Dato for udgivelse
09 apr 2001 13:51
SKM-nummer
SKM2001.130.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4213-00122
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Kursus, Udland, Beskatning, Fradrag
Resumé
En kursusudbyder spurgte om de skattemæssige konsekvenser for henholdsvis deltagere, undervisere og kursusledelse i forbindelse med disses deltagelse/tilstedeværelse ved et kursus i skatteret, der skulle afholdes på Malta. Videre blev der spurgt om besvarelsen af disse spørgsmål ville ændres, hvis kursusdeltagerne medtog ledsagere.

Ligningsrådet fandt, at kurset skattemæssigt kunne accepteres, dog under den forudsætning, at deltagerne enkeltvis opfyldte betingelsen om at kurset skal være fagligt relevant og ikke må have karakter af videreuddannelse.

For så vidt angik underviserne og kursusledelsen svarede Ligningsrådet, at undervisning på/deltagelse i kurset ikke ville have skattemæssige konsekvenser, hvis underviserne på normal vis modtog honorar/løn for den tid de var til rådighed.

Endelig svarede Ligningsrådet, at i det omfang eventuelle ledsagere personligt afholdt rejse- og opholdsudgifter ville deres deltagelse ikke have skattemæssige konsekvenser for kursisterne.
Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6
Ligningsvejledningen 2000 A.B.1.9.19, A.F.1.5, E.B.3.2, E.B.3.4
Spørgsmål

1. Vil det være forbundet med skattemæssige konsekvenser, at deltage som tilhører på et ugekursus som afholdes på en af Dansk Folkeferies kursus- og konferencecentre på Malta fra den 12. august til og med den 17. august 2001?

2. Vil det være forbundet med skattemæssige konsekvenser, at deltage som foredragsholder på samme ugekursus som nævnt i spørgsmål 1?

3. Vil det være forbundet med skattemæssige konsekvenser, at deltage i kursusledelsen på ugekursus som nævnt i spørgsmål 1?

4. Vil det ændre i besvarelsen af ovenstående spørgsmål, hvis kursusdeltagerne medtager ledsagere?

I alle tilfælde som anført under spørgsmål 1 - 4 forstås ved skattemæssige konsekvenser følgende :

At vedkommende, dvs. deltager, foredragsholder, ledsager, kursusledelse, vil blive beskattet af en opgjort værdi, f.eks. udgift til rejse og ophold enten i form af nægtet - helt eller delvist - fradrag for de nævnte udgifter eller ved direkte beskatning af værdien af et herved opnået skattemæssigt gode.

Svar

1. Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse og de heri opstillede forudsætninger.

2. Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse og de heri opstillede forudsætninger.

3. Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse og de heri opstillede forudsætninger.

4. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Sagsfremstilling og begrundelse

A har på årsplan ca. 2500 deltagere på kurser om skatterelaterede emner og er i dag den førende private udbyder inden for sit område. Hidtil har kursusaktiviteten alene foregået inden for landets grænser og alene i form af enkeltdagskurser.

En række revisorer og advokater har nu rettet henvendelse til A og spurgt om muligheden for, at A kunne udbyde efteruddannelseskurser af flere dages varighed - afholdt som internatkurser - inden for den ?nyere? skatteret. Der har samtidigt været rejst ønske om, at et sådant kursus blev lagt uden for landets grænser for derved at sikre, at deltagerne fuldt ud opnår mulighed for at koncentrere sig om kurset og ikke forstyrres af hjemligt arbejde, samt at man formentlig derved kan opnå lavere priser på overnatning og bespisning mv.

A oplyser, at 3 af landets førende undervisere i skatteret mod almindeligt vederlag herfor har givet tilsagn om at deltage som foredragsholdere på nævnte kursus.

Arrangementet, som vil vare en uge, er planlagt således (idet datoerne kan ændres én uge til to uger i hver sin retning):

Søndag den 12. august 2001 : Ankomst Malta

Fra mandag den 13. august 2001 til og med fredag den 18. august 2001, hver dag fra kl. 9.00 til 16.30 gennemgås den nyere skatteret fra "A-Z" tilrettelagt som efteruddannelse af deltagerne på kurset.

Foredragsholderne vil deltage i hele efteruddannelsesforløbet.

