Dato for udgivelse
12 dec 2001 10:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2001.612.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1880-0742
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Studierejse, ægtefælle, direktør
Resumé

Et selskab, der forhandlede biler, havde afholdt udgifterne til direktørens og dennes ægtefælles deltagelse i en rejse til Marokko arrangeret for alle forhandlere af det pågældende mærke med det formål at præsentere en ny bilmodel. Rejsen ansås for direktørens vedkommende for udelukkende erhvervsmæssig, mens den for ægtefællens vedkommende ansås for privat. Direktøren skulle derfor beskattes af den økonomiske værdi af ægtefællens rejse, svarende til 50 % af rejseudgifterne.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6 a

A klager for indkomståret 1998 over, at den stedlige told- og skatteregion har anset rejseudgifter for ham og ægtefælle for yderligere løn for ham.

Det fremgår af sagen, at klageren, der er direktør og bestyrelsesmedlem i B A/S, der er forhandler af biler, i tiden fra den 9. februar 1998 til den 12. februar 1998 sammen med sin ægtefælle har deltaget i en rejse til Marokko. Rejsen var et fælles arrangement for alle forhandlere af bilmærket i verden og arrangeret af hovedkontoret i Zürich.

Det er oplyst, at formålet med rejsen var at præsentere en ny model, og at rejsens pris var 9.300 kr. pr. deltager, hvoraf egenbetaling pr. deltager udgjorde 3.437,50 kr. inkl. moms, medens 5.862,50 kr. blev betalt af bilimportøren.

B A/S har således betalt 6.875 kr. i egenbetaling for to deltagere, medens bilimportøren har betalt 5.862 kr. for klagerens ægtefælle, i alt 12.737 kr., hvilket beløb klagerens skatteansættelse for indkomståret 1998 er forhøjet med.

Af program for rejsen fremgår, at deltagere fra Danmark ankom til Marokko mandag den 9. februar 1998.

Af programmet fremgår endvidere:

"kl. 18.00-18.45

Velkomst cocktail party på hotellet

kl. 18.45

Bustransport til kongrescentret

kl. 19.30

Show

kl. 20.30

Velkomstmiddag. Under og til dans efter middagen spiller et danseorkester.

kl. 24.00

Programmet slutter

kl. 22.00-24.00

Bustransport til hotel.

Dag 2

Fra kl. 07.30

Morgenmadsbuffet i restauranterne

Individuel tidsplan

Introduktion til testkørslen

Ved check-in på hotellet modtager De Deres personlige tidsplan. Husk Deres kørekort!

kl. 08.15-10.00

Bustransport til Kongrescentret (fritidstøj – afslappet – let jakke/trøje)

Der er en introduktion forud for Deres personlige testkørsel.

Kør med den nye model ud og nyd det interessante og pragtfulde landskab ved foden af Atlas bjergene. Køreruten findes i bilen. Undervejs er der forfriskninger.

Mulighed for yderligere testkørsel efter hjemkomst til hotel.

Bustransport til hotel ifølge Deres personlige tidsplan

ca. kl. 13.00-15.00

Frokostbuffet. Der serveres frokost ved svimmingpoolen eller i en af restaurterne på hotellet.

Udflugter

Det er muligt at tage på udflugt i den tid, der er til fri disposition.

Ved informationsskranken kan De se tiderne på planlagte ture (gratis), og De kan reserve tid til sportsaktiviterne (for egen regning)..

* Sightseeing i Marrakech

* Souks (marked) & Djemna el Fna (markedsplads)

* Sport (se praktiske oplysninger)

kl. 18.45

kl. 19.00

kl. 22.00 

kl. 22.15 

Dag 3

Fra kl. 07.00-09.00

kl. 09.30

kl. 10.00

kl. 13.00

kl. 17.30

kl. 20.00

Den 12. februar 1998 fremgår af programmet, at der i tiden kl. 9.30 – 11.30 var "Bil kick-off møde", at bustransport til lufthavnen fandt sted kl. 14.30 med ankomst til København kl. 21.40.

Af skrivelse af 6. april 2000 fra bilimportøren til B A/S fremgår:

"Forhandlerintroduktion af nye biler

På given foranledning skal det hermed oplyses, at forhandlerintroduktioner af en ny bil normalt foregår et sted i Europa for alle europæiske forhandlere med ægtefælle.

