Dato for udgivelse
23 Nov 2001 18:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.569.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-3075-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, momssvig, udeholdt omsætning, pizzaria, melforbrug, skøn
Resumé

T.1, der havde drevet virksomhed med pizzaria, var tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige skatter og bidrag at have overtrådt skattelovgivningen og loven om arbejdsmarkedsfonde ved i sine selvangivelser for indkomstårene 1994 - 1996 at have selvangivet overskud af virksomhed for lavt med tilsammen 247.229 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget 106.916 kr. i skatter og 14.510 kr. i arbejdsmarkedsbidrag . T var tillige tiltalt for ved grov uagtsomhed for indkomståret 1996 at have undladt at selvangive overskud af virksomhed med 96.616 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 29.853 kr. i skatter og 6.763 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. T.1 var endelig tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved med forsæt til afgiftsunddragelse for årene 1994 og 1995 at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved statskassen blev unddraget i alt 47.392 kr. i moms. T.1 blev ved byretten dømt i overensstemmelse med den rejste tiltale og straffet med hæfte i 20 dage og en tillægsbøde på 160.000 kr. T havde indanket dommen med påstand om formildelse, navnlig således at frihedsstraffen blev gjort betinget, medens anklagemyndigheden havde påstået skærpelse således, at tillægsbøden blev forhøjet til 180.000 kr. Landsretten fandt frihedsstraffen passende udmålt til hæfte i 20 dage, og det tiltrådtes, at der skulle fastsættes en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2 under hensyn til de unddragne beløbsstørrelser og sædvanlig beregningspraksis, og den blev således fastsat til 175.000 kr.. Der fandtes af de af byretten anførte grunde ikke grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget. Med den nævnte ændring af tillægsbøden blev byretsdommen stadfæstet.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1 
Skattekontrolloven § 13, stk. 2, jf. stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1, litra a
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 16. maj 2001, 9. afd., a.s. S-3075-00

Afsagt af landsdommerne:
Chr. Badre, Karen Foldager og Henriette Frölich (kst.) med domsmænd

Anklagemyndigheden
mod
T.1
(advokat Bent Hejbøl Jensen)

-----------

Esbjerg Byrets dom af 27. oktober 2000, 3.00397/2000.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 26. maj 2000. Anklageskriftet er berigtiget under domsforhandlingen.

T.1 og T.2 er tiltalt til straf for overtrædelse af

1.

tiltalte T.1

skattekontrollovens §13, stk. 1,

ved

for indkomståret 1994 med forsæt til skatteunddragelse at have selvangivet overskud af virksomhed for lavt med kr. 80.000, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 34.706 i skat.

2.

tiltalte T.2

lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

ved

for indkomståret 1994 med forsæt til at unddrage bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet tiltalte som anført i forhold 1 selvangav overskud af virksomhed for lavt med kr. 80.000, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 4.000 i arbejdsmarkedsbidrag.

3.

begge tiltalte

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

tiltalte T.1

ved

for indkomståret 1995 med forsæt til skatteunddragelse at have selvangivet overskud af virksomhed for lavt med kr. 109.568, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 47.579 i skat.

tiltalte T.2

ved

for indkomståret 1995 med forsæt til skatteunddragelse at have selvangivet overskud af virksomhed for lavt med kr. 41.659, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 16.589 i skat.

4.

begge tiltalte

lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

tiltalte T.1

ved

for indkomståret 1995 med forsæt til at unddrage bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet tiltalte som anført i forhold 3 selvangav overskud af virksomhed for lavt med kr. 109.568, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 6.474 i arbejdsmarkedsbidrag,

tiltalte T.2

ved

for indkomståret 1995 med forsæt til at unddrage bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet tiltalte som anført i forhold 3 selvangav overskud af virksomhed for lavt med kr. 41.659, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 2.499 i arbejdsmarkedsbidrag.

5.

begge tiltalte

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

tiltalte T.1

ved

for indkomståret 1996 med forsæt til skatteunddragelse at have selvangivet overskud af virksomhed for lavt med kr. 57.660, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 24.631 i skat,

tiltalte T.2

ved

for indkomståret 1996 med forsæt til skatteunddragelse at have selvangivet overskud af virksomhed for lavt med kr. 119.168, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 47.302 i skat.

