Dato for udgivelse
03 okt 2001 10:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.406.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-2859-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Prøveplader, tysk personbil
Resumé

T var i overenstemmelse med tiltalen ved byretten dømt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven for i perioden fra august 1998 - 9. februar 1999 af grov uagtsomhed at have benyttet en ikke afgiftsberigtiget, tidligere tysk indregistreret Mercedes Benz 280 SE, personbil til kørsel på offentlig vej til formål, som ikke var i overensstemmelse med betingelserne for de påmonterede faste prøveplader. Landsretten fandt efter tiltaltes forklaring, vidneforklaring og ved bevisførelsen i øvrigt for landsretten, at anklagemyndigheden ikke havde ført bevis for, at T havde overtrådt registreringsafgiftsloven som beskrevet i tiltalen, hvorfor T blev frifundet.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 1, nr. 4, jf. § 1, stk. 1

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 10. afdeling, S-2859-00

Parter

Anklagemyndigheden
mod
T
(adv. Morten L. Wagner)

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Poul Hansen og Fabrin

-----------

Vejle Byrets dom af 1. november 2000, PS 25038-2000

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens kapitel 81.

T er tiltalt ved anklageskrift af 3. august 2000 for overtrædelse af registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 741 af 22. september 1997 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., § 27, stk. 1, nr. 4, jf. § 1, stk. 1, ved i perioden fra august 1998 til den 9. februar 1999 af grov uagtsomhed at have benyttet et ikke afgiftsberigtiget, tidligere tysk indregistreret Mercedes-Benz 280 SE, personmotorkøretøj til kørsel på offentlig vej til formål, som ikke var i overensstemmelse med betingelserne for de påmonterede faste prøveplader.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og politiassistent J.L.

Tiltalte har forklaret, at han købte den i anklageskriftet omtalte bil af mærket Mercedes-Benz den 6. marts 1998 i Tyskland. Bilen er købt i hans navn. Han indkøbte bilen med henblik på videresalg. Inden bilen kom til Danmark, kørte han og hans ægtefælle i den fra München i Tyskland til Østrig og retur til den danske grænse. Han indførte bilen til Danmark omkring den 13. marts 1998. Han tog de tyske nummerplader af bilen straks, da den var indført til Danmark, men nummerpladerne blev først afleveret til myndighederne senere af forskellige grunde. Han satte herefter nogle prøveplader på bilen og kørte den fra grænsen og hjem til sin bopæl. Prøvepladerne var registreret til selskabet B.B. A/S, som ejes af hans kone. Grunden til, at selskabet var i besiddelse af prøvepladerne, var, at det i en periode havde handlet med biler. Det er korrekt, at den omhandlede Mercedes først blev indregistreret i oktober 1999. Når han afventede indregistreringen, var det af likviditetsmæssige årsager. Det fremgår af købekontrakten, at bilen på købstidspunktet havde kørt 209.000 km, hvilket er et afrundet tal. Da bilen blev fremstillet til syn i april 1999, havde den kørt 213.000 kr. En del af de kørte kilometer kan henføres til den ovenfor nævnte tur til Østrig, og han og hans kone har endvidere kørt i bilen på en tur i Sverige. Han vil anslå, at bilen har kørt mellem 900 og 1900 km fra det tidspunkt, den blev indført til Danmark, og indtil den blev indregistreret. Det er korrekt, at han i februar 1999 blev standset af politiet, mens han kørte i bilen, og at prøvepladerne under kørslen var påmonteret bilen. Prøvepladerne havde ikke siddet på bilen, siden han havde indført den til Danmark, idet de også havde været anvendt på andre biler i perioden fra august 1998 til februar 1999. Bl.a. har han flyttet et par biler for sin nevø, som handler med biler. Det er på ingen måde rigtigt, at han havde taget bilen i anvendelse, inden den blev indregistreret. Bilen stod således i garagen på hans bopæl. Nogle gange blev den kørt udenfor. Dette skete, når garagen skulle bruges som værksted af en efterlønsmodtager, som han havde til at hjælpe sig. Hverken han eller hans kone havde brug for at køre i bilen, idet de havde hver deres egen bil. Han havde, inden bilen blev indregistreret, forsøgt at sælge den gennem Den Blå Avis, og i den forbindelse kørte han bilen hen til 4 eller 5 forskellige personer for at fremvise den. Under disse kørsler var bilen påmonteret prøvepladerne. Det var hensigten, at såfremt bilen kunne sælges, skulle dette ske gennem selskabet B.B. A/S af skattemæssige årsager. Han har enkelte gange kørt bilen ind til ..... i X-by , hvor selskabet har forretningsadresse. Det har alle gange været for at vise bilen frem for interesserede købere, som så rettede henvendelse på stedet. Den 9. februar 1999, da han blev standset af politiet, var han på vej til mekaniker med bilen, idet denne skulle sættes i stand med henblik på syn. Den pågældende mekaniker er N.L. i Z-by.