Det anses for en selvfølge at alle forhandlere deltager i disse arrangementer, da det er en vigtig forudsætning for at drive en bilforhandling."

Den stedlige told- og skatteregion har forhøjet klagerens indkomst med 12.737 kr., idet rejsen ud fra en konkret vurdering af rejseprogrammet må anses for en del af en frirejse. Omfanget af frirejse i rejseprogrammet anses for svarende til omfanget af egenbetaling i forhold til bruttobeløb. Regionen har vurderet, at egenbetalingen dækker den del af rejsen, der er privat. Da rejseledsageren ikke har et ansættelsesforhold i selskabet vil bruttobeløbet på 9.300 kr. være et løntillæg til den ansatte uden fradragsret i virksomheden. Klagerens skattepligtige indkomst er herefter forhøjet med det beløb, som selskabet har betalt for klagerens og ægtefællens deltagelse, 6.875 kr., og det beløb, som bilimportøren har betalt for ægtefællens deltagelse, 5.862 kr., eller i alt 12.737 kr.

Af told- og skatteregionens sagsfremstilling fremgår, at en region har foretaget en undersøgelse af rejsearrangement, herunder har stillet følgende 4 spørgsmål til bilimportøren:

"1. Er det fra jeres side et krav at forhandlerne skulle deltage i studierejsen ?

 1. Er det fra jeres side et krav at ægtefæller skulle deltage i studierejsen ?
 2. I det rejseprogram regionen har modtaget er nævnt et show. Der bedes kort redegjort for hvilket show der var tale om, samt dets indhold.
 3. På 3. dagen af studierejsen er programsat en udflugt. I bedes redegøre for udflugtens formål og indhold."
 4. Bilimportøren har besvaret de stillede spørgsmål således:

  "Ref. 1 Det er ikke et krav fra vores side at forhandlerne deltager i denne introduktion, men det ville da være meget mærkeligt hvis de ikke deltog, da det vedrører deres forretning. Introduktion af ny bilmodel.

  Ref. 2 Det er ikke er krav fra vores side at ægtefæller deltager i introduktionen, men mange af ægtefællerne deltager også i den daglige drift af virksomheden.

  Ref. 3 Nævnte show er præsentation af selve bilen med lys og lydshow.

  Ref. 4 Nævnte udflugt var kørsel i meget vanskeligt terræn med 4-hjulstrækker for at bevise deres berettigelse for senere introduktion af denne model i Danmark."

  Klagerens advokat har nedlagt påstand om, at skatteregionen tilpligtes at anerkende, at der ikke er grundlag for at forhøje ansættelsen af klagerens personlige indkomst i 1998, subsidiært at forhøjelsen skal ske med et mindre beløb.

  Advokaten har anført, at rejsen kostede 9.300 kr. pr. deltager, dvs. i alt 18.600 kr. for klageren og hans ægtefælle. Heraf betalte bilimportøren 11.725 kr., medens B A/S betalte de resterende 6.875 kr.

  Af rejseprogrammet fremgår, at de danske deltagere i arrangementet ankom til Marrakech først på eftermiddagen, og at der kl. 19.30 var arrangeret show. Dette var en præsentation på lærred af de nye bilmodeller. Der var udstillet biler, så forhandlerne kunne danne sig et overblik og stille spørgsmål.

  Af rejseprogrammet fremgår, at tirsdag den 10. februar 1998 skulle bruges til testkørsel. Denne testkørsel varede hele dagen og foregik således, at forhandlerne valgte biler og kørte en tur, hvorefter forhandlerne kunne bytte biler til en anden bil. Testkørslerne foregik på de steder, som i rejseprogrammet var angivet som udflugtsmål. Som det fremgår af rejseprogrammet var der også om aftenen mulighed for yderligere testkørsel efter hjemkomst til hotellet.

  Af rejseprogrammet for onsdag den 11. februar 1998 fremgår, at hele dagen var sat af til testkørsel i Atlasbjergene med konkurrerende produkter til bilmærkets nye 4 hjulstrækker. Arrangementet varede 9 timer.