6.

begge tiltalte

lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

tiltalte T.1

ved

for indkomståret 1996 med forsæt til at unddrage bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet tiltalte som anført i forhold 5 selvangav overskud af virksomhed for lavt med kr. 57.660, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 4.036 i arbejdsmarkedsbidrag.

tiltalte T.2

ved

for indkomståret 1996 med forsæt til at unddrage bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet tiltalte som anført i forhold 5 selvangav overskud af virksomhed for lavt med kr. 119.168, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 8.341 i arbejdsmarkedsbidrag,

7.

tiltalte T.1

skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1,

ved

i sin selvangivelse for indkomståret 1996 til N.N. Kommune groft uagtsomt at have undladt at selvangive overskud af virksomhed med kr. 96.616, hvorved det offentlige blev unddraget 29.853 kr. i skat.

8.

tiltalte T.1

lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 1, litra a,

ved

for indkomståret 1996 groft uagtsomt at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet tiltalte som anført i forhold 7 undlod at selvangive overskud af virksomhed med kr. 96.616, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 6.763 i arbejdsmarkedsbidrag.

9.

tiltalte T.1

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved

for årene 1994 og 1995 med forsæt til at unddrage afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved det offentlige blev unddraget afgift (moms) på ialt kr. 47.392.

10.

tiltalte T.2

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved

for perioden 1. august 1995 til 31. december 1996 med forsæt til at unddrage afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved det offentlige blev unddraget afgift (moms) på ialt kr. 40.207.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere for tiltalte T.1 nedlagt påstand om en tillægsbøde på 180.000 kr. og for tiltalte T.2 om en tillægsbøde på 110.000 kr.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af P.L., A.A. Kommune, og B.H., A.A. Kommune. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Vedrørende forhold 1-6:

Skattemyndigheden har foretaget revision af regnskaberne for

Pizzaria A.B. for indkomstårene 1994, 1995 og 1996.

Tiltalte T.1 drev pizzariaet i 1994. Skattemyndigheden har udfærdiget særskilt revisionsrapport vedrørende dette indkomstår.

Revisionsrapporten vedrørende indkomstårene 1995 og 1996 er opdelt i følgende ejerperioder:

Periode 1: 1. januar 1995 til 31. juli 1995, hvor pizzariaet blev drevet af tiltalte T.1.

Periode 2: 1. august 1995 til 31. december 1995, hvor pizzariaet blev drevet af Pizzaria A.B. I/S, med begge de tiltalte som interessenter.

Periode 3: 1. januar 1996 til 31. august 1996, hvor pizzariaet blev drevet af Pizzaria A.B. I/S, med begge de tiltalte som interessenter.

Periode 4: 1. september 1996 til 31. december 1996, hvor pizzariaet blev drevet af tiltalte T.2.

Virksomheden blev udtaget til revision for indkomståret 1994 på grundlag af lavt privatforbrug og revisors påtegning på regnskabet om forbehold for rigtigheden af det opstillede regnskab. Revisionen for indkomstårene 1995 og 1996 blev foretaget for at følge op på revisionen for 1994.

Ifølge revisionsrapporten for 1994 har kassekladden ikke været ført dagligt. Det har derfor ikke været muligt at foretage daglige kasseafstemninger. Det fremgår, at dette heller ikke er sket, idet der i en længere periode først på året 1994 var store negative kassebeholdninger i den førte kassekladde. Tiltalte T.1. og hans daværende revisor, revisor C.B. har ifølge rapporten ved et møde i skatteforvaltningens revisionsafdeling erklæret sig enige i, at regnskabsgrundlaget ikke opfyldte mindstekravene.

