Dato for udgivelse
29 okt 2001 11:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12. september 2001
SKM-nummer
SKM2001.454.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1221-0234
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Personers skattepligt
Resumé

Klageren, som var fuld skattepligtig til Danmark, var kommunalt ansat i Grønland. Ansættelsesforholdet ophørte den 1. juli 1998. Klageren var under hospitalsbehandling i Danmark fra den 19- maj 1998. Da lønnen relaterede sig til ansættelsesforhold i Grønland blev arbejdet, for hvilket lønnen indtil 1. juli 1998 var udbetalt, anset for i skattemæssig henseende at være udført i Grønland. Grønland havde derfor beskatningsretten.

Reference(r)

Dobbeltbeskatningsoverenskomst med Grønland

Statsskatteloven § 4

A klager for indkomståret 1998 over, at skatteankenævnet har anset løn optjent i Grønland efter den 19. maj 1998 for skattepligtigt til Danmark.

Det fremgår af sagen, at klageren den 30. april 1997 flyttede til Grønland, hvor han tiltrådte et arbejde ved X Kommune. Klageren opretholdt sin bolig i Danmark. Den 1. juli 1998 flyttede klageren tilbage til sin bolig i Danmark.

I maj måned 1998 blev klageren indlagt på hospital i Danmark, og han vendte ikke tilbage til Grønland herefter. Klagerens ansættelsesforhold blev bragt til ophør med virkning fra den 30. juni 1998.

X Kommune har ved brev af 1. juni 1999 oplyst, at klagerens fulde skattepligt til Grønland ophørte den 19. maj 1998 ved udrejse fra Grønland til Danmark, at lønnen modtaget efter den 19. maj 1998 efter grønlandsk lov er begrænset skattepligtig, samt at lønnen herefter er at beskatte i Danmark.

Skatteankenævnet har anset klageren for skattepligtig til Danmark af lønnen optjent efter den 19. maj 1998, samt anset klageren for berettiget til lempelse for betalte skatter til Grønland, jf. ligningslovens § 33. Som begrundelse har skatteankenævnet bl.a. anført, at under ophold i Grønland er der skattepligt til Grønland efter den grønlandske skattelovgivning, men den fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1 bevares til Danmark. Den fulde skattepligt til Grønland har X Kommune anset for ophørt ved udrejsen til Danmark den 19. maj 1998. Kommunen har ved sin afgørelse lagt afgørende vægt på, at klageren ikke er vendt tilbage til Grønland efter hospitalsopholdet.

Skatteankenævnet har herefter bl.a. anført, at den fulde skattepligt til Grønland således er ophørt den 19. maj 1998, og klageren er beskattet som begrænset skattepligtig af lønnen fra denne dato, og indtil ansættelsesforholdets ophør den 30. juni 1998. Lønnen er beskattet i Grønland i overensstemmelse med art. 15 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland, men som begrænset skattepligtig, da klageren ikke længere er anset for at have ophold i Grønland. Den fulde skattepligt til Danmark genoplives fra den 20. maj 1998, og som følge heraf beskattes lønnen fra den 20. maj til den 30. juni 1998 efter danske skatteregler. For at mildne følgerne af beskatning i begge stater gives der i Danmark fradrag i de danske skatter for skat betalt til Grønland.

Klageren har nedlagt principal påstand om, at han ikke er skattepligtig til Danmark af lønnen fra Grønland. Som begrundelse har han bl.a. anført, at skatteankenævnet ikke har taget stilling til indholdet af bekendtgørelse nr. 816 af 17. oktober 1995. Endvidere har klageren bl.a. anført, at ifølge Ligningsvejledningen 1998 afsnit D.E. s. 167 og dobbeltbeskatningsoverenskomstens art. 4 ses det, at ferie e.l. ikke kan medregnes til opholdet i Grønland, når det sker i slutningen af opholdsperioden i Grønland. Ifølge denne artikel er det alene ferie og ikke hospitalsophold afholdt i Danmark, som afslutning på et ophold i Grønland, der medfører, at opholdsperioden i Grønland afbrydes. Det er i samme afsnit anført, at omfattet af kortvarige ophold på grund af ferie e.l., er normalt endvidere kortvarige kursusophold, barselsorlov, hospitalsophold o.l. Der er ikke grundlag for at fastslå, at der ved udrejse inden ansættelsesperiodens ophør, skal ske en sidestilling mellem ferie og hospitalsophold. Dette er kun ved kortvarige ophold.

Endvidere har klageren bl.a. anført, at da han er forudlønnet, er der udover løn for juni 1998, også sket en periodisering af lønnen for maj 1998, der blev udbetalt ultimo april 1998, mens han var i Grønland. Dette kunne isoleret set betyde, at alene lønnen for juni måned efter grønlandsk opfattelse skulle beskattes i Danmark. Endvidere er det ikke korrekt når skatteankenævnet anfører, at hospitalsopholdet varede fra den 19. maj til den 30. juni, idet der alene var tale om indlæggelse fra den 20. til den 27. maj og fra den 3. til den 5. juni. Herefter var han til rådighed for arbejdsgiveren i Grønland. Det var hensigten at tage tilbage til Grønland indtil udløbet af ansættelsesperioden pr. 30. juni 1998. Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre, idet han skulle være til rådighed for kontrol på hospitalet. Under ventetiden, undtagen under indlæggelserne blev der modtaget såkaldte "lommepenge" til dækning af kost og logi fra Grønlands Hjemmestyre. Dette synes at betyde, at der i denne periode var et tilhørsforhold til Grønland.

Subsidiært har klageren nedlagt påstand om, at sagen afvises, idet skatteankenævnet og skatteforvaltningen ikke har taget stilling til bekendtgørelse nr. 816 af 17. oktober 1995.

Landsskatteretten skal udtale:

Efter de foreliggende oplysninger herunder om bevarelsen af boligen i Danmark under opholdet i Grønland, lægger Landsskatteretten til grund, at klagerens fulde skattepligt til Danmark ikke er ophørt ved tiltrædelsen af stillingen i Grønland. Klageren må således anses som fuldt skattepligtig til Danmark, også af vederlaget modtaget for perioden fra den 20. maj til den 30. juni 1998, jf. statsskattelovens § 4.

Efter bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979 af dobbeltbeskatningsoverenskomst af 18. oktober 1979 art. 4, må klageren fra den 20. maj 1998 i skattemæssig henseende anses at være hjemmehørende i Danmark, idet klageren efter denne dato ikke længere opholder sig i Grønland.

Henset til klagerens ansættelsesforhold ved X Kommune finder retten herefter, at i relation til bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979 af dobbeltbeskatningsoverenskomst af 18. oktober 1979 art. 15, stk. 1, må arbejdet, for hvilket lønnen udbetales, i skatteretlig henseende anses for udført i Grønland, hvorfor Grønland må tillægges beskatningsretten hertil, jf. bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979 af dobbeltbeskatningsoverenskomst af 18. oktober 1979 art. 15, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 816 af 17. oktober 1995.

Der skal herefter ske lempelse efter metodebestemmelsen i bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979 af dobbeltbeskatningsoverenskomst af 18. oktober 1979 art. 22.