Dato for udgivelse
09 Jul 2001 12:36
SKM-nummer
SKM2001.266.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-311-00021
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Lønsumsafgift, delvis momsfradragsret
Resumé

Styrelsen har besvaret en henvendelse fra en told- og skatteregion om eventuel lønsumsafgiftspligt og opgørelse af delvis momsfradragsret i et selskab, der investerer i porteføjlevirksomheder

Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1
Momsloven § 38, stk. 2

Told- og Skattestyrelsen har besvaret en henvendelse fra en told- og skatteregion om eventuel lønsumsafgiftspligt og opgørelse af delvis momsfradragsret i et selskab, der investerer i porteføljevirksomheder.

Selskabets formål er at investere i sunde virksomheder og opbygge en portefølje af sådanne virksomheder. Selskabet var et såkaldt udviklingsselskab, der var omfattet af den tidligere lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed.

I forbindelse hermed rådgiver selskabet - uden vederlag - porteføjlevirksomhederne i fiansielle, organisatoriske og markedsmæssige spørgsmål i forbindelse med investering. Såfremt der er kapitalmangel, der bremser udviklingen i porteføljevirksomhederne, eller manglende viden om markedsforhold eller organisationsudvikling, opbygning af ledelsessystemer og bestyrelsessammensætning, medvirker selskabet således ved at nytilføre aktie- eller anpartskapital evt. suppleret med ansvarlig lånekapital og ledelsesrådgivning.

Herudover leverer selskabet i mindre omfang - mod vederlag - forskellige ydelser til porteføljevirksomhederne, f.eks. assistance ved regnskabsudarbejdelse. Disse vederlag tillægges moms.

Selskabets aktiviteter kan således opdeles i følgende tre hovedpunkter:

  1. Tilførsel af aktie- eller anpartskapital i porteføljevirksomheder.
  2. Tilførsel af ansvarlig lånekapital i porteføljevirksomheder.
  3. Levering af ydelser til porteføljevirksomhederne mod vederlag.

Selskabets indtjening stammer fra:

  • udbytte fra investeret aktie- og eller anpartskapital i porteføljevirksomheder
  • renteindtægter fra ansvarlig lånekapital i porteføljevirksomheder
  • renteindtægter fra overskudslikviditet, som er placeret i obligationer m.v.
  • momspligtige vederlag for leverede ydelser til porteføljevirksomheder.

Styrelsen har udtalt:

  • at de nævnte renteindtægter og udbytter ikke oppebæres som resultat af økonomisk virksomhed med finansielle transaktioner, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, fordi der ikke er tale transaktioner, jf. momslovens § 4, stk. 1. De aktiviteter, som ligger til grund for aktiviteterne, falder derfor uden for momslovens anvendelsesområde,
  • at selskabet ikke er omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. punktum, da selskabet ikke leverer ydelser mod vederlag, og
  • at selskabets fradragsret skal opgøres efter lovens almindelige bestemmelser, jf. momslovens §§ 37-38, dvs. at fradragsretten for moms af fællesudgifter skal opgøres skønsmæssigt efter bestemmelserne i momslovens § 38, stk. 2, når virksomheden har indtægter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Else Veggerby

/Lars Rendboe