Dato for udgivelse
31 Oct 2001 20:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.480.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, B-0353-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afvisning, domstolsprøvelse
Resumé

Retssagen blev afvist, da stævningen først var modtaget i retten efter udløbet af 3-månedersfristen i skattestyrelseslovens § 31, stk. 3.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 31, stk. 3
Processuelle regler 2001 I

Parterne:
A
mod
Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Martin Simonsen)

Afsagt af landsdommerne:
Michael Dorn, Brydensholt og Taber Rasmussen.

Under denne sag, der er anlagt den 5. februar 2001, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at den af Landsskatteretten fastsatte skattemæssige forhøjelse på 40.000 kr. for indkomståret 1992 nedsættes til 0 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Landsretten udtaler:
Det fremgår af sagen, at Landsskatterettens kendelse er afsagt den 3. november 2000, og at stævning i sagen først er modtaget i landsretten den 5. februar 2001. Det er af Kammeradvokaten oplyst, at der er givet sagsøgeren fornøden vejledning om fristen for domstolsprøvelse i § 31, stk. 3, i skattestyrelsesloven.

Under disse omstændigheder tages den af sagsøgte nedlagte principale påstand om sagens afvisning til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t :
Denne sag afvises.

Sagsøger, A, betaler i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, 2.000 kr.