Det fremgår ligeledes af revisionsrapporten for 1995 og 1996, at kassen ikke dagligt er blevet effektivt optalt og afstemt. Dette er underbygget af stikprøvekontrol, og af tiltalte T.1. oplysninger på et møde den 23. januar 1998 i revisionsafdelingen. De tiltaltes daværende revisor, revisor J.H., har ifølge rapporten på mødet erklæret sig enig i, at der i Pizzaria A.B. ikke er foretaget effektive kasseafstemninger.

Indkomst- og momsdifferencerne, der anført i anklageskriftet, er fremkommet ved, at skattemyndigheden i revisionsrapporterne har beregnet virksomhedens omsætning på grundlag af forbrug af pizzaæsker og for så vidt angår 1995 og 1996 tillige forbruget af mel. Ved beregningerne er ansat gennemsnitspriser for almindelige pizzaer, ufopizzaer og familiepizzaer samt gennemsnitsforbrug af mel pr. pizzadejklump og spild af mel pr. dag.

Der er ved beregningerne i 1994 bortset fra salg af salatretter og lasagne. I 1995 og 1996 er der bortset fra salg af salatretter og is samt i periode 1 og 4 tillige fra salg af pitabrød.

For 1994 var den selvangivne omsætning 607.667 kr. excl. moms. Skattemyndigheden har beregnet omsætningen til 763.600 kr. svarende til en difference i forhold til den selvangivne omsætning på 155.933 kr. På grundlag af indsigelser fra tiltalte T.1. er differencen reduceret for lånte pizzaæsker, ødelagte pizzaæsker, falske bestillinger og privatforbrug med knap 50.000 kr. Efter forhandling er omsætningen yderligere skønsmæssigt reduceret, således at omsætningsdifferencen er beregnet til 85.933 kr., der er nedrundet til 80.000 kr. Tiltalte T.1. er over for skattemyndigheden kommet med yderligere indsigelser om gennemsnitsprisen på pizzaer, om at familiepizzaer fordeles og leveres i 4 æsker, og om at der er leveret fladbrød i pizzaæsker. Disse indsigelser har ikke ført til særskilt reduktion ud over det nævnte. Bruttoavancen for 1994 er efter forhøjelsen 48,5%.

For periode 1 i 1995 var den selvangivne omsætning 390.136 kr. Skattemyndigheden har beregnet omsætningen til 515.859 kr. efter fratrækning af moms, gratis pizzaer og eget vareforbrug ifølge tiltalte T.1s regnskab. Dette svarer til en bruttoavance på 64,5%. På grundlag tiltaltes indsigelser om spild og andet salg ved falske bestillinger, tilbud på pizzaer, salg af dejklumper, pizzaer med dobbelt bund, rabatpizzaer, fladbrød, gratis pizzaer til venner og bekendte, dej der må kasseres og brændte pizzaer er omsætningen nedsat til 458.045 kr. svarende til en bruttoavance på 60%. Nedslaget udgør 11,2% af den beregnede omsætning. Den beregnede difference i omsætningen i forhold til den selvangivne omsætning udgør herefter 67.909 kr.

For periode 2 i 1995 var den selvangivne omsætning 215.893 kr. Skattemyndigheden har beregnet omsætningen til 372.571 kr. efter fratrækning af moms, gratis pizzaer og eget vareforbrug ifølge Pizzaria A.B. I/S's regnskab. Dette svarer til en bruttoavance på 67,9%. På grundlag af de tiltaltes indsigelser om spild og andet salg ved falske bestillinger, salg af dejklumper, pizzaer med dobbelt bund, rabatpizzaer, fladbrød, gratis pizzaer til venner og bekendte, dej der må kasseres og brændte pizzaer er den beregnede omsætning nedsat til 299.212 kr. svarende til en bruttoavance på 60%. Nedslaget udgør 19,7% af den beregnede omsætning. Den beregnede difference i omsætningen i forhold til den selvangivne omsætning udgør herefter 83.319 kr.

