Dato for udgivelse
27 Nov 2001 13:41
SKM-nummer
SKM2001.579.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4359-00161
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Medarbejderaktieordning, konsekvens, udenlandske medarbejdere, årsløn
Resumé

Opgørelse af årsløn for udenlandske medarbejdere i udenlandske selskaber skal ske efter samme principper som opgørelsen for danske medarbejdere. Ligningsrådet har endvidere tilkendegivet at de objektive betingelser i ligningslovens § 7 A også gælder for medarbejdere, der ikke måtte være skattepligtige til Danmark. En overskridelse af de objektive betingelser kan i nogle tilfælde medføre beskatning af en overskydende del i andre et bortfald af ordningens skattefrihed. Det afgøres af den lignende myndighed efter en konkret vurdering.

Reference(r)

Ligningsloven § 7 A
Ligningsvejledningen 2000 A.B.1.10

I en bindende forhåndsbesked blev der stillet spørgsmål omkring en medarbejderaktieordning. Medarbejderaktieordningen skulle omfatte koncernens danske såvel som udenlandske medarbejdere.

1. Man ønskede at vide om 10 % -begrænsningen også gælder for udenlandske medarbejdere, der ikke er skattepligtige til Danmark.

2. Såfremt svaret på herpå var ja - ønskede man at vide hvilke konsekvenser det ville få, hvis man ved en fejl alligevel overskred denne maksimumsgrænse.

I beskrivelsen af ordningen tilkendegav forespørger at man ønskede at opgøre favørelementet på tidspunktet for bestyrelsens beslutning - også for de udenlandske medarbejdere. En opgørelse af favørelementet for de udenlandske medarbejdere krævede en valutaomregning. Ligningsrådet accepterede at der kunne ske omregning af tildelinger til de udenlandske medarbejdere til valutakursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning for gennemførelsen af medarbejderaktieordningen.

Endvidere ønskede forespørger at indregne personalegoder i de udenlandske årslønninger - på samme måde som A-skattepligtige personalegoder indregnes i de danske årslønninger. Forespørger anførte at de udenlandske personalegoder typisk adskiller sig fra hvad der kendes i Danmark. Blandt andet kan nævnes beløb, som udbetales til medarbejderen, så denne selv kan foretage indbetaling til sygeforsikring eller at medarbejderen via sin ansættelse har fri ret til at få dækket løbende sundhedsudgifter. Som en anden type personalegoder kan nævnes udbetaling af standardbeløb til dækning af medarbejderens boligudgifter og/ eller skoleudgifter for medarbejderens børn, ligesom der kan nævnes udbetaling af standardbeløb, som størrelsesmæssigt er afhængig af medarbejderens familieforhold. Man anførte hertil, at anvendelsen af personalegoder er mere almindeligt i udlandet, og at den rene udenlandske bruttoløn derfor ofte er lavere end forventet, fordi værdien af de udenlandske personalegoder typisk udgør en betydningfuld del af medarbejderens samlede løn.

Hertil anførte Ligningsrådet at eftersom opgørelsen af årsløn for danske medarbejdere tager udgangspunkt i den løn hvoraf der betales indkomstskat, er det Ligningsrådets opfattelse at årsløn for udenlandske medarbejdere i udenlandske selskaber må opgøres på samme måde. Således kan der alene tildeles udenlandske medarbejdere i udenlandske selskaber et favørelement, der udgør 10 % af deres indkomstskattepligtige løn tillagt værdien af eventuelle indkomstskattepligtige personalegoder.

Ad. 1 Gælder 10% begrænsningen også for udenlandske medarbejdere?

Ligningsrådet tilkendegav at de objektive betingelser i ligningslovens § 7 A er ufravigelige betingelser og derfor gælder for alle medarbejdere omfattet af ordningen. Således gælder 10%-begrænsningen også for medarbejdere i udenlandske selskaber.

Det er i TfS 1997.871 anført at "Ansatte, der ikke er skattepligtige her til landet, vil fremover være omfattet af den godkendte ordning. Også for disse ansatte vil § 7 A, stk. 6, om båndlæggelse fremover skulle finde anvendelse." Det er senere indført ved lov, for det første at medarbejdere der ikke er skattepligtige til Danmark kan deltage i en ordning efter LL § 7 A og for det andet at båndlæggelseskravet ikke gælder for disse medarbejdere. Der er imidlertid ingen undtagelse for disse medarbejdere for så vidt angår de øvrige objektive krav i bestemmelsen. Således fremgår det af cirkulære nr. 74 af 30. maj 2000, pkt. 6.1, sidste pkt. "De udenlandske medarbejdere er kun undtaget fra båndlæggelseskravet. De yderligere betingelser, der er fastsat i ligningslovens § 7 A, skal fortsat overholdes også i forhold til de udenlandske medarbejdere."

Ad. 2 Hvilke konsekvenser er der ved en overskridelse af de objektive krav ?

Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 3.4.7 - at såfremt en medarbejderaktieordning ikke opfylder betingelserne borfalder de særlige skattebegunstigelser. Skattebegunstigelsen består for medarbejderne i at de uden beskatning som personlig indkomst enten kan modtage aktier i deres arbejdsgiverselskab eller kan købe disse til favørkurs. Beskatningen af medarbejderen udskydes til det tidspunkt hvor aktierne afstås. Beskatningen sker som aktieindkomst. For selskabet består skattebegunstigelsen i at det selskab der giver medarbejderaktier i visse tilfælde kan fratrække hele udgiften fordi ligningslovens § 7 A i disse tilfælde udgør en særlig fradragshjemmel.

Et bortfald af skattebegunstigelsen tage to former. Den ene form er at hele ordningen falder og vil medføre at alle medarbejderne beskattes af værdien af de modtagne aktier på retserhvervelsestidspunktet som personlig indkomst. For selskabet betyder det at det er statsskattelovens § 6 a der er fradragshjemmelen hvorfor det tildelende selskab kun kan fradrage den del af favørelementet, der kan henføres til de ansatte i dette selskab. Såfremt det er tegningsretter der er tildelt medarbejderne har selskabet ingen fradragsret.

Den anden form medfører at de medarbejdere, der har fået for meget beskattes af den overskydende del, og at fradraget hos selskabet for denne overskydende del behandles efter statsskattelovens regler.

Ligningsrådet tilkendegav at forudsat at det er undskyldelige fejl, som f.eks. misforståelser eller mindre regnefejl der medfører at 10%-begrænsningen overskrides, vil der kun skulle ske beskatning af den del medarbejderen har modtaget udover de 10% af årslønnen - en sådan fejl vil således oftest ingen betydning have for de øvrige deltagere i ordningen.

Samtidig med at der sker korrektion for medarbejderen vil der naturligvis skulle ske en korrektion af fradraget hos det tildelende selskab.

Såfremt der er tale om en tilsigtet omgåelse af bestemmelsen f.eks. at man har undladt at give medarbejderaktier til enkelte udvalgte medarbejdere, vil det kunne medføre at ingen del af tildelingen vil kunne være omfattet af ligningslovens § 7 A.

Afgørelsen af hvorvidt der er tale om en undskyldelig fejl eller ej vil i hvert enkelt tilfælde afhænge af en konkret vurdering af fejlens karakter og omfang.