Dato for udgivelse
05 nov 2001 16:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.500.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
I 78/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Selskabstømning, objektiv hæftelse, selvfinansiering
Resumé

Sælgerne af et overskudsselskab overførte som led i selvfinansieringen selskabets midler direkte til køber. Højesteret pålagde i medfør af aktieselskabslovens § 115, stk. 5 sælgerne hæftelse for de tabte selskabsskatter incl. selskabsskatterenter og pligt til at anerkende, at de solidarisk var forpligtet til at dække omkostninger ved konkursens indtræden og boets behandling, jf. konkurslovens § 93, nr. 1 og 2 samt retsafgift, jf. § 94, nr. 4.

Reference(r)

Aktieselskabsloven § 115
Konkursloven § 93
Konkursloven § 94

 

Parter

:
A1
A2 og
A3 (advokat Klaus Berning)
mod
SI ApS
under konkurs (kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm)

Afsagt af dommerne:
Wendler Pedersen, Poul Sørensen, Per Walsøe, Poul Søgaard og Niels Grubbe.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 2. februar 2000.

Appellanterne, A1, A2 og A3, har principalt påstået frifindelse, subsidiært betaling af 8.575.914 kr. med procesrente fra den 6. november 1996, mere subsidiært stadfæstelse med den ændring, at de alene er solidarisk forpligtet til at betale konkursboets omkostninger ved konkursens indtræden og boets behandling samt retsafgift.

Indstævnte, SI ApS under konkurs, har gentaget påstanden om, at appellanterne in solidum skal betale 13.858.430 kr. med tillæg af rente 0,6% pr. påbegyndt måned af 8.575.914 kr. fra december 1999, og har endvidere påstået, at appellanterne skal anerkende in solidium at være forpligtet til at dække omkostningerne ved konkursens indtræden og boets behandling, jf. konkurslovens § 93, nr. 1 og 2, samt retsafgift, jf. § 94, nr. 4. Konkursboet har i øvrigt gentaget sin subsidiære påstand.

Det fremgår af sagen, at ved overdragelsen i november 1991 af hele aktiekapitalen i overskudsselskabet, P1 A/S, var selskabet under omdannelse til Q1 ApS. Omdannelsen blev gennemført, og selskabet ændrede senere navn til SI ApS.

Af et kontoudtog fra Varde Bank vedrørende konto nr. xxxx xxxxx6-0 fremgår, at kontohaveren var "K ApS m.fl.". Det er ikke oplyst, hvad betegnelsen "m.fl." dækker over. I bogføringen for køberselskabet, K ApS, blev bankmellemværendet i sin helhed bogført som dette selskabs bankmellemværende. Indbetalingen af overskudsselskabets midler blev posteret som "lånt af Q1" og med samme tekst samtidig krediteret en konto for mellemregning med overskudsselskabet.

Højesterets bemærkninger:

Ved købekontrakten af 7. november 1991 om overdragelse af hele kapitalen i overskudsselskabet forpligtede appellanterne sig til at stille selskabets aktiver i form af en kontant beholdning til rådighed for køberselskabet samtidig med erlæggelsen af købesummen.

Efter erlæggelse af købesummen den 7.november 1991 blev overskudsselskabets midler ad tre gange - den 7., 8. og 14. november 191 - overført til kontonr. xxxx xxxxx6-0 i Varde Bank. Overførslerne blev med appellanternes bemyndigelse og på deres vegne foretaget af appellanternes advokat, B, der ved faxbrevet af 7. november 1991 havde fået oplyst af køberselskabets direktør, KA, at det var køberselskabets konto. Herefter og i overensstemmelse med oplysningerne om bogføringen i køberselskabet finder Højesteret, at overførslen af midlerne skete direkte til køberselskabet.

Appellanterne stillede herved som aktionærer i overskudsselskabet dettes midler til rådighed for køberen i forbindelse med dennes erhvervelse af hele aktiekapitalen i selskabet og overtrådte dermed aktieselskabslovens § 115, stk. 2.

Appellanterne har ikke godtgjort, at der efter overførslen af midlerne er sket tilbageførsel til overskudsselskabet.

Tilbageførsel af midlerne er nu udelukket, og Højesteret tiltræder, at appellanterne derfor indestår for selskabets tab, jf. aktieselskabslovens § 115, stk. 5.

Højesteret tager herefter konkursboets principale påstande til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t :

Appellanterne, A1, A2 og A3 skal in solidum til indstævnte, SI ApS under konkurs, betale 13.858.430 kr. med tillæg af rente 0,6% pr. påbegyndt måned af 8.575.914 kr. fra december 1999 samt anerkende, at de in solidum er forpligtet til at dække omkostningerne ved konkursens indtræden og boets behandling, jf. konkurslovens § 93, nr. 1 og 2, samt retsafgift, jf. § 94, nr. 4.

Landsrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanterne in solidum betale 400.000 kr. til indstævnte.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.