Dato for udgivelse
23 Nov 2001 19:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
6. august 2001
SKM-nummer
SKM2001.573.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-0898-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skatteunddragelse, investeringsfond
Resumé

T var tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af skattelovgivningen ved i sin selvangivelse til skattemyndighederne for indkomståret 1996 at have fratrukket henlæggelse til investeringsfond med 88.000 kr. uden at foretage indskud på særlig konto i et dansk pengeinstitut, og uden at han ved anskaffelse af aktiver var berettiget til at hæve et beløb af samme størrelse, som skulle være indskudt på nævnte konto, hvorved det offentlige blev unddraget 49.642 kr. i skatter. Landsretten tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at T havde udvist grov uagtsomhed, og stadfæstede i det hele byrettens dom, hvorefter T blev straffet med en bøde på 17.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1, jf. stk. 2

Vestre Landsrets dom af 6. august 2001, 8. afdeling, a.s. S-0898-01

Afsagt af landsdommerne:
Stig Glent-Madsen, Eskild Jensen og Dorthe Petersen (kst.)

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Per Nielsen)

-----------

Aalborg Byrets dom af 9. marts 2001, 9. afdeling, SS 9.26929/00

Ved politimesterens anklageskrift af 5. december 2000 tiltales

T

til straf for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, jfr. stk. 2 - ved i sin selvangivelse fremsendt omkring den 1. juli 1997 til .... kommune for indkomståret 1996 af grov uagtsomhed at have fratrukket henlæggelse til investeringsfond med 88.000 kr. uden at foretage indskud på særlig konto i et dansk pengeinstitut, og uden at han ved anskaffelse af aktiver var berettiget til at hæve et beløb af samme størrelse, som skulle være indskudt på nævnte konto, hvorved det offentlige blev unddraget 49.642 kr. i skat.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger:

Ved selvangivelse for indkomståret 1996 underskrevet af tiltalte den 26. juni 1997 og modtaget hos skatteforvaltningen den 7. juli 1997 angav tiltalte, at han i 1996 havde foretaget henlæggelse til investeringsfond med indskud på 88.000 kr. Tiltalte har under domsforhandlingen forklaret, at der ikke inden fristen, jfr. § 5, stk. 1, i lov om investeringsfonds, blev foretaget indbetaling af beløbet på en særlig konto.

Af regnskabet for tiltaltes virksomhed ..... for 1996 fremgår det på side 7, at der den 30. juni 1997 skulle indbetales 70 % af hensættelsesbeløbet svarende til 61.600 kr., jfr. lov om investeringsfonds § 5, stk. 2 og 3.

Da tiltalte som ansvarlig indehaver og daglig leder af firmaet..... havde drøftet hensættelse af et beløb med sin revisor, da det tydeligt fremgår af regnskabet, at der skulle indbetales et beløb samt da tiltalte som følge af sin sædvanligt benyttede revisors sygdom burde have udvist mere opmærksomhed ved sin gennemgang af regnskab og selvangivelse for 1996, finder retten, at tiltalte har udvist grov uagtsomhed ved urigtigt at oplyse, at der var hensat 88.000 kr. til investeringsfond med indskud. Da denne urigtige oplysning ifølge skrivelse af 20. juli 2000 fra skatteforvaltningen har medført, at det offentlige blev unddraget skat med 49.642 kr., findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, jfr. stk. 2, til en bøde på 17.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 10 dage.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med en bøde på 17.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

-----------

Vestre Landsrets dom af 6. august 2001, 8. afdeling, a.s. S-0898-01

Aalborg byrets dom af 9. marts 2001, 9. afdeling, SS 9.26929/00.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Det fremgår af driftsregnskabet for 1996 for tiltaltes virksomhed, at årets indtægter udgjorde 14.963.554 kr., og resultat før skat 543.273 kr.

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Tiltalte har supplerende forklaret, at han sammen med en anden drev virksomheden i anpartsselskabsform fra 1989 til august-september 1995. Fra dette tidspunkt og indtil januar 2000 drev han virksomheden som enkeltmandsfirma. Han havde aldrig tidligere foretaget henlæggelser til investeringsfond og kendte ikke til reglerne herom.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte har udvist grov uagtsomhed, og at tiltalte derfor er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes endvidere, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.