For periode 3 i 1996 var den selvangivne omsætning 434.985 kr. Skattemyndigheden har beregnet omsætningen til 612.877 kr. efter fratrækning af moms, gratis pizzaer og eget vareforbrug ifølge Pizzaria A.B. I/S's regnskab. Dette svarer til en bruttoavance på 64,1%. På grundlag af de tiltaltes indsigelser om spild og andet salg ved falske bestillinger, salg af dejklumper, pizzaer med dobbelt bund, rabatpizzaer, fladbrød, gratis pizzaer til venner og bekendte, dej der må kasseres og brændte pizzaer er den beregnede omsætning nedsat til 550.305 kr. svarende til en bruttoavance på 60%. Nedslaget udgør 10,2% af den beregnede omsætning. Den beregnede difference i omsætningen forhold til den selvangivne omsætning udgør herefter 115.320 kr.

For periode 4 i 1996 var den selvangivne omsætning 199.077 kr. Skattemyndigheden har beregnet omsætningen til 289.251 kr. efter fratrækning af moms, gratis pizzaer og eget vareforbrug ifølge tiltalte T.2s regnskab. Dette svarer til en bruttoavance på 64%. På grundlag af tiltaltes indsigelser om spild og andet salg ved falske bestillinger, salg af dejklumper, pizzaer med dobbelt bund, rabatpizzaer, fladbrød, gratis pizzaer til venner og bekendte, dej der må kasseres og brændte pizzaer er den beregnede omsætning nedsat til 260.585 kr. svarende til en bruttoavance på 60%. Nedslaget udgør 9,9% af den beregnede omsætning. Den beregnede difference i omsætningen forhold til den selvangivne omsætning udgør herefter 61.508 kr.

Det fremgår af en oversigt over bruttoavancen for 31 pizzariaer, der havde indleveret selvangivelse inden den 1. juli 2000, at de i 1999 havde en gennemsnitlig bruttoavance på 60,3%, inden skattemyndigheden havde foretaget ligning. I følge en liste over bruttoavancerne for en række pizzariaer i 1994, 1995 og 1996 - for nogles vedkommende efter ændring - varierede denne mellem 52 og 68%.

De tiltalte har under domsforhandlingen gjort gældende, at gennemsnitsprisen på almindelige pizzaer og prisen på familiepizzaer er lavere end de priser, som skattemyndigheden har anvendt til beregningerne af omsætningen. De har endvidere gjort gældende, at de har anvendt dejklumper med en større vægt og dermed med et større indhold af mel end forudsat i beregningerne, og at der af en række grunde har været et større spild af mel end forudsat. Tiltalte T.1 har derudover gjort indsigelse vedrørende opgørelsen af omsætningen af sodavand for 1994.

Vedrørende forhold 7 og 8:

Der er i tiltalte T.1s selvangivelse for 1996 ikke anført overskud af selvstændig virksomhed, selvom det fremgår af regnskabet for Pizzaria A.B. I/S, at der har været et overskud.

Vedrørende forhold 9 og 10:

Momsbeløbene er beregnet på grundlag af den udeholdte omsætning, der er anført i forhold 1, 3 og 5. Dog er den del af momsbeløbet, der baserer sig på den udeholdte omsætning i periode 3 i 1996 (forhold 5), hvor begge de tiltalte drev pizzariaet ved en fejl alene medtaget for så vidt angår tiltalte T.2.

Rettens begrundelse og resultat:

Vedrørende forhold 1, 2, 3, 4, og 6:

Retten lægger efter oplysningerne i revisionsrapporterne samt P.L.s og de tiltaltes forklaringer til grund, at der ikke er foretaget effektive daglige afstemninger af kassen. Retten finder derfor og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger om regnskabets karakter, at dette ikke kan lægges til grund for beregningen af omsætningen.

Skattemyndigheden har opgjort antallet af pizzaæsker og den forbrugte mængde mel ud fra virksomhedens bilag. De tiltalte har ikke bestridt, at der er indkøbt det opgjorte antal pizzaæsker og den opgjorte mængde mel. Ved beregningen af omsætningen er der henset til den gennemsnitlige bruttoavance i branchen.

