Dato for udgivelse
03 Oct 2001 10:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.404.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-2484-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Groft smugleri, cigaretindsmugling, medvirken
Resumé

T var i en tilståelsessag tiltalt for indsmugling af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk 2, til dels jf straffelovens § 23, stk. 1, ved den 5. september 2000 i forening med en række medtiltalte og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere mindst 488.420 stk. indsmuglede cigaretter, der var købt eller på anden måde erhvervet af en eller flere af de medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere, hvorved statskassen blev unddraget 648.924 kr. i told og afgifter. T blev ved byretten straffet med 5 måneders fængsel. Landsretten nedsatte, navnlig under hensyn til T's begrænsede deltagelse straffen til fængsel i 4 måneder, og den kunne tiltræde, at der efter forholdets karakter ikke var grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget. Landsretten stadfæstede byretsdommen med den ændring, at straffen blev nedsat til fængsel i 4 måneder. T blev tilpligtet at betale 648.924 kr. i told og afgifter til ToldSkat.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf stk. 2
Toldloven § 73, stk. 4
Straffeloven § 289, 2. pkt.

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-2484-00

Afsagt af landsdommerne:
Lilholt, Kurt Rasmussen og Dorte Jensen med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(v/adv. Jørgen Merrild Bie)

----------

Brædstrup Byrets dom af 2. oktober 2000, SS 25157/2000, jf. 25131/2000:

I denne sag, der er behandlet efter retsplejelovens § 925, tiltales T til straf for overtrædelse af straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. straffelovens § 23, stk. 1, ved den 5. september 2000 på ejendommen beliggende Solhøjen i A-by i forening med A, B, C, D, E, F og H og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at udpakke og emballere mindst 488.420 stk. indsmuglede cigaretter af mærket Prince, der var blevet købt eller på anden måde erhvervet af en eller flere af de medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere. Herved er statskassen unddraget 648.924 kr. i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, nedlagt påstand om, at tiltalte tilpligtes at betale 648.924 kr. i told og afgifter.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har forklaret som gengivet i retsbogen.

Retten skal udtale:

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf. 1. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. straffelovens § 23, stk. 1, til fængsel i 5 måneder.

Ved fastsættelsen af straffen har retten lagt vægt på karakteren af tiltaltes medvirken - herunder at tiltalte har haft en mere underordnet rolle i sagen - og på, at tiltalte ikke tidligere er straffet. Retten har desuden tillagt det vægt i skærpende retning, at tiltalte har medvirket, uanset det må lægges til grund, at han på forhånd havde en formodning om, at der var tale om et ulovligt forhold.

På denne baggrund og efter forholdets beskaffenhed findes der - uanset tiltaltes personlige forhold - ikke grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Efter toldlovens § 73, stk. 4, tages påstanden om betaling af told og afgifter til følge som nedenfor anført.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 6. september 2000 til den 2. oktober 2000.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T, straffes med fængsel i 5 måneder.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

Inden 14 dage betaler tiltalte 648.924 kr. i told og afgifter til Toldcenter Østjylland, Margrethepladsen 4, 8000 Århus C.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-2484-00

Retten i Brædstrup har den 2. oktober 2000 afsagt dom i 1. instans (SS 25157/2000).

Tiltalte har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen i Kolding foretaget en personundersøgelse.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at der ikke er nogen ændringer siden personundersøgelsen udarbejdet den 4. januar 2001.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Navnlig under hensyn til tiltaltes begrænsede deltagelse nedsættes straffen til fængsel i 4 måneder.

Landsretten kan videre tiltræde, at der efter forholdets karakter ikke er grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 5. september 2000 til den 2. oktober 2000.

T h i    k e n d e s    f o r    r e t: 

Byrettens dom ændres, således at straffen nedsættes til fængsel i 4 måneder.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.