaret, at formålet med receptionen var at "slå på reklametrommer". Ejendomsmæglerforretningen havde 20 års jubilæum, og da kontoret samtidig var blevet udvidet, og man havde anskaffet nye møbler, ville man gerne vise forretningen frem. Arrangementet medførte da også, at forretningen kom på forsiden af Y-by Folkeblad med en stor reportage inde i avisen. Indbydelsen til receptionen blev sendt til 30-40 kunder og forretningsforbindelser, borgmesteren, pengeinstitutter, advokater og bygmestre. Jubilæet blev endvidere omtalt i en servicemeddelelse i lokalradion, hvoraf fremgik, at alle var velkomne, og endelig blev der ved 10-tiden på dagen for receptionen opstillet et skilt foran forretningens facade på X-vej. På skiltet stod: "20 års jubilæum. Åbent Hus. Kig Ind". Der kom en hel del mennesker, som han ikke kendte. De besøgende fik serveret øl, vin eller kaffe. Der var indkøbt mad til 275 personer, for han regnede med, at der ville komme 200 - 300 personer til receptionen. Han vil mene at der kom ca. 250 personer. Alt blev spist op. I forretningens lokaler var der ikke ryddet særligt op i dagens anledning, for de besøgende skulle se, hvordan forretningen så ud i det daglige. Det betød blandt andet, at forretningens 7 kontorstole, 10 konferencestole og 4 kundestole stod rundt omkring i lokalerne ved forretningens borde. Der blev ikke lejet eller på anden måde suppleret med andre stole. De lejede borde blev opstillet på terrassen, der var blevet overdækket med en lejet pressening. Der var papirsduge på de lejede borde, og det var på disse borde, at maden, drikkevarerne og servicet stod. Endelig var der et "stødlager" med mad på et stort bord i konferencelokalet. Der var ikke dækket op ved bordene, men der var nogle, der satte sig ved bordene, og det ville han ikke forhindre dem i. De personer, der på de fremlagte fotos ses siddende ved et af de lejede borde på terrassen, må have hentet stole fra køkkenet. Rabatordningen havde til formål at få flere huse til salg. Det var ikke almindeligt at tilbyde en sådan rabat i branchen, og tilbudet vakte da også en del ravage hos konkurrenterne. Reklamen for rabatordningen blev udsendt til samtlige villaer og rækkehuse i Y-by 2 dage efter, at indbydelsen til receptionen var blevet sendt. Han vil mene, at 30-40 personer benyttede sig af muligheden for at få rabat på salæret. 1997 var forretningens hidtil bedste år.

Sagsøgeren har gjort gældende, at det primære formål med receptionen var at øge virksomhedens salg af tjenesteydelser og at sikre forretningen en positiv omtale. Receptionen, der samtidig var startskuddet på rabatkampagnen, blev derfor afholdt som et "åbent hus arrangement", hvor der var adgang for enhver aktuel som potentiel kunde såvel som for forretningsforbindelser. Arrangementet havde et sådant reklamemæssigt islæt, at udgifterne til receptionen skal behandles som en reklameudgift, der er omfattet af ligningslovens § 8, stk. 1. Efter det oplyste om annonceringen af receptionen, er det godtgjort, at der var åben adgang for offentligheden. Kravet i lovforarbejderne til serveringens karakter skal ses i sammenhæng med formålet med lovændringen i 1985, det vil sige at fjerne muligheden for at fradrage udgifter, der grænser op til privatforbrugsudgifter. Når det som her er ubestridt, at receptionen havde en klar tilknytning til virksomheden, kan der ikke stilles krav til serveringens karakter. Skulle landsretten finde, at der må lægges vægt på serveringens karakter for at anse udgiften som en reklameudgift, gøres det gældende, at serveringen ikke havde karakter af bespisning. Praksis herom viser en udvikling i den kuvertpris, der accepteres, og sagsøgerens udgifter overstiger ikke tidligere accepterede beløb.

Sagsøgte har gjort gældende, at kommerciel gæstfrihed, typisk jubilæer, betragtes som repræsentation. Da det må lægges til grund, at det primære formål med den afholdte reception var at markere forretningsjubilæet, havde arrangementet karakter af repræsentation. Reklamen lå i den rabatkampagne, der samtidig blev indledt. Kravene til arrangementets karakter for undtagelsesvis at anse udgifterne som reklameudgifter må fastholdes. Det har ikke været sagsøgerens hensigt, at offentligheden skulle deltage i receptionen hvilket fremgår af, at invitationen, der efter sin formulering alene retter sig mod kunder og forretningsforbindelser, ikke blev husstandsomdelt. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at der var adgang for offentligheden til receptionen. Endvidere havde serveringen karakter af egentlig bespisning. Traktementet fandt sted ved frokosttid og der blev serveret egentlig frokost i form af diverse tærter, skinker, kold kartoffelsalat, frikadeller, fisk og brød. Endelig var det muligt at sidde ned og spise. Betingelserne for at indrømme sagsøgeren fuldt fradrag efter ligningslovens § 8, stk. 1 er derfor ikke opfyldt.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Den omstændighed, at receptionen havde en nær tilknytning til erhvervsudøvelsen medfører ikke, at de krav, der må stilles for undtagelsesvis at kunne anse receptionsudgifter som en reklameudgift, mindskes. Når henses til, at serveringen fandt sted fra kl. 13.00 og bestod af en buffet med grøntsagstærter, skinke, kold kartoffelsalat, frikadeller, røget ørred, ost og brød, og at det var muligt at sidde ned og spise, findes arrangementet at have haft en sådan karakter, at receptionsudgifterne skal behandles som en repræsentationsudgift med begrænset fradragsret, jf. ligningslovens § 8, stk. 4.

Landsretten tager derfor sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren, A, sagens omkostninger til sagsøgte med 6.000 kr.