Søndag den 19. august 2001: hjemrejse

Det er supplerende oplyst, at der i undervisningen vil være fokus på aktuel skatteret. Som eksempel på aktuel skatteret er indholdet fra As sidste kursuskatalog følgende :

  • Seneste fremsatte lovforslag
  • Regeringen vil som sædvanlig fremsætte en lang række skattelovforslag i oktober
  • Herunder er der bebudet en omfattende ændring (forenkling) af aktieavancebeskatningsreglerne
  • Regeringens skattelovsprogram for folketingsåret FT 2000/2001
  • Vedtagne love i foråret med aktuel virkning.

Der er således tale om et tilsvarende program afstemt efter det som måtte være aktuelt på det tidspunkt, hvor kurset afholdes.

Der er ikke planlagt særskilte arrangementer af faglig eller anden art ud over det herover nævnte. Kursisterne og foredragsholder har med andre ord ?fri? efter kl. 16.30 fra mandag til fredag og i weekenden. Der er ikke planlagt andre aktiviteter i fritiden fra As side.

Deltagerne vil være advokater, registrerede- og statsautoriserede revisorer. Den endelige deltagerkreds kendes først på det tidspunkt, hvor tilmeldingerne er indkommet.

Såvel kursister som foredragsholdere vil få lejlighed til at medtage en ledsager, herunder ledsagers børn.

Ledsager og ledsagers børn betaler normalpris for rejse og tillægspris for dobbeltværelse.

Ledsager og ledsagers børn holder med andre ord ferie på normal vis og betaler tillægspris herfor.

Det forudsættes, at disse beløb betales af ledsagerne selv uden nogen form for fradragsret, og at de altså ikke betales af kursisternes arbejdsgiver eller lignende. Er dette tilfældet, forudsættes det, at den ansatte skal beskattes af arbejdsgiverens fulde udgift.

Fra A deltager en kursusledelse på to personer, som i lighed med foredragsholderne, vil være tilstede under den faglige del af arrangementet.

A er opmærksom på at kammeradvokaten i en tilsvarende sag anlagt for Højesteret af registreret revisor Bent Vestergård om fradrag for rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til foredragsholderen vedrørende kursus afholdt på Kreta i perioden 3. oktober 1989 til 7. oktober 1989, har taget bekræftende til genmæle overfor den af sagsøger nedlagte påstand om fradrag for kursusudgift / skattefritagelse for et beløb svarende til kursusudgiften. Sagen blev første gang anlagt ved Vestre Landsret, jf. journalnr. B-2013-93, hvortil i øvrigt henvises. Vestre Landsrets dom i TfS 1995.363. EF-domstolens tilkendegivelse i TfS 1999.850.

Da prisen for det pågældende kursus ikke vil overstige, hvad der vil være prisen på et tilsvarende kursus afholdt i Danmark, og da kurset ikke har noget turistmæssigt islæt, og kursusdagen er af normal længde, således at der ikke er indbygget mulighed for turistmæssig islæt i den normale kursustid, er det As opfattelse, at der ikke er basis for nogen form for beskæring af fradragsretten for kursusgebyr, eller for at foretage beskatning hos deltagere af noget skattepligtigt gode.

Den lokale skatteforvaltning har ikke haft bemærkninger til beskrivelsen af de faktiske oplysninger eller til sagen i øvrigt.

Spørger er fremkommet med enkelte mindre korrektioner af de faktiske oplysninger.

Told- og Skattestyrelsens bemærkninger og indstilling

Anmodningen om bindende forhåndsbesked vedrører de eventuelle skattemæssige konsekvenser ved deltagelse i det pågældende kursus for henholdsvis kursusdeltagere (spørgsmål 1), foredragsholdere (spørgsmål 2), kursusledelsen (spørgsmål 3). Endelig er der spurgt (spørgsmål 4) om det vil ændre i besvarelsen, hvis kursusdeltagerne medtager ledsagere.

Ad. Spørgsmål 1

Om de potentielle deltagere i det planlagte kursus er det oplyst, at der vil være tale om advokater og revisorer, herunder såvel statsautoriserede som registrerede revisorer. Den endelige deltagerkreds vil således ikke være kendt før samtlige tilmeldinger er indkommet.

Deltagerkredsen kan således bestå af såvel ansatte (lønmodtagere), selvstændigt erhvervsdrivende som deltagere, der er hovedaktionærer i det selskab, der afholder udgiften.

For så vidt angår lønmodtagere, der deltager i kurset, vil der ikke skulle ske beskatning af kursets værdi, jf. Ligningslovens § 31, stk. 1, medmindre, der er tale om, at kurset udelukkende har privat karakter for modtageren, jf. Ligningslovens § 31, stk. 2. Med den her beskrevne potentielle deltagerkreds vil denne betragtning ikke være relevant.