Retten lægger efter P.L.s forklaring til grund, at skattemyndigheden efter kontrolvejninger af dejklumper og forhandlinger med indehaverne i forbindelse med revision af i alt ca. 15 pizzariaer har foretaget beregning af omsætningen i andre pizzariaer på grundlag af en gennemsnitspris for en almindelig pizza på 40 kr., vægt af dejklumper på mellem 220 og 240 g og fradrag for spild mellem ½ - 1 kg mel pr. dag.

Der er ved beregningerne i denne sag forudsat en gennemsnitspris på 35 kr. pr. almindelig pizza. I 1995 og 1996 er endvidere taget udgangspunkt i en vægt på 240 g pr. dejklump, og der er foretaget fradrag for spild af mel med 1 kg pr. dag. Retten finder efter priserne på Pizzaria A.B.s menukort, da vægten af dejklumperne er underbygget ved kontrolvejninger af dejklumper lavet af begge de tiltalte, og det oplyste om vægten af dejklumper og spild af mel i branchen, ikke anledning til at anfægte grundlaget for beregningerne. Retten har ved denne vurdering henset til, at de tiltalte er blevet tilgodeset på flere punkter. I 1994 er en række indsigelser fra tiltalte T.1 taget til følge. Den beregnede omsætningsdifference er herudover skønsmæssigt nedsat. I 1995 og 1996 er der, givet nedslag på mellem 9, 9 % og 19, 7% af den beregnede omsætning. Der er ved nedslagene, taget hensyn til usikkerheder til fordel for de tiltalte. Der er endvidere bortset fra omsætningen på visse varegrupper. De tiltalte har endelig også efter deres revisors beregning udeholdt omsætning i periode 1 - 4 i 1995 og 1996. I periode 2 - og når revisors beregning korrigeres for regnefejl vedrørende mængden af mel tillige periode 3 - tilmed med et større beløb end ifølge skattemyndighedens godkendte omsætning efter nedslag. Det bemærkes herved i øvrigt, at skattemyndigheden for 1994, periode 1 i 1995 og periode 4 i 1996 ikke har medtaget omsætning af pitabrød, men alene omsætning af pizzaer svarende til forbruget af pizzaæsker. Retten finder efter det anførte, at der ikke er sandsynliggjort fejl eller mangler ved beregningsmetoderne, der kan bevirke, at de beregnede omsætningsdifferencer ikke kan lægges til grund. Efter det anførte kan heller ikke tiltalte T.1s. indsigelse vedrørende størrelsen af omsætningen på sodavand i 1994 tages til følge.

Efter størrelsen af den udeholdte omsætning i forhold til virksomhedens samlede omsætning og i øvrigt forholdenes karakter er det tilstrækkeligt godtgjort, at de tiltalte har haft forsæt til at unddrage det offentlige skat og arbejdsmarkedsbidrag. De tiltalte er derfor skyldige efter anklageskriftet i forhold 1-6.

Vedrørende forhold 7 og 8:

Tiltalte T.1 har ikke sikret sig, at der i hans selvangivelse for 1996 var oplyst om overskud af selvstændig virksomhed. Han har derved handlet groft uagtsomt, og han er derfor skyldig i forhold 7 og 8.

Vedrørende forhold 9 og 10:

Af de grunde, der er anført vedrørende forhold 1-6, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte med forsæt til at unddrage afgift har afgivet urigtige oplysninger til brug for beregning af momstilsvar. Da forholdet anses som en fortsat forbrydelse er ingen del af unddragelsen forældet. Der er ved en fejl alene rejst tiltale vedrørende momsen for periode 3 i 1996 mod tiltalte T.2, selvom begge de tiltalte drev pizzariaet i denne periode. Retten finder derfor, at tiltalte T.2 af lighedsmæssige grunde bør frifindes for denne del af tiltalen mod ham. Tiltalte T.1 er efter det anførte skyldig i forhold 9. Tiltalte T.2 er i forhold 10 alene skyldig i at have unddraget 40.207 kr. -14.415 kr. = 25.792 kr. i afgift (moms).

Straffen for tiltalte T.1 fastsættes til hæfte i 20 dage, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 og 2, jf. stk. 1, lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, § 18, stk. 1, litra a, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte T.1 har for så vidt angår den forsætlige del af unddragelsen opnået en økonomisk vinding. Han skal derfor betale en tillægsbøde på 160.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 40 dage.