  Af rejseprogrammet for torsdag den 12. februar 1998 fremgår, at deltagerne skulle checke ud af deres hotelværelser mellem kl. 7 og 9 om morgenen. Der blev holdt afsluttende møde mellem kl. 9.30 og 11.30. Herefter tog deltagerne hjem til Danmark.

  Af Ligningsvejledningen 1998, punkt A.B.1.9.19 fremgår, at en lønmodtager ikke er skattepligtig af en studierejse betalt af arbejdsgiveren, hvis der er tale om en studierejse af generel karakter, og rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesse. Klagerens rejse var en studierejse af generel karakter, som primært tilgodeså arbejdsgiverens interesse. Rejsen, der foregik uden for turistsæsonen, havde alene et underordnet turistmæssigt præg. Det bemærkes, at der var tale om en studierejse af 3 dages varighed, og at langt den største del af tiden gik med introduktion af de nye biler.

  Fra bilimportørens side var det en klar forudsætning, at klager deltog i studierejsen som repræsentant for A/S B, da studierejsen gav klageren mulighed for at blive introduceret for de nye bilmodeller, før de blev sat til salg i Danmark.

  Advokaten har anført, at manglende deltagelse i yderste konsekvens kunne betyde, at forhandlingen af bilmærket blev frataget A/S B.

  Rejsen var arrangeret af bilimportøren, og hverken klageren eller A/S B havde nogen indflydelse på rejsens indhold og destination. Endvidere er klageren ansat direktør uden bestemmende indflydelse på A/S B’s dispositioner.

  Introduktion af nye biler samles altid på ét sted, uanset bilmærke. Arrangementet kan ikke afholdes i Danmark, da der skal være plads og mulighed for at teste bilerne under forskellige forhold, herunder bjergkørsel og hurtigkørsel. Udelukkende folk med tilknytning til bilmærket var med på turen.

  Sammenfattende var den turistmæssige del af rejsen af et så underordnet omfang, at der ikke skal ske beskatning hos klageren.

  Hvis Landsskatteretten finder, at rejsen tillige havde et turistmæssigt præg, og der skal ske beskatning heraf, skal den turistmæssige del af rejsen fastsættes til et beløb, som ligger væsentligt under 3.437,50 kr. Rejsen strakte sig over to hele dage, hvor begge dage fra morgen til aften var optaget af introduktionen af de nye bilmodeller. Skatteregionen har ikke nærmere angivet, på hvilke tidspunkter det turistmæssige islæt var til stede.

  For at sætte den begrænsede turistmæssige værdi i relief kan det oplyses, at en chartertur på 1 uge i februar 2001 til Marrakech med hotel og morgenmand beløber sig til ca. 3.850 kr. pr. person. Og på en sådan rejse har de rejsende vel at mærke fri rådighed over deres tid i rejseperioden.

  Klagerens ægtefælles deltagelse i rejsen var klart forretningsmæssigt begrundet, hvilket også fremgår af brev fra bilimportøren. Det er kutyme, at ægtefæller deltager i sådanne arrangementer, da ægtefællerne er med til at skabe et godt socialt miljø og dermed en øget dialog mellem forhandlerne, hvilket styrker erfaringsudvekslingen og etableringen af netværk og kontaktpersoner. Bilimportøren betalte ca. 2/3 af ægtefællens rejse, medens A/S B betalte den resterende 1/3. Dette viser, at klagerens arbejdsgiver forventede, at klagerens hustru skulle deltage.

  Sammenfattende skal der derfor ikke ske beskatning hos klageren af ægtefællens rejse. I givet fald skal en beskatning dog ligge væsentligt under 9.300 kr. Som nævnt indeholdt rejsearrangementet alene to hele dage i Marrakech, og disse dage var i al væsentlighed optaget af introduktion af nye bilmodeller. Ægtefællen deltog også i disse arrangementer. En beskatning på 9.300 kr. af en rejse af så begrænset varighed og med introduktion af nye bilmodeller, er ganske urealistisk. Som nævnt ovenfor koster en charterrejse til Marrakech i februar 2001 ca. 3.850 kr., og beskatningen af ægtefællens rejse må i givet fald ligge væsentligt under dette beløb. I givet fald kan værdien rimeligvis fastsættes til sparet privat forbrug under rejsen, da ægtefællen på grund af de respektive introduktionsarrangementer under opholdet kun har haft en rejse med ganske begrænset turistmæssig værdi. Hendes ophold blev i al væsentlighed brugt til at ledsage klageren under diverse arrangementer som led i hans arbejde, hvilket ikke ville være et naturligt indhold under en turistrejse.

