Dato for udgivelse
01 maj 2001 11:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. december 2000
SKM-nummer
SKM2001.151.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1666-207
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
moms fradrag
Resumé
En skatteyder, der drev momsfritaget virksomhed som musiker, og som tillige havde momspligtige aktiviteter, kunne ikke fradrage moms af driftsudgifter vedrørende en varevogn, idet den momspligtige andel af omsætningen ikke oversteg 20.000 kr.
Reference(r)
Momsloven § 41, stk. 4

A's klage skyldes, at told- og skatteregionen har nægtet ham fradrag for momsen af driftsudgifter på varevogn, idet klagers momspligtige omsætning ikke overstiger 20.000 kr. årligt, jf. momslovens § 41, stk. 4.

Klager driver virksomhed som musiker, hvilket i henhold momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, er momsfritaget. Klager har endvidere indtil 31. december 1999 været momsregistreret som forhandler af musikinstrumenter og har derudover i mindre omfang haft anden momspligtig aktivitet. Klager har i sit momsregnskab foretaget fradrag for udgifter til drift af en varebil.

Regionen har ved den påklagede afgørelse afvist krav om tilbagebetaling af købsmoms på 2.848 kr. for sidste halvår 1999. Regionen har endvidere afkrævet klager 16.643 kr., som er udbetalt ham for tidsrummet 1. april 1995 til 30. juni 1999.

Regionen har som begrundelse anført, at de omhandlede beløb vedrører momsen på driftsudgifter for en varevogn. Momsfradrag herfor er efter momslovens § 41, stk. 4, betinget af, at virksomheden har en momspligtig omsætning på mindst 20.000 kr. årligt, hvilket ikke er tilfældet for klager.

Regionen har anført, at det af bemærkningerne til § 41, stk. 4, ikke fremgår, at der med hensyn til beløbsgrænsen var tiltænkt en ændring i forhold til den tidligere momslov. Reglerne for fradrag vedrørende vare- og lastmotorkøretøjer fremgik da af § 5 i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 645 af 20. oktober 1988, hvori der stod, at det var en betingelse for fradraget, at virksomhedens omsætning af varer og afgiftspligtige ydelser oversteg 10.000 kr. årligt. Regionen har i den forbindelse anført, at afgiftspligten efter den tidligere momslov omfattede alle varer og særlig nævnte ydelser.

Regionen har videre henvist til Told- og Skattestyrelsens afgørelse i TfS 1997.73. I afgørelsen godkendte styrelsen et fradrag selvom virksomhedens momspligtige omsætning var under 20.000 kr. Styrelsen anførte i den forbindelse, at beløbsgrænsen ikke skal anvendes på enkelte år, men at det er virksomhedens situation som helhed, der er afgørende. Styrelsen lagde i afgørelsen vægt på, at virksomheden i fremtiden ville kunne forvente en momspligtig omsætning på mere end 20.000 kr. årligt.

Klagers repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om at klager anses for berettiget til fradrag for momsen på varevognens driftsudgifter.

Repræsentanten har til støtte for sin påstand anført, at der i § 41, stk. 4, ikke står noget om, at den årlige omsætning skal være momspligtig. Det må ved en fortolkning af bestemmelsen endvidere tillægges vægt, at lovgiver har ændret ordlyden, så ordet afgiftspligtig ikke længere står i bestemmelsen.

Landsskatteretten udtaler:

Momslovens § 41 har følgende ordlyd:

"Afgift, der vedrører anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, kan ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Stk. 2. Afgift, der vedrører drift af de i stk. 1 omhandlede motorkøretøjer, kan fuldt ud fradrages uanset om køretøjet kun delvis anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden.

(…)

Stk. 4. Det er en betingelse for fradragsret efter stk. 2 og 3, at virksomhedens leverancer af varer og ydelser overstiger 20.000 kr. årlig."

Af lovforslag L 124 af 8. december 1993 om lov om merværdiafgift fremgår af bemærkningerne til §§ 39-41: "Disse bestemmelser indeholder specielle regler for opgørelsen af den delvise fradragsret for opførelse af bygninger (§ 39), vedligeholdelse af veje og anskaffelse og drift af telefoner (§40), samt for anskaffelse og drift af små vare- og lastmotorkøretøjer (§ 41). Bestemmelserne svarer til de gældende regler i §§ 2-5 i bekendtgørelsen om delvis fradragsret.

(…)

Afgift af driftsudgifter kan derimod fradrages fuldt ud, selvom køretøjet også anvendes til anden brug. For lejede køretøjer, der ikke udelukkende anvendes til registreringspligtige formål, kan afgiften af lejen fradrages med en tredjedel og afgiften af driftsomkostningerne fradrages fuldt ud. Reglerne finder kun anvendelse, når omsætningen i virksomheden overstiger 10.000 kr. årligt."

Af Skatteudvalgets betænkning af 27. april 1994 over lovforslag L 124 om merværdiafgift fremgår af bemærkningerne til ændringsforslag nr. 18 vedrørende § 41, at beløbsgrænsen foreslås ændret fra 10.000 kr. til 20.000 kr. som en konsekvens af ændringsforslag nr. 25, hvor registreringsgrænsen på 10.000 kr. foreslås forhøjet til 20.000 kr.

§ 5, stk. 4, i den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 645 af 20. oktober 1988 om delvis fradragsret for merværdiafgift havde følgende ordlyd:

"Det er en betingelse for fradragsret efter stk. 2 og 3, at virksomhedens omsætning af varer og afgiftspligtige ydelser overstiger 10.000 kr. årligt."

Landsskatteretten finder, at § 41, stk. 4, må fortolkes således, at det er virksomhedens afgiftspligtige omsætning, der skal overstige 20.000 kr. årlig, for at virksomheden kan opnå fradrag. Retten har herved lagt vægt på, at det af bemærkningerne i lovforslaget fremgår, at bestemmelsen svarer til de dagældende regler i bekendtgørelsen om delvis fradragsret, samt at det af Skatteministeriets betænkning over lovforslaget fremgår, at beløbsgrænsen i bestemmelsen er en konsekvens af bestemmelsen om grænsen for registreringspligt, der angiver, at registrering skal ske, når virksomhedens samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 20.000 kr. årligt.

Den påklagede afgørelse vil herefter være at stadfæste.