Dato for udgivelse
03 May 2001 15:04
SKM-nummer
SKM2001.161.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4313-00046
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Transfer pricing godkendelseskrav
Resumé
Told- og Skattestyrelsen har afgjort, at hvis en skatteansættende myndighed ønsker at foretage en transfer pricing-ændring af et selskabs eller en persons skattepligtige indkomst, og ikke indhenter forudgående godkendelse til ændringen hos Told- og Skattestyrelsen, er ansættelsesændringen ugyldig. Indsendes ansættelsesændringen herefter til godkendelse, og godkendes den, skal der udsendes en ny agterskrivelse og kendelse.
Reference(r)
Skattekontrolloven § 3 B, stk. 5
TSS-cirkulære 1998-29
Ligningsvejledningen 2000 S.I.2.14

En skatteansættende myndighed, som ønsker at foretage en transfer pricing-ændring i overensstemmelse med de priser og vilkår, som ville være fastsat, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, skal indhente godkendelse hos kontoret for International Selskabsbeskatning i Told- og Skattestyrelsen.

Krav om forudgående godkendelse er indført ved § 3 B i skattekontrolloven (lov nr. 131 af 25/2 1998).

Efter loven er virkningstidspunktet for godkendelseskravet indkomståret 1999.

Ved TSS-cirkulære 1998-29 blev godkendelseskravet for selskaber mv. udvidet. En agterskrivelse, som påtænkes sendt til skatteyder efter den 15. november 1998, skal godkendes. Ændringer af den skattepligtige indkomst for selskaber mv. kan derfor vedrøre indkomstår, der ligger forud for indkomståret 1999.

For fysiske personer og dødsboer har godkendelseskravet haft virkning for indkomstår, der er påbegyndt 1. januar 1999 eller senere.

Hvis der ikke er indhentet forudgående godkendelse, er ansættelsesændringen ugyldig. Indsendes ansættelsesændringen herefter til godkendelse, og godkendes den, skal der udsendes en ny agterskrivelse og derefter afsiges en ny kendelse.