Dato for udgivelse
24 sep 2001 10:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. august 2001
SKM-nummer
SKM2001.374.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1847-0603
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ejendomme, salg af
Resumé

En fortjeneste ved salg af en ejendom kunne ikke genanbringes alene i anskaffelsessummen for et stuehus, men skulle genanbringes i anskaffelsessummen for hele ejendommen.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A

Klagen vedrører genanbringelse af ejendomsavance i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A og skyldes, at A's avance ved salget af ejendommen B ikke er godkendt genanbragt i anskaffelsessummen for stuehuset ved købet af ejendommen C. De stedlige skattemyndigheder har herefter anset avancen for at være genanbragt i anskaffelsessummen for hele ejendommen.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ved købsaftale af 17. juli 1998 solgte ejendommen B for en kontant salgssum på 1.424.676 kr. Avancen ved salget af ejendommen er opgjort til 467.491 kr. Ejendommen, der havde et jordtilliggende på ca. 17 ha, var en landbrugsejendom, som klageren drev erhvervsmæssigt indtil salget.

Klageren har ved købsaftale af 2. juli 1998 erhvervet ejendommen C for en kontant købesum på 5.896.028 kr. Ejendommen, der havde et jordtilliggende på 78,5 ha, er en landbrugsejendom, som klageren ligeledes har drevet erhvervsmæssigt. I forbindelse hermed har klageren ønsket at genanbringe avancen på 467.491 kr. ved salget af ejendommen B i anskaffelsessummen for denne ejendoms stuehus efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Told- og skatteregionen har i brev af 14. august 2000 efter henvendelse fra den stedlige skatteforvaltning udtalt sig om, hvorvidt genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A kan anvendes således, at genanbringelse af fortjenesten alene sker i stuehuset på en købt landbrugsejendom. Det fremgår af udtalelsen, at det følger af formuleringen af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, at det er hele anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom, der skal nedsættes med den opgjorte fortjeneste på den solgte ejendom. Det er derfor regionens opfattelse, at der ikke er hjemmel til at vælge at nedsætte en bestemt del af anskaffelsessummen, eller anskaffelsessummen for en bestemt del af den købte ejendom. Var det alene stuehuset, der var anskaffet (dvs. at den resterende del af landbrugsejendommen allerede var frastykket ved købet), ville der formentlig slet ikke have været mulighed for genanbringelse.

Skatteankenævnet har ved den påklagede ansættelse ikke godkendt, at den ved salget af ejendommen B opgjorte avance kan genanbringes alene i anskaffelsessummen vedrørende stuehuset ved erhvervelsen af ejendommen C.

Nævnet har i begrundelsen for afgørelsen bl.a. anført, at ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A giver mulighed for at udskyde beskatningen af fortjenesten ved salg af en ejendom ved genanbringelse af fortjenesten i anskaffelsessummen for en købt ejendom, hvis betingelserne i bestemmelsen i øvrigt er opfyldt. Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er formuleret således, at den skattepligtige kan vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten, hvilket må forstås på den måde, at det er hele anskaffelsessummen for den købte ejendom, der skal nedsættes med den opgjorte fortjeneste ved salget af ejendommen. Nævnet har derfor ikke fundet, at der er mulighed for at vælge at genanbringe fortjenesten i anskaffelsessummen alene vedrørende stuehuset.

Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at den ved salget af ejendommen B opgjorte avance kan genanbringes alene i anskaffelsessummen for stuehuset ved erhvervelsen af ejendommen C.

Repræsentanten har til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A giver mulighed for at udskyde beskatninger af fortjeneste ved salg af en ejendom, idet fortjenesten kan genanbringes i anskaffelsessummen for en købt ejendom. Bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er formuleret således, at den skattepligtige kan vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten. På baggrund af en fortolkning af ordlyden af bestemmelsen er det repræsentantens opfattelse, at der ingen steder står, at avancen skal genanbringes i hele ejendommen, hvorfor skatteyderen selv kan vælge, hvor en ejendomsavance ønskes genanbragt, bare man nedbringer anskaffelsessummen. Repræsentanten har derfor fastholdt, at en avance kan genanbringes alene i anskaffelsessummen for stuehuset ved køb af en landbrugsejendom, så længe anskaffelsessummen nedsættes.

Landsskatteretten skal udtale:

Den daværende § 6 A, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven havde følgende ordlyd:

"Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af lovens regler, med undtagelse af ejendomme, der er omfattet af §§ 8 og 9, stk. 4, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten efter følgende regler......".

På baggrund af en ordlydsfortolkning af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A finder retten, at der alene kan ske genanbringelse af den ved salget af ejendommen B opgjorte avance i anskaffelsessummen for hele ejendommen C. Retten har således ikke fundet, at der i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er hjemmel til at genanbringe avancen i anskaffelsessummen kun for stuehuset på ejendommen C. Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.