Retten har vedrørende tiltalte T.1 lagt vægt på, at tiltalte forsætligt har unddraget i alt 168.918 kr. i skat og afgifter. Efter forholdenes karakter og da de er begået igennem flere år, samt da sagens alder for en del skyldes tiltaltes egne forhold, er der ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget.

Straffen for tiltalte T.2 fastsættes til en bøde på 140.000 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 35 dage.

Retten har vedrørende tiltalte i T.2 lagt vægt på, at den samlede unddragelse af skatter og afgifter kun overstiger 100.000 kr. med 523 kr. Retten har derfor fundet, at sagen kunne afgøres med bødestraf.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T.1 skal straffes med hæfte i 20 dage.

Tiltalte T.1 skal betale en tillægsbøde på 160.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 40 dage.

Tiltalte T.2 skal straffes med en bøde på 140.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 35 dage.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, dog betaler de hver især salæret til deres beskikkede forsvarere.

----------

Vestre Landsrets dom af 16. maj 2001, 9. afd., a.s. nr. S-3075-00

Retten i Esbjerg, 3. afdeling, har den 27. oktober 2000 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 3.00397/00).

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at frihedsstraffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse således, at tillægsbøden forhøjes til 180.000 kr.

Om sagsforløbet er det blandt andet oplyst, at tiltaltes selvangivelse fra 1994 er dateret den 3. april 1995. Den 11. januar 1996 forelå der en revisionsrapport til brug for indkomstansættelser for 1993 - 1994. Inden revisionsrapporten var udarbejdet, havde der været afholdt møde i skatteforvaltningen med tiltalte og hans revisor. Tiltaltes selvangivelse for 1995 blev modtaget at skatteforvaltningen den 16. september 1996 og selvangivelsen for 1996 er dateret den 6. juni 1997. I forbindelse med revisionen af tiltaltes virksomhed for indkomstårene 1995 og 1996 blev tiltalte den 25. september 1997 bedt om at fremsende yderligere oplysninger til brug herfor. Revisionsrapporten for indkomstårene 1995 og 1996 forelå den 1. september 1998. I den mellemliggende periode havde der den 23. januar 1998 været afholdt møde i skatteforvaltningen med tiltalte og hans revisor. Den 15. september 1998 fremsendte tiltaltes revisor tiltaltes bemærkninger til denne revisionsrapport til skatteforvaltningen. Bemærkningerne blev behandlet af skatteforvaltningen og resulterede i et tillæg af 13. oktober 1998 til revisionsrapporten af 1. september 1998. Sagen blev herefter sendt til Told- og Skatteregionen til ansvarsvurdering. Den 16. marts 1999 blev der i den forbindelse afholdt møde med tiltalte og hans revisor. Den 25. juni 1999 modtog Politimesteren i Esbjerg tiltalebegæring fra Told- og Skatteregionen. Tiltalte blev afhørt den 27. september 1999 og anklageskrift blev indleveret til retten den 7. marts 2000.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han kom til Danmark i 1989. Han stammer fra Iran og havde inden indrejsen til Danmark boet 3 år i Tyrkiet. I 1993 blev han ansat i det pizzeria, som han efterfølgende købte. Han har haft nogle unge piger til at hjælpe sig i pizzeriaet om aftenen og i weekends. I 1998 flyttede han til N.N.-by, men han flyttede tilbage til A.A.-by, hvor han købte C.C. Pizzeria. Han skal nu i gang med en uddannelse som tandtekniker i København, og pizzeriaet skal sælges. Han bor alene. Han har to børn på 3 og 6 år med sin tidligere kæreste, der bor i A.A.-by. Børnene bor hos hende.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Frihedsstraffen findes passende udmålt til hæfte i 20 dage.

Det tiltrædes, at der skal fastsættes en tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2. under hensyn til de unddragne beløbsstørrelser og sædvanlig beregningspraksis fastsættes tillægsbøden til 175.000 kr.

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at der ikke er grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden forhøjes til 175.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.