Dato for udgivelse
03 Oct 2001 10:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.403.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-2928-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Groft smugleri, cigaretindsmugling, medvirken
Resumé

T var i en tilståelsessag tiltalt for indsmugling af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk 2, til dels jf. straffelovens § 23, stk. 1, ved den 5. september 2000 i forening med en række medtiltalte og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere mindst 850.000 stk. indsmuglede cigaretter, der var købt eller på anden måde erhvervet af en eller flere af de medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere, hvorved statskassen blev unddraget 1.129.327 kr. i told og afgifter. T blev ved byretten straffet med 7 måneders fængsel, heraf 6 måneders betinget fængsel. Landsretten nedsatte navnlig under hensyn til T's begrænsede deltagelse straffen til fængsel i 6 måneder og fandt efter forholdets karakter ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget. Landsretten stadfæstede byretsdommen med den ændring, at straffen blev nedsat til fængsel i 6 måneder, der gøres ubetinget. T blev tilpligtet at betale 1.129.327 kr. i told og afgifter til ToldSkat.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf stk. 2
Toldloven § 73, stk. 4
Straffeloven § 289, 2. pkt.

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-2928-00

Afsagt af landsdommerne:
Lilholt, Kurt Rasmussen og Dorte Jensen med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(adv. P. Højgaard Nielsen)

---------

Brædstrup Byrets dom af 20. november 2000, SS 25192/2000, jf. 25131/2000

I denne sag, der er behandlet efter retsplejelovens § 925, tiltales T til straf for overtrædelse af straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, til dels jf. straffelovens § 23, stk. 1, ved i tiden fra den 4. til den 5. september 2000 på ejendommen beliggende Solhøjen i A-by i forening med A, C, D, F, G, H og B og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have deltaget i arbejdet med at aflæsse, udpakke og emballere mindst 850.000 stk. indsmuglede cigaretter af mærket Prince, der var blevet modtaget af en eller flere af de medtiltalte med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere identificeret kreds af aftagere. Herved er statskassen unddraget 1.129.327 kr. i told og afgifter.

Toldcenter Østjylland har påstået, at tiltalte skal betale 1.129.327 kr. i told og afgifter, jf. toldlovens § 73, stk. 4.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har forklaret som gengivet i retsbogen.

Kriminalforsorgen har den 14. november 2000 udfærdiget undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808.

Retten skal udtale:

Ved tiltaltes tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, 2. punktum, jf. 1. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, til dels jf. straffelovens § 23, stk. 1, til fængsel i 7 måneder.

Retten har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på forholdets karakter og at tiltalte har medvirket, selv om det må antages, at han på forhånd var klar over, at der var tale om et ulovligt forhold. Tiltalte er efter Kriminalforsorgens erklæring af 14. november 2000 fundet egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Selv om et forhold af den foreliggende karakter bør straffes med en ubetinget frihedsstraf finder retten, at straffen rent undtagelsesvist kan gøres delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste, jf. straffelovens § 62, jf. § 64, jf. § 58. Retten har herved lagt afgørende vægt på tiltaltes meget gode personlige forhold og desuden til dels lagt vægt på oplysningerne om tiltaltes helbredsmæssige forhold, sammenholdt med den løsere tilknytning, som tiltalte har haft til forholdet.

1 måned af den fastsatte straf skal derfor fuldbyrdes. Fuldbyrdelsen af resten af straffen udsættes og bortfalder, såfremt tiltalte overholder de betingelser, der er fastsat nedenfor. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 120 timer.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra 23. oktober 2000 til 20. november 2000. Den del af straffen, der skal fuldbyrdes, anses for udstået med frihedsberøvelsen, jf. straffelovens § 86, stk. 1, og stk. 2.

Påstanden om betaling af told og afgifter tages til følge som nedenfor anført.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 7 måneder.

1 måned af straffen skal fuldbyrdes. Denne del af straffen anses for udstået med frihedsberøvelsen fra 23. oktober 2000 til 20. november 2000.

Fuldbyrdelsen af resten af straffen udsættes og bortfalder på betingelse af

at tiltalte indenfor en prøvetid på 1 år ikke begår nyt strafbart forhold,

at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 120 timer indenfor en længstetid på 12 måneder og

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

Inden 14 dage betaler tiltalte 1.129.327 kr. i told og afgifter til Toldcenter Østjylland, Margrethepladsen 4, 8000 Århus C.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 5. afdeling, S-2928-00

Retten i Brædstrup har den 20. november 2000 afsagt dom i 1. instans (SS 25192/2000).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Der er enighed om, at det skal lægges til grund, at der, da tiltalte kom til stede på ejendommen i A-by var udpakket ca. 425.000 cigaretter, og at han derefter deltog i udpakning m.v. af yderligere 425.000 cigaretter.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han på mandag skal starte på et arbejde hos .... Kommune. Han har stadig ryggener.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Navnlig under hensyn til tiltaltes begrænsede deltagelse nedsættes straffen til fængsel i 6 måneder.

Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i    k e n d e s   f o r  r e t:

Byrettens dom ændres, således at straffen nedsættes til fængsel i 6 måneder, der gøres ubetinget.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.