Tiltalte er blevet foreholdt, at han, ifølge den som bilag 21 fremlagte politirapport, skulle have forklaret, at han godt var klar over, at han ikke længere havde noget med biler at gøre, hvorfor det ikke var helt i orden, at han havde beholdt prøvepladerne og tillige kørt i bilen med dem monteret på, og endvidere at han havde kørt i bilen, for at den blev registreret med flere kilometer, ligesom den pr. 1. januar 1999 var blevet 1 år ældre.

Tiltalte har bestridt, at dette er en korrekt gengivelse af, hvad han forklarede til politiassistent J.L. I det hele taget er den pågældende politirapport behæftet med mange fejl. F.eks. er ikke engang bilens tyske registreringsnummer anført korrekt. Han nævnte slet ikke over for betjenten, at han havde kørt i bilen for at få registreret flere kilometer på kilometertælleren. Derimod sagde han som en sjov bemærkning, at der ikke var noget, der var så ringe, at det ikke var godt for noget, og at bilen nu i det mindste var blevet 1 år ældre. Hermed hentydede han til, at når det nu ikke mod forventning var lykkedes at sælge bilen, var den i det mindste blevet det ældre, og derved ville det blive billigere at indregistrere den. Det er korrekt, at betjenten inddrog prøvepladerne den 9. februar 1999, og at han ikke protesterede her imod. Bilen blev synet i april 1999 og indregistreret i hans kones navn i oktober 1999. Det er korrekt, at registreringsafgiften var 59.175 kr.

Politiassistent J.L. har forklaret, at han ofte passerer adressen H-vej ..., som er tiltaltes bopæl. Det skyldes, at han selv bor i C-by, og at han kører forbi ovennævnte adresse, når han kører til arbejde i X-by. Første gang, at han blev opmærksom på den i anklageskriftet omhandlede bil, var i sommeren 1998. Efter det tidspunkt bemærkede han ofte, at bilen holdt uden for ejendommen, når han passerede om morgenen før kl. 7, og at bilen var væk senere på dagen, når han igen kørte forbi ejendommen. Observationerne senere på dagen fandt sted i forbindelse med patruljeringer, hvor han tilfældigt passerede ejendommen. Han kiggede ikke efter bilen, hver gang han kørte forbi ejendommen, men af de gange han kiggede efter den, vil han anslå, at det i mere end 70% af tilfældene var sådan, at bilen var uden for ejendommen om morgenen, og at den var væk senere på dagen. Han har ligeledes observeret bilen flere gange på firmaadressen på ....i X-by. Han kan ikke sætte tal på, hvor mange gange han har set bilen. Han har kun observeret, at tiltalte kørte i bilen den 9. februar 1999, hvor han standsede ham. Tiltalte forklarede da, at han var på vej til mekaniker med bilen, og at han var i besiddelse af prøvepladerne, fordi han tidligere havde solgt biler. Tiltalte oplyste ikke, hvem mekanikeren var, og vidnet spurgte ikke nærmere til det. Tiltalte kørte efter vidnets anmodning bilen tilbage til bopælen, og vidnet inddrog her prøveskiltene. Det var tiltalte selv, der afmonterede prøvepladerne. Både prøvepladen foran og den bagpå var monteret med gummistroppe, som ligesom var rustet fast, og tiltalte var nødt til at bruge værktøj for at tage pladerne af. Under samtalen med tiltalte forklarede denne, at bilen var købt i Tyskland, og tiltalte fremviste bilens tyske registreringsattest. Tiltalte kom selv ind på, at det var en fordel, at bilen kørte flere kilometer, og at bilen blev ældre, inden den blev indregistreret i Danmark, idet det så ville være billigere at indregistrere den. Han tog enkelte notater under samtalen.