For så vidt angår selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionærer vil kursets skattefrihed for de pågældende bero på en konkret vurdering af, om 1) kurset er fagligt relevant for den enkelte deltager, om 2) deltagelse sker for at vedligeholde og ajourføre den faglige viden eller om der er tale om videreuddannelse samt om 3) kurset har et turistmæssigt islæt af et sådant omfang, at der skal ske helt eller delvis beskatning af kursets værdi.

For så vidt angår 1) og 2) skal der foretages en afvejning af disse kriterier i forhold til den enkelte deltagers arbejds- og uddannelsesmæssige forudsætninger. For så vidt angår 3) er der tale om en helhedsvurdering, der tager udgangspunkt i kursusprogrammets fordeling mellem undervisningstid og fritid.

Da det om deltagerkredsen alene er oplyst, at der vil være tale om en ubestemt kreds af advokater, statsautoriserede og registrerede revisorer, er det således ikke muligt at foretage en vurdering af om kurset er fagligt relevant for den enkelte deltager, ligesom det heller ikke er muligt, at foretage en vurdering af om der for den enkelte deltagers vedkommende er tale om videreuddannelsesformål.

For så vidt angår 3) er det styrelsens opfattelse, at kurset tidsmæssigt er tilrettelagt således, at kurset ikke indeholder et sådant turistmæssigt islæt, der kan medføre at hele eller dele af kursets værdi skal beskattes. Der er herved bl.a. henset til TfS 1995, 363 VLD, hvor det pågældende kursus med hensyn til tilrettelæggelsen var næsten identisk med det foreliggende planlagte kursus. I denne sag fandt Landsretten således ikke, at der henset til kursets tidsmæssige tilrettelæggelse, var tale om et kursus med et turistmæssigt islæt.

Uanset, at spørgsmål 1 ikke kan besvares med fornøden sikkerhed for så vidt angår kursets relevans for den enkelte deltagers vedkommende, jf. ovenfor punkt 1) og 2), finder styrelsen dog, at hvis der er tale om deltagelse af revisorer, advokater eller andre, der i deres daglige arbejde, beskæftiger sig direkte eller indirekte med skattemæssige problemstillinger, eller hvor den pågældende virksomhed/organisation, som disse er en del af, i sit virke beskæftiger sig med skattemæssige problemstillinger, da vil deltagelse i kurset for disses vedkommende ikke have skattemæssige konsekvenser.

Ad. Spørgsmål 2.

Det må lægges til grund, at de undervisere, som efter det oplyste skal forestå undervisningen på det planlagte kursus er anerkendte faglige kapaciteter indenfor det skatteretlige fagområde.

Under den forudsætning, at de pågældende undervisere i øvrigt modtager et vederlag for den pågældende opgave, som modsvarer sædvanlig honorarstørrelse for de pågældende for denne type opgaver, herunder henset til det anvendte tidsforbrug, er det styrelsens opfattelse, at deltagelse som foredragsholder ikke, bortset fra almindelig indkomstbeskatning af vederlaget, vil have skattemæssige konsekvenser, i form af beskatning af kursets/rejsens værdi for de pågældende undervisere.

Ad. Spørgsmål 3.

Det er oplyst, at 2 personer (ansatte) fra A skal være tilstede under hele kursusforløbet.

Under den forudsætning, at disse personer modtager almindelig aflønning for den pågældende kursusuge, dvs. at opholdet ikke i sig selv er en del af aflønningen, er det styrelsens opfattelse, at deltagelse i kursusledelsen ikke vil have skattemæssige konsekvenser for de pågældende.

Ad. Spørgsmål 4.

Det er oplyst, at eventuelle ledsagere, herunder børn, selv, af private midler, vil afholde udgiften til rejse og ophold. Endvidere forudsætter spørger, at i det omfang kursistens arbejdsgiver afholder udgiften vil den pågældende kursist blive beskattet af arbejdsgiverens fulde udgift.

Told- og Skattestyrelsen skal, i overensstemmelse med det af spørger anførte, bemærke, at hvis kursistens arbejdsgiver, herunder evt. det selskab, hvor kursisten er hovedaktionær/anpartshaver, afholder rejseudgifter for eventuelle ledsagere, skal disse udgifter beskattes som yderligere løn/udbytte hos kursisten. Hvor der er tale om deltagelse af en selvstændig erhvervsdrivende, som afholder udgiften for eventuelle ledsagere, vil der ikke være fradrag for denne udgift.

Ligningsrådet kan tiltræde Told- og Skattestyrelsens indstilling.