  Som nævnt er rejsen i al væsentlighed ydet af arbejdsgiveren af hensyn til klagerens arbejde. Der skal derfor ikke ske nogen beskatning hos klageren, allerede fordi den værdi, som man i givet fald ville kunne beskatte hos klageren, ligger under bagatelgrænsen på 4.000 kr. i 1998 i henseende til ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

  Advokaten har i øvrigt henvist til en skrivelse af 13. april 2000 fra klagerens revisionsfirma til told- og skatteregionen.

  Advokaten har over for Landsskatteretten endvidere anført:

  "Tak for det modtagne udkast til referat af vores møde den 15. marts 2001. Referatet giver mig anledning til enkelte bemærkninger.

  På mødet aftalte vi, at jeg skulle undersøge, om deltagerne i rejsen til Marrakech den 10. februar 1998 tog tilbage til hotellet for at spise frokost, da rejseprogrammet muligvis kunne tolkes således. Jeg har drøftet spørgsmålet med A, som oplyser, at deltagerne ikke tog tilbage til hotellet for at spise frokost, men at rejsearrangørerne i forbindelse med testkørslen opstillede et telt, hvor man kunne spise sandwich.

  I referatet fremgår herefter, at jeg under vores møde skulle have oplyst, at de nævnte udflugter i rejseprogrammet for den 10. februar 1998 var et alternativ til de deltagere, der ikke havde gidet deltage i testkørslen. Om dette spørgsmål udtalte jeg imidlertid på mødet, at jeg ville undersøge dette nærmere, og A har oplyst, at de nævnte udflugter var et tilbud til deltagerne i forbindelse med busturen hjem fra testkørslen. Det foregik således, at bussen på hjemturen på et tidspunkt efter kl. 16.00 gjorde holdt ved den gamle bydel i Marrakech, hvor deltagerne herefter kunne gå rundt i ca. 1 time.

  Af referatet fremgår videre, at det var min opfattelse, at der den 10. februar 1998 også havde været mulighed for testkørsel efter kl. 19.00, uanset den i programmet annoncerede marokkanske aften. Af rejseprogrammet for den 10. februar 1998 fremgår imidlertid direkte, at der efter hjemkomsten til hotellet var mulighed for yderligere testkørsel, hvilket stemmer overens med de oplysninger, som jeg har fået fra A. Jeg udtalte ikke under mødet, at det blot var min opfattelse, at der havde været mulighed for testkørsel.

  Marokko var valgt som rejsemål af praktiske årsager for at samle testkørsel for bilforhandlere fra hele verden på et sted, og fordi de rette betingelser for testkørsel var til stede i landskabet ved Marrakech. Formentlig blev testkørslen også lagt i Marrakech af økonomiske årsager.

  ….."

  Told- og Skattestyrelsen har erklæret sig enig i Landsskatterettens kontorindstilling, hvori det indstilles, at ansættelsen nedsættes med 2.931 kr.

  Landsskatteretten finder

  For så vidt angår ægtefællen finder Landsskatteretten, at rejsen har været af ren privat karakter, hvorfor klageren er skattepligtig af den økonomiske værdi af rejsen. Værdien af det af bilimportøren for ægtefællen betalte beløb, kan ifølge praksis vedrørende gevinstrejser o.lign. ansættes til 50 % af rejseudgifterne på 5.862 kr., eller til 2.931 kr., således at værdien af ægtefællens rejse udgør egenbetalingen på 3.438 kr. samt 2.931 kr., eller i alt 6.369 kr.

  Den påklagede ansættelse nedsættes herefter med 3.438 kr. vedrørende rejseudgifterne for klageren samt 2.931 kr. vedrørende ægtefællens rejseudgifter, eller i alt 6.369 kr.