Af "Information fra Rigspolitichefen om brug af faste prøveskilte" fremgår det bl.a.:

"
...

A. HVILKE KØRETØJER KAN SKILTENE ANVENDES PÅ?
På registreringspligtige køretøjer, der ikke er registrerede.

...

B. TIL HVILKE FORMÅL MÅ SKILTENE BRUGES?
Til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel i Danmark, Finland, Norge og Sverige med følgende formål:

...

3. Demonstration eller prøve af køretøjer i anledning af salg. Demonstrations- og prøvekørsel må finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra den eventuelle køber af et køretøj af den pågældende type, medmindre køretøjet er registreringsafgiftspligtigt, og der er betalt registreringsafgift som for person-og varebil, og dokumentation herfor medbringes under kørslen.

4. Afhentning eller udbringning af køretøjer i anledning af reparation eller salg.

...

6. Overførsel af køretøjer til anden forhandler, andet udsalgssted- eller udstillingssted eller lager. Overførsel til et demonstrationssted, der ikke benyttes til almindelig færdsel, hvor køretøjet præsenteres for publikum, f.eks en væddeløbsbane eller dyrskueplads, sidestilles med overførsel til et udstillingssted.

7. Kørsel her i landet med et køretøj, der indføres af en person, der har bopæl her i landet. Sådan kørsel må kun finde sted fra grænsen eller havnen direkte til det sted, hvor køretøjet skal registreres, eller hvor den, der indfører køretøjet, har bopæl, forretning eller værksted.

...

C. HVEM MÅ BRUGE PRØVESKILTENE?
Faste prøveskilte må kun benyttes af den person, det firma eller den filial, hvortil skiltene er udleveret.

Ved demonstrationskørsel til de under B nr. 2 og 3 nævnte formål gælder dog:

  1. Køretøj, der ikke kan medføre passagerer. Køretøjet kan med prøveskilte udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet. Køretøjet må kun benyttes til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn
  2. Køretøj, der kan medføre passagerer . Køretøjet kan føres af de ovennævnte personer, såfremt prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet. Et sådant køretøj kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, såfremt kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation på en særlig blanketformular godkendt af Centralregisteret for Motorkøretøjer, for at udlånet ikke overstiger dette tidsrum . ..."

Rettens bemærkninger

Det lægges som ubestridt til grund, at tiltalte var omfattet af den personkreds, som havde ret til at benytte de faste prøveskilte, der var registreret til B.B. A/S.

Efter de observationer, som p.a. J.L. har gjort over en 6 måneders periode, hvorefter bilen, de gange han har bemærket den, typisk har været udenfor tiltaltes bopæl tidligt om morgenen og væk senere på dagen, og hvorefter bilen flere gange er set på adressen .... i X-by, sammenholdt med, at bilen, inden den blev indregistreret, ifølge tiltaltes forklaring, har kørt mellem 900 og 1.900 km i Danmark, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte har benytte bilen til formål, som ikke var i overensstemmelse med betingelserne for de påmonterede prøveplader. Som følge

heraf findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 20.000 kr., jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 4, jf. § 1, stk. 1.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 14 dage.

Thi kendes for ret

Tiltalte skal betale en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2001, 10. afdeling, S-2859-00

Kriminalretten i Vejle har den 1. november 2000 afsagt dom i 1. instans (PS 25038-2000).

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har under domsforhandlingen fremlagt fotos, der er optaget omkring hans bopæl. Tiltalte har endvidere udarbejdet følgende oversigt over sin kørsel i bilen fra den 6. marts 1998 til den 9. februar 1999:

"

Dato

Kørsel

Km

06.03.98
06.03.98 13.03.98 15.03.98 15.03.98 29.08.98 18.09.98 22.10.98 25.10.98 25.10.98 09.02.99

Speedometerstand ved køb
München - Galtür t/r
München - Kruså
Kruså - N-by
N-by - X-by t/r x 4
N-by - Aalbæk t/r
N-by - Vissenbjerg t/r
N-by - Mørke t/r
N-by - Randers/Bønnerup t/r
Værkstedskørsel
N-by - P-plads t/r

209.477
800
935
110
64
510
148
180
298
250
2

09.02.99

Kilometerstand i henhold til politirapport

212.774"

Dommerfuldmægtigen, der har behandlet sagen i byretten, har i en skrivelse af 20. december 2000, der er stilet til tiltalte, udtalt følgende.

