Dato for udgivelse
19 dec 2001 15:17
SKM-nummer
SKM2001.637.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4762-82
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattefri virksomhedsomdannelse, negativ anskaffelsessum, anparter, personskatteloven
Resumé

Ligningsrådet tillod på grund af regelsammenfald, at anparter omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, ikke skulle medoverdrages i forbindelse med virksomhedsomdannelse. Skatteyder drev virksomhed i virksomhedsordningen. Anparterne var anskaffet før 12. maj 1989. Der ville ved virksomhedsomdannelsen opstå en negativ anskaffelsessum.

Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 1
Virksomhedsomdannelsesloven § 2
Personskatteloven § 4
Ligningsvejledningen 2000 E.H.2

Spørgsmål

Kan skatteyder gennemføre en omdannelse i henhold til lov om skattefri virksomhedsomdannelse, der ikke omfatter de ham tilhørende anparter i ejendomsselskabet X men alene omfatter aktiver og passiver i selve erhvervsvirksomheden ?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyder driver virksomhed i virksomhedsskatteordningen.

Foruden erhvervsvirksomheden besidder skatteyder anparter i ejendomsselskabet X. Denne anpartsvirksomhed drives tilsvarende i virksomhedsskatteordningen. Indkomsten fra anparterne kvalificeres skatteretligt under personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12.

Anparterne er anskaffet før 12. maj 1989.

Som et led i et generationsskifte, hvorved erhvervsvirksomheden skal videreføres af hans søn, påtænker skatteyder at omdanne den personlige virksomhed til anpartsselskab med virkning fra den 1. januar 2001.

Omdannelsen ønskes gennemført med skattemæssig succession efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Med henblik på siden hen at lette sin søns finansiering af anparterne, og dermed af generationsskiftet, overvejer skatteyder på baggrund af balancen pr. 31. december 2000 at overføre likvide midler fra virksomheden til privat regi inden omdannelsen gennemføres.

Såfremt der overføres likvide midler til skatteyder privat regi inden omdannelsen, vil dette kunne medføre en negativ anskaffelsessum for anparterne.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Det er Styrelsens opfattelse, at der bør svares bekræftende på det stillede spørgsmål.

I henhold til lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 2, stk. 1, nr. 5, 2. og 3. pkt., kan en skattefri virksomhedsomdannelse gennemføres på trods af en negativ anskaffelsessum, såfremt virksomhedsejeren i året forud for omdannelsen har anvendt virksomhedsordningen, og såfremt samtlige virksomheder i virksomhedsordningen omdannes samlet.

Det fremgår af lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 1, stk. 3, at lovens regler ikke finder anvendelse på omdannelse af virksomheder som nævnt i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13.

Efter virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1, 2. pkt., kan virksomhed omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13, ikke indgå i virksomhedsordningen.

Bestemmelsen i virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1, 2. pkt., er indsat ved lov nr. 388 af 7. juni 1989, som omfatter virksomhed anskaffet efter 12. maj 1989.

I det givne tilfælde, forekommer der regelsammenstød, således at skatteyderen på den ene side skal overdrage samtlige virksomheder drevet i virksomhedsordningen, og på den anden side ikke må overdrage anparterne.

Baggrunden for bestemmelsen i virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1, 2. pkt.,er at undgå misbrugssituationer hvor man i forbindelse med en skattefri virksomhedsoverdragelse kunne adskille anpartsprojekter fra likvider, og derved isolere nødlidende anpartsprojekter.

Problemstillingen får kun indflydelse for brugere af virksomhedsordningen, som inden 12. maj 1989 har brugt ordningen på virksomhed omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13.

Det er Styrelsens opfattelse, at man i den givne situation efter en samlet vurdering kan godkende, at man kan omdanne samtlige de virksomheder, der kan omdannes efter lovens regler.

På den baggrund indstillede Styrelsen, at det stillede spørgsmål besvares positivt.

Ligningsrådet

kunne tilslutte sig Styrelsens indstilling.