"Under henvisning til Deres brev af 7. december 2000 til kriminalretten kan jeg hermed oplyse, at jeg ikke kan imødekomme Deres anmodning om berigtigelse af dombogen, idet betingelserne herfor ikke er opfyldt, jfr. retsplejelovens § 221.

Deres henvendelse har imidlertid givet mig anledning til at gennemgå mine notater vedrørende Deres forklaring, og jeg kan oplyse, at det ikke af mine notater fremgår, at De skulle have forklaret, at bilen var anvendt under en tur til Sverige. Jeg kan ikke i dag huske, om De skulle have forklaret sådan, og jeg kan derfor ikke udelukke, at der er tale om en misforståelse, som af Dem anført."

Tiltalte og vidnet politiassistent J.L. har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han efter købet af bilen kørte fra München til Galtür i Østrig. Herefter kørte han bilen til Danmark via München. Den 13. marts 1998 parkerede han bilen på en plads ved grænsen, og to dage senere kørte han den til sin bopæl. Han har efter dette tidspunkt kun kørt i bilen til kørsel, der er tilladt efter reglerne for kørsel med prøveplader. Han har forevist bilen for købere i Aalbæk, Randers, Bønnerup, Mørke og Vissenbjerg. Herudover har han fire gange kørt bilen til forretningsadressen .... i X-by for at forevise den for købere. Han og hans kone havde ikke brug for bilen, da de havde to biler, en Mercedes 280E og en Toyota. Af denne grund og af likviditetsmæssige årsager valgte de ikke at indregistrere bilen. Det var meningen, at bilen skulle indregistreres når den var solgt. De valgte i oktober 1999 at lade bilen indregistrere, uanset det ikke var lykkedes at få den solgt, fordi der skulle komme nye regler. Bilen havde kørt godt 209.000 km., da han købte den. Kilometerstanden på 209.477, der er anført i det bilag, han har udfærdiget fremkommer ved en tilbageregning ud fra det kilometertal på 212.774, der er anført i politirapporten af 9. februar 1999. Det var ikke muligt at parkere bilen lige foran garagen, når denne skulle bruges som værksted, da bl.a. postbuddet bruger pladsen foran garagen som kørevej. Den person, der arbejder for ham i garagen, kørte bilen ud om morgenen og ind i garagen igen når arbejdet var afsluttet. Han har kørt bilen på værksted tre gange før den 9. februar 1999. Han og hans kone har aldrig kørt i bilen på en tur til Sverige, og han har heller ikke forklaret dette i byretten. Det må derfor bero på en misforståelse fra dommerens side.

Politiassistent J.L. har supplerende forklaret, at han har observeret bilen et par gange på ...., men han kan ikke huske, om det er to, fire eller seks gange, han har set den der. Under patruljekørsel har han flere gange observeret, at bilen ikke stod foran tiltaltes bopæl mellem kl. 9 og 11 på dage, hvor han havde set den stå uden for tiltaltes bopæl om morgenen. Han har kun set bilen kørende den 9. februar 1999, da han standsede den. Han har ikke lavet optegnelser over sine observationer med hensyn til bilen. Man kan ikke se den garage, som tiltalte angiver, at bilen har været parkeret i, fra vejen. Han kan derfor ikke udtale sig om, hvorvidt bilen kan have været parkeret i garagen på de tidspunkter, hvor den ikke stod foran tiltaltes ejendom.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vidnet politiassistent J.L. har forklaret, at han kun har set bilen køre den 9. februar 1999, da han standsede den. Tiltalte har forklaret, at han den pågældende dag var på vej til værksted, og der er ikke foretaget nærmere efterforskning med hensyn til denne oplysning. Anklagemyndigheden findes herefter og ved bevisførelsen i øvrigt ikke at have ført bevis for, at tiltalte har overtrådt § 1, stk. 1, i registreringsafgiftsloven som beskrevet i tiltalen.

Landsretten frifinder derfor tiltalte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.